Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa16d74cc-9d0a-4cfa-91e9-2aeadebdda1e 959184

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά πράξης ή παράλειψης Στρατολογικής Υπηρεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η Στρατολογική Υπηρεσία διαβιβάζει την προσφυγή του ενδιαφερομένου μέσα σε πέντε (5) ημέρες, μαζί με τις απόψεις του και αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με την οποία ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει κατά πράξης ή παράλειψης Στρατολογικής Υπηρεσίας.

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται απόφαση από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επί του αιτήματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας

      Επίσημος τίτλος

      Αρμοδιότητες για στρατολογικά θέματα – Προσφυγές


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλει αίτημα στη Στρατολογική Υπηρεσία και να έχει απορριφθεί.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η προσφυγή υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου αποδεδειγμένα έλαβε γνώση της απόρριψης του αιτήματός του.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Απορριπτικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απορριπτικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση με τυχόν αιτιάσεις επί του απορριπτικού εγγράφου. (Προαιρετικά) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση με τυχόν αιτιάσεις επί του απορριπτικού εγγράφου. (Προαιρετικά)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 4 Σχετικά έγγραφα αιτιάσεων επί του απορριπτικού εγγράφου (Προαιρετικά). Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Σχετικά έγγραφα αιτιάσεων επί του απορριπτικού εγγράφου (Προαιρετικά).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 66 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες για στρατολογικά θέματα – Προσφυγές. Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 παρ.7 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59453-59455 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η προσφυγή υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ο προσφεύγων αποδεδειγμένα έλαβε γνώση της απόρριψης του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Στρατολογική Υπηρεσία διαβιβάζει την προσφυγή του ενδιαφερομένου μέσα σε πέντε (5) ημέρες, μαζί με τις απόψεις του και αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποδοχή προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Στην απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Στρατολογική Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της προσφυγής, παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά, η νομική βάση και η σχετική αιτιολογία, κατά τρόπο πλήρη και σαφή.

       Σημειώσεις Καταχώριση της απόφασης στο στρατολογικό μητρώο του προσφεύγοντος από τη Στρατολογική Υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Στην απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Στρατολογική Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της προσφυγής, παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά, η νομική βάση και η σχετική αιτιολογία, κατά τρόπο πλήρη και σαφή.

       Σημειώσεις Καταχώριση της απόφασης στο στρατολογικό μητρώο του προσφεύγοντος από τη Στρατολογική Υπηρεσία.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.