Προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa7fb176a-3644-483e-beb3-8e75af2ff0b5 717636

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή του μέτρου της Αναστολής Λειτουργίας μίας εγκατάστασης ως διοικητικό μέτρο συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις τροφίμων στον τομέα αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, όταν προκύπτουν μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Η διαπίστωση των μη συμμορφώσεων προκύπτει κατά τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επισήμων ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τον ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή.

Τελευταία ενημέρωση

10/04/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική

    αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον

    ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.»

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας

      Επίσημος τίτλος

      Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας Εγκατάστασης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας - Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Υπουργική Απόφαση 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α ́ 32) στον τομέα των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

      • 1 Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση (ΜΙΤΟΣ 823345)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνεται ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, η αρμόδια αρχή αποφασίζει άμεσα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή της μονάδας παραγωγής της εγκατάστασης, όπου εντοπίζεται ο κίνδυνος.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η απόφαση, μετά από εισήγηση των ελεγκτών προς τον Προϊστάμενο Δ/νσης, συντάσσεται και κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235/2014 και είναι άμεσα εκτελεστή.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση, μετά από εισήγηση των ελεγκτών προς τον Προϊστάμενο Δ/νσης, συντάσσεται και κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235/2014 και είναι άμεσα εκτελεστή.

       Όχι Όχι


      • 4 Αυθημερόν Κοινοποίηση Απόφασης στην επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση, μετά από εισήγηση των ελεγκτών προς τον Προϊστάμενο Δ/νσης, συντάσσεται και κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235/2014 και είναι άμεσα εκτελεστή.

       Ναι Όχι


      • 5 Σφράγιση του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση της Μη Συμμόρφωσης της επιχείρησης με την απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας ακολουθεί σφράγιση της επιχείρησης μετά από έγγραφη ειδοποίησή της καθώς και του αστυνομικού τμήματος για την ακριβή ημέρα και ώρα σφράγισης του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού τμήματος ή όλης της εγκατάστασης σύμφωνα με την παρ. 7(β&γ) του άρθρου 9, του Ν. 4235/2014.

       Σημειώσεις Συντάσσεται έκθεση σφράγισης από τον ΕΦΕΤ την οποία συνυπογράφουν αστυνομικός από το κατά τόπον ΑΤ και ο ιδιοκτήτης/νόμιμος εκπρόσωπος/εργαζόμενος του καταστήματος και ελλείψει αυτών μάρτυρας. Η έκθεση σφράγισης επιδίδεται στον ιδιοκτήτη/νόμιμο εκπρόσωπο/εργαζόμενο του καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235/2014 ή θυροκολλείται.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαβίβαση Απόφασης στην αδειοδοτούσα αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση διαβιβάζεται στην αδειοδοτούσα αρχή για την αναστολή (μερική –ολική) ή την ανάκληση άδειας λειτουργίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόφαση αναστολής (μερική – ολική) λειτουργίας ή ανάκληση άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται από την αδειοδοτούσα αρχή και κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΔ) του ΕΦΕΤ. Η ΠΔ ενημερώνει σχετικά την Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) ΕΦΕΤ η οποία θα προχωρήσει σε ενέργειες στην περίπτωση που πρόκειται για εγκεκριμένες/καταχωρημένες εγκαταστάσεις.

       Σημειώσεις Δίνει έναυσμα στην Διαδικασία "Αναστολή/Ανάκληση άδειας λειτουργίας ή Έγκρισης/Καταχώρησης - Άρση αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων, ΜΙΤΟΣ 717654".

       Ναι Όχι


      • 8 Λήξη ισχύος της Απόφασης Προσωρινής Αναστολής Λειτουργίας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την έκδοση της απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής σχετικά με την λειτουργία της εγκατάστασης παύει να ισχύει η απόφαση της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, δηλ. η προσωρινή απόφαση της αναστολής λειτουργίας. Η απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής μπορεί να είναι «Απόφαση αναστολής (μερική – ολική) λειτουργίας» ή μπορεί να είναι «Ανάκληση άδειας λειτουργίας» κατά περίπτωση.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.