Σφράγιση μη αδειοδοτημένης/μη εγκεκριμένης εγκατάστασης τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2e2d1ded-8a95-4e15-ac95-08239c7affa9 221895

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Περιφέρειες, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή του μέτρου της Σφράγισης μίας εγκατάστασης ως διοικητικό μέτρο συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις τροφίμων στον τομέα αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, όταν προκύπτουν μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Η διαπίστωση των μη συμμορφώσεων προκύπτει κατά τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επισήμων ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τον ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.»

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σφράγιση Εγκατάστασης

      Επίσημος τίτλος

      Εθνικά μέτρα επιβολής σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης επιχειρήσεων τροφίμων όπως αυτά προβλέπονται από το Ν. 4235/2014, άρθρο 9, παρ. 8 και τον ΚΑΝ(ΕΚ) 882/2004, άρθρο 54.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας - Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Υπουργική Απόφαση 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α ́ 32) στον τομέα των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

      • 1 Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση (ΜΙΤΟΣ 823345)


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στις ειδικότερες διατάξεις περί αδειών λειτουργίας και εγκρίσεων. Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση σε απαιτήσεις ή μέτρα από την οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου, τότε η αρμόδια αρχή προβαίνει σε σφράγιση της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Ν. 4235/2014, άρθρο 9, παρ. 8.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση σφράγισης, μετά από εισήγηση των ελεγκτών προς τον Προϊστάμενο Δ/νσης, συντάσσεται και κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση και στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235/2014 και είναι άμεσα εκτελεστή.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Σφράγισης Εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση σφράγισης, μετά από εισήγηση των ελεγκτών προς τον Προϊστάμενο Δ/νσης, συντάσσεται και κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση και στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235/2014 και είναι άμεσα εκτελεστή.

       Όχι Όχι


      • 4 Σφράγιση του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έκθεση σφράγισης από τον ΕΦΕΤ την οποία συνυπογράφουν αστυνομικός από το κατά τόπον ΑΤ και ο ιδιοκτήτης/νόμιμος εκπρόσωπος/εργαζόμενος του καταστήματος και ελλείψει αυτών μάρτυρας. Η έκθεση σφράγισης επιδίδεται στον ιδιοκτήτη/νόμιμο εκπρόσωπο/εργαζόμενο του καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4235/2014 ή θυροκολλείται.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.