Πρόσληψη Κληρικών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd78e6804-f273-4cd6-b0e2-787e90d569ce 969719

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη υπό προϋποθέσεις, Κληρικών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται σε ιδιώτες. Ειδικότερα, προβλέπονται δύο (2) αυτοτελείς διαδικασίες πλήρωσης των κενών θέσεων, ήτοι της μετάταξης ένστολου προσωπικού ή μέσω της πρόσληψης ιδιωτών με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

04/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου. Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως.

Σημειώσεις

ο ενδιαφερόμενος με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επισυνάπτει δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3χ4 εκ.) Στο πίσω μέρος της κάθε φωτογραφίας, ν΄ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή Ιεραρχική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση, ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας) είτε από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της, για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική νομοθεσία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη κληρικού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού στην Ελληνική Αστυνομία.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη Κληρικών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να κατέχουν Πτυχίο Θεολογικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμης αλλοδαπής Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής, ή Πτυχίο ημεδαπής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών).

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Να έχουν χειροτονητήριο από Αρχιερέα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, με βεβαίωση της Ιεράς Συνόδου, για την κανονικότητα του χειροτονήσαντος αυτόν Αρχιερέα και φέρουν τουλάχιστον το δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης (Πρεσβύτεροι).

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Να υπηρετούν ως κληρικοί τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από τη χειροτονία τους σε Ορθόδοξη Κανονική Ανατολική Εκκλησία του Χριστού.

       Όχι Όχι

      • 5 Στρατολογικές Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας ή να έχει αναβληθεί νόμιμα η κατάταξή τους για εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

       Όχι Όχι

      • 7 Υπηκοότητας Να είναι άνδρες Έλληνες πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 8 Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και να μην εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Δεν προσλαμβάνονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 10 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 11 Δικαστικές Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Βεβαίωση

       Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση περί της κατοχής των προσόντων που προβλέπει η προκήρυξη, χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί της κατοχής των προσόντων που προβλέπει η προκήρυξη, χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφο πτυχίου Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής Θεολογίας ή Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ή Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής, ή Πτυχίου Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της ημεδαπής (πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών). Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής Θεολογίας ή Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ή Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής, ή Πτυχίου Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της ημεδαπής (πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αντίγραφα των χειροτονητηρίων εγγράφων τους στον α΄ βαθμό (διάκονος) και στο β΄ βαθμό (πρεσβύτερος) της ιερωσύνης, αντίστοιχα, με βεβαίωση της Ιεράς Συνόδου για την κανονικότητα των χειροτονησάντων Αρχιερέων, τόσο στο βαθμό του διακόνου, όσο και του πρεσβυτέρου. Βεβαίωση

       Αντίγραφα των χειροτονητηρίων εγγράφων τους στον α΄ βαθμό (διάκονος) και στο β΄ βαθμό (πρεσβύτερος) της ιερωσύνης, αντίστοιχα, με βεβαίωση της Ιεράς Συνόδου για την κανονικότητα των χειροτονησάντων Αρχιερέων, τόσο στο βαθμό του διακόνου, όσο και του πρεσβυτέρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που κάποιο εκ των χειροτονητηρίων εγγράφων έχει συνταχθεί σε γλώσσα διαφορετική της Ελληνικής, απαιτείται αυτό να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικό σημείωμα

       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο βιογραφικό σημείωμα δύναται να επισυναφθούν έγγραφα τα οποία πιστοποιούν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος (όπως λ.χ. εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ανακοινώσεις σε συνέδρια – ημερίδες, μελέτες, εισηγήσεις, άρθρα, έγγραφα που αποδεικνύουν τις διοικητικές θέσεις ευθύνης που κατείχε ή κατέχει στο διοικητικό και πνευματικό τομέα της Εκκλησίας, χειροθεσίες, ενταλτήριο γράμμα, οφίκια κ.λπ.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 6 Βεβαίωση της Εκκλησιαστικής Αρχής στην οποία υπηρετούν οι κληρικοί, καθώς και της οικείας Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, περί του ήθους, της διαγωγής και των τυχόν εκκλησιαστικών ποινών που τους έχουν επιβληθεί. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Εκκλησιαστικής Αρχής στην οποία υπηρετούν οι κληρικοί, καθώς και της οικείας Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, περί του ήθους, της διαγωγής και των τυχόν εκκλησιαστικών ποινών που τους έχουν επιβληθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Η ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα πρέπει να απέχει, το περισσότερο, δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 8 Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας περί μη ποινικής δίωξης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας περί μη ποινικής δίωξης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, θα πρέπει να απέχει, το περισσότερο, δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 9 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: πρώην τύπου Α΄ Ν. 3242/2004 (Α-102) και Ν. 3448/2006 (Α-57) σε συνδ. με ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1.20562/19.07.2013 Κ.Υ.Α. (Β-1881).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • 10 Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5942

      • 11 Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που κατέχουν Πρόσθετα Προσόντα. Αποδεικτικό σπουδών

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που κατέχουν Πρόσθετα Προσόντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2). • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιερατικών Σπουδών (εφόσον αυτό δηλώνεται ως πρόσθετο προσόν από κάτοχο πτυχίου Θεολογικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου) ή Πτυχίου Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ή Πτυχίου Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της ημεδαπής. • Φωτοαντίγραφο δεύτερου πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. • Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικών διπλωμάτων. Τα ανωτέρω υποβάλλονται απο υποψηφίους που κατέχουν πρόσθετα προσόντα και όχι απο το σύνολο των υποψηφίων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Προεδρικό Διάταγμα 54 2019 92 Α

       Περιγραφή Προέλευση προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170) και το Π.Δ. 7/2021 (Φ.Ε.Κ. Α-10).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100092

      • Προεδρικό Διάταγμα 74 2020 170 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 54/2019 «Προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 92).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100170

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 2021 10 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 54/2019 «Προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των Κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 92).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100010

      • 1 Εισήγηση για λήψη απόφασης από Αρχηγό αναφορικά με τον τρόπο πλήρωσης της προκηρυχθείσας θέσης (πρόσληψη ή μετάταξη).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Προβλέπονται δύο (2) αυτοτελείς διαδικασίες πλήρωσης των κενών θέσεων, ήτοι της μετάταξης ένστολου προσωπικού ή μέσω της πρόσληψης ιδιωτών με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 54/2019 ορίζεται ότι με την έκδοση σχετικής προκήρυξης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκθεση αναγκαιότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Σημειώσεις Για τη σύνταξη της έκθεσης αναγκαιότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκθεση κάλυψης δαπάνης από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην εν λόγω έκθεση εμφαίνεται η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήματος στην επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της πρόσληψης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Σημειώσεις Οι καθορισθείσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε κληρικούς (πρόσληψη), υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στη Διμελή Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. Α΄-280) όπως ισχύει (Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Οικονομικών), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση. Αίτημα στην Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 υποβάλλεται εφόσον αποφασισθεί να πραγματοποιηθεί πρόσληψη και όχι μετάταξη.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση προκήρυξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ύστερα από την έγκριση, του αριθμού των προς πρόσληψη κληρικών στην Ελληνική Αστυνομία, από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδίδεται προκήρυξη διαγωνισμού για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

       Όχι Όχι


      • 5 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση Απόφασης Κατανομής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Άρθρο 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-54)

       Όχι Όχι


      • 6 Συγκρότηση πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για έλεγχο δικαιολογητικών και συνέντευξη υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Επιλογής, με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία αποτελείται από έναν (1) Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως πρόεδρο και δύο (2) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προτείνονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έναν (1) Ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος διαποιμαίνοντα Ιερά Μητρόπολη, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και έναν (1) Καθηγητή Α’ Βαθμίδος Θεολογικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στον οποίο απευθύνεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ως γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, με τον αναπληρωτή του.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προτείνει μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών τα προβλεπόμενα ως άνω μέλη, η Ειδική Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση πίνακα πληρούντων τα προσόντα και πίνακα υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα, κατ’ αλφαβητική σειρά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής, ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, πίνακα υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις.

       Σημειώσεις Άρθρο 5 παράγραφος 2α του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92)

       Όχι Όχι


      • 8 Κλήση υποψηφίων που πληρούν τα προσόντα για συνέντευξη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Σκοπός της συνέντευξης είναι η διαμόρφωση γνώμης για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων του Κληρικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντικείμενο της συνέντευξης αποτελούν οι δραστηριότητες των υποψηφίων με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού τους, ιδίως την ακαδημαϊκή πρόοδο, που πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, το ποιμαντικό και συγγραφικό τους έργο όπως άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, το ήθος, η διαγωγή, οι διοικητικές ικανότητές τους να προγραμματίζουν, να συντονίζουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις, καθώς και οι τυχόν εκκλησιαστικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο αιτιολογείται ξεχωριστά.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων, στον οποίο εμφαίνεται η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στους πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καταχωρίζονται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας και η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά.

       Όχι Όχι


      • 10 Δημοσίευση του πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα υποψηφίων, καθώς και του πίνακα των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και το Γραμματέα και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο μεριμνά για τη διαβίβαση των ως άνω πινάκων στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας και στα Αστυνομικά Τμήματα. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε εμφανές μέρος των καταστημάτων τους και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση: «www.astynomia.gr» για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων.

       Όχι Όχι


      • 11 Αίτηση διόρθωσης (ένσταση).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατά των δημοσιευθέντων πινάκων, επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄-92), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170) και ισχύει, η υποβολή αίτησης διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογισθεί ορθά, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους.

       Σημειώσεις Η αίτηση διόρθωσης, ασκείται : • Είτε με κατάθεσή της στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει αυθημερόν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. • Είτε με κατάθεσή της σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα (ή Αστυνομικό Σταθμό) της Ελληνικής επικράτειας, το οποίο οφείλει να υποβάλλει αυτή (την αίτηση διόρθωσης) αυθημερόν και ιεραρχικά μέσω της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Εξέταση των ενστάσεων από την πενταμελή Ειδική Επιτροπή Επιλογής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις διόρθωσης, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ίδια Επιτροπή προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις και συντάσσει Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92). Αν, και πάλι προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ.Α΄-75). Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή του εκπροσώπου τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

       Όχι Όχι


      • 13 Κλήση υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Υγειονομικές εξετάσεις και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους Τελικούς Πίνακες Επιτυχόντων υποψηφίων, καλούνται με διαταγή του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. στ’, υποπερίπτωση (2) του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄-92) ως τροποπ. με αρ. 1 παρ. 6 του Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170).

       Σημειώσεις [[process_step_note::Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων [Υγειονμικές εξετάσεις και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες], αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή.]]

       Όχι Όχι


      • 14 Έκδοση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων υπογράφεται από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής και υποβάλλεται με μέριμνα του Προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 15 Κύρωση του Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με μέριμνα της Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων υποβάλλεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για κύρωση.

       Όχι Όχι


      • 16 Δημοσίευση του Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων και ενημέρωση υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και μέσω αυτών στα Αστυνομικά Τμήματα, οι κυρωμένοι από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αναμορφωμένοι Τελικοί Πίνακες των Επιτυχόντων. Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται σε εμφανές σημείο των Αστυνομικών Καταστημάτων και επιπροσθέτως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι.

       Όχι Όχι


      • 17 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών προϋποθέσεων για την πρόσληψη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Με μέριμνα της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών πρόσληψης των επιτυχόντων υποψηφίων και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι πλαστά, δεν θα γίνει δεκτός για πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία και θα διαγραφεί από τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ή σε περίπτωση πρόσληψης θα γίνει ανάκληση αυτής, πέραν της ποινικής ευθύνης.

       Όχι Όχι


      • 18 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με πρόσληψη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Κληρικός της Ελληνικής Αστυνομίας που προσλαμβάνεται, διορίζεται με το βαθμό του Αστυνόμου Β’, εξελίσσεται μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου και υποχρεούται να υπηρετήσει στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας για οκτώ (8) έτη από την πρόσληψή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 3 του ν. 1481/1984 και 51 παρ. 3 του Π.Δ. 24/1997.

       Σημειώσεις Με τη δημοσίευση του σχετικού Π. Δ/τος που αφορά στην πρόσληψη, ο κληρικός απολύεται αυτοδικαίως από τη θέση την οποία προηγουμένως κατείχε (άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 54/2019).

       Όχι Όχι


      • 19 Κλήση για ορκωμοσία (διαβεβαίωση στην ιεροσύνη).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Υπηρεσία που ορίζεται για τη διενέργεια της πρόσληψης, καλεί τον/τους προς πρόσληψη υποψήφιο/ους, να δώσει/ουν τη σχετική διαβεβαίωση στην ιεροσύνη του/τους (ορκωμοσία), εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τον έλεγχο εγκυρότητας (γνησιότητας) αυτών και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, συντάσσοντας πρακτικό πρόσληψης και διαβεβαίωσης στην ιεροσύνη (ορκωμοσίας), καθώς και Φύλλο Μητρώου.

       Σημειώσεις Ο υποψήφιος, για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

       Όχι Όχι


      • 20 Τοποθέτηση στην Υπηρεσία Θρησκευτικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η Υπηρεσία που ορίζεται να ενεργήσει την πρόσληψη, χορηγεί στον προσληφθέντα κληρικό Φύλλο Πορείας, για να παρουσιασθεί στην Υπηρεσία Θρησκευτικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.