Τήρηση στατιστικών ασφαλείας μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων Βιομηχανικών Ορυκτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση07aba39f-835e-418b-a821-a919a16bfb3d 739835

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
6
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τήρηση στατιστικών ασφαλείας για τα μεταλλεία, τα λιγνιτωρυχεία και τα ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών. Με φροντίδα του διοικούμενου και πιο συγκεκριμένα της Διεύθυνσης κάθε έργου, υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πίνακας των ατυχημάτων -δυστυχημάτων, που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Τα συλλεχθέντα στοιχεία υπόκεινται σε στατιστική επεξεργασία με σκοπό την εξαγωγή του δείκτη σοβαρότητας (Δ.Σ.) και του δείκτη συχνότητας (δ.σ.) του ανθρώπινου παράγοντα που έγιναν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τήρηση βάσης δεδομένων των στατιστικών ασφαλείας, που επιτρέπει τη στατιστική παρακολούθηση ατυχημάτων ή δυστυχημάτων κατά την δραστηριότητα έκαστου μεταλλείου, λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικού ορυκτού και την εξαγωγή δεικτών σοβαρότητας και συχνότητας. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος υλοποίησης, πέραν του χρονικού διαστήματος των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους για την υποβολή στοιχείων ατυχημάτων - δυστυχημάτων του προηγούμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση, η εκκίνηση της διαδικασίας και η ολοκλήρωσή αυτής εξαρτάται από την απόκριση του διοικούμενου στην υποχρέωση γνωστοποίησης ή σε τυχόν αλληλογραφία με τη Δημόσια Διοίκηση.

Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση στοιχείων ατυχημάτων - δυστυχημάτων για το προηγούμενο έτος

Σημειώσεις

Στο άρθρο 96, του Κεφαλαίου XI με τίτλο "Ατυχήματα- δυστυχήματα", του ΚΜΛΕ, προβλέπονται οι ορισμοί του ατυχήματος και του δυστυχήματος κατά την δραστηριότητα σε ένα μεταλλείο ή λιγνιτορυχείο ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, ενώ στο άρθρο 100, προβλέπεται ότι, με φροντίδα της Διεύθυνσης έκαστου έργου, υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πίνακας των ατυχημάτων -δυστυχημάτων που έγιναν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η αίτηση συνοδεύει πίνακα ατυχημάτων - δυστυχημάτων, στον οποίο περιέχονται απαραιτήτως οι ημερομηνίες, η θέση ή οι χώροι κάθε συμβάντος, το είδος του, τα αίτια και οι συνθήκες που συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του περιληπτικά, καθώς και οι ημέρες διακοπής εργασίας των παθόντων και των εργασιών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
    • 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τήρηση στατιστικών ασφαλείας μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων βιομηχανικών Ορυκτών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για τα μεταλλεία ή τα λιγνιτωρυχεία, για τα οποία υποβάλλονται τα ετήσια στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων, το οποίο αποδεικνύεται από: 1. σύμβαση παραχώρησης για συγκεκριμένο μεταλλείο ή σύμβαση μίσθωσης για συγκεκριμένο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο ή Τμήμα αυτού, από την Ελληνική Δημοκρατία, για τα μεταλλεία, 2. σύμβαση μίσθωσης για συγκεκριμένο λιγνιτωρυχείο ή Τμήμα αυτού, από την Ελληνική Δημοκρατία, για τα λιγνιτωρυχεία.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) : Ο διοικούμενος οφείλει να έχει ΑΕΠΟ για τη δραστηριότητά του, στο συγκεκριμένο μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο υποβάλλονται στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εγκριτική Απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης: Κατόπιν λήψης της απαραίτητης ΑΕΠΟ (βλέπε προϋπόθεση 2) και εφόσον πληρούνται οι ιδιοκτησιακές προϋποθέσεις 1 ή 6, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει εγκριτική απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης για το συγκεκριμένο μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο υποβάλλονται στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Εγκεκριμένο Κανονισμό Ασφαλείας: Κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Ασφαλείας του συγκεκριμένου μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο υποβάλλονται στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Εγκεκριμένο Οργανόγραμμα: Κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει απόφαση έγκρισης του Οργανογράμματος του συγκεκριμένου μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο υποβάλλονται στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων.

       Όχι Όχι

      • 6 Ιδιοκτησιακές Αναφορικά με τα ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών για το οποία υποβάλλονται στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων, ο διοικούμενος οφείλει να έχει το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των βιομηχανικών λατομικών ορυκτών. Το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν τα ορυκτά αυτά ή σε όποιον ο ιδιοκτήτης το παραχώρησε.

       Ναι Ναι

      • 1 Κατάσταση στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων - δυστυχημάτων μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών - συνυποβαλλόμενη με την αίτηση/ γνωστοποίηση - στην οποία αναφέρονται κατ ελάχιστον οι ημερομηνίες, η θέση ή οι χώροι κάθε συμβάντος, το είδος του, τα αίτια και οι συνθήκες που συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του περιληπτικά, καθώς και οι ημέρες διακοπής εργασίας των παθόντων και των εργασιών. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάσταση στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων - δυστυχημάτων μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών - συνυποβαλλόμενη με την αίτηση/ γνωστοποίηση - στην οποία αναφέρονται κατ ελάχιστον οι ημερομηνίες, η θέση ή οι χώροι κάθε συμβάντος, το είδος του, τα αίτια και οι συνθήκες που συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του περιληπτικά, καθώς και οι ημέρες διακοπής εργασίας των παθόντων και των εργασιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο διοικούμενος είναι νομικό πρόσωπο και απαιτείται να αποδειχθεί ότι εκπροσωπείται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο δύναται να είναι σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία, καταστατικό εταιρείας, πράξη διοικητικού συμβουλίου, κα. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκύπτει η ικανότητα το νομικό πρόσωπο να εκπροσωπείται ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης με συγκεκριμένο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δύναται να εξαχθεί από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας (λχ η σύμβαση δυνάμει της οποίας δραστηριοποιείται ο διοικούμενος), τότε η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή έχει υποβληθεί ήδη στην υπηρεσία και δεν έχει μεταβληθεί, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή της κάθε φορά που ο διοικούμενος (νομικό πρόσωπο) συναλλάσσεται/ επικοινωνεί με τη Δημόσια Διοίκηση. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται "δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9338

      • 3 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή από την οποία προκύπτουν τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 4 Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για μεταλλεία ή λιγνιτωρυχεία, για τα οποία υποβάλλονται τα ετήσια στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Σύμβαση

       Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για μεταλλεία ή λιγνιτωρυχεία, για τα οποία υποβάλλονται τα ετήσια στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων.

       Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω συμβάσεων πραγματοποιείται κατά τη λήψη του αιτήματος/ γνωστοποίησης του διοικούμενου, με βάσει το αρχείο της υπηρεσίας, με σκοπό τη διαπίστωση ότι πράγματι ο διοικούμενος πληροί τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην υπηρεσία, η οποία έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο (G2B), και να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 5 Κατάλληλο συμβολαιογραφικό έγγραφο, δυνάμει του οποίου ο διοικούμενος έχει το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των βιομηχανικών λατομικών ορυκτών, στο ορυχείο βιομηχανικών ορυκτών για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Κατάλληλο συμβολαιογραφικό έγγραφο, δυνάμει του οποίου ο διοικούμενος έχει το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των βιομηχανικών λατομικών ορυκτών, στο ορυχείο βιομηχανικών ορυκτών για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των βιομηχανικών λατομικών ορυκτών ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν τα ορυκτά αυτά ή σε όποιον ο ιδιοκτήτης το παραχώρησε. Είναι σαφώς διακριτό από το μεταλλευτικό δικαίωμα που αποδεικνύεται με το δικαιολογητικό 3.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3139

      • 6 Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή Εκμετάλλευσης Λατομείου Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή Εκμετάλλευσης Λατομείου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή ή Εκμετάλλευσης Λατομείου καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή από την οποία προέρχονται τα υποβληθέντα στοιχεία. Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω απόφασης είναι η προγενέστερη έκδοση ΑΕΠΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Απόφαση έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου ή Λιγνιτωρυχείου ή Ορυχείου Βιομηχανικού Ορυκτού Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου ή Λιγνιτωρυχείου ή Ορυχείου Βιομηχανικού Ορυκτού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται, μετά από σχετικό αίτημα του διοικούμενου, για μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί εγκριτική απόφαση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείου ή έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή εκμετάλλευσης λατομείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 8 Απόφαση έγκρισης Οργανογράμματος Μεταλλείου ή Λιγνιτωρυχείου ή Ορυχείου Βιομηχανικού Ορυκτού Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης Οργανογράμματος Μεταλλείου ή Λιγνιτωρυχείου ή Ορυχείου Βιομηχανικού Ορυκτού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται, μετά από σχετικό αίτημα του διοικούμενου, για μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί εγκριτική απόφαση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείου ή έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή εκμετάλλευσης λατομείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) Περιγραφή αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νομοθετικό Διάταγμα 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Περί Μεταλλευτικού Κώδικος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • Νόμος 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 2018 5018 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Υπουργική Απόφαση ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 2018 480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200480

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • 1 Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων ασφαλείας από τους εκμεταλλευτές μεταλλειών, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων βιομηχανικών ορυκτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, οι εκμεταλλευτές μεταλλείων ή λιγνιτωρυχείων ή ορυχείων βιομηχανικών ορυκτών, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικά στοιχεία ατυχημάτων - δυστυχημάτων του προηγούμενου έτους. Εφόσον, τα απαιτούμενα στοιχεία υποβληθούν, πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνονται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Προκαταρκτικός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται προκαταρκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν, κατά το προηγούμενο διάστημα των δύο μηνών, οι υπόχρεοι γνωστοποίησης στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων - δυστυχημάτων υπέβαλαν στοιχεία.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας, αλλά κυρίως από το βαθμό συμμόρφωσης των διοικούμενων.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση μη υποβολής στατιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευτής μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών δεν έχει υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία ή δεν έχει υποβάλλει όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους/ λεπτομέρειες, η υπηρεσία αποστέλλει υπενθυμιστικό έγγραφο και αναμένεται η συμμόρφωση του διοικούμενου και η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Με τη συμμόρφωση του διοικούμενου επαναλαμβάνεται το βήμα 2 με παραλαβή των στοιχείων από την υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας, αλλά κυρίως από το βαθμό συμμόρφωσης των διοικούμενων. Είναι εξαιρετικά ασύνηθες να μην συμμορφώνονται οι διοικούμενοι με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, καθώς τα ίδια στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται ταυτόχρονα στην κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, η οποία δύναται να υποβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.,

       Ναι Ναι


      • 4 Διαπίστωση υποβολής των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευτής μεταλλείου έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα στοιχεία ατυχημάτων- δυστυχημάτων, η αρμόδια υπηρεσία συγκεντρώνει τα στοιχεία, προβαίνει σε καταγραφή τους στο ειδικό αρχείο της και σε επεξεργασία σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ΚΜΛΕ. Τα στοιχεία αρχειοθετούνται και διατηρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας, αλλά κυρίως από το βαθμό συμμόρφωσης των διοικούμενων.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.