Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε.Ν.Φ.Ι.Α. από νομικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση81b30e26-611d-4434-b5a4-6f0f7f473f3a 813266

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

59 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε.Ν.Φ.Ι.Α. από νομικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, μετά την έκδοση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου και εφόσον υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις επ αυτής, υποβάλλει τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων προκειμένου να μεταβάλει τα λανθασμένα στοιχεία των ακινήτων ή να προσθέσει ακίνητα που τυχόν δεν έχουν δηλωθεί για να εκδοθεί ορθά η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξη προσδιορισμού φόρου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τροποποίηση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου δεν προβλέπεται η συνυποβολή /αποστολή δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Παρατήρηση: Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι ενδεικτικός για συστημικούς λόγους και πιθανό να απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος ανάλογα με τη δυσκολία καταγραφής του κάθε ακινήτου π.χ. όταν χρειάζεται να γίνει γεωγραφικός εντοπισμός του ακινήτου είτε μέσω των οδών είτε μέσω του χάρτη που διατίθενται από την εφαρμογή.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ

Σημειώσεις

Τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων. Ανάλογα με την επιλογή "δήλωση νέου/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου" κατά περίπτωση, εμφανίζεται η οικεία οθόνη για την ορθή καταχώρηση του ακινήτου. Πρώτα επιλέγεται η αιτία μεταβολής/διαγραφής/απόκτησης και στη συνέχεια συμπληρώνονται στα πεδία της οθόνης τα στοιχεία του ακινήτου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη γεωγραφική απεικόνιση των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της φορολογικής αρχής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τροποποιητική δήλωση Ε9

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Φορολογικές Προϋπόθεση αποτελεί να έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου στην οποία υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις.

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr

       Όχι Όχι

      • Νόμος 1-2 (Αντικείμενο και Υποκείμενο φόρου) 4223 2013 287 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100287

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1008 2018

       Περιγραφή Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/pol 1008 2018.pdf

       ΑΔΑ ΩΓ0446ΜΠ3Ζ-8Η5

      • Νόμος 23 3427 2005 312 Α

       Περιγραφή Δήλωση στοιχείων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100312

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1232 2018

       Περιγραφή Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%91%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-4%CE%9A5?inline=true

       ΑΔΑ Ψ0ΑΗ46ΜΠ3Ζ-4Κ5

      • Νόμος 48 4916 2022 65 Α

       Περιγραφή Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100065

      • Νόμος 46 4701 2020 128 Α

       Περιγραφή Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100128

      • Νόμος 76 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Νόμος 56 4758 2020 242 Α

       Περιγραφή Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100242

      • Νόμος 14 παράγραφος 2 4652 2020 9 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100009

      • Νόμος 49 4646 2019 201 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 3427/2005 για τη ρύθμιση θεμάτων Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100201

      • Νόμος 73 4607 2019 65 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100065

      • Νόμος 70 4583 2018 212 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4446/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100212

      • Απόφαση Α. 1235 2019 2926 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202926

       ΑΔΑ ΨΚ2346ΜΠ3Ζ-1ΣΛ

      • Απόφαση ΠΟΛ. 1224 2014 2853 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202853

       ΑΔΑ ΩΝΑ5Η-ΚΗΟ

      • Απόφαση ΠΟΛ. 1200 2014 2444 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A0%CE%9C%CE%97-%CE%A82%CE%A9?inline=true

       ΑΔΑ 6ΠΠΜΗ-Ψ2Ω

      • Απόφαση 1184 2014 2074 Β

       Περιγραφή Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%977%CE%A1%CE%97-9%CE%94%CE%A9?inline=true

       ΑΔΑ ΩΗ7ΡΗ-9ΔΩ

      • Απόφαση ΠΟΛ. 1052 2014 389 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%97-%CE%A3%CE%A55?inline=true

       ΑΔΑ ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1237 2014

       Περιγραφή Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A79%CE%92%CE%97-00%CE%9B?inline=true

       ΑΔΑ ΩΧ9ΒΗ-00Λ

      • Νόμος 5, 19, 30, 34, 54 και 54Β 4987 2022 206 Α

       Περιγραφή -Κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων -Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης -Προσδιορισμός φόρου -Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου -Διαδικαστικές παραβάσεις -Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100206

      • Νόμος 25,26 5036 2023 77 Α

       Περιγραφή -Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων -Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100077

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1035 2023 1831 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201831

       ΑΔΑ ΨΝΦΗ46ΜΠ3Ζ-01Γ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1099 2023 4327 Β

       Περιγραφή Αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω της εφαρμογής myPROPERTY

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230204327

       ΑΔΑ 6Ρ3046ΜΠ3Ζ-ΙΓΛ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1056 2022 2237 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202237

       ΑΔΑ 6ΝΑΧ46ΜΠ3Ζ-7ΤΣ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1019 2022 539 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 (Β΄ 2074), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200539

       ΑΔΑ 6ΤΙΒ46ΜΠ3Ζ-ΘΛΛ

      • Απόφαση 1175 2022 6363 Β

       Περιγραφή Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) λόγω κληρονομικής διαδοχής, όταν υπάρχει μηχανογραφική αδυναμία υποβολής αυτής λόγω απενεργοποίησης της σχετικής εφαρμογής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206363

       ΑΔΑ ΩΔΙ246ΜΠ3Ζ-ΙΣΗ

      • Εγκύκλιος 2060 2022

       Περιγραφή Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και των άρθρων 45 και 48 του ν. 4916/2022 (Α΄65).

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2060-12-08-2022

       ΑΔΑ 638Α46ΜΠ3Ζ-14Ξ

      • 1 Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι΄αυτό, επιλέγει την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/) προκειμένου να συνδεθεί με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών στο ΟΠΣ Περιουσιόλογιο.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογουμένου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πολίτες / Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το πεδίο "Πολίτες" το πεδίο "Ακίνητα" και στη συνέχεια επιλέγει την εφαρμογή "Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ"

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογουμένου.

       Όχι Όχι


      • 3 Είσοδος στην εφαρμογή Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση γίνονται οι εξής κινήσεις: 1. Αναγραφή των προσωπικών κωδικών του χρήστη στο TAXIS 2. Επιλογή "Σύνδεση" 3. Επιλογή "Είσοδος"

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογουμένου.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή του έτους υποβολής δήλωσης Ε9

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει το έτος στο οποίο έχει υποχρέωση να κάνει διορθώσεις.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογουμένου.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης από την ενότητα "Διαθέσιμες ενέργειες" που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης επιλέγει το πεδίο "Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9 μετά από εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α."

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογουμένου.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή πίνακα 1 ή πίνακα 2 για μεταβολή/διαγραφή ή δήλωση νέου ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Από το αριστερό μέρος της οθόνης στην ενότητα "Διαθέσιμες ενέργειες" ο φορολογούμενος επιλέγει είτε τον "Πίνακας 1: Κτίσματα - Οικόπεδα"είτε τον ¨Πίνακας 2: Γήπεδα" προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογουμένου.

       Όχι Όχι


      • 7 Εισαγωγή - Μεταβολή - Διαγραφή ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο φορολογούμενος επιλέγει από τα πεδία "Πίνακας 1: Κτίσματα - Οικόπεδα" ή "Πίνακας 2: Γήπεδα", κατά περίπτωση.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος υποβολής της δήλωσης εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου και τον εξοπλισμό του φορολογούμενου και του Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 8 Εισαγωγή - Μεταβολή - Διαγραφή κτίσματος / οικοπέδου / γηπέδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ανάλογα με την επιλογή "δήλωση νέου/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου" κατά περίπτωση, εμφανίζεται η οικεία οθόνη για την ορθή καταχώρηση του ακινήτου. Πρώτα απ΄ όλα επιλέγεται η αιτία μεταβολής/διαγραφής/απόκτησης και στη συνέχεια συμπληρώνονται στα πεδία της οθόνης τα στοιχεία του ακινήτου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη γεωγραφική απεικόνιση των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της φορολογικής αρχής.

       Σημειώσεις Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο ορθής αναγραφής των ακινήτων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων παρέχονται στην ΠΟΛ 1237/2014 εγκύκλιο και την ΠΟΛ 1052/2014 απόφαση. Κάθε ακίνητο καταχωρείται ξεχωριστά. Ο φορολογούμενος εάν επιθυμεί μπορεί να αναγράψει σε ελεύθερο κείμενο οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί απαραίτητο να γνωρίζει η Φορολογική Διοίκηση. Για την καταχώρηση των σημειώσεων επιλέγει από την ενότητα Γενικά που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης την επιλογή «Σημειώσεις φορολογουμένου» Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος για την καταγραφή του κάθε ακινήτου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό, τη δεξιότητα του φορολογούμενου καθώς και τη δυσκολία εντοπισμού του ακινήτου είτε στους χάρτες του Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, είτε στα περιγραφικά στοιχεία γηπέδων όπως εμφανίζονται στην εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Όταν γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις επί του συγκεκριμένου δικαιώματος ή προσθήκη νέου δικαιώματος, ο φορολογούμενος επιλέγει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

       Σημειώσεις Το πρόγραμμα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση εισαγωγή / μεταβολή / διαγραφή του ακινήτου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν συμπληρωθεί ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα τα απαιτούμενα στοιχεία του ακινήτου. Οι λανθασμένες καταχωρήσεις ή παραλήψεις εμφανίζονται με κόκκινο μήνυμα. Εμφανίζονται και προειδοποιητικά πορτοκαλί μηνύματα τα οποία ο φορολογούμενος εαν δεν συμφωνεί με αυτά μπορεί να τα παρακάμψει επιλέγοντας εκ νέου την επιλογή "Ολοκλήρωση εισαγωγής κτίσματος, οικοπέδου ή γηπέδου" Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 / Προεπισκόπιση Περιουσιακής Κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγεται η "οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 από το αριστερό μέρος της οθόνης και ερωτάται ο φορολογούμενος αν επιθυμεί να δει την περιουσιακή του κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εάν το επιθυμεί ελέγχει την περιουσιακή του κατάσταση.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 11 Οριστική υποβολή δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Πατώντας οριστική υποβολή δήλωσης εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα στην οθόνη της εφαρμογής: 1. η ενέργεια αυτή θα μεταβάλλει την περιουσιακή κατάσταση του έτους αυτού 2. η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και 3. θέλετε να προχωρήσετε στην οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9;. Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι ορθά συμπληρωμένα επιλέγοντας την επιλογή "Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9" που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης γίνεται οριστική υποβολή της δήλωσης. Τέλος, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι η τροποποιητική δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις περ. α) και ι) παρ. 2 του άρθρου 54 ν. 4174/2013 το οποίο ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 12 Υποβολή δήλωσης εκπρόθεσμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 13 Μεταφορά δήλωσης σε επόμενο έτος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή με το οποίο ερωτάται ο φορολογούμενος εάν επιθυμεί να μεταφερθεί η δήλωση αυτή και στο επόμενο έτος. Εφόσον επιθυμεί τη μεταφορά επιλέγει το "ναι".

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 14 Υποβολή δήλωσης Ε9 εκ μεταφοράς στο επόμενο έτος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εφόσον ο φορολογούμενος επέλεξε να μεταφερθεί η δήλωση στο επόμενο έτος, μεταβαίνει σε αυτό, στο οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί καρτέλα με «Υποβολή Δήλωσης Ε9», η οποία περιέχει τα ακίνητα που είχαν δηλωθεί στο προηγούμενο έτος. Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία των ακινήτων από την επιλογή «Προεπισκόπιση περιουσιακής κατάστασης για το έτος _______ , όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα από τη δήλωση (σε αρχείο .xls)» και εφόσον διαφωνεί μπορεί να μεταβάλει όποια στοιχεία κρίνει απαραίτητα, άλλως μετά τον έλεγχο αυτής, την υποβάλλει οριστικά.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 15 Εκτύπωση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. -Πράξης Προσδιορισμού Φόρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf το οποίο εμφανίζεται στην ενότητα «Εκτυπώσεις» στα αριστερά, το οποίο ο φορολογούμενος μπορεί αν επιθυμεί να το εκτυπώσει ή να το αποθηκεύσει. Το ψηφιακό αυτό αρχείο περιέχει τη δήλωση που έχει υποβάλει και το αποδεικτικό υποβολής της.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 16 Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Με την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης δημιουργείται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στην ενότητα «Εκτυπώσεις» στα αριστερά, δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, που περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση, το εκκαθαριστικό της τελευταίας εκκαθάρισης, την ειδοποίηση πληρωμής φόρου, τα στοιχεία των δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. και το αποδεικτικό της δήλωσης Ε9. Ο φορολογούμενος μπορεί εάν επιθυμεί να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει κάποια από τα αρχεία .

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 17 Εκτύπωση ειδοποίησης πληρωμής φόρου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση επιπλέον διαφοράς φόρου από την εφαρμογή "προσωποποιημένη πληροφόρηση" ο φορολογούμενος εκτυπώνει την ειδοποίηση πληρωμής φόρου με την ταυτότητα οφειλής.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 18 Έξοδος από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την υποβολή των δηλώσεων Ε9 ο φορολογούμενος επιλέγει το πεδίο "έξοδος", που βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.