Χορήγηση από το Μ.Τ.Α. βοηθήματος πένθους σε μέλη χηρευουσών οικογενειών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb78ca535-4fe0-46e6-8db3-f30e5c9878a0 463392

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση Βοηθήματος Πένθους από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στο πρώτο πρόσωπο της χηρεύουσας οικογένειας θανόντος κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου, που δικαιούται να τον διαδεχθεί και να συνεχίσει τη λήψη του μερίσματός του, για την αντιμετώπιση των εξόδων πένθους. Δεν χορηγείται σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία στρατιωτικού – μετόχου του Ταμείου. Το ποσό του Βοηθήματος ισούται με δέκα (10) μηνιαία μερίσματα που ελάμβανε ο θανών μερισματούχος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης βοηθήματος πένθους

Σημειώσεις

email: hrdir.mta@haf.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βοήθημα Πένθους από Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση από το Μ.Τ.Α. βοηθήματος πένθους σε μέλη χηρευουσών οικογενειών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο θανών να είναι κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Δικαιούχος του βοηθήματος είναι το πρώτο πρόσωπο της χηρεύουσας οικογένειας του θανόντος κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου, που δικαιούται να λάβει την κύρια σύνταξη του θανόντος μερισματούχου, και κατά συνέπεια δικαιούται να συνεχίσει τη λήψη του μερίσματος αυτού.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Η/Ο δικαιούχος πρέπει να είναι εγγεγραμμένη/ος στα Μητρώα Εγγάμων του Ταμείου. Στην περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμένη/ος πρέπει να εγγράψει τον γάμο της/του με τον/την θανόντα/θανούσα καταβάλλοντας το αναλογούν ποσό εγγραφής.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τρίμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου. Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα για τη λήψη του βοηθήματος παραγράφεται.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 3 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)» Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αιτιολογία: «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)» Στοιχεία τίτλου πληρωμής: Βοήθημα Πένθους. Το αποδεικτικό ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος. Σε περίπτωση που η φορολογική ενημερότητα δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί ηλεκτρονικά για οποιαδήποτε αιτία, ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή της. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει την πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα που θα του χορηγηθεί από την Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση συμψηφισμού επιστρεπτέων μερισμάτων με το Βοήθημα Πένθους Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση συμψηφισμού επιστρεπτέων μερισμάτων με το Βοήθημα Πένθους

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα αντιγραφεί επακριβώς από το πρότυπο που υπάρχει στον σύνδεσμο του ΜΤΑ https://mta.haf.gr/forms/forms-mta/yp-dil-symps-ep-mer/ . Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση δεν παραχθεί ηλεκτρονικά τότε θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π. email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Δωρεών, Κληρονομιών κ.λπ., για Δωρεά αιτία θανάτου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Δωρεών, Κληρονομιών κ.λπ., για Δωρεά αιτία θανάτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό προσκομίζεται από την/τον δικαιούχο σε δεύτερο χρόνο από την υποβολή της αίτησης, αφού έχει ενημερωθεί εγγράφως με σχετική επιστολή από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού M.T.A. email: findir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Δήλωση Δωρεάς Δήλωση

       Δήλωση Δωρεάς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω Δήλωση προσκομίζεται (ως απλό φωτοαντίγραφο) από την/τον δικαιούχο σε δεύτερο χρόνο από την υποβολή της αίτησης, αφού έχει ενημερωθεί εγγράφως με σχετική επιστολή από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού M.T.A. email: findir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νομοθετικό Διάταγμα 5 3981 1959 193 Α
      • Νόμος 43 3943 2011 66 Α
      • Αναγκαστικός Νόμος 12 1988 1939 414 Α
      • 1 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Σε αυτή την πρώτη φάση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν είναι τα έξι πρώτα (αύξοντες αριθμοί 1-6 στη λίστα των δικαιολογητικών).

       Όχι Όχι


      • 2 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 3 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης Χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή επιστολής από το αρμόδιο Τμήμα στον δικαιούχο για την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Μέσω της επιστολής ζητείται η προσκόμιση των δύο τελευταίων δικαιολογητικών (αύξοντες αριθμοί 7-8 στη λίστα των δικαιολογητικών).

       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη των πρόσθετων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 8 Ένταλμα Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.