Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0da8a3ea-6ba8-4796-b617-dd105a52b3e5 494538

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Περιφερειακές Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακά Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) στην οποία αναγράφει τα στοιχεία του (ή τα κατά το νόμο υπεύθυνου νομικού προσώπου), την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό των κρεβατιών και τον συγκεκριμένο σκοπό της επιχείρησης.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

     NACE

     • 88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη ή να έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιοδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

        Όχι Όχι

       • 4 Πολεοδομικές Έκδοση άδειας δόμησης βάσει της εγκυκλίου 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ. οικ. 82070/22-12-1989 περί σύνταξης μελετών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

        Όχι Όχι

       • 5 Πολεοδομικές Τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ΓΟΚ ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την οικοδομική άδεια νέας χρήσης. Στην περίπτωση όπου γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται η νομιμότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Γ.Ο.Κ. (ν. 1577/1985), όπως ισχύει.

        Όχι Όχι

       • 6 Τεχνικές Οι Μ.Φ.Η. να υπάγονται στις διατάξεις: 1. Του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια». 2. Του κανονισμού Πυροπροστασίας νέων κτιρίων στην κατηγορία «χρήσης Η». 3. Στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων της Μ.Φ.Η. θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο «Κανονισμός άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας και Πρόνοιας, για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από αναπήρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας».

        Όχι Όχι

       • 7 Πολεοδομικές Το γήπεδο της Μ.Φ.Η. πρέπει να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα Δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, και τηλεφώνου.

        Όχι Όχι

       • 1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης τρίμηνης ισχύος ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης τρίμηνης ισχύος ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Αναζητείται με την αυτεπάγγελτη διαδικασία σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Οικοδομική Άδεια. Άδεια Δόμησης

        Οικοδομική Άδεια.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η τεχνική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει: 1. την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου. 2. την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 3. τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. 4. τον πίνακα τελειωμάτων χώρων και τρόπο κατασκευής το κτιρίου γενικότερα και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων από τη Μ.Φ.Η., καθώς και πλήρη λειτουργική περιγραφή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 2 παρ. Α εδάφιο 2 (βλέπε προϋπόθεση περί γηπέδου της Μ.Φ.Η.) Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 2 παρ. Α εδάφιο 2 (βλέπε προϋπόθεση περί γηπέδου της Μ.Φ.Η.)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 2345 1995 213 Α

        Περιγραφή Περί Μ.Φ.Η.: Τροποποήθηκε ως ακολούθως: • ν. 4756/2020 (Α΄ 235) παρ. 1 άρθρου 3 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης) • ν. 4052/2012 (Α΄ 41) παρ. 23 άρθρου 37 - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Τροποποιήσεις αδειών) • ν. 3852/2010 (Α΄ 87) περ. 22 παρ. 3 αρ. 94 - Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης) • Υ.Α. Π.4β/οικ.6022/1995 (Β΄ 1052) - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Επίβλεψη Μ.Φ.Η.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL85OGL2bA-0rZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVaNmuNFQObD86FYK6Gw4d5tjSzHrKxPRxrH0D8yxWqC

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1γ/ΓΠοικ.123831 2011 2661 Β

        Περιγραφή Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (EKE) της διαδικασίας χορήγησης άδειας Ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ιδιώτες, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2006/123/ΕΚ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZAuELgpeftO8oe4-VLM55WMppGYSBhGqLLgW6UmgimE

       • Υπουργική Απόφαση Π1γ/οικ.81551 2007 1136 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ. 3176/6.6.1996 (Β΄ 455) και Π4β/οικ. 4690/30.8.1996 (Β΄ 833) υπουργικών αποφάσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL88rhjYU1h16cfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtRLa-FwD2flvqTCY6WmSHtbD2wVs8zdOLGz0F2D8M-PK

       • Υπουργική Απόφαση Π4Β/οικ.4690 1996 833 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις , δικαιολογητικά, έλεγχος, λειτουργία. Τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Π1γ/οικ.81551/2007 (Β΄ 1136).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8YrW-WVx3lo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW-gMNGh99K6btQUY3ywaK RnqBLFP9lmRmEJiwabvXm

       • Υπουργική Απόφαση Π4Β/οικ.3176 1996 455 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8vSJ4gRiqa7d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueE4MMtMhkICz5i5DQPE PPKzVqRQLbxr1ZuGRBQb3Tm

       • Άλλο 25/VII 2012 2618 Β
       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή σχεδίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

        Σημειώσεις Βήμα Α' Φάσης

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Προώθηση σχεδίων στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Σημειώσεις Βήμα Α' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 5 Προώθηση σχεδίων στην Αρμόδια Διέυθυνση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

        Σημειώσεις Βήμα Α' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος και επικύρωση σχεδίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος (μηχανικός) ελέγχει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα επικυρώνει (εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις) και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Σημειώσεις Βήμα Α' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 7 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την παραλαβή των επικυρωμένων σχεδίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τα επικυρωμένα σχέδια. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας η οικοδομική άδεια νέας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

        Σημειώσεις Βήμα Α' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 8 Υποβολή δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 9 Χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 10 Διοικητικός έλεγχος αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 11 Προώθηση δικαιολογητικών στην Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι ορθά τα προωθεί στη Επιτροπή Καταλληλόλητας (εάν δεν είναι ορθά ενημερώνει την ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά).

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 12 Έλεγχος από την Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας ελέγχει τα δικαιολογητικά.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 13 Σύνταξη πρακτικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των εντύπων και το διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 14 Σύνταξη εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης (στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας, ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις) και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 15 Υπογραφή εισήγησης από τον Προϊστάμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 16 Υπογραφή εισήγησης από Διεύθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 17 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή και διαβίβαση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 18 Υπογραφή από τον Αντιπεριφερειάχρη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Όχι


       • 19 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για παραλαβή της άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της Άδειας Ίδρυσης.

        Σημειώσεις Βήμα Β' Φάσης

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.