Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe93bcee6-6fab-403e-8aa7-3c8bef66f9a0 446724 Licence for the Establishment and Operation of Physiotherapy Laboratories

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

12 έως 17 + (
2
)

Κόστος

60 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας».


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα κατά το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητά του ή να μισθώνει οίκημα.

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Ο χώρος του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 m2 και να περιλαμβάνει: • δωμάτιο αναμονής ασθενών • τουαλέτα με νιπτήρα και • χώρους θεραπείας ασθενών, οι οποίοι πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι ώστε να περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους ηλεκτροθεραπείας, μηχανοθεραπείας και υδροθεραπείας. Σε περίπτωση συστέγασης φυσιοθεραπευτών, ο συνολικός χώρος του εργαστηρίου επαυξάνεται κατά 30% του αρχικά προβλεπόμενου για κάθε συστεγαζόμενο φυσικοθεραπευτή.

       Όχι Όχι

      • 5 Πολεοδομικές Να επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χρήση του κτιρίου για τη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας καθώς και να πιστοποιείται η ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: - 2 τράπεζες θεραπείας - 1 πολύζυγο - 1 τροχός ώμου - 1 ποδήλατο στατικό - 1 ηλεκτροκίνητη έλξη, αυχενική και οσφυϊκή μοίρα, σπονδυλικής στήλης - 1 συσκευή ηλεκτροθεραπείας γαλβανικών, φαραδικών και διαδυναμικών - 1 συσκευή υπεριωδών και υπερύθρων ακτίνων - 1 συσκευή διαθερμίας - 1 συσκευή υπερήχων - 1 δινόλατρο - 1 παραφινόλουτρο - 1 συσκευή ηλεκτρομαλάξεων - 1 μηχάνημα πρηνισμού, υπτιασμού άκρας χειρός και περιστροφής καρπού - θερμά, ψυχρά επιθέματα.

       Όχι Όχι

      • 7 Πιστοποίησης Όλα τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα όργανα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Ο χώρος πρέπει να πληροί τους κανόνες πυροπροστασίας.

       Όχι Όχι

      • 9 Επαγγελματικές Ο υγειονομικός υπεύθυνος του εργαστηρίου οφείλει να έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και ως εκ τούτου να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 10 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου: • της Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς Παύλος» ή • των πρώην Φυσικοθεραπευτικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και K.A.T.E., ή • των τμημάτων φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών υγείας - πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων • των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή • των Σχολών ή Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. Για πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από το αρμόδιο όργανο της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.

       Όχι Όχι

      • 12 Πτωχευτικού δικαίου Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 13 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο δημοσίου ταμείου. 60 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Έγγραφο ισοδύναμο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που προσκομίζει ο αιτών όταν έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Έγγραφο

       Έγγραφο ισοδύναμο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που προσκομίζει ο αιτών όταν έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο μπορεί να κατατεθεί ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4084

      • 3 Τίτλοι ιδιοκτησίας Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8972

      • 5 Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο (2) αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και θεωρημένα από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Κάτοψη

       Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο (2) αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και θεωρημένα από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 6 Βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Έκθεση αρμοδίου μηχανικού. Έκθεση

       Έκθεση αρμοδίου μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 8 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου σχετικά με την κατοχή του απαιτούμενου εξοπλισμού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου σχετικά με την κατοχή του απαιτούμενου εξοπλισμού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του ενδιαφερόμενου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 11 Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κατατίθεται καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών ή Πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κατατίθεται καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών ή Πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 12 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του επιστημονικά υπευθύνου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του επιστημονικά υπευθύνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 13 Βεβαίωση αναγγελίας του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή για τον επιστημονικά υπεύθυνο, σε αντίγραφο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αναγγελίας του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή για τον επιστημονικά υπεύθυνο, σε αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 14 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του επιστημονικά υπευθύνου επικυρωμένη σχετικά με την αποδοχή του διορισμού του ως επιστημονικά υπεύθυνου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του επιστημονικά υπευθύνου επικυρωμένη σχετικά με την αποδοχή του διορισμού του ως επιστημονικά υπεύθυνου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 Τίτλος σπουδών της ημεδαπής, σε αντίγραφο ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή Πτυχίο του εξωτερικού, σε αντίγραφο, με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Ι.ΤΕ. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών της ημεδαπής, σε αντίγραφο ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή Πτυχίο του εξωτερικού, σε αντίγραφο, με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Ι.ΤΕ. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 16 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου που ορίζει τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου που ορίζει τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 17 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΑΕ από την αρμόδια προς τούτο αρχή. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΑΕ από την αρμόδια προς τούτο αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • 18 Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4122

      • 19 Έγγραφο ισοδύναμο του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, που προσκομίζει νομικό πρόσωπο άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. για να αποδείξει τη μη πτώχευσή του. Έγγραφο

       Έγγραφο ισοδύναμο του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, που προσκομίζει νομικό πρόσωπο άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. για να αποδείξει τη μη πτώχευσή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ελλείψει αντιγράφου ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο αντί αυτού μπορεί να κατατεθεί ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 18

       Ναι 4084

      • 20 Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Πληρεξούσιο

       Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 5769

      • Νόμος 1 4208 2013 252 Α

       Περιγραφή Συστέγαση επιχειρήσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τροποποιήθηκε από τον ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014) άρθρο 46 - "Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 4208/2013 (Συστέγαση επιχειρήσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100252

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 121 2017 148 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Υγείας, ως αρμόδιου φορέα σχεδιασμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100148

      • Προεδρικό Διάταγμα 29 1987 8 Α

       Περιγραφή Περί εργαστηρίων φυσικοθεραπείας. Τροποποιήθηκε από τον ν. 4093/2012 (Α΄ 222) παρ. 4 υποπ. ΙΒ.3 - "Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 του π.δ. 29/1987 (Άρση περιορισμών)"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100008

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/13310 2002 906 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). - Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580/2013 (Β΄ 1009) - Τροποποίηση των Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64435/2011 και ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/2002. - Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οικ. 64435/2011 (Β΄ 1394).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200906

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Περιγραφή Εκκίνηση διαδικασίας

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείου Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας / ΚΕΠ-ΕΚΕ) και στη συνέχεια τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ώστε να χρεωθούν στον κατά λόγο αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Ελλιπή δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης ή των δικαιολογητικών, στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο εγγράφου με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή με σκοπό να αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 7 Πλήρη δικαιολογητικά - Σύνταξη διαβιβαστικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης και ορθός, στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει διαβιβαστικό με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις κτιριακές προϋποθέσεις ώστε να αποσταλούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος δικαιολογητικών για τις κτιριακές προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τις κτιριακές προϋποθέσεις ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν προκύπτει η απαιτούμενη θεώρηση, στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σημειώνει τις παρατηρήσεις του επί των σχεδίων.

       Όχι Όχι


      • 9 Θεώρηση και Διαβίβαση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν προκύψει η θεώρηση (σφράγιση και υπογραφή) των δικαιολογητικών που άπτονται των κτιριακών προϋποθέσεων, στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρεί τα σχέδια και τα διαβιβάζει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

       Όχι Όχι


      • 10 Ολοκλήρωση διοικητικών ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενημερώνει τη γραμματεία της Επιτροπής Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων.

       Όχι Όχι


      • 11 Διενέργεια Αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο στην υπό ίδρυση επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 12 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συντάσσει έκθεση ελέγχου με τα ευρήματα που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και υπογράφεται από το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Αν η Έκθεση Ελέγχου έχει ευρήματα, στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο εγγράφου με τα ευρήματα που προέκυψαν από την Έκθεση Ελέγχου, το υπογράφει και το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο για να ενημερωθεί.

       Όχι Όχι


      • 13 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η Έκθεση Ελέγχου δεν αποτυπώνει ευρήματα, στέλεχος του Τμήματος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 14 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπογράφει το σχέδιο της Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 15 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου και Αρχειοθέτηση εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και αρχειοθετεί τα σχετικά έγγραφα στο αρχείο που διατηρεί το Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.