Άδεια ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση67ac8d51-d52a-4c30-8056-0d7345c897dd 299147 Private school licence for primary & secondary education to a natural person or associations of persons

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Από 100 έως 2.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων με σκοπό τη νόμιμη ίδρυση και λειτουργία του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Α΄ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα: Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

Σημειώσεις

Η αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου πρέπει να συνοδεύεται απο έναν φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά που απευθύνονται στο τμήμα Α της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης και άλλον έναν φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά για τον κτιριολογικό έλεγχο που θα διενεργηθεί απο τον ΕΟΠΠΕΠ. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί είτε μέσω συμβατικού ταχυδρομείου σε έντυπη μορφή, είτε να κατατεθεί ηλεκτρονικά με όλα τα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσεις
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 85.1 Προσχολική εκπαίδευση
    • 85.2 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
    • 85.3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ίδρυση Ιδιωτικού Σχολείου Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Σχολικών Μονάδων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο αιτών φορέας να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

       Σύνδεσμος https://www.efka.gov.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Ο αιτών φορέας να μην έχει προβεί σε αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης ούτε να τελεί σε κατάσταση πτώχευσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Οι χώροι της σχολική μονάδας να διαθέτουν κατάλληλη κτιριολογική υποδομή σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του παραρτήματος Θ3 του ν. 4093/2012.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί η παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Ο υπεύθυνος σε περιπτώσεις ενώσεων να μην έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς.

       Ναι Ναι

      • 6 Ηλικιακές Ο αιτών ως φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλονται αποκλειστικά κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε σε έντυπη μορφή είτε ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και όχι απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που προορίζονται α) για το Τμήμα Α Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και β) για τον ΕΟΠΠΕΠ αναφορικά με τον κτιριολογικό έλεγχο.

       Όχι Όχι

      • 1 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ. 2000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1393

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Έως 60 νηπίων (χορήγηση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου ως 60 νήπια). 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1394

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή σε ισχύ διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή σε ισχύ διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία μπορεί να γίνει και ψηφιακά

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει: α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού, β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει: α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού, β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 4 Αποδεικτικό συνταξιοδότησης Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται τόσο από τους νομίμους εκπροσώπους, όσο και από φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους και άρα αδυναμίας προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 2435

      • 5 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Εχει αντικαταστήσει τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 7 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις φυσικού προσώπου απαιτείται Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου, όταν αυτός είναι διαφορετικός από το Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 8 Αντίγραφο άδειας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). Άδεια

       Αντίγραφο άδειας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που η χορήγηση αφορά σε άδεια ιδιωτικού νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ιδιοκτησίας τους, πρέπει να προσκομιστεί και αντίγραφο της άδειας ΜΦΠΑΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4627

      • Νόμος Πρώτο, υποπαράγραφος Θ3.4., Θ3.6, Θ3.7 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποίησης, επικαιροποίησης και ανάκλησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Υπουργική Απόφαση 182167/ΙΑ 2013 3087 Β

       Περιγραφή Υπαγωγή της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203087

      • 1 Διαβίβαση αίτησης χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου στο Τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στο Τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας την αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος.

       Σημειώσεις Η αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου πρέπει να συνοδεύεται απο έναν φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά που απευθύνονται στο τμήμα Α της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης και άλλον έναν φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά για τον κτιριολογικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί είτε μέσω συμβατικού ταχυδρομείου σε έντυπη μορφή, είτε να κατατεθεί ηλεκτρονικά με όλα τα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και καταγραφή αίτησης και των 2 φακέλων από το Τμήμα Α της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδ. Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. ασυμβίβαστες ιδιότητες Φυσικών Προσώπων, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, κλπ).

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση πληρότητας του φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 4 Επικοινωνία και ενημέρωση ενδιαφερομένου για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή συμπληρωματικών εγγράφων/δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος παραλαμβάνει και καταχωρεί τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου του ενδιαφερόμενου.

       Σημειώσεις Η λήψη των συμπληρωματικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς την μεσολάβηση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή φακέλου δικαιολογητικών κτιριολογικού ελέγχου στον ΕΟΠΠΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή στον αρμόδιο για τον κτιριολογικό έλεγχο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ) του φακέλου που περιέχει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου, - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων, - πραγματοποίηση αυτοψίας, - διατύπωση παρατηρήσεων, - σύνταξη αρνητικής ή θετικής γνωμοδότησης, - αποστολή της γνωμοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή θετικής διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ επι των κτιριολογικών προϋποθέσεων από Τμήμα Α της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο και διασταυρώνει την ορθότητα των στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή αρνητικής διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ επι των κτιριολογικών προϋποθέσεων από Τμήμα Α της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει, στην Απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, τους λόγους για την απόρριψη του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 10 Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου σε ενδιαφερόμενο για την απόρριψη της αίτησής του και επιστροφή δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου σε ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης του αιτήματός του από τον ΕΟΠΠΕΠ για χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου και επιστροφή δικαιολογητικών και παραβόλων που είχαν κατατεθεί με την αρχική αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Χορήγησης άδειας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

       Ναι Όχι


      • 12 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Χορήγησης άδειας του ιδιωτικού σχολείου, κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

       Ναι Όχι


      • 13 Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ιδιωτικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει για το ΦΕΚ δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης τον φορέα ιδιοκτησίας του ιδιωτικού σχολείου (φυσικό πρόσωπο) και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.