Άδεια λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7e8fb5a5-2368-4a10-ace5-75583275b30f 785523

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12 έως 13 + (
4
)

Κόστος

3.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας σε μια επιχείρηση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ως σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τις απαιτήσεις που οφείλει να πληρεί με σκοπό την απόκτηση Αδειας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης

Σημειώσεις

Το email στο οποίο μπορεί να κατατεθεί η αίτηση καθώς κα ιτα δικαιολογητικά είναι το: info@ras-el.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Οι αποφάσεις της αρχής αδειοδότησης υπόκεινται στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται με το άρθρο 34 του Ν. 3891/2010 (Α’188) και συγκεκριμένα: Κατά των ατομικών διοικητικών αποφάσεων της Ρ.Α.Σ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Προθεσμία 60 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αδειοδότηση Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Λειτουργίας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων, άρθρο 25.1 του ν.4408/2016 (Α’ 135)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (σύμφωνα με το Άρθρο 19 ν.4408/2016):
       • A. Πλήρης σειρά νομίμως επικυρωμένων νομιμοποιητικών εγγράφων της αιτούσας, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη ίδρυσή της και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ή την εκπροσώπησή της: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ), ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ)
       • B.Αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας των νόμιμων εκπροσώπων της αιτούσας, ή προκειμένου για αλλοδαπούς, του διαβατηρίου τους
       • Γ.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για όλα τα πρόσωπα που νομίμως εκπροσωπούν την αιτούσα επιχείρηση, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης
       • Δ.Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας της αιτούσας επιχείρησης που να έχει εκδοθεί ένα μήνα πριν την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης
       • Ε.Υπεύθυνη Δήλωση με ψηφιακή υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τα σημεία α, γ, δ και ε του Άρθρου 19 ν. 4408/2016.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 62 του ν. 4408/2016)
       • Α.Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας της αιτούσας ή Βεβαίωση Οφειλών (σε περίπτωση ρυθμισμένων οφειλών) η οποία να έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Δ Ο Υ μέσα στον προηγούμενο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατά την έκδοση της άδειας θα ζητείται επικαιροποιημένη.
       • Β.Υπεύθυνη Δήλωση με ψηφιακή υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, για τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί η αιτούσα καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ανωτέρω ασφαλιστικούς οργανισμούς ή Βεβαίωση Οφειλών ή ισοδύναμο έγγραφο (σε περίπτωση ρυθμισμένων οφειλών) το οποίο να έχει εκδοθεί από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς μέσα στον προηγούμενο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατά την έκδοση της άδειας θα ζητούνται επικαιροποιημένα.
       • Γ.Διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι της αιτούσας, όπως ταμειακά διαθέσιμα, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα και πιστωτικές γραμμές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που να έχουν εκδοθεί τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης, συνοδευόμενα από Συγκεντρωτικό Πίνακα.
       • Δ.Κεφάλαια και στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήσιμα ως εγγύηση. Υποβάλλεται Ισοζύγιο που να έχει εκδοθεί τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης.
       • Ε.Κεφάλαιο κίνησης (στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων). Υποβάλλεται Ισοζύγιο που να έχει εκδοθεί τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης.
       • ΣΤ.Σχετικά έξοδα, περιλαμβανομένων εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί οχημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού όπως προκύπτουν από την τελευταία κλεισμένη χρήση πριν από την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης.
       • Ζ.Βάρη-προσημειώσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας που να ισχύουν τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης. Υποβάλλεται αναλυτική έκθεση αναφοράς τους.
       • Η.Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως – και εκθέσεις ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις τρεις, προ της περιόδου της αίτησης, οικονομικές χρήσεις. Για τις εταιρείες που δεν έχουν συμπληρώσει τρεις πλήρεις εταιρικές χρήσεις προσκομίζονται όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα.
       • Θ.Επιχειρηματικό σχέδιο (ΕΣ) της αιτούσας επιχείρησης. Στο ΕΣ, μετά την παρουσίαση της παρούσας κατάστασης, αναλύονται και παρουσιάζονται, για την επόμενη τριετία από την περίοδο της αίτησης, ανά έτος, οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις και οι πίνακες πηγών και χρήσεων κεφαλαίων και ταμειακού προγράμματος, καθώς και των δεικτών, ρευστότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων, αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων, αποδοτικότητας και μεγέθυνσης, που τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική επιφάνεια και τη βιώσιμη λειτουργία της. Περαιτέρω, στο ΕΣ περιλαμβάνονται στοιχεία, για παράδειγμα εγκαταστάσεων και τυχόν επενδυτικών σχεδίων, μέσω των οποίων η αιτούσα (θα) παρέχει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Ακόμα, αναφέρονται οι εταίροι - μέτοχοι, ο νόμιμος εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, το οργανόγραμμα με την οργανωτική και διοικητική δομή καθώς και η ανταγωνιστική θέση και στρατηγική της επιχείρησης.
       • Ι.Τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών. Υποβάλλεται Διάγραμμα Συμμετοχών, συνοδευόμενο από αποσπάσματα των Βιβλίων Μετόχων Μετοχών και, εφόσον υπάρχουν, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν υπάρχει υποχρέωση εμφάνισης συμμετοχών για ποσοστά μικρότερα του 25%.

       Όχι Όχι

      • 3 Ικανότητας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4408/2016)
       • Α.Πληροφορίες περί επαγγελματικής επάρκειας – διαχειριστικής οργάνωσης για το είδος των υπηρεσιών που ορίζονται στην άδεια. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

       Όχι Όχι

      • 4 Ασφαλιστικές ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4408/2016)
       • Α.Επικυρωμένα αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων ως αποδεικτικά κάλυψης αστικής ευθύνης από τα οποία να προκύπτει, κατ’ ελάχιστον, η κάλυψη των απαιτήσεων αστικής ευθύνης του άρθρου 22 του ν.4408/2016.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 18 ν.4408/2016)
       • Α.Παράβολο με κωδικό τύπου 4484 υπέρ του Δημοσίου ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ). Εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr στη διαδρομή : Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e – παράβολο)

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχική χορήγηση 3000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4484

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πλήρης σειρά νομίμως επικυρωμένων νομιμοποιητικών εγγράφων της αιτούσας, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη ίδρυσή της και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ή την εκπροσώπησή της και οι αναπληρωτές τους Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πλήρης σειρά νομίμως επικυρωμένων νομιμοποιητικών εγγράφων της αιτούσας, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη ίδρυσή της και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ή την εκπροσώπησή της και οι αναπληρωτές τους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 19 ν.4408/2016.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας των νόμιμων εκπροσώπων της αιτούσας, ή προκειμένου για αλλοδαπούς, του διαβατηρίου τους. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας των νόμιμων εκπροσώπων της αιτούσας, ή προκειμένου για αλλοδαπούς, του διαβατηρίου τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Άρθρο 19 ν. 4408/2016

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Πιστοποιητικό

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση με ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τα σημεία α, γ, δ και ε του άρθρου 19 ν. 4408/2016. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση με ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τα σημεία α, γ, δ και ε του άρθρου 19 ν. 4408/2016.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας Φορολογική ενημερότητα

       Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την Αρμόδια ΔΟΥ και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατά την έκδοση της άδειας θα ζητείται εκ νέου επικαιροποιημένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και για τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί η αιτούσα Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και για τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί η αιτούσα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατά την έκδοση της άδειας θα ζητείται εκ νέου επικαιροποιημένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 9 Ταμειακά διαθέσιμα, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Ταμειακά διαθέσιμα, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι της αιτούσας, όπως ταμειακά διαθέσιμα, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα και πιστωτικές γραμμές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που να έχουν εκδοθεί τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης, συνοδευόμενα από Συγκεντρωτικό Πίνακα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 10 Ισοζύγιο, κεφάλαια και στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήσιμα ως εγγύηση. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Ισοζύγιο, κεφάλαια και στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήσιμα ως εγγύηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται Ισοζύγιο που να έχει εκδοθεί τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 11 Σχετικά έξοδα περιλαμβανομένων εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί οχημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Σχετικά έξοδα περιλαμβανομένων εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί οχημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετικά έξοδα όπως προκύπτουν από την τελευταία κλεισμένη χρήση πριν από την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 12 Βάρη -προσημειώσεις επί των περιουσιακών στοιχείων Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Βάρη -προσημειώσεις επί των περιουσιακών στοιχείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βάρη-προσημειώσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας που να ισχύουν τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν την υποβολή της Αίτησης Αδειοδότησης. Υποβάλλεται αναλυτική έκθεση αναφοράς τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 13 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως – και εκθέσεις ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως – και εκθέσεις ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως – και εκθέσεις ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις τρεις, προ της περιόδου της αίτησης, οικονομικές χρήσεις. Για τις εταιρείες που δεν έχουν συμπληρώσει τρεις πλήρεις εταιρικές χρήσεις προσκομίζονται όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 14 Επιχειρηματικό σχέδιο (ΕΣ) της αιτούσας επιχείρησης Σχέδιο δράσης / υλοποίησης

       Επιχειρηματικό σχέδιο (ΕΣ) της αιτούσας επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιχειρηματικό σχέδιο (ΕΣ) της αιτούσας επιχείρησης. Στο ΕΣ, μετά την παρουσίαση της παρούσας κατάστασης, αναλύονται και παρουσιάζονται, για την επόμενη τριετία από την περίοδο της αίτησης, ανά έτος, οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις και οι πίνακες πηγών και χρήσεων κεφαλαίων και ταμειακού προγράμματος, καθώς και των δεικτών, ρευστότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων, αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων, αποδοτικότητας και μεγέθυνσης, που τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική επιφάνεια και τη βιώσιμη λειτουργία της. Περαιτέρω, στο ΕΣ περιλαμβάνονται στοιχεία, για παράδειγμα εγκαταστάσεων και τυχόν επενδυτικών σχεδίων, μέσω των οποίων η αιτούσα (θα) παρέχει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Ακόμα, αναφέρονται οι εταίροι - μέτοχοι, ο νόμιμος εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, το οργανόγραμμα με την οργανωτική και διοικητική δομή καθώς και η ανταγωνιστική θέση και στρατηγική της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 15 Διάγραμμα Συμμετοχών Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Διάγραμμα Συμμετοχών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών. Υποβάλλεται Διάγραμμα Συμμετοχών, συνοδευόμενο από αποσπάσματα των Βιβλίων Μετόχων Μετοχών και, εφόσον υπάρχουν, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν υπάρχει υποχρέωση εμφάνισης συμμετοχών για ποσοστά μικρότερα του 25%.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8689

      • 16 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων από τα οποία να προκύπτει, κατ’ ελάχιστον, η κάλυψη των απαιτήσεων αστικής ευθύνης του άρθρου 22 του ν.4408/2016. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά την υποβολή της αίτησης άδειας, απαιτείται να υποβληθεί επιστολή πρόθεσης ασφάλισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 17 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου 4484 Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου 4484

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 16-25 4408 2016 135 Α

       Περιγραφή Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://ras-el.gr/wp-content/uploads/2019/10/4408 2016-135.pdf

      • Νόμος 4632 2019 159 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100159

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 171 2015

       Περιγραφή Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/171 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαδικασίας αδειοδότησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R0171-20150205

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 16-25 34 2012

       Περιγραφή Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1569767820531&uri=CELEX:32012L0034

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2370 2016

       Περιγραφή Οδηγία (EE) 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1569767868736&uri=CELEX:32016L2370

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 131190 / 26.06.2020 2020

       Περιγραφή Απόφασης Ολομέλειας Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την Επικαιροποίηση του Οδηγού Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://ras-el.gr/wp-content/uploads/2020/12/ras-licensing-guide-1.06.pdf

      • 1 Παραλαβή αίτησης και απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση και ο συνοδευτικός φάκελος υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και χρεώνεται στην αρμόδια Μονάδα.

       Σημειώσεις Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην αρχή αδειοδότησης (ΡΑΣ), ήδη πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, ότι μπορεί να πληροί, ανά πάσα στιγμή, ορισμένες απαιτήσεις αξιοπιστίας, χρηματοοικονομικής επιφάνειας, επαγγελματικής επάρκειας και κάλυψης της αστικής της ευθύνης. Για τον σκοπό αυτό, κάθε επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας, παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή αίτησης, η αρχή αδειοδότησης πληροφορεί την επιχείρηση ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί πρόσθετες πληροφορίες. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εβδομάδες σε εξαιρετικές περιστάσεις και η επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά. Μόλις παραλάβει τις συμπληρωματικές πληροφορίες, η αρχή αδειοδότησης ενημερώνει την επιχείρηση εντός μέγιστης προθεσμίας ενός (1) μηνός, εάν ο φάκελος είναι πλήρης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση χορήγησης Άδειας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποφασίζει επί της αίτησης χορήγησης το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, κατόπιν εισήγησης, λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Η απόφαση ανακοινώνεται αμελλητί στην επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αναφέρονται σχετικοί λόγοι.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση και Ισχύς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση χορήγησης άδειας δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, στο Μητρώο Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων που τηρεί και ενημερώνεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERADIS).

       Σημειώσεις Η άδεια ισχύει ενόσω η σιδηροδρομική επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών, αλλά και ανά πέντε έτη, από τη χορήγηση της άδειας, η αρχή αδειοδότησης επανεξετάζει τη χορηγηθείσα άδεια, προβαίνοντας σε επαλήθευση και επικαιροποίηση των στοιχείων της αδειοδοτημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης που τηρούνται στο φάκελο που διατηρεί, προκειμένου να διαπιστώσει εάν εξακολουθούν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια. Η σιδηροδρομική επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει, εντός τριάντα (30) ημερών, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια . Αν μια σιδηροδρομική επιχείρηση προτίθεται να μεταβάλει ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε σημαντικό βαθμό, η άδεια πρέπει να υποβάλλεται στην αρχή αδειοδότησης για επανεξέταση.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.