Έγκριση Φορέα Ελέγχου Περιεκτών των κεφ. 6.2. και 6.7 και Εξοπλισμού Εξυπηρέτησης Δεξαμενών του κεφ. 6.8. της Συμφωνίας ADR

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9f075d30-b787-46ec-8ffc-ccaa67bbf4d1 967864

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέων που δραστηριοποιούνται στα εξής πεδία: α) εκδίδουν πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου (υποτμ.1.8.7.2 Συμφωνίας ADR), επιβλέπουν την κατασκευή, διενεργούν την αρχική επιθεώρηση και τις δοκιμές (υποτμ.1.8.7.3-4 Συμφωνίας ADR), διενεργούν την περιοδική επιθεώρηση, την ενδιάμεση επιθεώρηση και τους έκτακτους ελέγχους (υποτμ.1.8.7.5 Συμφωνίας ADR) καθώς και επιτηρούν την υπηρεσία επιθεώρησης εντός της επιχείρησης (υποτμ.1.8.7.6 Συμφωνίας ADR) αναφορικά με δοχεία πίεσης, δοχεία αερολυτών, μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου) και φύσιγγες κυψελών καυσίμων που περιλαμβάνονται στο κεφ. 6.2 της Συμφωνίας ADR, β) εκδίδουν πιστοποιητικά έγκρισης σχεδιασμού (υποτμ.6.7.2.18, υποτμ.6.7.3.14, υποτμ.6.7.4.13 και υποτμ.6.7.5.11 της Συμφωνίας ADR), διενεργούν επιθεωρήσεις, ελέγχους και δοκιμές και εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά (υποτμ.6.7.2.19, υποτμ.6.7.3.15, υποτμ.6.7.4.14 και υποτμ.6.7.5.12 της Συμφωνίας ADR), αναφορικά με φορητές δεξαμενές και UN MEGCs, σύμφωνα με το κεφ. 6.7 της Συμφωνίας ADR. γ) διενεργούν εξέταση τύπου, επιβλέπουν την κατασκευή ή επιτηρούν την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου εντός της επιχείρησης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οι οποίες πληρούν κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις του υποτμήματος 1.8.7 της Συμφωνίας ADR, αναφορικά με τον εξοπλισμό εξυπηρέτησης δεξαμενών για τον οποίο υπάρχει αντίστοιχο πρότυπο στον πίνακα 6.8.2.6.1 της Συμφωνίας ADR.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία δεν αφορά σε εξοπλισμό που εμπίπτει στον ορισμό του «μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση» της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την υπ’ αρ. 12436/706/2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2039).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για δραστηριοποίηση φορέα ελέγχου περιεκτών των κεφ. 6.2. και 6.7. και εξοπλισμού εξυπηρέτησης δεξαμενών του κεφ. 6.8. της Συμφωνίας ADR

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από την εταιρία, όπως νομίμως εκπροσωπείται, με πλήρη περιγραφή των αιτούμενων πεδίων. Στην αίτηση περιλαμβάνονται:

α. Αναφορά στα στοιχεία του φορέα (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, νομική μορφή, Ταχ. Δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ιστοσελίδα, στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας) β. Περιγραφή των δραστηριοτήτων, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση προς έγκριση, συσχέτισή τους με την αντίστοιχη νομοθεσία και αναφορά στα υποβαλλόμενα

σχετικά πιστοποιητικά διαπίστευσης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση φορέα ελέγχου ADR για περιέκτες των κεφ. 6.2 και 6.7 και εξοπλισμού εξυπηρέτησης δεξαμενών του κεφ. 6.8 της Συμφωνίας ADR


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Ο φορέας να είναι νομικό πρόσωπο της ημεδαπής κατά τα οριζόμενα στην κείμενη εμπορική νομοθεσία

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Ο φορέας να είναι διαπιστευμένος κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 στα αιτούμενα πεδία δραστηριοποίησης

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο φορέας να διαθέτει τουλάχιστον τρεις επιθεωρητές και να μεριμνά ώστε όλοι οι επιθεωρητές που εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό του να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, ικανότητες και γνώσεις στον τομέα ελέγχου τους και να έχουν πλήρη γνώση των κανονισμών για τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Μεταξύ των επιθεωρητών του φορέα είναι τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος πραγματογνώμονας ADR.

       Όχι Όχι

      • 4 Ασφαλιστικές Ο φορέας να έχει ασφαλιστική κάλυψη

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Ο φορέας να είναι φορολογικά ενήμερος

       Όχι Όχι

      • 6 Πτωχευτικού δικαίου Ο φορέας να μην τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό

       Όχι Όχι

      • 7 Πτωχευτικού δικαίου Να μην έχει κινηθεί εναντίον του φορέα διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παρόμοιες διαδικασίες προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις

       Όχι Όχι

      • 8 Ασφαλιστικές Ο φορέας να είναι ασφαλιστικά ενήμερος

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 το οποίο καλύπτει τα αιτούμενα πεδία δραστηριοποίησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 το οποίο καλύπτει τα αιτούμενα πεδία δραστηριοποίησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά διαπίστευσης είναι αποδεκτά μόνον όταν χορηγούνται από το ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ) ή από άλλο φορέα διαπίστευσης που πληροί τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 765/2008/ΕΚ και ειδικότερα των άρθρων 4, 6 και 7 αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Κατάλογος με τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, πεδίο εργασίας) των επιθεωρητών που χρησιμοποιεί ο φορέας ελέγχου για τη δραστηριοποίησή του στα αιτούμενα πεδία. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος με τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, πεδίο εργασίας) των επιθεωρητών που χρησιμοποιεί ο φορέας ελέγχου για τη δραστηριοποίησή του στα αιτούμενα πεδία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι επιθεωρητές του καταλόγου πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό διαπίστευσης (δικαιολογητικό α/α 1)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www1.eaee.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος των κινδύνων που αναλαμβάνει ο φορέας ελέγχου, καθώς και των χωρών που αυτός δραστηριοποιείται και τυχόν ιδιαίτερων κανονιστικών ή άλλων απαιτήσεών τους, όπως προκύπτει από μελέτη επικινδυνότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση για την ανάθεση ή μη σε θυγατρικές εταιρείες ή υπεργολάβους μέρους των δραστηριοτήτων του φορέα ελέγχου και την αναλυτική παράθεση αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 8 Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Απόφαση 3 οικ. Γ2/47399/1435 2020 3358 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.Γ9/90470/3924/2019 υπουργικής απόφασης «Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων ελέγχου που διενεργούν αξιολόγηση της συμμόρφωσης, έγκριση σχεδιασμού, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις και έκτακτους ελέγχους, κατά περίπτωση, σε μεταφερόμενα δοχεία πίεσης, σε δοχεία αερολυτών, σε μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου), σε φύσιγγες κυψελών καυσίμων, σε φορητές δεξαμενές και σε UN εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων μεταφοράς αερίων (MEGCs), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR» (Β΄ 4948)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203358

       ΑΔΑ ΩΘΞΑ465ΧΘΞ-ΙΩΥ

      • Απόφαση 2 οικ.Γ9/90470/3924 2019 4948 Β

       Περιγραφή Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων ελέγχου που διενεργούν αξιολόγηση της συμμόρφωσης, έγκριση σχεδιασμού, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις και έκτακτους ελέγχους, κατά περίπτωση, σε μεταφερόμενα δοχεία πίεσης, σε δοχεία αερολυτών, σε μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου), σε φύσιγγες κυψελών καυσίμων, σε φορητές δεξαμενές και σε UN εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων μεταφοράς αερίων (MEGCs), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204948

      • 1 Παραλαβή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και ανάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και ανάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών της σχετικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου απόφασης έγκρισης φορέα ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται η απόφαση έγκρισης από τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί την εργασία.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης έγκρισης φορέα ελέγχου - Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έγκριση υπογράφεται ιεραρχικά με τελικό υπογράφοντα τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών. Κατόπιν αναρτάται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.