Έγκριση (Αναγνώριση) Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης σε Πεδία Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcce70bf0-4145-4f45-a701-af8a538f4f68 955783

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στην έγκριση (αναγνώριση) Οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που αιτούνται τη δραστηριοποίησή τους σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας είτε στην έγκριση (αναγνώριση) Οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αιτούνται τη δραστηριοποίησή τους σε πεδία εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (αμιγώς εθνικής νομοθεσίας) και εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η υπηρεσία κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους Οργανισμούς που εγκρίνονται για πεδία μόνο της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σύστημα NANDO). Ένας Οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου Οργανισμού, για τα πεδία που έχει κοινοποιηθεί, μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός (2) δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση και έχει αναρτηθεί ως κοινοποιημένος στο σύστημα NANDO.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης δραστηριοποίησης

Σημειώσεις

Αίτηση έγκρισης δραστηριοποίησης (κοινοποίηση σε πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και αναγνώριση σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας). Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί τόσο για την πρώτη δραστηριοποίηση, όσο και για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει την κοινοποίηση η/και την έγκριση, με ακριβή αναφορά του πεδίου δραστηριοποίησης. Στην περίπτωση αλλοδαπών οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αιτούνται δραστηριοποίηση σε πεδία αμιγώς εθνικής νομοθεσίας εναρμόνισης τα λοιπά αναφερόμενα δικαιολογητικά έχουν αναλογική εφαρμογή με βάση και τα ισχύοντα στη χώρα καταγωγής του εν λόγω οργανισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Κατά της απόφασης ισχύουν οι γενικές διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 που αφορούν στην υποβολή αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής.
    
    Η ΚΥΑ αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828 (ΦΕΚ 1897/Β/27-6-2016) προβλέπει μόνο προσφυγή (κατ ουσία ενδικοφανή) για την περίπτωση επιβολής κυρώσεων (βλ. άρθρο 19).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση (Αναγνώριση) Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης σε Πεδία Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Η Εταιρεία να είναι της ημεδαπής κατά τα οριζόμενα στην κείμενη εμπορική νομοθεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικά στα πεδία της εθνικής τεχνικής Βιομηχανικής νομοθεσίας (αμιγώς εθνική νομοθεσία) δύναται να εγκριθεί αλλοδαπή εταιρεία με έδρα στην Ε.Ε. ή στην ΕΖΕΣ.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Διαπίστευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Διαπίστευσης και Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) σε pdf αρχείο τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 της υπ.αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 (ΦΕΚ Β 1897)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Τεκμηρίωση ότι ο Φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παρόμοιες διαδικασίες προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 3 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό

       Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται επικουρικά και το Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή λαμβάνεται μέσω ΓΕΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (Business registry).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Φορολογική Ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική Ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 5 Ασφαλιστική Ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική Ενημερότητα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 6 Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για την κάλυψη κινδύνων των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης θα πρέπει να είναι ανάλογο με το ύψος των κινδύνων που αναλαμβάνει ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης καθώς και των χωρών που αυτός δραστηριοποιείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Προκειμένου να βεβαιωθεί η Ισχύουσα Εκπροσώπηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση περί χρήσης ή μη υπεργολάβων ή/και θυγατρικών εταιρειών Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί χρήσης ή μη υπεργολάβων ή/και θυγατρικών εταιρειών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση για την ανάθεση ή μη σε θυγατρικές εταιρείες ή υπεργολάβους μέρους των εργασιών του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τη γνωστοποίηση αυτών εφόσον υπάρχουν, με τήρηση των προβλέψεων του άρθρου 7 της υπ.αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 (ΦΕΚ Β 1897)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 ΥΔ συμμετοχής ή μη στα coordination Groups των κοινοποιημένων φορέων (Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών) - Αφορά μόνο στους οργανισμούς που κοινοποιούνται σε πεδία ευρωπαϊκής νομοθεσίας εναρμόνισης. Υπεύθυνη Δήλωση

       ΥΔ συμμετοχής ή μη στα coordination Groups των κοινοποιημένων φορέων (Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών) - Αφορά μόνο στους οργανισμούς που κοινοποιούνται σε πεδία ευρωπαϊκής νομοθεσίας εναρμόνισης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στα coordination Groups των κοινοποιημένων φορέων, για αιτήσεις που αφορούν σε πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ.αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 υ.α.(ΦΕΚ Β 1897). Κατά την πρώτη κοινοποίηση, ο υπό κοινοποίηση οργανισμός, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εγγραφής του στο σχετικό coordination group αμέσως μόλις κοινοποιηθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Τεκμήρια συμμετοχής στα coordination Groups στα ήδη εγκεκριμένα πεδία Αποδεικτικό

       Τεκμήρια συμμετοχής στα coordination Groups στα ήδη εγκεκριμένα πεδία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Τεκμήρια συμμετοχής στα coordination Groups στα ήδη εγκεκριμένα πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης (αιτήσεις επανέγκρισης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/2016 2016 1897 Β

       Περιγραφή Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201897

      • 1 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση υποβάλλεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή (διά ζώσης ή με courier) στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας. Ακολούθως προωθείται στο Γενικό Πρωτόκολλο όπου και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια χρεώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο τμήματος στον Εισηγητή για επεξεργασία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών της αίτησης. Πιθανές παρατηρήσεις προς τον ενδιαφερόμενο με αίτημα αποστολής συμπληρωματικών ή/και διορθωμένων δικαιολογητικών σε περίπτωση ελλείψεων.

       Σημειώσεις 1. Στην περίπτωση που ο Φορέας αιτείται τη δραστηριοποίησή του στο πεδίο του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση (οδηγία 2010/35/ΕΕ), ζητείται και η σύμφωνη γνώμη της συναρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 2. Στον χρόνο διεκπεραίωσης δεν υπολογίζεται ο χρόνος απόκρισης του ενδιαφερομένου για την υποβολή των επιπλέον δικαιολογητικών ή/και ο χρόνος απόκρισης άλλων υπηρεσιών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη Εισήγησης και σχεδίου απόφασης για την Έγκριση Δραστηριοποίησης Οργανισμού αξιολόγησης της Συμμόρφωσης σε πεδία της Ενωσιακής Νομοθεσίας Εναρμόνισης ή/και σε πεδία της Εθνικής Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογραφή από την ιεραρχία. Τελικός υπογράφων ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης - Έκδοση Απόφασης

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης έγκρισης δραστηριοποίησης του Οργανισμού Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης στη Διαύγεια

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση Οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία κοινοποιεί τους οργανισμούς που εγκρίνονται για πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης στην Επιτροπή, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή (σύστημα NANDO).

       Σημειώσεις Ένας οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού, για τα πεδία που έχει κοινοποιηθεί, μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση και έχει αναρτηθεί ως κοινοποιημένος στο σύστημα NANDO.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.