Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου Εταιρειών 3ης Τάξης και άνω, Εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4c919c40-74ef-49ea-89be-bb868acf6405 491947

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

15

Κόστος

Από 100 έως 2.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η Ενημερότητα Πτυχίου εκδίδεται από τη Δνση Μητρώων (Δ24) της Γενικής Δνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, κατόπιν αίτησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 3ης έως 7ης τάξης, η οποία συνοδευόμενη από την βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων. Η Ενημερότητα Πτυχίου ισχύει για έναν χρόνο από την έκδοσή της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

1 Αίτηση Χορήγησης Ενημερότητας Πτυχίου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου Εταιρειών 3ης Τάξης και Άνω, Εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Αφορά σε εταιρίες εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 3ης Τάξης και Άνω.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την Έκδοση της Ενημερότητας Πτυχίου καταβάλλονται στον κωδικό 1140904001 (πρώην ΚΑΕ 3438) σε Δ.Ο.Υ. τα παρακάτω ποσά: 7η τάξη - 2.000€ 6η τάξη -1.000€ 5η τάξη - 500€ 4η τάξη - 300€ 3η τάξη - 100€ 100 € - 2000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 2 Κωδικοποιημένο (τελευταίο) καταστατικό Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       2 Κωδικοποιημένο (τελευταίο) καταστατικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κωδικοποιημένο (τελευταίο) καταστατικό δημοσιευμένο σε ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ ή, εφόσον δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, τα ΦΕΚ με το αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Κατά την ανανέωση Ε.Π., εφόσον δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα ανωτέρω στοιχεία, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης. Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 3 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       3 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ονομαστικοποίηση μετοχών ( να φέρει ημερομηνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πρωτόκολλου της σχετικής αίτησης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 4 Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τις τυχόν τροποποιήσεις του Δ.Σ. με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       4 Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τις τυχόν τροποποιήσεις του Δ.Σ. με τα αντίστοιχα ΦΕΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον η σύνθεση του Δ.Σ. δεν έχει μεταβληθεί, μετά την τελευταία ανανέωση της Ε.Π., υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την υποβολή της αίτησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. Μπορεί να κατατεθεί και η ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ περί εκλογής νέου Δ.Σ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 5 Πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο καθορίζονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, εφόσον δεν προκύπτουν από το καταστατικό. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       5 Πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο καθορίζονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, εφόσον δεν προκύπτουν από το καταστατικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη Ε.Π., υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της αιτούσας εργοληπτικής επιχείρησης. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την υποβολή της αίτησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 6 Πιστοποιητικά Φερεγγυότητας της Επιχείρησης Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       6 Πιστοποιητικά Φερεγγυότητας της Επιχείρησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου της έδρας της εργοληπτικής περί του ότι αυτή δεν τελεί υπό κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης (να φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πρωτόκολλου της αίτησης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 6 7 Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ., που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Πιστοποιητικό

       7 Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ., που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 8 Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       8 Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 8 9 Βεβαίωση της επαγγελματικής εργοληπτικής οργάνωσης, στην οποία ανήκει η εργοληπτική επιχείρηση (ΣΑΤΕ-ΠΕΔΜΕΔΕ κτλ) περί καταβολής των οφειλόμενων εισφορών. Βεβαίωση

       9 Βεβαίωση της επαγγελματικής εργοληπτικής οργάνωσης, στην οποία ανήκει η εργοληπτική επιχείρηση (ΣΑΤΕ-ΠΕΔΜΕΔΕ κτλ) περί καταβολής των οφειλόμενων εισφορών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη σε κάποια εργοληπτική οργάνωση υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της αιτούσας εργοληπτικής επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 10 Αποδεικτικά εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας και των Κοινοπραξιών. Φορολογικά πιστοποιητικά

       10 Αποδεικτικά εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας και των Κοινοπραξιών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 10 11 Πίνακας με τα στοιχεία των κοινοπραξιών και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των κοινοπραξιών αυτών. Φορολογικά πιστοποιητικά

       11 Πίνακας με τα στοιχεία των κοινοπραξιών και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των κοινοπραξιών αυτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων έργων που είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση), προσκομίζεται σχετικός πίνακας με τα στοιχεία των κοινοπραξιών και οι αντίστοιχες φορολογικές ενημερότητες (των κοινοπραξιών) αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 11 Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας: i. της εταιρείας, ii. των κοινοπραξιών στις οποίες τυχόν συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση), όπως αποδεικνύεται από τον πίνακα της προηγούμενης παρ. , iii. των έργων που είναι σε εξέλιξη (από τον χρόνο έναρξης υποχρέωσης ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στο έργο, σύμφωνα με την οικεία ασφαλιστική νομοθεσία, μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση). iv. των στελεχών της που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 12 13 Βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων εκτέλεσης για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών που εκτελεί η εταιρεία Βεβαίωση

       13 Βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων εκτέλεσης για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών που εκτελεί η εταιρεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 13 14 Πίνακα υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο με τα έργα που εκτελεί η εταιρεία αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       14 Πίνακα υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο με τα έργα που εκτελεί η εταιρεία αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 14 15 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση

       15 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν εκτελεί άλλο έργο εκτός από τα αναγραφόμενα έργα στον ανωτέρω πίνακα (δικαιολογητικό Νο 14) (ως μεμονωμένος ανάδοχος ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος). Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 16 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση

       16 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 24298 2013 2300 Β

       Περιγραφή ΦΕΚ 2300 ΤΕΥΧΟΣ Β 16/09/2013, ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202300

      • 1 Υποβολή Αίτησης από εργοληπτική επιχείρηση και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία αιτήσεων, έλεγχος πληρότητας, καταχώρηση δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας και εκτύπωση αντίστοιχων εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η βεβαίωση που εκδίδεται υπογράφεται από την αρμόδια Διεύθυνση

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.