Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση61286955-7f76-407c-adff-8e9fdea4b11f 158314

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΝΕΡ Α΄/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
4
)

Κόστος

94,34 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ναυτικού φυλλαδίου. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας εκδίδεται ναυτικό φυλλάδιο στους υποψηφίους ναυτικούς κατόπιν απογραφής τους στα Μητρώα Ναυτικών. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΝΕΡ Α΄/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Παρατηρήσεις

O χρόνος έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου ( π.δ 104 2020) εξαρτάται από την απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης στο Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18 Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) ή τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:

Δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού υπαλλήλου (Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού ή στρατιωτικού υπαλλήλου (π.δ.104/2020). Είμαι συνταξιούχος ή δεν είμαι συνταξιούχος (διαγράφεται αναλόγως) φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) ή έτερου δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (π.δ.104/2020), ή δεν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κοινωνικοποιημένου οργανισμού. ( π.δ.260 /2001 όπως ισχύει). Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία.

Δεν έχει εφοδιαστεί κατά το παρελθόν με άλλο ναυτικό φυλλάδιο και γνωρίζει κολύμβηση.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό τέταρτο(π.δ. 104/2020) ή να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανώτατου χρονικού ορίου ηλικίας(π.δ.260/2001).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 104/2020 όπως ισχύει) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001 όπως ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό κράτος ή εξόδου από αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον απαιτούμενο έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών(π.δ. 104/2020) ή να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών. ( π.δ. 260/2001). • Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (δεν είναι υποχρεωτικό για ναυτικό φυλλάδιο που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 260/2001).

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (δεν είναι υποχρεωτικό για ναυτικό φυλλάδιο που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 260/2001).

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Να είναι υγιής και ικανός για το ναυτικό επάγγελμα εφόσον κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

       Όχι Όχι

      • 7 Στρατολογικές Άρρενες από δεκαοκτώ ετών και άνω να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός των τάξεων του στρατεύματος.

       Όχι Όχι

      • 1 ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) 31.17 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3035

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 ∆ιπλότυπο είσπραξης 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου 41.17 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3036

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3 Τέλος υπέρ ΝΑΤ (20) και ΕΚΟΕΜΝ (02) για την αγορά εντύπου Ναυτικού Φυλλαδίου 22 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού. Αποδεικτικό σπουδών

       Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Οκτώ (08) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα). Φωτογραφίες

       Οκτώ (08) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 5 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 6 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα περνούν πρώτα από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e- παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους (Απογράφουσας Αρχής).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 8 Φωτοτυπία ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Συγκατάθεση γονέων (Πατρός-Μητρός) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους Υπεύθυνη Δήλωση

       Συγκατάθεση γονέων (Πατρός-Μητρός) για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Υπεύθυνη δήλωση εφόσον εκδίδεται μέσω gov.gr παραλαμβάνεται και σε ψηφιακή μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 104 2020 246 Α

       Περιγραφή ΠΔ 104 2020 : Ειδικά προσόντα απογραφής ναυτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100246

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 260 2001 185 Α

       Περιγραφή ΠΔ 260/2001: Προσόντα απογραφής- αποδεικ.ναυτικής ικανότητος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100185

      • Νόμος 57 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις ν.2690/1999 Άρθρο 4 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 14 3816 2010 6 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του π.δ. 260/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100006

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρο 4, Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση, του ν. 2690/1999 (Α' 45).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • 1 Παραλαβή αίτησης - Παραπομπή σε υγειονομική επιτροπή ΥΕΑΝΕΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση υποψήφιου ναυτικού για έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, είτε στο Γραφείο Απογραφής, είτε μέσω των Κ.Ε.Π. σύμφωνα με τον ν. 3446/Β/2017, είτε στα Λιμεναρχεία που ασκούν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα (Απογράφουσες Λιμενικές Αρχές).

       Σημειώσεις Το Γραφείο Απογραφής χορηγεί παραπεμπτικό σημείωμα για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ναυτικός έχει επιλέξει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του απολυτηρίου Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάσταση, και το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης εξουσιοδοτεί το Γραφείο Απογραφής για την αναζήτηση αυτού και εξετάζεται μετά την έλευση των σχετικών εγγράφων . Ο υποψήφιος ναυτικός εξετάζεται από την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. σχετικά με την υγειονομική του καταλληλότητα και την κατάταξή του στους αντίστοιχους κλάδους του ναυτικού επαγγέλματος

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή σε ανώτατη υγειονομική επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υποψήφιος ναυτικός σε περίπτωση που κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Πρωτοβάθμια Επιτροπή) μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.)

       Ναι Όχι


      • 3 Ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Απογραφής ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών . Σημειώνεται ότι , από το Γραφείο Απογραφής με την κατάθεση αιτήματος θα παραπέμπεται στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου ή Μακεδονίας προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών . Για αυτούς που εμπίπτουν στη κατηγορία του π.δ.104/2020 απαιτείται ο υποψήφιος ναυτικός να το προσκομίσει.

       Σημειώσεις Ο υποψήφιος ναυτικός προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου στο Γραφείο Απογραφής (παραπεμπτικό για τη πληρωμή εντύπου ναυτικού φυλλαδίου της τάξης των είκοσι δύο (22) ευρώ)

       Όχι Όχι


      • 5 Παραπομπή στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για αυτούς που εμπίπτουν στη κατηγορία του π.δ.104/2020 για την Έκδοση Ν.Φ απαιτείται ο υποψήφιος ναυτικός να προσκομίσει σχετική βεβαίωση ή Πτυχίο Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

       Ναι Όχι


      • 6 Μη παραπομπή στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου και Παραπομπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Απογραφής ή οι Απογράφουσες Λιμενικές Αρχές εκδίδουν το ναυτικό φυλλάδιο καθώς και δελτίο απογραφής. Η παραλαβή του Ναυτικού Φυλλαδίου πραγματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) και τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές. Το Γραφείο Απογραφής καταχωρεί τα στοιχεία στη βάση δεδομένων, Μητρώο Απογραφής Ναυτικών και συστήνει ατομικό φάκελο με τα στοιχεία του ναυτικού.

       Σημειώσεις Σημειώνεται, πως ο χρόνος έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου (π.δ 104/ 2020) εξαρτάται από την απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης στο Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) ή τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές.

       Όχι Όχι


      • 8 Αυτεπάγγλετη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.