Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) - Φυσικό Πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση403b9676-ca97-4926-a655-80ebe5255575 884241 Establishment and operation of a private institute for vocational training (IIEK) – Natural person

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

15

Κόστος

3.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και ο σκοπός τους αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) σε φυσικό πρόσωπο.

Σημειώσεις

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δομούνται σε δύο υποφακέλους. Ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά και ο δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
    • 85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Φυσικό Πρόσωπο, άδεια λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ.

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Φυσικό Πρόσωπο.

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Γνωστοποίηση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή αίτησης για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας με όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά του φυσικού προσώπου, δεν θα ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Το φυσικό πρόσωπο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Το φυσικό πρόσωπο να έχει τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Να μην έχει επιβληθεί στο φυσικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

       Όχι Όχι

      • 8 Πτωχευτικού δικαίου Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης.

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

       Όχι Όχι

      • 10 Κτιριακές Για το κτίριο που θα στεγάζεται το προς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 11 Εκπαιδευτικές Τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) υλοποιούν προγράμματα από τον κατάλογο εγκεκριμένων ειδικοτήτων και αντίστοιχων εγκεκριμένων οδηγών σπουδών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Επίσης μπορούν να υλοποιούν προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένος οδηγός σπουδών, βασίζονται όμως σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα και πλαίσια προγραμμάτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχική έγκριση 2000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8855

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Χρηματικό παράβολο υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 1000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://eparavolo.eoppep.gr/welcome

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο φορέας δηλώνει: (αα) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού, (γγ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο φορέας δηλώνει: (αα) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού, (γγ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 4 Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο-φορέας της δραστηριότητας δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26). Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο-φορέας της δραστηριότητας δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει για τον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης για τον οποίο ζητά την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 7 Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αίτηση

       Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/kollegia iiek

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον Υποφάκελο του ΕΟΠΠΕΠ (Κτιριολογικός έλεγχος): Δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά και διαβιβάζεται, από το αρμόδιο τμήμα, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 8 Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση στα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια). Άδεια δόμησης

       Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση στα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον Υποφάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κτιριολογικός έλεγχος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 9 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον Υποφάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κτιριολογικός έλεγχος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Για τον Υποφάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κτιριολογικός έλεγχος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 11 Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies eparavolo eoppep

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 12 Εγκεκριμένος οδηγός σπουδών από τον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Εγκεκριμένος οδηγός σπουδών από τον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο εγκεκριμένος οδηγός σπουδών περιλαμβάνει την ονομασία της αιτούμενης ειδικότητας, την αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαιτούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών και τα διδακτικά βοηθήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 13 Αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας, χωρίς εγκεκριμένο οδηγό σπουδών, αλλά με πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος. Αίτηση

       Αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας, χωρίς εγκεκριμένο οδηγό σπουδών, αλλά με πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας, χωρίς εγκεκριμένο οδηγό σπουδών, αλλά με πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος περιλαμβάνει την ονομασία της αιτούμενης ειδικότητας με αντιστοίχιση σε εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με μορφή στοχοθεσίας ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλαίσιο προγράμματος, την αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του απαιτούμενου εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τον αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 14 Πίνακας ένταξης ειδικοτήτων Ι.Ι.Ε.Κ.. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας ένταξης ειδικοτήτων Ι.Ι.Ε.Κ..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://iekaigal.att.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91 IEK.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 15 Αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας, χωρίς υφιστάμενο οδηγό σπουδών ή επαγγελματικού περιγράμματος. Αίτηση

       Αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας, χωρίς υφιστάμενο οδηγό σπουδών ή επαγγελματικού περιγράμματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση έγκρισης προγράμματος ή/και ειδικότητας, χωρίς υφιστάμενο οδηγό σπουδών ή επαγγελματικού περιγράμματος περιλαμβάνει αίτηση στο αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την πιστοποίηση νέου επαγγελματικού περιγράμματος και πλαισίου προγράμματος το οποίο έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά την πιστοποίηση του νέου επαγγελματικού περιγράμματος και πλαισίου προγράμματος ακολουθείται η διαδικασία του βήματος 8.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Υπουργική Απόφαση 14715/ΓΓ4 2022 609 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200609

      • Απόφαση 63536 2022 2661 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδικοτήτων που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202661

      • Νόμος 71 4849 2021 207 Α

       Περιγραφή Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης Προσθήκη Κεφ. ΛΗ’ στον ν. 4442/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100207

      • Νόμος 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 278,279,280,282,283,284 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), φροντιστηρίων κέντρων ξένων γλωσσών και κολλεγίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Παράγραφος Θ3 και Θ15 (πλαίσιο χορήγησης άδειας, προϋποθέσεις) Τροποποιήσεις: - Ν.4547/2018, (ΦΕΚ 102/Α), αρ. 88, παρ. 1α, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, περ. 8 αντικατάσταση στοιχείου α’, συμπλήρωση στοιχείου στ’ και προσθήκη στοιχείου η’, (κτιριολογικές προϋποθέσεις) - Ν.4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α) αρ. 107, παρ. 6,7 και 8, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, περ. 8α (οικοδομική άδεια, προϋποθέσεις) - Ν.4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α), αρ. 82, παρ. 8, τροποποίηση παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 16 (προγράμματα σπουδών) - Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α), αρ. 42 παρ. 5, τροποποίηση παράγραφος Θ3, Ν.4093/2012 παρ. 14. - Ν.4229/2014, (ΦΕΚ 8/Α), αρ. 11, παρ. 1, περ. 3, τροποποίηση περ. 1 της παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), αρ. 11, παρ. 1, περ. 1, προσθήκη παρ. 21 στην παράγραφο Θ3 του Ν.4093/2012, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας) - Ν.4264/2014, (ΦΕΚ 118/Α), αρ. 48, παρ. 5. τροποποίηση –προσθήκη παράγραφος Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 3 (χρόνος υποβολής αιτήσεων) - Ν.4218/2013, (ΦΕΚ 268/Α), αρ. 6, παρ. 3, περ. 4, τροπ. παραγράφου Θ3, παρ. 17 Ν.4093/2012, (προϋποθέσεις - διακριτικός τίτλος) - Ν.4186/2013, (ΦΕΚ 193/Α), αρ. 33, παρ. 2, προσθήκη στοιχείου ζ, στην παρ. Θ3 περ. 8 του Ν.4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις), αρ. 38, παρ. 3.α, τροποποίηση παράγραφος Θ.15 Ν.4093/2012 παρ. 4 (σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ) - Ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α, παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ1 τροποποίηση παράγραφος Θ3 και Θ6 Ν. 4093/2012 (δικαιολογητικά, συστέγαση) - Ν. 4172/2013, (ΦΕΚ 167/Α), αρ. 82 παρ. 7, τροποποίηση παράγραφος Θ15, Ν.4093/2012, (δημόσια ΙΕΚ) - Ν. 4132/2013, (ΦΕΚ 59/Α), αρ. 6, παρ. 3, τροποποίηση παράγραφος Θ3 Ν.4093/2012, παράγραφος Θ.18, (δικαιολογητικά) - Ν.4111/2013, (ΦΕΚ 18/Α), αρ. 30, παρ . 1, συμπλήρωση περ. 1 της παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, (πλαίσιο χορήγησης άδειας), αρ. 30, παρ. 4α, τροπ. παραγράφου Θ3 Ν.4093/2012, παρ. 4 περ. ζ., (προϋποθέσεις) , αρ. 30, παρ. 10, κατάργηση περ. 9 της παραγράφου Θ3 του Ν. 4093/2012, (κτιριολογικές προϋποθέσεις), αρ. 30, παρ.18α, προσθήκη παρ 19 στην παράγραφο Θ3 του Ν 4093/2012, (προϋποθέσεις, κατοχή περισσότερων αδειών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Υπουργική Απόφαση 10131/ΙΑ 2012 3057 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203057

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) σε Φυσικό Πρόσωπο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας (Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) σε Φυσικό Πρόσωπο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαχωρίζονται σε δύο φακέλους: ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά και ο δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά και διαβιβάζεται, από το αρμόδιο τμήμα, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.14715/ΓΓ4.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) σε Φυσικό Πρόσωπο και χρέωση στο αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και ανάθεση της αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή του φακέλου με τα κτιριολογικά δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβιβάζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος είναι αρμόδιος για τον σχετικό έλεγχο και την διενέργεια αυτοψίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων, - πραγματοποίηση αυτοψίας, - διατύπωση παρατηρήσεων, σε περιπτώσεις διαπίστωσης προβλημάτων, - σύνταξη θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης, - αποστολή της διατύπωσης γνώμης στο Υπ. Παιδείας.

       Όχι Όχι


      • 7 Διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ μετά τον έλεγχο των κτιριολογικών προϋποθέσεων που διενήργησε.

       Όχι Όχι


      • 8 Αρνητική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από την αρνητική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνεται ο φορέας.

       Ναι Ναι


      • 9 Απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από τη θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συντάσσεται σχετική απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) σε φυσικό πρόσωπο στην οποία προσαρτάται η διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και προωθείται για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

       Ναι Όχι


      • 10 Συνυπογραφή Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) και προωθείται για υπογραφή στον αρμόδιο Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και προωθείται για υπογραφή στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

       Όχι Όχι


      • 13 Προώθηση απόφασης για δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης η υπογεγραμμένη απόφαση χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και προωθείται στην Γραμματεία της Κυβέρνησης για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου - Κοινοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ ενημερώνεται ενδιαφερόμενος από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για την χορήγηση άδειας και πραγματοποιείται κοινοποίηση και στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.