Αναγγελία Έναρξης Άσκησης της Δραστηριότητας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση06d599de-92bd-481c-9690-99b4f67d2f10 934722 Announcement of commencement of the activity of the Private Employment Placement Agency

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 10 + (
1
)

Κόστος

147 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας τόσο για την κύρια εγκατάσταση όσο και για τα υποκαταστήματα. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Παρατηρήσεις

Η Αρχή δύναται εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλματος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 90 ημερών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α΄/02-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004).

    NACE

    • 78.10 Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης της Δραστηριότητας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας – Κύρια εγκατάσταση (κεντρική δομή) / Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας - Υποκαταστήματα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία, πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή ομογενής που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή, πλαστογραφία, σωματεμπορία, λαθρεμπορία ή για εγκλήματα κατά των ηθών, παράβαση των διατάξεων για ναρκωτικά, ασφαλιστικά αδικήματα και φορολογικά αδικήματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να έχει προηγηθεί η έναρξη επιτηδεύματος.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Να είναι φορολογικά ενήμερος.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Το ΙΓΕΕ θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο για τους σκοπούς του.

       Όχι Όχι

      • 9 Τεχνικές Το ΙΓΕΕ θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο επαγγελματικό χώρο ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το ΠΔ 16/96 (ΦΕΚ10/Α) (ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας).

       Όχι Όχι

      • 10 Τεχνικές Επαρκής ενεργητική πυροπροστασία.

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Πρόσληψη διευθυντή Ι.Γ.Ε.Ε (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) – Τα καθήκοντα του διευθυντή μπορούν να ασκηθούν και από τον ιδιοκτήτη του ΙΓΕΕ ή σε περίπτωση εταιρείας από μέλος / εταίρο της.

       Όχι Όχι

      • 12 Εργασιακές Επαγγελματική ικανότητα του διευθυντή Ι.Γ.Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Τεκμηρίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας (Ισχύει για κάθε υποκατάστημα).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο 147 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 3 Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για έναρξη επιτηδεύματος Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για έναρξη επιτηδεύματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας Φορολογική ενημερότητα

       Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 5 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 6 Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου αντίγραφο του καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις και ανακοίνωση καταχώρισης της εταιρείας και της εκπροσώπησής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου αντίγραφο του καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις και ανακοίνωση καταχώρισης της εταιρείας και της εκπροσώπησής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Αντίγραφο της υποβληθείσας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή τίτλοι ιδιοκτησίας Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφο της υποβληθείσας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ή τίτλοι ιδιοκτησίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 8 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 9 Σε περίπτωση πρόσληψης διευθυντή: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Σε περίπτωση πρόσληψης διευθυντή: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8181

      • 10 Σε περίπτωση πρόσληψης Διευθυντή: Aντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής (ή αναγνωρισμένος τίτλος αλλοδαπής) κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικού λειτουργού, οικονομικών ή νομικών σπουδών, πολιτικής επιστήμης διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ή αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής) στα ανωτέρω αντικείμενα. Αποδεικτικό σπουδών

       Σε περίπτωση πρόσληψης Διευθυντή: Aντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής (ή αναγνωρισμένος τίτλος αλλοδαπής) κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικού λειτουργού, οικονομικών ή νομικών σπουδών, πολιτικής επιστήμης διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ή αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής) στα ανωτέρω αντικείμενα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 11 Σε περίπτωση πρόσληψης Διευθυντή: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 όπου αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του διευθυντή του ΙΓΕΕ {στην περίπτωση που είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής (ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής) οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου αλλά με αποδεδειγμένη διετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) και Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών – επιχειρήσεων και Βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των ΑΠΔ ή βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασμα κατατεθειμένου Πίνακα Προσωπικού ή αναγγελία πρόσληψης στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Σε περίπτωση πρόσληψης Διευθυντή: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 όπου αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του διευθυντή του ΙΓΕΕ {στην περίπτωση που είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής (ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής) οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου αλλά με αποδεδειγμένη διετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) και Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών – επιχειρήσεων και Βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των ΑΠΔ ή βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασμα κατατεθειμένου Πίνακα Προσωπικού ή αναγγελία πρόσληψης στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 1244

      • 12 Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 9703

      • 13 Ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κράτος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε Πιστοποιητικό

       Ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κράτος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 8619

      • 14 Για κάθε υποκατάστημα: Επιπλέον των ανωτέρω – προσκομίζονται μόνο αυτά που αφορούν ειδικά το υποκατάστημα ή αυτά για τα οποία έχει λήξει η ισχύς Δήλωση

       Για κάθε υποκατάστημα: Επιπλέον των ανωτέρω – προσκομίζονται μόνο αυτά που αφορούν ειδικά το υποκατάστημα ή αυτά για τα οποία έχει λήξει η ισχύς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9429

      • Νόμος 98 4052 2012 41 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για κύρια καταστήματα και υποκαταστήματα, υποχρεώσεις, δικαιολογητικά, διαδικασία, έλεγχοι λειτουργίας, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Τροποποιήθηκε με τις κάτωθι διατάξεις: α. άρθρο 34 ν. 4441/2016 (Α΄ 227) β. άρθρο 24 ν. 4144/2013 (Α΄ 88) γ. άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.9 ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 23502/42 2012 3064 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203064

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έντυπα ή ηλεκτρονικά την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή στο ΚΕΠ – ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στο ΚΕΠ – ΕΚΕ, ο υπάλληλος που την παραλαμβάνει προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και εφόσον είναι πλήρης τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα IV: Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας Αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Εφόσον ο φάκελος των δικαιολογητικών χρειάζεται συμπλήρωση ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το Τμήμα IV με συστημένη αλληλογραφία.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση φακέλου στο ΣΕΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, υπάλληλος του Τμήματος ΙV προωθεί, στο ΣΕΠΕ, το έγγραφο μαζί με το φάκελο της αίτησης για επιτόπιο έλεγχο και πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Αντικείμενο του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τριμελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε, ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής ασφάλειας και υγείας στην εργασία, διενεργούν επιτόπιο έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος και αποστολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα μέλη των τριμελών επιτροπών συντάσσουν έντυπο ελέγχου και πιστοποίησης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων και το αποστέλλουν στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόρριψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία απαγορεύεται η άσκηση της ως άνω δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 9 Δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την με αριθμ. 9797/292/14-05-2012 (Β’ 1664) Υπουργική Απόφαση. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

       Ναι Ναι


      • 10 Αποστολή έγκρισης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο έγγραφο έγκρισης της δραστηριότητας του ΙΓΕΕ και ενημέρωσης για την καταβολή του παραβόλου.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.