Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2de69aef-7f29-4362-a823-5d9bb599aff5 378473 Announcement of the Commencement of Operation of Optical Stores and Contact Lens Department

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 15 + (
2
)

Κόστος

38 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής».


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή/Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 - Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα
    • 47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητά του ή να μισθώνει οίκημα.

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Το κατάστημα οπτικών ειδών θα πρέπει να λειτουργεί σε ανεξάρτητο και αυτοτελές οίκημα εμβαδού τουλάχιστον 12 τ.μ. εκ των οποίων τα 6 τ.μ. αποτελούν το εργαστήριο.

       Όχι Όχι

      • 5 Πολεοδομικές Στην άδεια δόμησης (ή οικοδομική άδεια) θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Ο χώρος πρέπει να πληροί τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων (ρελέ ασφαλείας).

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Ο χώρος πρέπει να πληροί τους κανόνες πυροπροστασίας.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Ο επιστημονικά υπεύθυνος της επιχείρησης οφείλει να έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας, με την οποία προκύπτει ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού ή του οπτικού – οπτομέτρη.

       Όχι Όχι

      • 9 Εταιρικού δικαίου Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του καταστήματος οπτικών ειδών και φακών επαφής και τον αντικαταστάτη αυτού.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Ο επιστημονικός υπεύθυνος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δέχεται τον διορισμό του ως επιστημονικά υπεύθυνου και να δηλώσει τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θα βρίσκεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εν λόγω κατάστημα.

       Όχι Όχι

      • 11 Εκπαιδευτικές Ο επιστημονικά υπεύθυνος πρέπει να είναι πτυχιούχος ειδικότητας οπτομετρίας ή οπτικής - οπτομετρίας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος -μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός οφείλει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από το αρμόδιο όργανο της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 12 Τεχνικές Ο κατάλογος των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τόσο για το οπτικό κατάστημα, όσο και τα αντίστοιχα στην περίπτωση που το κατάστημα λειτουργεί και τμήμα φακών επαφής. Πιο συγκεκριμένα το οπτικό κατάστημα πρέπει να διαθέτει: • 2 τροχούς λειάνσεως φακών (ψιλός - χονδρός) • Διαμάντι χεριού για τη χάραξη των φακών • 2 κόφτες φακών • 1 τρυπάνι ηλεκτροκίνητο για κατασκευές GRIFF Μηχάνημα αυλακώσεων φακών (NYLOR) • 1 ηλεκτρικό αερόθερμο • 1 αμόνι • 1 μέγγενη • 2 σφυράκια • 2 λίμες (μια σιδερόλιμα και μια για πλαστικά και κυτταρινοειδή) • 6 λιμίτσες • 2 λαβίδες • 2 πένσες για μεταλλικούς σκελετούς • 3 κατσαβίδια • 1 φακόμετρο (εσωτερικής ανάγνωσης ή ηλεκτρονικό) • υποδεκάμετρα • σφαιρόμετρο • παχύμετρο • σετ με βίδες για μεταλλικούς και πλαστικούς σκελετούς. Σε περίπτωση που υφίσταται τμήμα φακών επαφής και οπτομετρίας το κατάστημα πρέπει να διαθέτει: • σχισμοειδή λυχνία • κερατόμετρο ή διαθλασοκερατόμετρο ή τοπογραφικό • πίνακα μέτρησης οπτικής οξύτητας (φωτεινό οπτότυπο ή προβολέα οπτότυπο ή οθόνη LCD με πίνακες οπτότυπου) • χιαστούς κυλίνδρους Jackson • σκιασκόπειο • κασετίνα δοκιμαστικών φακών και δοκιμαστικό σκελετό ή φορόπετρο • Τεστ στερεοσκοπικής δράσης • πίνακες Ishihara (τεστ χρωματικής αντίληψης).

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Στην περίπτωση λειτουργίας τμήματος φακών επαφής στο οπτικό κατάστημα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει άδεια διάθεσης και εφαρμογής φακών επαφής.

       Όχι Όχι

      • 14 Πτωχευτικού δικαίου Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 15 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Χαρτόσημο. 8 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές. Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 3 Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. και θεωρημένο από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. Κάτοψη

       Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. και θεωρημένο από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η θεώρηση πραγματοποιείται ενδοϋπηρεσιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης) ή και τακτοποίηση ν. 4178/2013 (Α΄ 174) επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης) ή και τακτοποίηση ν. 4178/2013 (Α΄ 174) επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 5 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 6 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Βεβαίωση Αναγγελίας για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού ή του οπτικού - οπτομέτρη, σε αντίγραφο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αναγγελίας για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού ή του οπτικού - οπτομέτρη, σε αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του επιστημονικά υπευθύνου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του επιστημονικά υπευθύνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου όπου δηλώνει τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του καταστήματος οπτικών ειδών και φακών επαφής και τον αντικαταστάτη αυτού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου όπου δηλώνει τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του καταστήματος οπτικών ειδών και φακών επαφής και τον αντικαταστάτη αυτού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του επιστημονικά υπεύθυνου επικυρωμένη ότι δέχεται το διορισμό του ως επιστημονικά υπεύθυνου και δηλώνει τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θα βρίσκεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εν λόγω κατάστημα οπτικών και φακών επαφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του επιστημονικά υπεύθυνου επικυρωμένη ότι δέχεται το διορισμό του ως επιστημονικά υπεύθυνου και δηλώνει τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θα βρίσκεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εν λόγω κατάστημα οπτικών και φακών επαφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Τίτλος σπουδών ημεδαπής, σε αντίγραφο ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή Πτυχίο του εξωτερικού σε αντίγραφο με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Ι.ΤΕ. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών ημεδαπής, σε αντίγραφο ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή Πτυχίο του εξωτερικού σε αντίγραφο με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Ι.ΤΕ. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) που θα αναφέρει τον κατάλογο των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) που θα αναφέρει τον κατάλογο των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών ή Πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών ή Πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 14 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΑΕ από την αρμόδια προς τούτο αρχή. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΑΕ από την αρμόδια προς τούτο αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • 15 Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές. Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4122

      • 16 Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 17 Ειδική δήλωση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Δήλωση

       Ειδική δήλωση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9429

      • Νόμος ενότητα Ζ παρ. 1 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 971 1979 223 Α

       Περιγραφή Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού και καταστημάτων οπτικών ειδών. Τροποποιήσεις: -ν. 3661/2008 (Α΄ 89) παρ. 5 άρθρο 14 - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 21 του ν. 3204/2003 (Διάθεση προϊόντων), παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 3204/2003 (Άρση περιορισμών για την ίδρυση καταστημάτων) -ν. 3204/2003 (Α΄ 89/Α/2003) παρ. 4 αρ. 21 - Τροποποίηση αρ. 11 του ν. 971/1979 (Μέλη Επιτροπής Καταστημάτων Οπτικών παρ. 5 αρ. 21 - Τροποποίηση αρ. 12 του ν. 971/1979 (Αρμοδιότητες Επιτροπής Καταστημάτων Οπτικών) παρ. 6 αρ. 21 - Τροποποίηση αρ. 13 του ν. 971/1979 (Ορισμός Επιτροπής Καταστημάτων Οπτικών) -Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) παρ. 1 αρ. 14 - Τροποποίηση παρ. 2 έως και 7 αρ. 7 του ν. 971/1979 (Προσδιορισμός δυνατότητας ίδρυσης καταστήματος - Φορέας υλοποίησης - Δικαιολογητικά - Χρόνος διεκπεραίωσης - Διαδικασία - Μητρώο) -Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 89/Α/2003) παρ. 1 αρ. 21 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 6 του ν. 971/1979 (Διάθεση προϊόντων) παρ. 2 αρ. 21 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 6 του ν. 971/1979 (Συστέγαση καταστημάτων) παρ. 3 αρ. 21 - Τροποποίηση παρ. 6 αρ. 6 του ν. 971/1979 (Υπεύθυνος καταστήματος) παρ. 7 αρ. 21 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 16 του ν. 971/1976 (Επιβολή ποινών) -Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) αρ. 128 - Κατάργηση αρ. 15 του ν. 971/1979 (Μεταβατικές διατάξεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100223

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ3β/ΓΠ/οικ.64436 2011 1394 Β

       Περιγραφή Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ 1931/Β΄) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ». Τροποποιήσεις: - Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572/2013 (Β΄ 1008)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201394

      • Υπουργική Απόφαση Γ1β/ΓΠ/32182 2018 1982 Β

       Περιγραφή Επικαιροποίηση καταλόγου μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων οπτικού καταστήματος και τμήματος φακών επαφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201982

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείου Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας / ΚΕΠ-ΕΚΕ) και στη συνέχεια τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ώστε να χρεωθούν στο κατά λόγο αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο εγγράφου με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή με σκοπό να αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης και ορθός, στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει διαβιβαστικό με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις κτιριακές προϋποθέσεις ώστε να αποσταλούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών που αφορούν τις κτιριακές προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει τα δικαιολογητικά που αφορούν τις κτιριακές προϋποθέσεις ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν προκύπτει η απαιτούμενη θεώρηση, στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σημειώνει τις παρατηρήσεις του επί των σχεδίων.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση σχεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν προκύψει η θεώρηση (σφράγιση και υπογραφή) των δικαιολογητικών που άπτονται των κτιριακών προϋποθέσεων, στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρεί τα σχέδια και τα διαβιβάζει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διοικητικών ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενημερώνει την γραμματεία της Επιτροπής Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια Αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο στην υπό ίδρυση επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συντάσσει έκθεση ελέγχου με τα ευρήματα που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο η οποία υπογράφεται από το σύνολο των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση που η Έκθεση Ελέγχου έχει ευρήματα, στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο εγγράφου με τα ευρήματα που προέκυψαν από την Έκθεση Ελέγχου και το υπογράφει με σκοπό να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η Έκθεση Ελέγχου δεν αποτυπώνει ευρήματα, στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας και Προώθηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπογράφει το σχέδιο της Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 12 Τελική υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας υπογράφει ως τελικός υπογράφων το σχέδιο της Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου - Αρχειοθέτηση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο τη Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας του Καταστήματος Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής και αρχειοθετεί τα σχετικά έγγραφα στον αρχείο που διατηρεί το Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.