Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση575aa4b3-5095-419e-877f-95b5713b3b5d 711070 Announcement of the Commencement of Operation of Dental Laboratories

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

12 έως 15 + (
3
)

Κόστος

38 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων από φυσικό και νομικό πρόσωπο».


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα (άρθρο 3 του ν. 3919/2011, Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 4 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητά του ή να μισθώνει οίκημα.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές O χώρος θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων: 1. Ελάχιστος χώρος 25 τ.µ. όπου θα απασχολούνται μέχρι 2 άτομα ή 2. Ελάχιστος χώρος 40 τ.µ. όπου θα απασχολούνται μέχρι 4 άτομα ή 3. Ελάχιστος χώρος 70 τ.µ. όπου θα απασχολούνται μέχρι 7 άτομα ή 4. Ελάχιστος χώρος 90 τ.µ. όπου θα απασχολούνται μέχρι 10 άτομα ή 5. Ελάχιστος χώρος 130 τ.µ. όπου θα απασχολούνται μέχρι 15 άτομα ή 6. Ελάχιστος χώρος 160 τ.µ. όπου θα απασχολούνται μέχρι 20 άτομα και 7. Για καθένα απασχολούμενο άτομο πέραν των 20 ατόμων 10 τ.µ. επιπλέον. Στην παραπάνω κλίμακα αναγνωρίζεται µία απόκλιση που δεν υπερβαίνει το 5%.

       Όχι Όχι

      • 6 Πολεοδομικές Στην άδεια δόμησης (ή οικοδομική άδεια) θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το αρ. 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Ο χώρος πρέπει να πληροί τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων (ρελέ ασφαλείας).

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Ο χώρος πρέπει να πληροί τους κανόνες πυροπροστασίας.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Ο επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου οφείλει να έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και ως εκ τούτου να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Ο επιστημονικός υπεύθυνος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δέχεται τον διορισμό του ως επιστημονικά υπεύθυνου και να δηλώσει τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θα βρίσκεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εν λόγω οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

       Όχι Όχι

      • 12 Εκπαιδευτικές Ο επιστημονικά υπεύθυνος πρέπει να είναι πτυχιούχος οδοντοτεχνικής τεχνολογίας Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος -μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός οφείλει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από το αρμόδιο όργανο της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 13 Τεχνικές Ο χώρος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. Α4β/1016/24-3-1988 (Β΄ 214).

       Όχι Όχι

      • 14 Πτωχευτικού δικαίου Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο από δημόσιο ταμείο. 38 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές. Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 3 Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε. και θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. Κάτοψη

       Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε. και θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η θεώρηση πραγματοποιείται ενδοϋπηρεσιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), ή και τακτοποίηση ν. 4178/2013 (Α΄ 174) επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/12 (Α΄ 79). Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), ή και τακτοποίηση ν. 4178/2013 (Α΄ 174) επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/12 (Α΄ 79).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 5 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Βεβαίωση Αναγγελίας για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη για τον επιστημονικά υπεύθυνο, σε αντίγραφο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αναγγελίας για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη για τον επιστημονικά υπεύθυνο, σε αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου όπου δηλώνει τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου όπου δηλώνει τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του επιστημονικά υπευθύνου επικυρωμένη ότι δέχεται το διορισμό του ως επιστημονικά υπεύθυνου και δηλώνει τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θα βρίσκεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εν λόγω οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του επιστημονικά υπευθύνου επικυρωμένη ότι δέχεται το διορισμό του ως επιστημονικά υπεύθυνου και δηλώνει τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θα βρίσκεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εν λόγω οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Τίτλος σπουδών ημεδαπής σε αντίγραφο ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή Πτυχίο του εξωτερικού σε αντίγραφο με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Ι.ΤΕ. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών ημεδαπής σε αντίγραφο ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή Πτυχίο του εξωτερικού σε αντίγραφο με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Ι.ΤΕ. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) στην οποία να δηλώνεται ο κατάλογος του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) στην οποία να δηλώνεται ο κατάλογος του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών ή Πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών ή Πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 13 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΑΕ από την αρμόδια προς τούτο αρχή. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΑΕ από την αρμόδια προς τούτο αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 14 Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές. Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πτωχευτικού δικαίου

       Όχι 4122

      • 15 Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 16 Ειδική δήλωση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Δήλωση

       Ειδική δήλωση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 17 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει ανάλογη προς την εγκαταστημένη ισχύ άδεια, επικυρωμένη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει ανάλογη προς την εγκαταστημένη ισχύ άδεια, επικυρωμένη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 18 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του επιστημονικά υπεύθυνου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του επιστημονικά υπεύθυνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 1 4208 2013 252 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση: ν. 4272/2014 (Α΄ 145) άρθρο 46 - Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 4208/2013 (Συστέγαση επιχειρήσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100252

      • Νόμος παρ. ΙΒ΄ 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Άρση περιορισμών. Τροποποίηση: ν. 4461/2017 (Α΄ 38) άρθρο 43 - Τροποποίηση παρ. ΙΒ΄ άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Δυνατότητα υποβολή αίτησης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 186 περ. ΙΙ(1) εν. Ζ 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. Αρμοδιότητες Περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 1666 1986 200 Α

       Περιγραφή Οδοντοτεχνικό επάγγελμα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100200

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 περ. 4 παρ. β 121 2017 148 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας - Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φορντίδας Υγείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100148

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 παρ. 4 83 1989 37 Α

       Περιγραφή Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Οδοντοτεχνικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100037

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/24830 2003 1931 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ. Τροποποιήσεις: - Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οικ.35578/2013 (Β΄ 1011) - Τροποποίηση των Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/2011 και ΔΙΑΔΠ/A1/13310/2002 - K.Y.A. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/2011 (Β΄ 1394) - Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/A1/13310/2002.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201931

      • Υπουργική Απόφαση Α4β/1016 1988 214 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και εξοπλισμός.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880200214

      • Εγκύκλιος Υ3β/Γ.Π./οικ.20227 2012

       Περιγραφή Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%9E%CE%98-%CE%9F%CE%A1%CE%A0?inline=true

       ΑΔΑ Β44ΞΘ-ΟΡΠ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείου Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας / ΚΕΠ-ΕΚΕ) και στη συνέχεια τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ώστε να χρεωθούν στον κατά λόγο αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο εγγράφου με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή με σκοπό να αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση φακέλου στις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης και ορθός, στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει διαβιβαστικό με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις κτιριακές προϋποθέσεις ώστε να αποσταλούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει τα δικαιολογητικά που αφορούν τις κτιριακές προϋποθέσεις ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν προκύπτει η απαιτούμενη θεώρηση, στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σημειώνει τις παρατηρήσεις του επί των σχεδίων.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση θεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν προκύψει η θεώρηση (σφράγιση και υπογραφή) των δικαιολογητικών που άπτονται των κτιριακών προϋποθέσεων, στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρεί τα σχέδια και τα διαβιβάζει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενημερώνει την γραμματεία της Επιτροπής Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων.

       Όχι Όχι


      • 10 Επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο στον υπό ίδρυση επαγγελματικό χώρο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η Έκθεση Ελέγχου έχει ευρήματα, στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο εγγράφου με τα ευρήματα που προέκυψαν από την Έκθεση Ελέγχου το υπογράφει με σκοπό να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος. Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα να λειτουργήσει το εργαστήριο και για να αποκτήσει το εν λόγω δικαίωμα οφείλει να υποβάλλει εκ νέου το σύνολο των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας & Υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η Έκθεση Ελέγχου δεν αποτυπώνει ευρήματα, στέλεχος του Τμήματος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 12 Παράδοση Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας του εργαστηρίου και αρχειοθετεί τα σχετικά έγγραφα στο αρχείο που διατηρεί το Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.