Αναγγελία Έναρξης και Ανανέωσης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση860743a6-3100-4dfd-b696-0e6d783e0aa6 481610 Announcement of Commencement of Practicing the Profession of Driving Instructor / Renewal of Authorisation of Practicing the Profession of Driving Instructor

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
3
)

Κόστος

30 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών καθώς και την ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση

Σημειώσεις

Ισχύει για την αρχική αναγγελία άσκησης επαγγέλματος καθώς και για την ανανέωση του δικαιώματος άσκησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως και η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Νόμιμης Άσκησης της δραστηριότητας. Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

    NACE

    • 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών/Ανανέωση Δικαιώματος Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να διαθέτουν σε ισχύ άδεια οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 208/2002.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Να μην είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και να μην ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία Άσκησης - Εκπαιδευτές Υποψήφιων Οδηγών 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2965

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Απόδειξη πληρωμής παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Απόδειξη πληρωμής παραβόλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ισχύει μόνο για την αρχική αναγγελία άσκησης επαγγέλματος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης τελευταίου τριμήνου Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης τελευταίου τριμήνου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ισχύει για την αρχική αναγγελία άσκησης επαγγέλματος καθώς και για την ανανέωση αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 3 Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών (από ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης). Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών (από ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ισχύει μόνο για την αρχική αναγγελία άσκησης επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας και ότι δεν εμπίπτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Π.Δ. 208/2002. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας και ότι δεν εμπίπτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Π.Δ. 208/2002.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ισχύει για την αρχική αναγγελία άσκησης επαγγέλματος καθώς και για την ανανέωση αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Αντίγραφο της άδειας οδήγησης. Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Ισχύει μόνο για την αρχική αναγγελία άσκησης επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 6 Ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Ισχύει μόνο για την ανανέωση άσκησης επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9447

      • Προεδρικό Διάταγμα 208 2002 194 Α

       Περιγραφή Εκπαιδευτές Υποψήφιων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Τροποποιήσεις: - ν. 4413/2016 (Α΄ 148), άρθρο 73, παρ. 2, τροποποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 3 του Π.Δ. 208/2002, - Π.Δ. 337/2003 (Α΄ 291), άρθρο 1, τροποποίηση άρθρου 2 του Π.Δ. 208/2002.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100194

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4 2020 2075 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202075

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6776/734 2003 217 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ύψους ανταποδοτικών, υπέρ του Δημοσίου, τελών, για κάθε πράξη που αφορά τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών και τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200217

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας έναρξης/ ανανέωσης της άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας έναρξης/ ανανέωσης της άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει πλήρη και ορθό φάκελο δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για ελλείψεις προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή.

       Ναι Όχι


      • 8 Εκ νέου υποβολή φακέλου με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος στη περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου φάκελο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην διοικητική αρχή. Η τρίμηνη προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από την ενημέρωσή του.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και προωθείται προς υπογραφή από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και επιστρέφεται στον υπάλληλο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος παραδίδει /αποστέλλει την βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.