Αξιολόγηση για Παράταση της Πιστοποίησης Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf10f61f2-886d-4445-a909-86ef579d57b5 161288

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας, Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης (e-ΕΦΚΑ), ΚΕ.Π.Α.

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση για παράταση της πιστοποίησης της αναπηρίας και απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι είναι κάτοχοι Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) εν ισχύ και επιθυμούν την επαναξιολόγηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης (e-ΕΦΚΑ), ΚΕ.Π.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Για πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται και στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα στο 1555. Στη διαδικασία της ανανέωσης πιστοποίησης αναπηρίας ο πολίτης δύναται να προσθέσει προς αξιολόγηση και νέες παθήσεις ή να δηλώσει τυχόν επιδείνωση των ήδη πιστοποιημένων παθήσεων.

Τελευταία ενημέρωση

19/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αξιολόγηση για παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας που εκδόθηκε από ΚΕ.Π.Α.

Σημειώσεις

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και σε αυτή συμπληρώνονται ή/και δηλώνονται: (α) τα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη και τυχόν νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, (β) η σημείωση εάν υπάρχει πλήρης αδυναμία μετακίνησης προς το εξεταστικό κέντρο, (γ) τα πρόσθετα στοιχεία που συνδέονται με την ασφαλιστική του ιστορία, (δ) το επάγγελμά του, (ε) η οικογενειακή του κατάσταση, (στ) το μορφωτικό του επίπεδο, (ζ) η επιλογή για προχρονολόγηση της πάθησης, (η) η επιλογή της Τοπικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Α. προς εξυπηρέτηση, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του, (θ) η συγκατάθεση του αιτούντος για τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, επεξεργασία, χρήση και υπηρεσιακή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στις αρμόδιες για την αξιολόγηση της αναπηρίας υπηρεσίες και μεταξύ όσων είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου των Υ.Ε.. Τα ανωτέρω σημεία δύνανται να συμπληρώνονται αυτόματα στην αίτηση μέσω διαλειτουργικής άντλησης από άλλες πηγές, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η αίτηση για παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας δύναται να υποβληθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α. εν ισχύ. Στη συγκεκριμένη διαδικασία πέραν της παράτασης της υφιστάμενης πιστοποίησης αναπηρίας, ο πολίτης δύναται να προσθέσει προς αξιολόγηση και νέες παθήσεις ή να δηλώσει τυχόν επιδείνωση των ήδη πιστοποιημένων παθήσεων. Κατά το στάδιο της αίτησης, ο πολίτης υποχρεούται να συσχετίσει την αίτηση με την εν ισχύ γνωστοποίηση αναπηρίας που διαθέτει και θα πρέπει να συμπληρώσει ή να αναρτήσει υποχρεωτικά τα παρακάτω: α)Ημερομηνία λήξης της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., β) Αριθμό μητρώου ΚΕ.Π.Α. , γ) Αρχείο εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. Στην παρούσα διαδικασία και σε κάθε περίπτωση προετοιμάζεται και υποβάλλεται εκ νέου ολόκληρος Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος. Διευκρινίζεται ότι παθήσεις, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί ως μη αναστρέψιμες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και για τις οποίες το χορηγούμενο ποσοστό αναπηρίας έχει χαρακτηριστεί επ’ αόριστον, δεν επαναξιολογούνται και δεν υποβάλλεται εκ νέου εισηγητικός φάκελος, εκτός εάν πρόκειται για επιδείνωση της πάθησης και υπάρχει ανάγκη επαναξιολόγησής της για απόδοση αυξημένου ποσοστού αναπηρίας. Αιτήσεις για αξιολόγηση, για τις οποίες δεν οριστικοποιείται ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος από τον θεράποντα ιατρό, εντός έξι (6) μηνών από την αίτηση, απορρίπτονται. Αιτήσεις για αξιολόγηση που εκκρεμούν περισσότερο από δυο (2) έτη για οποιοδήποτε λόγο, με ευθύνη του πολίτη, απορρίπτονται.

Επίσης στην αίτηση δηλώνεται τυχόν λήψη παροχών/ ωφελημάτων και οι Φορείς παροχής αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση, η υποβολή της αίτησης παράτασης και η ημερομηνία υποβολής της γνωστοποιείται υποχρεωτικά μέσω διαλειτουργικότητας στους αρμόδιους για τις παροχές Φορείς και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης λογίζεται ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης λήψης των παροχών αυτών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή
    
    Επιτρέπεται Προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (Β’ ΥΕ) κατά της Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε από το ΚΕ.Π.Α. σε συνέχεια της γνωμάτευσης αναπηρίας (Γ.Α.) της Α’ Υ.Ε., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Γ.Α.Π.Α. στον αιτούντα. Ως ημέρα κοινοποίησης νοείται η ημερομηνία αποστολής της Γ.Α.Π.Α. στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4727/2020 (Α’ 184) ή η ημέρα παραλαβής της Γ.Α.Π.Α. από το Κ.Ε.Π. ή Κέντρο Κοινότητας ή Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., η οποία καταχωρείται από τον υπάλληλο στο σύστημα, σε περίπτωση πολιτών που υπέβαλαν αίτηση μέσω αυτών των υπηρεσιών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία υποβολής αιτήματος για παράταση της πιστοποίησης της αναπηρίας του πολίτη λόγω επικείμενης λήξης της ισχύουσας πιστοποίησης αναπηρίας του.

      Επίσημος τίτλος

      Αξιολόγηση για Παράταση Πιστοποίησης Αναπηρίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Δικαιούχων Αναπηρικών Επιδομάτων
      Μητρώο ΚΕΠΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Αναπηρίας Να υφίσταται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) εν ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Εντός τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α., η οποία είναι εν ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών taxisnet στην περίπτωση ψηφιακής υποβολής της αίτησης αξιολόγησης για παράταση της εν ισχύ πιστοποίησης αναπηρίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από νόμιμο/ εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτούντα απαιτείται η ταυτοποίηση του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 2244

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από νόμιμο/ εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • 3 Το πληρεξούσιο θα πρέπει είτε να παρέχει στον αντιπρόσωπο μεγάλο εύρος ενεργειών (Γενικό Πληρεξούσιο) συμπεριλαμβανομένης και της πράξεως που σχετίζεται με τη διαδικασία, είτε να παρέχει στον αντιπρόσωπο την δυνατότητα διενέργειας ορισμένων μόνο πράξεων (Ειδικό Πληρεξούσιο) οι οποίες περιγράφονται ρητά στο κείμενο του πληρεξούσιου με συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση και της πράξεως που σχετίζεται με τη διαδικασία. Πληρεξούσιο

       Το πληρεξούσιο θα πρέπει είτε να παρέχει στον αντιπρόσωπο μεγάλο εύρος ενεργειών (Γενικό Πληρεξούσιο) συμπεριλαμβανομένης και της πράξεως που σχετίζεται με τη διαδικασία, είτε να παρέχει στον αντιπρόσωπο την δυνατότητα διενέργειας ορισμένων μόνο πράξεων (Ειδικό Πληρεξούσιο) οι οποίες περιγράφονται ρητά στο κείμενο του πληρεξούσιου με συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση και της πράξεως που σχετίζεται με τη διαδικασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από νόμιμο/ εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 5769

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από νόμιμο/ εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3964

      • 5 Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από νόμιμο/ εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτούντα και για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Ηλικιακές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9224

      • 6 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Ποσοστού Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) εν ισχύ που έχει εκδοθεί από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Ποσοστού Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) εν ισχύ που έχει εκδοθεί από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά το στάδιο της αίτησης, ο πολίτης υποχρεούται να συσχετίσει την αίτηση με την εν ισχύ γνωστοποίηση αναπηρίας που διαθέτει και θα πρέπει να συμπληρώσει ή να αναρτήσει υποχρεωτικά τα παρακάτω: α)Ημερομηνία λήξης της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., β) Αριθμό μητρώου ΚΕ.Π.Α. , γ) Αρχείο εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης σε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης, ο αιτών ή ο νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 7 Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος ΚΕΠΑ

       Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην παρούσα διαδικασία προετοιμάζεται και υποβάλλεται εκ νέου ολόκληρος Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών απευθύνεται στους θεράποντες Ιατρούς του, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και οριστικοποίηση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Αιτήσεις για αξιολόγηση για τις οποίες δεν οριστικοποιείται ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος από τον θεράποντα ιατρό εντός έξι (6) μηνών από την αίτηση απορρίπτονται. Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος (Ι.Ε.Φ.) περιλαμβάνει το Γενικό Εισηγητικό Φάκελο για την κύρια αξιολογούμενη πάθηση και τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους για τυχόν συνυπάρχουσες αξιολογούμενες παθήσεις. Όταν οριστικοποιηθούν οι Εισηγητικοί Φάκελοι από κάθε θεράποντα ιατρό, ο βασικός θεράπων ιατρός φέρει την ευθύνη τελικής οριστικοποίησης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου που συνδέεται με το αίτημα. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον προσωπικό ιατρό, θα ενημερωθεί αυτόματα η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης για το υλικό (Αίτηση και Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος) που έχει προκύψει ανά αίτημα, έτσι ώστε να προγραμματίσει συνεδρίαση της Υ.Ε. για αξιολόγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2758

      • 8 Δικαστική Απόφαση περί δικαστικής συμπαράστασης ή/και ανάθεσης επιμέλειας. Απόφαση

       Δικαστική Απόφαση περί δικαστικής συμπαράστασης ή/και ανάθεσης επιμέλειας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση περί δικαστικής συμπαράστασης ή/και επιμέλειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 1127

      • Απόφαση 7 83779 2022 4830 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204830

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης μέσω gov.gr και Εθνικής Πύλης Αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O αιτών ή ο νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για αξιολόγηση για παράταση της πιστοποίησης της αναπηρίας του λόγω της επικείμενης λήξης της πιστοποίησής της στη σελίδα https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/

       Σημειώσεις Απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet για είσοδο στο σύστημα. Κατά το βήμα αυτό γίνεται υποχρεωτικά συσχέτιση της αίτησης με την εν ισχύ γνωστοποίηση της αναπηρίας που διαθέτει ο αιτών και της οποίας την παράταση αιτείται. Το ΚΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης διοικητικών δικαιολογητικών βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Τα εν λόγω διοικητικά δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα, αναζητούνται εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ή μέσω διαλειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση διοικητικών δικαιολογητικών τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση με την κατάθεση της αίτησής του από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης σε Κέντρο Κοινότηατς, Κ.Ε.Π. ή Γραμματεία ΚΕ.Π.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποβάλλει την αίτηση για παράταση ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. με ταυτόχρονη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης (Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. ) και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης (υπάλληλος των φυσικών σημείων εξυπηρέτησης) μπαίνει στο υποσύστημα με χρήση των κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. Οι αιτήσεις διατηρούν εντός του υποσυστήματος διακριτή σήμανση προκειμένου να τηρηθούν ειδικές διαδικασίες ενημέρωσης και κοινοποίησης του αποτελέσματος της παράτασης στους πολίτες στα ανωτέρω σημεία εξυπηρέτησης. Κατά το βήμα αυτό γίνεται υποχρεωτικά συσχέτιση της αίτησης με την εν ισχύ γνωστοποίηση της αναπηρίας που διαθέτει και της οποίας την παράταση αιτείται. Βάσει του ν. 4961/2022, ο πολίτης μπορεί να αποταθεί σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και δεν υπάρχει χωρικός περιορισμός στην εξυπηρέτηση του βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του. Το ΚΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης διοικητικών δικαιολογητικών βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Τα εν λόγω διοικητικά δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα, αναζητούνται εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ή μέσω διαλειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση διοικητικών δικαιολογητικών τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση με την κατάθεση της αίτησής του από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αιτήματος προγραμματισμού Υγειονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την οριστικοποίηση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου από το βασικό θεράποντα ιατρό, η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης ενημερώνεται για το υλικό (Αίτηση και Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος) που έχει προκύψει ανά αίτημα, ώστε να προγραμματίσει συνεδρίαση της αρμόδιας Υ.Ε..

       Σημειώσεις Η ειδικότητα της αρμόδιας για αξιολόγηση Υ.Ε. προσδιορίζεται από την κύρια πάθηση του αιτούντος, η οποία καθορίζεται από το βασικό θεράποντα ιατρό και δηλώνεται στον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο.

       Όχι Όχι


      • 5 Προγραμματισμός Υγειονομικών Επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προγραμματισμού της Δ.Ι.Α. προγραμματίζει συνεδρίαση της αρμόδιας Υ.Ε.. προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση για παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας. Η συγκρότηση των Υ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ιατρών όπως έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. - ΚΕ.Π.Α. και τα φυσικά αρχεία που τηρούνται από το Τμήμα Προγραμματισμού.

       Σημειώσεις Ο πολίτης ενημερώνεται για την προγραμματισμένη ημερομηνία της εξέτασης, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Υ.Ε. με γραπτό μήνυμα (SMS) στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Συμπληρωματικά, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί και με πρόσθετα πρόσφορα μέσα, όπως μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική του θυρίδα, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

       Όχι Όχι


      • 6 Συνεδρίαση Υγειονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υ.Ε. συνεδριάζει, με φυσική παρουσία του αξιολογούμενου, προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση για παράταση της ισχύουσας πιστοποίησης αναπηρίας. Η Υ.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει από μη μέλος της, Ιατρό του Ε.Σ.Ι. που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο συνεδριάσεων, την παροχή γνώμης επί ορισμένης αξιολογούμενης αναπηρίας. Ο Σύμβουλος Ιατρός υποχρεούται να παράσχει τη γνώμη του αμελλητί και η γνώμη του καταγράφεται ενυπόγραφα.

       Σημειώσεις Η συνεδρίαση της Υ.Ε. για αξιολόγηση γίνεται κατά κανόνα με φυσική παρουσία του αιτούντος, σε σημείο διενέργειας συνεδριάσεων Υ.Ε. . Κατ’ εξαίρεση, η συνεδρίαση της Υ.Ε. για αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο διαμονής του αιτούντος. Ως χώρος διαμονής του αιτούντος νοείται η κατοικία του, είτε η δομή νοσηλείας είτε το σωφρονιστικό ίδρυμα. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χώρο διαμονής του αιτούντος είναι η αδυναμία μετακίνησής του, η οποία δηλώνεται στην αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποιείται από το βασικό θεράποντα ιατρό στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο. Η αρμόδια για την αξιολόγηση Υ.Ε. φέρει την υποχρέωση εξέτασης όλων των παθήσεων του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και είναι αρμόδια να πιστοποιήσει εν συνόλω την αναπηρία του αιτούντος ανεξαρτήτως των ειδικοτήτων των ιατρών μελών της, με την επιφύλαξη του Προέδρου και των εξαιρετικών περιπτώσεων που απαιτείται παραπομπή.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Ε. καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία της αξιολόγησης. Η Γνωστοποίηση Αναπηρίας υπογράφεται από το σύνολο των ιατρών που συγκροτούν την Υ.Ε. και το Γραμματέα αυτής. Μετά την παροχή γνώμης Συμβούλου Ιατρού (εάν ζητηθεί), η Υ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Γνωμάτευση Αναπηρίας (Γ.Α.) με την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής σε άλλη Υ.Ε. ή αναβολή της συνεδρίασης για προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Η Γ.Α. αποτελεί έγγραφο που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της Υ.Ε. και στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς, με σαφήνεια και πληρότητα, όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η πάθηση της Γ.Α. παρεκκλίνει από την αναγραφόμενη πάθηση στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο, η Υ.Ε. προβαίνει σε ειδική αιτιολόγηση των λόγων που επιβάλλουν την από ιατρικής πλευράς παρέκκλιση. Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή των παθήσεων στη Γ.Α. διενεργείται πάντα βάσει του Ε.Π.Π.Π.Α. και η Υ.Ε. δεν δεσμεύεται από τη λεκτική αποτύπωση της πάθησης στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο.

       Ναι Όχι


      • 8 Αναβολή έκδοσης Γ.Α. για προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Ε. δύναται, για μια φορά ανά αίτηση, να αναβάλλει την έκδοση απόφασης επί αίτησης παράτασης προκειμένου να προσκομιστούν συγκεκριμένα επιπλέον ιατρικά δικαιολογητικά επιβεβαίωσης της πάθησης.

       Σημειώσεις Ο πολίτης ενημερώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο, εντός δύο (2) ημερών από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Μονάδας στην οποία υπάγεται η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. για την ανάγκη προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραπομπή σε άλλη Υγειονομική Επιτροπή (Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον δεν είναι δυνατή η συμβολή Συμβούλου Ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, η Υ.Ε. δύναται να παραπέμψει, με ειδική αιτιολόγηση, την εξέταση της εν λόγω πάθησης σε άλλη Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας.

       Ναι Ναι


      • 10 Παραλαβή και καταχώρηση επιπλέον δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. αναρτά τα επιπλέον δικαιολογητικά που προσκομίζει ο πολίτης στο πληροφοριακό σύστημα και στο Διοικητικό Φάκελο Αξιολόγησης. Στην περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ότι η ζητούμενη εξέταση είναι επικίνδυνη για την υγεία του αξιολογούμενου, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση.

       Σημειώσεις Με την υποβολή των επιπλέον απαιτούμενων δικαιολογητικών η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης ενημερώνεται για την ανάγκη προγραμματισμού νέας συνεδρίασης της Υ.Ε., με ή χωρίς φυσική παρουσία του πολίτη, κατά την κρίση της.

       Ναι Όχι


      • 11 Προγραμματισμός Υ.Ε. εκ νέου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προγραμματισμού της Δ.Ι.Α., κατόπιν αναβολής λόγω ανάγκης προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών και με την υποβολή αυτών προγραμματίζει εκ νέου συνεδρίαση αρμόδιας Υ.Ε. προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση για παράτασης πιστοποίησης της αναπηρίας, με ή χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντα. Προγραμματισμός Υ.Ε. εκ νέου γίνεται και στην περίπτωση παραπομπής σε άλλη Υ.Ε. με φυσική παρουσία του αιτούντα. Εφόσον απαιτείται φυσική παρουσία του αιτούντα, πραγματοποιείται σχετική ενημέρωσή του.

       Σημειώσεις Το βήμα αποτελεί επανάληψη του βήματος 5 «Προγραμματισμός Υγειονομικής Επιτροπής».

       Ναι Όχι


      • 12 Συνεδρίαση εκ νέου της Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η νέα Υ.Ε. εξετάζει την αίτηση παράτασης πιστοποίησης της αναπηρίας.

       Σημειώσεις Το βήμα αποτελεί επανάληψη του βήματος 6 «Συνεδρίαση Υγειονομικής Επιτροπής».

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Ε. καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία της αξιολόγησης. Η Γνωστοποίηση Αναπηρίας υπογράφεται από το σύνολο των ιατρών που συγκροτούν την Υ.Ε. και το Γραμματέα αυτής.

       Σημειώσεις Το βήμα αποτελεί επανάληψη βήματος 7 «Έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.)». Στην περίπτωση της εκ νέου συνεδρίασης Υ.Ε. λόγω αναβολής για ανάγκη προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών, η νέα Υ.Ε. δύναται να εκδώσει Γ.Α. με την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής σε άλλη Υ.Ε. Η Υ.Ε. που εξετάζει την παραπομπή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί της παραπεμπόμενης πάθησης, έχοντας προσυμπληρωμένη τη φόρμα της γνωμάτευσης για τις λοιπές παθήσεις. Η τελευταία κατά σειρά επιτροπή υποχρεούται να μεταφέρει στην τελική γνωμάτευση την ακριβή διάγνωση κάθε πάθησης, για την οποία έχει προηγηθεί αξιολόγηση, με αναφορά του σχετικού αποτελέσματος, ήτοι πάθηση, ποσοστό αναπηρίας και αριθμό επιτροπής. Εν συνεχεία γνωματεύει συνολικά για την αναπηρία του αξιολογούμενου. Η τελική Γ.Α. υπογράφεται από τα μέλη της Υ.Ε που εξετάζουν την παραπομπή, ωστόσο αποτυπώνεται στη Γ.Α. η συμβολή των μελών της αρχικής Υ.Ε. .

       Ναι Όχι


      • 14 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βάσει της οριστικοποιημένης Γ.Α. εκδίδεται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από το ΚΕ.Π.Α. Οι Γ.Α.Π.Α. εκδίδονται ηλεκτρονικά, την επόμενη ημέρα από την έκδοση της Γ.Α. και αποτελούν δημόσια έγγραφα.

       Σημειώσεις Οι Γ.Α.Π.Α περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες της Γ.Α. αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας, πλην της αποτύπωσης σε ελεύθερο κείμενο του σκεπτικού της γνωμάτευσης και της γνώμης του Συμβούλου Ιατρού. Επιπρόσθετα, στη Γ.Α.Π.Α. παρέχεται ενημέρωση του πολίτη για το δικαίωμα και την προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον Β’Υ.Ε., σε περίπτωση Γ.Α.Π.Α. που έχει εκδοθεί από Α’Υ.Ε.

       Ναι Όχι


      • 15 Ηλεκτρονική ενημέρωση πολίτη και σχετιζόμενων φορέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πολίτης ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση, και η Γ.Α.Π.Α. αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη. Σε περίπτωση που η αίτηση, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα από τον πολίτη, έχει υποβληθεί μέσω Κ.Ε.Π. ή Κ.Κ. ή Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., τότε ο αιτών ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση της Γ.Α. και Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία για την παραλαβή αντιγράφου, η οποία επέχει θέση κοινοποίησης της Γ.Α.Π.Α. και καταγράφεται από τον υπάλληλο στο σύστημα. Η Γ.Α.Π.Α. γνωστοποιείται στους ίδιους φορείς καταβολής παροχών/ ωφελημάτων, μέσω μηνιαίων ηλεκτρονικών συγκεντρωτικών καταστάσεων νέων Γ.Α.Π.Α. που έχουν εκδοθεί βάσει της διαδικασίας παράτασης πιστοποίησης.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.