Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Θανάτου Ασφαλισμένου Ιδιωτικού Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση604a8299-74b1-4983-a1f5-e3d6a176a613 806844

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στην αίτηση δικαιοδόχων μελών για να λάβουν επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου, ιδιωτικού τομέα. Περιγράφονται τα βήματα της διαδικασίας από την αίτηση έως την έκδοση απόφασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

23/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης e-ΕΦΚΑ / Επικουρικής Σύνταξης Λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ένσταση από τον ασφαλισμένο μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για απονομή Επικουρικής Σύνταξης λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου Ιδιωτικού Τομέα

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Επικουρικής Σύνταξης Θανάτου Ασφαλισμένου Ιδιωτικού Τομέα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Τα δικαιοδόχα μέλη θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης (που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας), όπως αυτός ορίζεται από τον αντίστοιχο φορέα ασφάλισης που απονέμει την κύρια σύνταξη.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Προϋπόθεση για την αναγνώριση δικαιώματος συνταξιοδότησης σε επιζώντα σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει ο γάμος/σύμφωνο συμβίωσης να έχει ελάχιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη από τη σύναψή τους μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ελέγχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας (κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους τ. φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., πρόκειται για τις περιπτώσεις ατυχήματος που χαρακτηρίζεται εργατικό) ή σε ανθρωποκτονία. ii. Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο. Σύμφωνα με το όλο πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 1463 του Α.Κ. και επ., πλήρης εξομοίωση του γεννημένου χωρίς γάμο τέκνου με τέκνο γεννημένο σε γάμο επιτυγχάνεται όταν παράλληλα με την αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) συναφθεί και γάμος των γονέων. iii. Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο. iv. Συντρέχει η περίπτωση ανασύστασης προϋπάρξαντος γάμου. Ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως γάμος, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, πρέπει να έχουν διαρκέσει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη, ο δε εξ ανασυστάσεως πρέπει να είχε διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών. Εξυπακούεται ότι, και σε αυτή την περίπτωση, η συνολική διάρκεια του αρχικού και εξ ανασυστάσεως γάμου θα πρέπει να είναι τρία έτη.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Σύνταξη λόγω θανάτου χορηγείται σε τέκνα θανόντος ασφαλισμένου (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά), υπό τους όρους να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικιακή προϋπόθεση δεν ισχύει αν κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου τα τέκνα είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου στον διαζευγμένο σύζυγο είναι: α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του καταβάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με μεταξύ τους σύμβαση, β) να είχε συμπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαμου βίου, μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γ) το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη, δ) το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά του να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4387/16, ε) να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Ασφαλιστικές Να έχει εκδοθεί απόφαση απονομής σύνταξης λόγω θανάτου από τον κύριο φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3531

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://dilosi.services.gov.gr/templates/PISTEGSYN-AIT

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 5 Ληξιαρχική δήλωση διαζυγίου. Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική δήλωση διαζυγίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον διαζευχθέντα σύζυγο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1275

      • 6 Δικαστική απόφαση λύσης γάμου. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση λύσης γάμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον διαζευχθέντα σύζυγο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1127

      • 7 Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον διαζευχθέντα σύζυγο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8972

      • 8 Δικαστική απόφαση διατροφής. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση διατροφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον διαζευχθέντα σύζυγο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • 9 Εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον διαζευχθέντα σύζυγο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 6430

      • 10 Απόφαση απονομής σύνταξης κύριου φορέα. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση απονομής σύνταξης κύριου φορέα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποφάσεις που δεν αντλούνται ψηφιακά αναζητούνται από τον ασφαλισμένο (email, ταχυδρομικώς, εκ του σύνεγγυς)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 11 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση αίτησης αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 8619

      • 12 Αντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων έως 31/12/2001. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αντίγραφα ασφαλιστικών βιβλιαρίων έως 31/12/2001.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 13 Λοιπά Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφάλιση. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Λοιπά Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφάλιση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Καταστατικό επιχείρησης με όλες τις τροποποιήσεις και λύση (για τους Βενζινοπώλες), Τιμολόγια Αγοράς Αλεύρων όλων των ετών και Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (για τους Αρτοποιούς), Βεβαίωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ενεργό μέλος, Πιστοποιητικό Τεχνικού Επιμελητηρίου, Αντίγραφο Πτυχίου (για τους Χημικούς), Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (για τους Συμβολαιογράφους).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 12 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Σύνταξη λόγω θανάτου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 19 4611 2019 73 Α

       Περιγραφή Σύνταξη λόγω θανάτου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100073

      • Νόμος 44 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Τρόπος υπολογισμού επικουρικής σύνταξης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 26 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 34 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • 1 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου από τα δικαιοδόχα μέλη μέσω της σχετικής εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ.

       Σημειώσεις Για κάθε δικαιοδόχο μέλος υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση ηλεκτρονικής αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Διαβίβαση ηλεκτρονικής αίτησης στον εισηγητή της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ για το π. ΕΤΕΑΜ, της αρμόδιας Διεύθυνσης Απονομής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων για το π. ΕΤΑΑ ή στην αρμόδια Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος χρόνου ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στον Φορέα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Φορέα είναι ελλιπή, μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια, Καταστατικό επιχείρησης με όλες τις τροποποιήσεις και λύση (για τους Βενζινοπώλες),Τιμολόγια Αγοράς Αλεύρων όλων των ετών, Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (για τους Αρτοποιούς), Βεβαίωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ενεργό μέλος, Πιστοποιητικό Τεχνικού Επιμελητηρίου, Αντίγραφο Πτυχίου (για τους Χημικούς), Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (για τους Συμβολαιογράφους).

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης από τις Διευθύνσεις που έχουν αρμοδιότητα πιστοποίησης χρόνου.

       Σημειώσεις Για τον χρόνο στο π. ΕΤΑΑ η αναζήτηση διενεργείται από τη Γ΄ ή Δ΄ Διεύθυνση Απονομής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, για το χρόνο στο π.ΕΤΕΑΜ και στα συγχωνευθέντα σε αυτό ταμεία από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση βάση της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου, για τον χρόνο στα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία η αναζήτηση πραγματοποιείται από μία εκ των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης.

       Ναι Όχι


      • 5 Αναγνώριση πλασματικών χρόνων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνονται οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για θεμελίωση δικαιώματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας. Δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του θανόντα ασφαλισμένου, έχουν, υπό προϋποθέσεις, η επιζώσα σύζυγος, το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης και τα τέκνα του θανόντος.

       Σημειώσεις Η επιζώσα σύζυγος, το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας ασφαλισμένου. Στις συντάξεις λόγω θανάτου δεν προβλέπεται η αναγνώριση άλλων πλασματικών χρόνων, ούτε λαμβάνονται υπόψη τυχόν χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ύπαρξης οφειλών: από τον εργοδότη, στην περίπτωση των μισθωτών ή/και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο εάν ήταν αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας.

       Σημειώσεις Εάν ο αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας έχει οφειλές άνω των ορίων που ορίζονται με το άρθρο 61 του ν.3863/10, δίνεται προθεσμία 2 μηνών για εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού από ημερομηνία αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος συμπλήρωσης συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί ο συνταξιοδοτικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, πραγματοποιείται έλεγχος εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση είναι ο αρμόδιος απονέμων στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο Φορέα.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, εάν ο Φορέας που επεξεργάζεται την αίτηση δεν είναι ο αρμόδιος τότε διαβιβάζει την κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον επόμενο Φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση απονομής επικουρικής σύνταξης στην οποία αναφέρεται η θεμελίωση, το ποσό της σύνταξης, το ποσό τυχών οφειλών και η ημερομηνία καταβολής.

       Σημειώσεις Το ποσό της σύνταξης καθορίζεται από το ποσοστό που δικαιούται κάθε μέλος της οικογένειας, όπως αυτό ορίζεται από τις καταστατικές διατάξεις των π. Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης που απονέμουν την σύνταξη.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρωμή επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταβολή της επικουρικής σύνταξης και τυχών αναδρομικών ποσών συντάξεων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις σύνταξης λόγω θανάτου συνήθως τον πρώτο μήνα καταβάλλεται το τρέχων ποσό της σύνταξης και τον επόμενο μήνα καταβολής συντάξεων τυχών αναδρομικά ποσά.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.