Γνωστοποίηση Λειτουργίας Συνεργάτη Οδικής Βοήθειας Οχημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8cdb171f-b85f-40ad-9d72-c93972591067 539040 Notification of Operation of Vehicle Roadside Assistance Partner

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 10 + (
2
)

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων και τη γνωστοποίηση μεταβολών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για την έναρξη λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτήν στοιχεία. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του. Μετά από την υποβολή της

γνωστοποίησης ο συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, περιλαμβανομένης της αλλαγής σταθμού, προσθήκης νέου σταθμού ή διακοπής λειτουργίας σταθμού παραμονής και μεταφόρτωσης, ο συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής ακολουθώντας την διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης. Αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση της αλλαγής φορέα αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με το νέο

φορέα της δραστηριότητας και την ημερομηνία αλλαγής του φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας επανεκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα και γνωστοποιούνται με την ίδια διαδικασία. Δικαιολογητικά που δεν απαιτείται να επανεκδοθούν σε περίπτωση αλλαγής φορέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αρχική γνωστοποίηση/ γνωστοποίηση μεταβολής/γνωστοποίηση παύσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, ο συνεργάτης υποβάλλει προηγουμένως γνωστοποίηση της μεταβολής με την ίδια διαδικασία όπως η αρχική γνωστοποίηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, γνωστοποίηση μεταβολής συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας Συνεργάτη Οδικής Βοήθειας Οχημάτων

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Για την έναρξη λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση. Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή για την δραστηριότητα της οδικής βοήθειας οχημάτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Προϋποθέσεις για τα οχήματα οδικής βοήθειας: Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης (πλατφόρμα, γερανοφόρο) ανά ηπειρωτική Π.Ε. δραστηριοποίησης καθώς και στα νησιά που δραστηριοποιείται, μικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων, το οποίο έχει εγκαταστημένο σύστημα γεωχωρικού εντοπισμού (GPS). Εκτός των ανωτέρω ελαχίστων υποχρεωτικών οχημάτων, ο συνεργάτης οδικής βοήθειας μπορεί να διαθέτει απεριόριστο αριθμό παντός είδους οχημάτων (όπως αυτοκίνητα, φορτηγά ή δίκυκλα). Τα οχήματα οδικής βοήθειας ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον συνεργάτη οδικής βοήθειας ή κατέχονται με παρακράτηση της κυριότητας ή σύμβαση μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εάν ο συνεργάτης είναι μόνο συνεργάτης οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων τότε, αντί για το ανωτέρω όχημα, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο άνω των δεκαεννέα (19) τόνων (πλατφόρμα, γερανοφόρο). Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού φορτηγών οχημάτων οι Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομαρχία Αθηνών) λογίζονται ως μια Π.Ε.

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Προϋποθέσεις για τους χώρους παραμονής και μεταφόρτωσης: Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης σε κάθε Π.Ε. της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και στα νησιά που δραστηριοποιείται. Ο σταθμός παραμονής και μεταφόρτωσης πρέπει να διαθέτει: α) ισόγειο χώρο για γραφείο και αίθουσα αναμονής, ικανού εμβαδού για την υποδοχή των επιβατών των οχημάτων β) τουλάχιστον ένα WC γ) τουλάχιστον μία τηλεφωνική σύνδεση δ) ηλεκτρονικό υπολογιστή ε) συσκευή ασύρματης επικοινωνίας με τα οχήματα της οδικής βοήθειας στ) στεγασμένο ισόγειο χώρο ικανού εμβαδού, με τάφρο επιθεώρησης ή ανυψωτικό μηχάνημα ζ) χώρο στάθμευσης για τα οχήματα του συνεργάτη οδικής βοήθειας. Ο χώρος πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Το δικαιολογητικό "Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό" δεν αναζητείται για τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια και υποβάλλουν γνωστοποίηση μεταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4442/2016 (Α108). Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης οι Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομαρχία Αθηνών) λογίζονται ως μια Π.Ε.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων To φυσικό πρόσωπο που είναι ο φορέας της δραστηριότητας ή τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Προϋποθέσεις για το τεχνικό προσωπικό: Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας απασχολεί με οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας και με συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης τουλάχιστον το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό: α) Σε κάθε ηπειρωτική Π.Ε, στις Π.Ε. της Κρήτης, αλλά και στα νησιά Εύβοια, Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο, Κω, που δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον τέσσερεις (4) εργαζόμενους, εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και το υπόλοιπο οδηγών. β) Οι συνεργάτες που προσφέρουν οδική βοήθεια σε άλλα νησιά εκτός των προαναφερομένων, τουλάχιστον δύο (2) εργαζόμενους εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών. γ) Έναν (1) μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτουν. Στο ελάχιστον τεχνικό προσωπικό μπορούν να συμπεριληφθούν και να προσμετρηθούν ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης του συνεργάτη οδικής βοήθειας, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 2 ν. 3651/2006. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού προσωπικού οι Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομαρχία Αθηνών) λογίζονται ως μια Π.Ε.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας καλύπτει τις Περιφερειακές Ενότητες όπου δραστηριοποιείται με δικά του μέσα

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής προσόντα: α) Αδεια οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας, σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν και β) Διετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων Εάν έχουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους. Εάν έχουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατηγορία Παραβόλου: Διάφορες Κατηγορίες (επιχειρήσεις οδικής βοήθειας πλην ασφαλιστικών). Ο κωδικός e-Παραβόλου διαφέρει ανάλογα με την Περιφέρεια που θα επιλεγεί 222 Περιφέρεια Αττικής 223 Περιφέρεια Θεσσαλίας 224 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 225 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 226 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 227 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 228 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 229 ΠΕ Δράμας 230 ΠΕ Έβρου 231 ΠΕ Καβάλας 232 ΠΕ Ξάνθης 233 ΠΕ Ροδόπης 234 ΠΕ Θεσσαλονίκης 235 ΠΕ Ημαθίας 236 ΠΕ Κιλκίς 237 ΠΕ Πιερίας 238 ΠΕ Πέλλας 239 ΠΕ Σερρών 240 ΠΕ Χαλκιδικής 241 ΠΕ Ηρακλείου 242 ΠΕ Λασιθίου 243 ΠΕ Ρεθύμνου 244 ΠΕ Χανίων 245 ΠΕ Αργολίδας 246 ΠΕ Αρκαδίας 247 ΠΕ Κορινθίας 248 ΠΕ Λακωνίας 249 ΠΕ Μεσσηνίας 250 ΠΕ Aρτας 251 ΠΕ Θεσπρωτίας 252 ΠΕ Ιωαννίνων 253 ΠΕ Πρέβεζας 254 ΠΕ Κέρκυρας 255 ΠΕ Λευκάδας 256 ΠΕ Ζακύνθου 257 ΠΕ Κεφαλληνίας 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα (για την περίπτωση της υποβολής στο www.notifybusiness.gr) ή εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 3 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 4 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το myAADE Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το myAADE

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το myAADE στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 5 Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάσταση προσωπικού πρέπει να έχει κατατεθεί νόμιμα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά Περιφερειακή Ενότητα δραστηριοποίησης της επιχείρησης Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά Περιφερειακή Ενότητα δραστηριοποίησης της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί έχουν τα ελάχιστα προσόντα του ν. 3651 2008, δηλαδή: α) άδεια οδήγησης ανάλογης κατηγορίας σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν και β) τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων. Εάν έχουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Εάν έχουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί έχουν τα ελάχιστα προσόντα του ν. 3651 2008, δηλαδή: α) άδεια οδήγησης ανάλογης κατηγορίας σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν και β) τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων. Εάν έχουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Εάν έχουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 8 Δικαιολογητικά σχετικά με τα οχήματα: Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων που διαθέτει Άδεια

       Δικαιολογητικά σχετικά με τα οχήματα: Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων που διαθέτει

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο συνεργάτης οδικής βοήθειας πρέπει να έχει εκδώσει άδειες κυκλοφορίας για τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό φορτηγών του άρθρου 2 ν.3651/2008 όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο συνεργάτης οδικής βοήθειας υποβάλλει στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία και υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να αναφέρει τα εξής: «(α) η επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σύμφωνα με τον ν. 3651/2008 και τον ν. 4442/2016 και (β) το όχημα με αριθμό πλαισίου (ή αριθμό κυκλοφορίας) ........... θα τεθεί σε κυκλοφορία ως φορτηγό ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας μετά την υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας του συνεργάτη οδικής βοήθειας με την επωνυμία ........... και μετά την αντικατάσταση του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας». Τα ως άνω φορτηγά τίθενται σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών οδικής βοήθειας μόνο μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδει άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Για την έκδοση της άδειας καταβάλλεται το τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α΄285). Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με αίτηση του συνεργάτη οδικής βοήθειας, με την οποία συνυποβάλλεται αντίγραφο της γνωστοποίησης, αντικαθιστά το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας με έντυπο που δεν φέρει την ανωτέρω παρατήρηση, χωρίς την εκ νέου καταβολή του τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α΄285).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 9 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Άδεια οδικού μεταφορέα του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 Άδεια

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Άδεια οδικού μεταφορέα του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Aδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων απαιτείται εάν ο συνεργάτης οδικής βοήθειας διαθέτει φορτηγά δημόσιας χρήσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4627

      • 10 Δικαιολογητικά σχετικά με κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Δικαιολογητικά σχετικά με κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.), ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ, ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) (ηλεκτρονικής ή έντυπης). Ειδικά για τους συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια που υποβάλλουν γνωστοποίηση λόγω μεταβολής στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4442/2016, το δικαιολογητικό της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης δεν αναζητείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9681

      • 11 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Εάν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των νομιμοποιητικών εγγράφων μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) η αρμόδια αρχή αναζητά τα έγγραφα αυτεπαγγέλτως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 12 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του φυσικού προσώπου που είναι ο φορέας της δραστηριότητας ή των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 206-214 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4811/2021 (Α 108) με το οποίο προστέθηκε νέο Κεφάλαιο Λ (άρθρα 206-214) «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 3651 2008 44 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την Οδική Βοήθεια Οχημάτων, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 216 Ν. 4512/2018 (Α 5).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100044

      • Υπουργική Απόφαση A7/316010 2021 5274 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων, για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων (ΑΔΑ:ΨΗΚΘ465ΧΘΞ-ΥΩ4).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205274

      • 1 Παραλαβή της γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Εως την υλοποίηση της δυνατότητας, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63).

       Σημειώσεις Χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στη γνωστοποίηση, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την γνωστοποίηση που υποβλήθηκε και δίνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του συνεργάτη οδικής βοήθειας εκδίδει αποδεικτικό υποβολής για τη γνωστοποίηση που υποβλήθηκε.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόδοση μοναδικού αύξοντα αριθμού γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του συνεργάτη οδικής βοήθειας δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του συνεργάτη οδικής βοήθειας ενημερώνει τον συνεργάτη οδικής βοήθειας σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του συνεργάτη οδικής βοήθειας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης ή της μεταβολής της (α) στην Υπηρεσία Δόμησης που είναι κατά τόπον αρμόδια για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει ο φορέας και (β) στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την συντήρηση της οδού/των οδών επί των οποίων βρίσκεται κάθε σταθμός παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει ο συνεργάτης οδικής βοήθειας, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.