Γνωστοποίηση Λειτουργίας Επιχείρησης Οδικής Βοήθειας Οχημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση35821560-80f5-4974-9351-fa8c49ca92b2 236384 Notification of Operation of a Vehicle Roadside Assistance Company

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 12 + (
2
)

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων και τη γνωστοποίηση μεταβολών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την έναρξη λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων. Εάν η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι και ασφαλιστική επιχείρηση η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτήν στοιχεία. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Η επιχείρηση τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς της. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, περιλαμβανομένης της αλλαγής σταθμού, προσθήκης νέου σταθμού ή διακοπής λειτουργίας σταθμού παραμονής και μεταφόρτωσης, η επιχείρηση υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής ακολουθώντας τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης. Αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.

Η γνωστοποίηση της αλλαγής φορέα αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με το νέο φορέα της δραστηριότητας και την ημερομηνία αλλαγής του φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας επανεκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα και γνωστοποιούνται με την ίδια διαδικασία. Δικαιολογητικά που δεν απαιτείται να επανεκδοθούν σε περίπτωση αλλαγής φορέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων.

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αρχική γνωστοποίηση/ γνωστοποίηση μεταβολής/γνωστοποίηση παύσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης οδικής βοήθειας ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ. Εάν η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι και ασφαλιστική επιχείρηση η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, η επιχείρηση υποβάλλει προηγουμένως γνωστοποίηση της μεταβολής, με την ίδια διαδικασία όπως η αρχική γνωστοποίηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας Επιχείρησης Οδικής Βοήθειας, Γνωστοποίηση Μεταβολής Επιχείρησης Οδικής Βοήθειας

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας Επιχείρησης Οδικής Βοήθειας Οχημάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Διοικητικές Για την έναρξη λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς της.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Η επιχείρηση οδικής βοήθειας έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή για τη δραστηριότητα της οδικής βοήθειας οχημάτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Προϋποθέσεις για τα οχήματα οδικής βοήθειας: Η επιχείρηση οδικής βοήθειας διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης (πλατφόρμα, γερανοφόρο) ανά ηπειρωτική Π.Ε. δραστηριοποίησης καθώς και στα νησιά που δραστηριοποιείται, μικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων, το οποίο έχει εγκαταστημένο σύστημα γεωχωρικού εντοπισμού (GPS). Εκτός των ανωτέρω ελαχίστων υποχρεωτικών οχημάτων, η επιχείρηση οδικής βοήθειας μπορεί να διαθέτει απεριόριστο αριθμό παντός είδους οχημάτων (όπως αυτοκίνητα, φορτηγά ή δίκυκλα). Τα οχήματα οδικής βοήθειας ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρηση οδικής βοήθειας ή κατέχονται με παρακράτηση της κυριότητας ή σύμβαση μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εάν η επιχείρηση είναι μόνο επιχείρηση οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων τότε, αντί για το ανωτέρω όχημα, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο άνω των δεκαεννέα (19) τόνων (πλατφόρμα, γερανοφόρο). Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού φορτηγών οχημάτων οι Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομαρχία Αθηνών) λογίζονται ως μια Π.Ε.

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Προϋποθέσεις για τους χώρους παραμονής και μεταφόρτωσης: Η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον έναν σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά που δραστηριοποιείται. Ο σταθμός παραμονής και μεταφόρτωσης πρέπει να διαθέτει: α) ισόγειο χώρο για γραφείο και αίθουσα αναμονής, ικανού εμβαδού για την υποδοχή των επιβατών των οχημάτων, β) τουλάχιστον ένα WC, γ) τουλάχιστον μία τηλεφωνική σύνδεση, δ) ηλεκτρονικό υπολογιστή, ε) συσκευή ασύρματης επικοινωνίας με τα οχήματα της οδικής βοήθειας, στ) στεγασμένο ισόγειο χώρο ικανού εμβαδού, με τάφρο επιθεώρησης ή ανυψωτικό μηχάνημα, ζ) χώρο στάθμευσης για τα οχήματα της επιχείρησης. Ο χώρος πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Το δικαιολογητικό "Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό" δεν αναζητείται για τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια και υποβάλλουν γνωστοποίηση μεταβολής σύμφωνα με το άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4442/2016 (Α108). Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης οι Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομαρχία Αθηνών) λογίζονται ως μια Π.Ε.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Η επιχείρηση οδικής βοήθειας να διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Η μη ασφαλιστική επιχείρηση οδικής βοήθειας διαθέτει ατομική ή ομαδική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης έναντι των πελατών της για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας οχημάτων. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει την επιχείρηση, τις εγκαταστάσεις της καθώς και το προσωπικό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί. Το ελάχιστο ποσό κάλυψης ανά ατύχημα ορίζεται ίσο με το ποσό κάλυψης ευθύνης από αυτοκινητιστικό ατύχημα που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110).

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων To φυσικό πρόσωπο που είναι ο φορέας της δραστηριότητας ή τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Προϋποθέσεις για το τεχνικό προσωπικό: Η επιχείρηση οδικής βοήθειας απασχολεί με οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας και με συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης τουλάχιστον το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό: α) Έναν διευθυντή τεχνικού τμήματος μηχανολόγο - μηχανικό, πτυχιούχο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως στην έδρα της επιχείρησης. β) Σε κάθε ηπειρωτική Περιφερειακή Ενότητα, στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και στα νησιά Εύβοια, Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο, Κω που δραστηριοποιείται τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενους από τους οποίους το 50% τουλάχιστον είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και το υπόλοιπο οδηγών. γ) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν οδική βοήθεια και σε άλλα νησιά εκτός των προαναφερομένων τουλάχιστον δύο εργαζόμενους από τους οποίους το 50% τουλάχιστον είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών δ) Έναν μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει. Στο ελάχιστο τεχνικό προσωπικό μπορούν να συμπεριληφθούν και να προσμετρηθούν ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 2 ν. 3651/2006. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού προσωπικού οι Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομαρχία Αθηνών) λογίζονται ως μια Π.Ε.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Η επιχείρηση οδικής βοήθειας καλύπτει τις Περιφερειακές Ενότητες όπου δραστηριοποιείται είτε με δικά της μέσα είτε με συνεργάτες οδικής βοήθειας, με τους οποίους έχει σύμβαση συνεργασίας.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής προσόντα: α) Αδεια οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας, σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν και β) Διετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων Εάν έχουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους. Εάν έχουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 11 Εκπαιδευτικές Ο διευθυντής τεχνικού τμήματος της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων πρέπει να είναι μηχανολόγος-μηχανικός, πτυχιούχος ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατηγορία Παραβόλου: Διάφορες Κατηγορίες (επιχειρήσεις οδικής βοήθειας πλην ασφαλιστικών). Ο κωδικός e-Παραβόλου διαφέρει ανάλογα με την Περιφέρεια που θα επιλεγεί 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0222-0257

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Γνωστοπ. ασφαλιστικής επιχείρησης οδικής βοήθειας 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0258

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα (για την περίπτωση της υποβολής στο www.notifybusiness.gr) ή εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ ή την Τράπεζα της Ελλάδος ανάλογα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρεία από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια και τα ποσά κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ’ ν. 3651/2008 (Α’ 44).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 3 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τους συνεργάτες Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τους συνεργάτες

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό απαιτείται, εάν η επιχείρηση οδικής βοήθειας καλύπτει τις Περιφερειακές Ενότητες, όπου δραστηριοποιείται με συνεργάτες με τους οποίους έχει σύμβαση συνεργασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8972

      • 4 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου Ηλεκτρονικό παράβολο

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 5 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Εάν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των νομιμοποιητικών εγγράφων μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), η αρμόδια αρχή αναζητά τα έγγραφα αυτεπαγγέλτως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 6 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το myAADE Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το myAADE

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το myAADE στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων της επιχείρησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 7 Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάσταση προσωπικού πρέπει να έχει κατατεθεί νόμιμα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά Περιφερειακή Ενότητα δραστηριοποίησης της επιχείρησης Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά Περιφερειακή Ενότητα δραστηριοποίησης της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 9 Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί έχουν τα ελάχιστα προσόντα του ν. 3651/2008, δηλαδή: α) άδεια οδήγησης ανάλογης κατηγορίας σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν και β) τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων. Εάν έχουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Εάν έχουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί έχουν τα ελάχιστα προσόντα του ν. 3651/2008, δηλαδή: α) άδεια οδήγησης ανάλογης κατηγορίας σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν και β) τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων. Εάν έχουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Εάν έχουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 10 Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι ο τεχνικός διευθυντής έχει τα ελάχιστα προσόντα του ν.3651/2008 δηλαδή πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ανωτέρας ή ανωτάτης Σχολής Αποδεικτικό σπουδών

       Δικαιολογητικά σχετικά με το προσωπικό: Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι ο τεχνικός διευθυντής έχει τα ελάχιστα προσόντα του ν.3651/2008 δηλαδή πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ανωτέρας ή ανωτάτης Σχολής

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 11 Δικαιολογητικά σχετικά με κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Δικαιολογητικά σχετικά με κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.), ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ, ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) (ηλεκτρονικής ή έντυπης). Ειδικά για τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια που υποβάλλουν γνωστοποίηση λόγω μεταβολής στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 213 παρ. 1 ν. 4442/2016, το δικαιολογητικό της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης δεν αναζητείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 9681

      • 12 Δικαιολογητικά σχετικά με τα οχήματα: Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων που διαθέτει Άδεια κυκλοφορίας

       Δικαιολογητικά σχετικά με τα οχήματα: Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων που διαθέτει

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης η επιχείρηση οδικής βοήθειας πρέπει να έχει εκδώσει άδειες κυκλοφορίας για τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό φορτηγών του άρθρου 2 ν.3651/2008 όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, η επιχείρηση οδικής βοήθειας υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας της βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία και υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να αναφέρει τα εξής: «(α) η επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σύμφωνα με τον ν. 3651/2008 και τον ν. 4442/2016 και (β) το όχημα με αριθμό πλαισίου (ή αριθμό κυκλοφορίας) ........... θα τεθεί σε κυκλοφορία ως φορτηγό ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας μετά την υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης οδικής βοήθειας με την επωνυμία ........... και μετά την αντικατάσταση του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας». Τα ως άνω φορτηγά τίθενται σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών οδικής βοήθειας μόνο μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδει άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Για την έκδοση της άδειας καταβάλλεται το τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α΄285). Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με αίτηση της επιχείρησης οδικής βοήθειας, με την οποία συνυποβάλλεται αντίγραφο της γνωστοποίησης, αντικαθιστά το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας με έντυπο που δεν φέρει την ανωτέρω παρατήρηση, χωρίς την εκ νέου καταβολή του τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α΄285).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 13 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του φυσικού προσώπου που είναι ο φορέας της δραστηριότητας ή των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί μετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 14 Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Άδεια οδικού μεταφορέα του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 Άδεια

       Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση: Άδεια οδικού μεταφορέα του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Aδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων απαιτείται εάν η επιχείρηση οδικής βοήθειας διαθέτει φορτηγά δημόσιας χρήσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4627

      • Νόμος 3651 2008 44 Α

       Περιγραφή Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100044

      • Νόμος 206-214 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α 108) με το οποίο προστέθηκε νέο Κεφάλαιο Λ (άρθρα 206-214) «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση A7/316010 2021 5274 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων, για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205274

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov. gr, προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Εως την υλοποίηση της δυνατότητας, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Εάν η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι και ασφαλιστική επιχείρηση αρμόδια αρχή για την υποβολή της γνωστοποίησης είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

       Σημειώσεις Χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στη γνωστοποίηση, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση που υποβλήθηκε και δίνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης οδικής βοήθειας εκδίδει αποδεικτικό υποβολής για τη γνωστοποίηση που υποβλήθηκε.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποδεικτικό υποβολής εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η επιχείρηση οδικής βοήθειας είναι και ασφαλιστική επιχείρηση, το αποδεικτικό υποβολής εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

       Ναι Όχι


      • 6 Εκκίνηση απόδοσης μοναδικού αύξοντα αριθμού γνωστοποίησης       Όχι Όχι


      • 7 Απόδοση μοναδικού αύξοντα αριθμού γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης οδικής βοήθειας δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόδοση μοναδικού αύξοντα αριθμού γνωστοποίησης απο Τράπεζα Ελλάδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η επιχείρηση οδικής βοήθειας είναι και ασφαλιστική επιχείρηση, ο μοναδικός αύξοντας αριθμός δίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης ενημερώνει την επιχείρηση οδικής βοήθειας σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του. Αν η επιχείρηση οδικής βοήθειας είναι και ασφαλιστική επιχείρηση, η ενημέρωση γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

       Όχι Όχι


      • 10 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης οδικής βοήθειας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης ή της μεταβολής της (α) στην Υπηρεσία Δόμησης που είναι κατά τόπον αρμόδια για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει με ίδια μέσα η επιχείρηση οδικής βοήθειας και (β) στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού/των οδών επί των οποίων βρίσκεται κάθε σταθμός παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει με ίδια μέσα η επιχείρηση οδικής βοήθειας, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν. Αν η επιχείρηση οδικής βοήθειας είναι και ασφαλιστική επιχείρηση, η κοινοποίηση γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.