Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση819712fb-83e2-41f2-8cd7-0d5c80920525 118431 Notification of Commencement/Changing/Cessation of Operation of School of Professional Training of Drivers of Vehicles Transporting Dangerous Goods

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 9

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ώρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε γνωστοποίηση λειτουργίας, παύσης λειτουργίας και μεταβολή στοιχείων της αρχικής γνωστοποίησης Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς του δημοσίου τομέα με αντικείμενο την επαγγελματική κατάρτιση και ομοσπονδίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης λεωφορείων ή φορτηγών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

 • Γνωστοποίηση υποβάλλεται:
  • α) για την έναρξη λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ (αρχική γνωστοποίηση),
  • β) πριν την επιδιωκόμενη μεταβολή των στοιχείων της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας (γνωστοποίηση μεταβολής),
  • γ) σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται (γνωστοποίηση παύσης).
 • Στην περίπτωση μεταβολής λειτουργίας, συμπληρώνονται στη γνωστοποίηση τα στοιχεία που μεταβάλλονται. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης δραστηριότητας, απαιτείται νέα γνωστοποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής που αφορά σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, ο παλαιός και ο νέος φορέας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με το φορέα της δραστηριότητας. Με εξαίρεση το δικαιολογητικό "νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων", τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν. Στις περιπτώσεις παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα και μεταβολής άλλου στοιχείου, εκτός της αλλαγής του τόπου άσκησης δραστηριότητας, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Στο χώρο λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ τηρούνται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση λειτουργίας

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αρχική γνωστοποίηση/ γνωστοποίηση μεταβολής/γνωστοποίηση παύσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας, όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της ΣΕΚOOMEE, ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ΣΕΚΟΟΜΕΕ

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Έναρξης/Μεταβολής/Παύσης Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ΣΕΚΟΟΜΕΕ

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Νόμιμη Σύσταση και νόμιμη εκπροσώπηση (για νομικά πρόσωπα)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Για νομικά πρόσωπα, οργανισμούς δημόσιου τομέα και ομοσπονδίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης λεωφορείων ή φορτηγών, θα πρέπει στους σκοπούς τους να περιλαμβάνεται η επαγγελματική κατάρτιση.

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων για το χώρο της σχολής: α) οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι υγιεινής να είναι χώροι κύριας χρήσης, β) να διευθετείται σε έναν ή περισσότερους ορόφους του ίδιου κτιρίου, γ) να έχει επαρκή και άμεσο φυσικό αλλά και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, επαρκή και άμεσο φυσικό αερισμό και θέρμανση, δ) να διαθέτει τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας και χώρους υγιεινής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . Το ελάχιστο εμβαδόν (χωρίς την τοιχοποιία) κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 15τμ. Η δυναμικότητα κάθε αίθουσας διδασκαλίας προκύπτει από τη σχέση 2 τμ ανά εκπαιδευόμενο, ε) να έχει ελάχιστο συνολικό εμβαδόν 60τμ. στ) να παρέχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζ) να πληροί τις απαιτήσεις παθητικής πυροπροστασίας, για τις ΣΕΚΟΟΜΕΕ που στεγάζονται σε κτίρια, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του πδ 41/2018 (Α 80) ή του πδ 71/1988 (Α 32), καθώς και τις απαιτήσεις ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α 26).

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές όλων των κλάσεων.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση αλλά τηρεί στον χώρο λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης και τυχόν μεταβολών αυτής.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και μέσα για την πρακτική εκπαίδευση, τα οποία είναι κατ’ ελάχιστον: α) ένας πίνακας, β) ένα σύστημα προβολής, γ) ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, δ) ένας φορητός πυροσβεστήρας για τις κατηγορίες ευφλεκτότητας A, B και C, ελάχιστης χωρητικότητας 2 kg ξηράς κόνεως, ε) εξοπλισμός, σύμφωνα με το τμήμα 8.1.5 της Συμφωνίας ADR και στ) κυτίο πρώτων βοηθειών και εξοπλισμός προσομοίωσης ΚΑΡΠΑ (CPR)

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για αρχική γνωστοποίηση και για μεταβολή του τόπου άσκησης δραστηριότητας. Έως την ενεργοποίηση του e-παραβόλου, το παράβολο για τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και το διπλότυπο είσπραξης υποβάλλεται μαζί με τη γνωστοποίηση ως αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Για το e-παράβολο: Στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση, "Κατηγορία παραβόλου": Διάφορες Κατηγορίες και κατάλληλη επιλογή Περιφέρειας 222 Περιφέρεια Αττικής 223 Περιφέρεια Θεσσαλίας 224 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 225 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 226 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 227 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 228 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 229 ΠΕ Δράμας 230 ΠΕ Έβρου 231 ΠΕ Καβάλας 232 ΠΕ Ξάνθης 233 ΠΕ Ροδόπης 234 ΠΕ Θεσσαλονίκης 235 ΠΕ Ημαθίας 236 ΠΕ Κιλκίς 237 ΠΕ Πιερίας 238 ΠΕ Πέλλας 239 ΠΕ Σερρών 240 ΠΕ Χαλκιδικής 241 ΠΕ Ηρακλείου 242 ΠΕ Λασιθίου 243 ΠΕ Ρεθύμνου 244 ΠΕ Χανίων 245 ΠΕ Αργολίδας 246 ΠΕ Αρκαδίας 247 ΠΕ Κορινθίας 248 ΠΕ Λακωνίας 249 ΠΕ Μεσσηνίας 250 ΠΕ Aρτας 251 ΠΕ Θεσπρωτίας 252 ΠΕ Ιωαννίνων 253 ΠΕ Πρέβεζας 254 ΠΕ Κέρκυρας 255 ΠΕ Λευκάδας 256 ΠΕ Ζακύνθου 257 ΠΕ Κεφαλληνίας 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα (για την περίπτωση της ψηφιακής υποβολής μέσω του notifybusiness.gr) ή δίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή το ΚΕΠ. Τηρείται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ανάλογα με τον τύπο του νομικού προσώπου η σύσταση, ο σκοπός και η νόμιμη εκπροσώπηση. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ανάλογα με τον τύπο του νομικού προσώπου η σύσταση, ο σκοπός και η νόμιμη εκπροσώπηση.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση. Ενδεικτικά, αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του, ιδρυτική πράξη για τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, πράξη ορισμού νόμιμου εκπροσώπου (εφόσον απαιτείται), κλπ. Τηρούνται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης, εκτός εάν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσω του ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαιώνεται ρητά ότι πληρούνται οι προδιαγραφές για το χώρο λειτουργίας που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υ.α. Γ5/219408 (ΦΕΚ Β 3773/2021) και αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά αίθουσα διδασκαλίας (δυναμικότητα αίθουσας). Τηρείται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η μελέτη αποτελεί αντίγραφο της επίσημα κατατεθειμένης στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών ή/και πυροπροστασίας. Αν η μελέτη δεν έχει υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχεται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρει σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Τηρείται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μελέτη παθητικής πυροπροστασίας για τις ΣΕΚΟΟΜΕΕ που στεγάζονται σε κτίρια, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α 32). Η μελέτη αυτή αποτελεί αντίγραφο των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών ή/και πυροπροστασίας. Αν η μελέτη δεν έχει υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχεται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρει σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Τηρείται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 5768

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση για κανονισμό πολυώροφου κτιρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση για κανονισμό πολυώροφου κτιρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό του κτιρίου, εφόσον η δραστηριότητα βρίσκεται σε πολυώροφο κτίριο οριζόντιων ιδιοκτησιών. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Τηρείται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 7320

      • 7 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης του Διευθυντή Σπουδών από το όποιο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α 26). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης του Διευθυντή Σπουδών από το όποιο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α 26).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Τηρείται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 8 Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου παραβόλου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Το παράβολο καταβάλλεται για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης και για περιπτώσεις μεταβολών του τόπου άσκησης δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η καταβολή σε περιπτώσεις γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου. Καταβάλλεται πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο στη φόρμα γνωστοποίησης. Τηρείται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 3385

      • 9 Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές όλων των κλάσεων του Διευθυντή Σπουδών της ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές όλων των κλάσεων του Διευθυντή Σπουδών της ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αρμόδιος φορέας έκδοσης του πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ είναι το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Τηρείται στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 5 παρ. 3, 11 και 15, Κεφάλαιο ΚΔ 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Διαδικασία γνωστοποίησης, μεταβολής γνωστοποίησης και αλλαγής φορέα δραστηριότητας Τροποποίηση: ν. 4796/2021 (Α΄ 63), άρθρο 8, τροποποίηση ν. 4442/2016 - Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Υπουργική Απόφαση 4 60740/1027 1995 246 Β

       Περιγραφή Σε ισχύ μόνο το Άρθρο 4: Παράβολο εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200246

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 219406 2021 3798 Β

       Περιγραφή Διαδικασία, περιεχόμενο, δικαιολογητικά, παράβολο, κυρώσεις για τη γνωστοποίηση ΣΕΚΟΟΜΕΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203798

      • Υπουργική Απόφαση Γ5/219408 2021 3773 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203773

      • 1 Παραλαβή γνωστοποίησης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αρχική γνωστοποίηση/ γνωστοποίηση μεταβολής/γνωστοποίηση παύσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, η γνωστοποίηση παραλαμβάνεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας, όπου βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, ή από οποιοδήποτε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την υποβολή της Γνωστοποίησης παράγονται από το σύστημα μοναδικός αριθμός και χρονοσήμανση. Έως την υλοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής της Γνωστοποίησης, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το ΚΕΠ - ΕΚΕ παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής το οποίο γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η γνωστοποίηση κοινοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Έως την πλήρη ενεργοποίηση της προσβασιμότητας όλων των εμπλεκόμενων αρχών, η γνωστοποίηση κοινοποιείται σε αυτές από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.