Δέσμευση Τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce1f8a13-93f2-4a12-8272-c36fa1556c7b 181393

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη δέσμευση τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση
    
    Ο ιδιοκτήτης των δεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) προβάλλει έγγραφη ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (άρθρο 6, παρ. 4, Ν. 4235/2014). Στην περίπτωση της ένστασης η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ ή άλλη αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η απόφαση είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή σύμφωνα με το Ν.4235/2014, άρθρο 6, παρ.4.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δέσμευση Τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)

      Επίσημος τίτλος

      Δέσμευση Τροφίμων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Για την υγιεινή των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Νόμος 6 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Υπουργική Απόφαση 1 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α΄ 32) στον τομέα των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.efet.gr/files/fek ypod entypon.pdf

      • 1 Διενέργεια ελέγχου εγκατάστασης τροφίμων ή/και δειγματοληψίας τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου εγκατάστασης τροφίμων ή/και δειγματοληψίας τροφίμων.

       Σημειώσεις Διενεργείται δειγματοληψία για τρόφιμα για τα οποία δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση του κινδύνου (άρθρο 6 παρ. 1ζ Ν. 4235/14).

       Όχι Όχι


      • 2 Δέσμευση τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κλιμάκιο ελέγχου εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 4235/2014, άρθρο 6, δεσμεύει τα τρόφιμα κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης ή πρακτικού των ελεγκτών των αρμόδιων αρχών, ανάλογα αν πρόκειται, αντίστοιχα, για τρόφιμα ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια δειγματοληψίας τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια δειγματοληψίας τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) για τρόφιμα ή/και ΥΑΕΤ για τα οποία δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση του κινδύνου (άρθρο 6 παρ. 1ζ Ν. 4235/14).

       Ναι Όχι


      • 4 Κατάσχεση τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάσχεση τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 7, του Ν. 4235/2014.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αποτελεσμάτων για μη ασφαλή τρόφιμα ή/και υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) ή/και νοθευμένα τρόφιμα (τρόφιμα τα οποία δεν φέρουν ή φέρουν ψευδή αλφαριθμητικό σήμα αναγνώρισης).

       Ναι Ναι


      • 5 Αποτέλεσμα δειγματοληψίας που δεν σχετίζεται με μη ασφαλές τρόφιμο ή νοθευμένο τρόφιμο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποτελεσμάτων για κανονικά / μη κανονικά τρόφιμα ή/και υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) μετά από δειγματοληψία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αποτελεσμάτων για κανονικά / μη κανονικά τρόφιμα ή/και υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) μετά από δειγματοληψία, τότε ακολουθούνται τα βήματα που αφορούν την Απόφαση επί των δεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) (Βήμα 6 και μεταγενέστερα βήματα).

       Ναι Ναι


      • 6 Απόφαση επί των δεσμευθέντων τροφίμων ή Υ.Α.Ε.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόφαση επί των δεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)

       Σημειώσεις 1. Ο ιδιοκτήτης των δεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) προβάλλει έγγραφη ένσταση εντός 5 εργάσιμων ημερών (άρθρο 6, παρ. 4, Ν. 4235/2014). 2. Στην περίπτωση της ένστασης η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ ή άλλη αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η απόφαση είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή σύμφωνα με το Ν.4235/2014, άρθρο 6, παρ.4. 3. Για τα δεσμευμένα τρόφιμα που δεν έγινε αποκατάσταση των προβλεπόμενων απαιτήσεων, με αιτιολογημένη απόφαση προβαίνει στα οριζόμενα στην παρ. 6, του άρθρου 6, του Ν. 4235/2014. 4. Στην περίπτωση αιτήματος για παράταση του χρόνου δέσμευσης εκδίδεται νέα απόφαση επί δεσμευθέντων.

       Ναι Όχι


      • 7 Διενέργεια ελέγχου εγκατάστασης τροφίμων μετά τη δέσμευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου εγκατάστασης τροφίμων μετά τη δέσμευση.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Πρακτικού αποδέσμευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Πρακτικού αποδέσμευσης.

       Σημειώσεις Σε αυτό το στάδιο μπορεί να γίνει έγγραφη αίτηση της επιχείρησης που είναι ο ιδιοκτήτης των αποδεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) για διακίνηση αυτών.

       Ναι Όχι


      • 9 Απόδοση χρήσης των αποδεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) στην κατανάλωση


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόδοση των αποδεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) στην κατανάλωση.

       Ναι Ναι


      • 10 Αλλαγή χρήσης των αποδεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αλλαγή χρήσης των αποδεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)

       Ναι Ναι


      • 11 Καταστροφή των αποδεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταστροφή των αποδεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) και έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Καταστροφής.

       Ναι Ναι


      • 12 Επαναποστολή στο κράτος προέλευσης


       Περιγραφή Επαναποστολή στο κράτος - μέλος προέλευσης ή στην τρίτη χώρα αποστολής τους, των αποδεσμευθέντων τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.).

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.