Διαδικασία Έγκρισης Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης Απασχολούμενου Προσωπικού σε Εργασίες με Αμίαντο ή Αμιαντούχα Υλικά

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaaef3ae4-bce6-4651-8953-833756bc3b28 488912

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 5

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  25 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έγκριση προγραμμάτων που παρακολουθούν ανά τριετία υποχρεωτικά εργαζόμενοι (εργατοτεχνικό ή επιστημονικό προσωπικό) των επιχειρήσεων αφαίρεσης-αποξήλωσης αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών (Ε.Α.Κ.) οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την αρχική εκπαίδευση. Η ελάχιστη διάρκεια των προγραμμάτων επανεκπαίδευσης είναι επτά (7) ώρες /ημέρα, πέντε (5) ώρες θεωρία και δύο (2) ώρες πρακτική άσκηση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Παρατηρήσεις

  Η προθεσμία υλοποίησης επηρεάζεται σημαντικά από τον χρόνο συνεδρίασης του γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου Σ.Υ.Α.Ε. (Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων) και λιγότερο από ενέργειες της Διοίκησης. Έχει σημειωθεί ορισμένες φορές καθυστέρηση λόγω μη δυνατότητας συνεδρίασης του οργάνου με συνέπεια τη συνολική καθυστέρηση της διαδικασίας σε σχέση με τους αναφερόμενους χρόνους .

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

  Κατατίθεται από

  ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Διαδικασία Έγκρισης Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης Απασχολούμενου Προσωπικού σε Εργασίες με Αμίαντο ή Αμιαντούχα Υλικά


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση προγραμμάτων επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις αφαίρεσης-κατεδάφισης αμιάντου και αμιαντούχων υλικών.

       Επίσημος τίτλος

       Διαδικασία Έγκρισης των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης Όλων Όσων Εμπλέκονται σε Εργασίες με Αμίαντο ή Αμιαντούχα Υλικά

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Διοικητικές Οι φορείς παροχής του προγράμματος εκπαίδευσης μπορεί να είναι τα αρμόδια Υπουργεία, δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή άλλοι οργανισμοί, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το ΙΕΚΕΜ−ΤΕΕ, η Ένωση Ελλήνων Χημικών και τα διαπιστευμένα σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Οι εκπαιδευτές στα προγράμματα εκπαίδευσης μπορεί να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: 1. Τεχνικοί ασφάλειας των ΕΑΚ οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στην κ.υ.α. 4229/395/2013 με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μερικής απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ώρες συνολικής απασχόλησης, σε έργα αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών. Για την προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε έργα αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Μέχρι την απόκτηση της προϋπηρεσίας σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε έργα αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών από ικανό αριθμό ατόμων, που να διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στην κ.υ.α. 21017/84/2009 οι εκπαιδευτές μπορεί να είναι: α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας τουλάχιστον ενός έτους μερικής απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ώρες συνολικής απασχόλησης, σε έργα αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών πριν την έναρξη ισχύος της κ.υ.α. 4229/395/2013. Προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας που ασκήθηκε ως εργοδότης δεν θα λαμβάνεται υπόψη. β) Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας τουλάχιστον 2 ετών μερικής απασχόλησης σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες που κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ ή Β΄ του άρθρου 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84/2010), η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1800 ώρες συνολικής απασχόλησης. Προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας που ασκήθηκε ως εργοδότης δεν θα λαμβάνεται υπόψη. γ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών στα αντικείμενα της ασφάλειας εργασίας ή της εργονομίας. δ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 60 ωρών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ή έχουν παρακολουθήσει ισοδύναμο πρόγραμμα στο εξωτερικό. 2. Ιατροί που διαθέτουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας ή ασκούν νομίμως καθήκοντα ιατρού εργασίας. 3. Πτυχιούχοι (πρώην) ΑΤΕΙ που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας της εργασίας ως υγειονομικό προσωπικό τουλάχιστον 2 ετών σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες που κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ ή/και Β΄ του άρθρου 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1800 ώρες συνολικής απασχόλησης. Η προϋπηρεσία αυτή δεν είναι απαραίτητη αν οι εκπαιδευτές διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα αντικείμενα της ασφάλειας της εργασίας ή της εργονομίας. 4. Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ΑΕΙ και (πρωην) ΑΤΕΙ και ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή/και ερευνητική εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων ή στα θέματα αμιάντου. 5. Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και πτυχιούχοι ΑΕΙ και (πρωην) ΑΤΕΙ Τεχνολογικών ή Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας που αποδεδειγμένα ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για τουλάχιστον δύο έτη.


        Όχι Όχι

       • 1 Έντυπο Δ: Κατάσταση εκπαιδευομένων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Έντυπο Δ: Κατάσταση εκπαιδευομένων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Πρόκειται για έντυπο όπου αναφέρονται τα στοιχεία των εκπαιδευομένων δηλαδή ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Ιδιότητα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8689

       • 2 Έντυπο Β: Ωρολόγιο πρόγραμμα σεμιναρίου Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Έντυπο Β: Ωρολόγιο πρόγραμμα σεμιναρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Κατατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα όπου αναγράφονται οι ώρες διδασκαλίας, η θεματολογία, η ημέρα, η ημερομηνία, η ώρα, ο εκπαιδευτής και ο αναπληρωματικός εκπαιδευτής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8689

       • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν οι εκπαιδευτές οι οποίοι δηλώνουν:1. Τη σχέση εργασία τους και συγκεκριµένα εάν είναι ή δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. 2. Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα προγράµµατα αυτά συνολικά πέραν των 5 ωρών ηµερησίως. 3. Ότι για τις συγκεκριµένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριµένου προγράµµατος του φορέα δεν έχουν δηλώσει συµµετοχή σε άλλο πρόγραµµα και ότι δεν έχουν υποχρέωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή γιατρού εργασίας. Στην περίπτωση που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν επιπλέον ότι διαθέτουν την προβλεπόµενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας. Άδεια

        Άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Εφόσον ο φορέας είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης απαιτείται η κατάθεση άδειας λειτουργίας σε ισχύ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 4627

       • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που ο φορέας δεν είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 15616/398/2010 και εμβαδό .....τ.μ. (συμπληρώνεται από τον αιτούντα).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 7320

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9 4229/395 2013 318 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200318

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9698/456 2014 894 Β

        Περιγραφή Προγράμματα επανεκπαίδευσης απασχολούμενων σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200894

       • 1 Παραλαβή του φακέλου και χρέωση στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο φάκελος του φορέα διακινείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία προς τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

        Σημειώσεις Η χρέωση γίνεται ηλεκτρονικά αλλά ο φάκελος διακινείται σε φυσική μορφή.

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση φακέλου στον αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση/φάκελος του φορέα διακινείται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος του φακέλου της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου που κατέθεσε ο φορέας ως προς την πληρότητα και το περιεχόμενο του. Αν χρειαστεί έρχεται σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά ή με email για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα.

        Όχι Όχι


       • 4 Διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί διαπιστώνει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος με θετική εισήγηση.

        Ναι Όχι


       • 5 Διαπίστωση της μη πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί διαπιστώνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος με αρνητική εισήγηση.

        Ναι Όχι


       • 6 Έλεγχος του φακέλου από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ελέγχει την αίτηση/φάκελο σύμφωνα με την εισήγηση του υπαλλήλου και την προωθεί για έλεγχο στον αρμόδιο Διευθυντή.

        Όχι Όχι


       • 7 Διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης με θετική εισήγηση.

        Ναι Όχι


       • 8 Διαπίστωση της μη πληρότητας ή/και ορθότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης με αρνητική εισήγηση.

        Ναι Όχι


       • 9 Έλεγχος του φακέλου από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ελέγχει την αίτηση σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμηματάρχη.

        Όχι Όχι


       • 10 Αποδοχή της αίτησης/φακέλου και προώθηση στο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) για γνωμοδότηση.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης αποδέχεται την αίτηση/φάκελο και την προωθεί με θετική εισήγηση στο ΣΥΑΕ για γνωμοδότηση όπως προβλέπεται στον νόμο.

        Ναι Όχι


       • 11 Απόρριψη της αίτησης/φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Απόρριψη της αίτησης/φακέλου και προώθηση στο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) για γνωμοδότηση.

        Ναι Όχι


       • 12 Προώθηση για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Υγείας κι Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Τα προς έγκριση και προς απόρριψη προγράμματα προωθούνται στο γνωμοδοτικό όργανο διαβούλευσης για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΣΥΑΕ) προκειμένου να εκδοθεί απλή γνώμη.

        Σημειώσεις Τυχόν μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι πιθανό να συμβεί για λόγους που αφορούν το Συμβούλιο π.χ. λήξη θητείας και ορισμό νέων μελών.

        Όχι Όχι


       • 13 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Συγκαλείται το ΣΥΑΕ με πρόσκληση του προέδρου του (Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων) προκειμένου να γνωμοδοτήσει μεταξύ άλλων και για τα προγράμματα προς έγκριση και απόρριψη.

        Σημειώσεις Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί να σημειωθεί σε περίπτωση μη απαρτίας του Συμβουλίου και επανάληψη της συνεδρίασης.

        Όχι Όχι


       • 14 Σύνταξη σχεδίου εγκριτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει σχέδιο απόφασης για έγκριση και απόρριψη των αντίστοιχων προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη και την γνωμοδότηση του ΣΥΑΕ και το διακινεί ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος ΙΡΙΔΑ.

        Όχι Όχι


       • 15 1η Υπογραφή σχεδίου εγκριτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης υπογράφει ψηφιακά την απόφαση εισάγοντας τυχόν διορθώσεις.

        Όχι Όχι


       • 16 2η Υπογραφή σχεδίου εγκριτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος διευθυντής υπογράφει ψηφιακά την απόφαση με τυχόν διορθώσεις.

        Όχι Όχι


       • 17 Τελική υπογραφή σχεδίου εγκριτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος γενικός διευθυντής υπογράφει ψηφιακά την απόφαση με τυχόν διορθώσεις.

        Όχι Όχι


       • 18 Διεκπεραίωση της απόφασης και ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η υπηρεσία Πρωτοκόλλου του υπουργείου διεκπεραιώνει την απόφαση, την αναρτά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την αποστέλλει στους αποδέκτες.

        Όχι Ναι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.