Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση88f534e6-4b0b-4aa8-b612-ba90ef9216dd 885346 Special Operating Label for thalassotherapy centres

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

13 + (
1
)

Κόστος

Από 80 έως 400 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικού Σήματος λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να τη χορηγήσει.

    NACE

    • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Ύπαρξη της κατάλληλης έκτασης - ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης τουλάχιστον για 10 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση της έγκρισης καταλληλότητας της έκτασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

       Όχι Όχι

      • 4 Περιβαλλοντικές Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς έγκριση, η οποία κατατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, ελέγχεται αρμοδίως ως προςτην καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας και κατόπιν διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., άλλως η ισχύς το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται αυτοδίκαια και το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση ΕΣΛ σε κέντρα Θαλασσοθεραπείας 400 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2395

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται απόδειξη πληρωμής παραβόλου στον Κ.Α.Ε. 3741 ίσου με 80,00 ευρώ (20% * 400,00 ευρώ) . 80 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα: - για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ότι το Κέντρο είναι συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου, - για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα: - για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ότι το Κέντρο είναι συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου, - για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τα νερά κολύμβησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τα νερά κολύμβησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο μικροβιολογικός έλεγχος διενεργείται το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Έγγραφο κρατικού ή άλλου διαπιστευμένου εργαστηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού που θα χρησιμοποιηθεί δε διαφέρει σε αλάτι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού ανοικτής θαλάσσης (σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17‰ και 23‰, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάναθρακες πετρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότι η περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός των φυσικών ορίων. Πιστοποιητικό

       Έγγραφο κρατικού ή άλλου διαπιστευμένου εργαστηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού που θα χρησιμοποιηθεί δε διαφέρει σε αλάτι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού ανοικτής θαλάσσης (σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17‰ και 23‰, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάναθρακες πετρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότι η περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός των φυσικών ορίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων γίνεται με τη φθορισμομετρική μέθοδο. Το σημείο λήψης είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι αναλύσεις συμπληρώνονται ανά πενταετία με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτόν σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με βάση ραδιολογική μελέτη η οποία εκπονείται είτε από την Ε.Ε.Α.Ε είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία (εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση), ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία (εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση), ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υγειονομική διάταξη Π/4543/1973 (Β΄87) περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Άδεια δόμησης

       Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62) τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α` 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται και στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. ανακαλείται αυτοδίκαια και το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο αριθμός μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο αριθμός μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης Κανονισμός λειτουργίας

       Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υ.α. 9833/26.05.2009 (ΦΕΚ Β΄1055)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 14 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του αρ. 3 της ΚΥΑ 1506/2018 (ΦΕΚ 356 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του αρ. 3 της ΚΥΑ 1506/2018 (ΦΕΚ 356 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 16,17 3498 2006 230 Α

       Περιγραφή Προδιαγραφές εγκαταστάσεων και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τροποποιήσεις: - Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α), αρ. 46, 47, 48, 75 - Τροποποίηση του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) (Προδιαγραφές εγκαταστάσεων και ειδικό σήμα λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας) - Ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α), αρ.24 - Τροποποίηση άρθρου 1, 2 & 3 του Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (ορισμός ιαματικής πηγής, πεδίο εφαρμογής, χρήση ιαματικών φυσικών πόρων) - Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α)αρ.55 - Τροποποίηση Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για λήψη ΕΣΛ από υφιστάμενες επιχειρήσεις) - Ν.4374/2016 (ΦΕΚ 50/A),αρ.12-Τροποποίηση Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για λήψη ΕΣΛ από υφιστάμενες επιχειρήσεις) - Ν.4276/2014 (ΦΕΚ155/Α) αρ.26 - Τροποποίηση Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για λήψη ΕΣΛ από υφιστάμενες επιχειρήσεις) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) (άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού - γνωστοποιήσεις και θεωρήσεις τιμών και καταλόγων) - Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α), αρ.20 - (Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός), αρ.23 – Τροποποίηση Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για λήψη ΕΣΛ από υφιστάμενες επιχειρήσεις και λοιπές τροποποιήσεις) - Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α) - αρ. 39 (ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100230

      • Υπουργική Απόφαση 1506 2018 356 Β

       Περιγραφή Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές κέντρων Θαλασσοθεραπείας, ένταξη σε ΚΕΠ – ΕΚΕ Τροποποίηση: - ΥΑ 13250/2020 (Β΄ 3851) - Τροποποίηση ΥΑ 1506/2018 (δικαιολογητικά και αντικατάσταση υποδείγματος εντύπου)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200356

      • Υπουργική Απόφαση 9833 2009 1055 Β

       Περιγραφή Όροι , προϋποθέσεις λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας, διαδικασία – δικαιολογητικά για ΕΣΛ Τροποποίηση: - ΚΥΑ 14759/2011 (Β΄ 2657) - Τροποποίηση άρθρου 21 ΥΑ 9833/2009 (διαδικασία για ΕΣΛ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201005

      • Υπουργική Απόφαση Γ1/443 1973 87 Β

       Περιγραφή Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730200087

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή μέσω ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγείται Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά διαβιβάζεται υπηρεσιακά στην ΕΥΠΑΤΕ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΥΠΑΤΕ, στον οποίο χρεώνεται η αίτηση, ελέγχει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους. Σε περίπτωση ελλείψεων ή μη ορθών δικαιολογητικών ενημερώνεται γραπτώς, μέσω email, τηλεφώνου ή/και ενημερωτικού εγγράφου ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές, ο αρμόδιος υπάλληλος ετοιμάζει, υπογράφει και προωθεί προς υπογραφή το Ειδικό Σήμα, στην Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης (ΕΥΠΑΤΕ). Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται και αποστέλλεται ενημερωτικό έγγραφο και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωσή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) υπογράφει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση και ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας πρωτοκολλείται και αναρτάται στη Διαύγεια

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και διαβιβάζεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.