Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση53d94ec3-8100-4d5a-a854-a4179e009832 724321 Special operating label for spa therapy units and spa tourism centres

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

14 έως 19 + (
1
)

Κόστος

400 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού

Σημειώσεις

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα που προσαρτάται στην υ.α. 1243/23.01.2020 (Β΄438).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη προθεσμία τεκμαίρεται ότι το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγησή του αρχή, η οποία οφείλει να τη χορηγήσει.

    NACE

    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
    • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Ύπαρξη της κατάλληλης έκτασης-ιδιοκτησίας ή παραχώρηση χρήσης τουλάχιστον για 10 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση της έγκρισης καταλληλότητας της έκτασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

       Όχι Όχι

      • 5 Περιβαλλοντικές Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς έγκριση, η οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται αρμοδίως ως προς την καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού και κατόπιν διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται αυτοδίκαια και το ΚΙΤ-Θ ή η ΜΙΘ σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση ΕΣΛ σε κέντρα Ιαματικού Τουρισμού- Θερμαλισμού 400 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2397

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Υποβάλλεται ανά πενταετία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού (σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα): - για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ότι η Μονάδα είναι συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου - για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων προ της διάθεσης των λυμάτων Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού (σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα): - για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής ή βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ότι η Μονάδα είναι συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου - για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων προ της διάθεσης των λυμάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του Ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του Ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης με ειδική αναφορά για τη διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella spp., Escherichia coli και Pseudomonas aeruginosa. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η φυσικοχημική σύσταση του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση βρίσκεται στα όρια διακύμανσης συγκριτικά με τις φυσικές και χημικές αναλύσεις που συνοδεύουν την απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η φυσικοχημική σύσταση του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση βρίσκεται στα όρια διακύμανσης συγκριτικά με τις φυσικές και χημικές αναλύσεις που συνοδεύουν την απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται ανά τριετία. Για την έκδοση του Ε.Σ.Λ., ο φορέας διαχείρισης μπορεί να καταθέσει το ίδιο πιστοποιητικό φυσικοημικής ανάλυσης του φυσικού πόρου, που είχε κατατεθεί κατά τη διαδικασία αναγνώρισής του, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Δίνεται προθεσμία 5 μηνών στους φορείς διαχείρισης για την υποβολή νέου πιστοποιητικού φυσικοχημικής ανάλυσης φυσικού πόρου, εφόσον κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έχει ήδη παρέλθει τριετία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 6 Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) με βάση ραδιολογική μελέτη η οποία εκπονείται από την ίδια ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταλληλότητας σχετικά με την ακτινοπροστασία. Εκδίδεται από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) με βάση ραδιολογική μελέτη η οποία εκπονείται από την ίδια ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κέντρου που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κέντρου που εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία (εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση), ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία (εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση), ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Άδεια δόμησης

       Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62) τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α` 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α` 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται και στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς του Ε.Σ.Λ. ανακαλείται αυτοδίκαια και το ΚΙΤ-Θ ή η ΜΙΘ σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο αριθμός μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου ιατρού και του αναπληρωτή του και ο αριθμός μητρώου τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Κανονισμός λειτουργίας

       Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υ.α. 9833/26.05.2009 (ΦΕΚ Β΄1055)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 14 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του αρ. 3 της ΥΑ 2704/2018. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του αρ. 3 της ΥΑ 2704/2018.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 Η δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του προς χρήση φυσικού πόρου ως ιαματικού. Απόφαση

       Η δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του προς χρήση φυσικού πόρου ως ιαματικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 16 Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 17 Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων Βεβαίωση

       Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού περιλαμβάνουν κέντρα Θαλασσοθεραπείας υποβάλλονται επιπλέον: Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας του θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 18 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση, το οποίο εκδίδεται από την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού περιλαμβάνουν κέντρα Θαλασσοθεραπείας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 19 Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού που θα χρησιμοποιηθεί δεν διαφέρει σε αλάτι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού ανοικτής θαλάσσης (σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17‰ και 23‰, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάνθρακες περτρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότ8ι η περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός των φυσικών ορίων. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού που θα χρησιμοποιηθεί δεν διαφέρει σε αλάτι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% της αντίστοιχης του νερού ανοικτής θαλάσσης (σημείο αναφοράς), δηλαδή ότι η περιεκτικότητά του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17‰ και 23‰, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάνθρακες περτρελαϊκής προέλευσης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότ8ι η περιεκτικότητά του σε ραδιενέργεια είναι εντός των φυσικών ορίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού περιλαμβάνουν κέντρα Θαλασσοθεραπείας υποβάλλεται επιπλέον έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού του οποίου γίνεται χρήση. Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων γίνεται με τη φθορισμομετρική μέθοδο. Το σημείο λήψης είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι αναλύσεις συμπληρώνονται ανά πενταετία με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτόν σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6440

      • 20 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της ΥΑ 8928/2012, όπως ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του μισθωτή της επιχείρησης ότι πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της ΥΑ 8928/2012, όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Όταν τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού περιλαμβάνουν Κέντρα Αναζωογόνησης (spa).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • Νόμος 16,17,18,19,23 3498 2006 230 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις Τροποποιήσεις: - Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α), αρ. 46, 47, 48, 75 - Τροποποίηση του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) (Προδιαγραφές εγκαταστάσεων και ειδικό σήμα λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας) - Ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α), αρ.24 - Τροποποίηση άρθρου 1 & 2 του Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (ορισμός ιαματικής πηγής, πεδίο εφαρμογής) - Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α)αρ.55 - Τροποποίηση Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για λήψη ΕΣΛ από υφιστάμενες επιχειρήσεις) - Ν.4374/2016 (ΦΕΚ 50/A),αρ.12-Τροποποίηση Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για λήψη ΕΣΛ από υφιστάμενες επιχειρήσεις) - Ν.4276/2014 (ΦΕΚ155/Α) αρ.26 - Τροποποίηση Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για λήψη ΕΣΛ από υφιστάμενες επιχειρήσεις) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) (άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού - γνωστοποιήσεις και θεωρήσεις τιμών και καταλόγων) - Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α), αρ.20 - (Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός), αρ.23 – Τροποποίηση Ν.3498/2006 (ΦΕΚ230/Α) (παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για λήψη ΕΣΛ από υφιστάμενες επιχειρήσεις και λοιπές τροποποιήσεις) - Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α) - αρ. 39 (ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11541 2018 2833 Β

       Περιγραφή Ένταξη σε ΚΕΠ – ΕΚΕ χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ` αριθμ. 2704/13-02-2018, υπόδειγμα αίτησης. Τροποποιήσεις: •Υ.Α. 15065/2020 (ΦΕΚ 4444/B)- Αντικατάσταση των παραρτημάτων/εντύπων (Παράρτημα Ι και ΙΙ) της Κ.Υ.Α 11541 /2018

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202833

      • Υπουργική Απόφαση 2704 2018 603 Β

       Περιγραφή Τεχνικές – λειτουργικές προδιαγραφές, διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ Τροποποιήσεις: - ΥΑ 1243/2020 (ΦΕΚ Β` 438/Β)- Τροποποίηση Υ.Α 2704/2018 (διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ & δικαιολογητικά, τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200603

      • Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 61438 2015 1853 Β

       Περιγραφή Μικροβιολογική ποιότητα ιαματικών υδάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201853

      • Υπουργική Απόφαση 8928 2012 1909 Β

       Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές κέντρων αναζωογόνησης (Spa) που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα Τροποποιήσεις: - ΥΑ 19325/2020 (ΦΕΚ 5710/Β) - Τροποποίηση της ΥΑ 8928/2012 (ΦΕΚ 1909/Β)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201909

      • Υπουργική Απόφαση 9833 2009 1055 Β

       Περιγραφή Όροι , προϋποθέσεις λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας, διαδικασία – δικαιολογητικά για ΕΣΛ Τροποποίηση: - ΚΥΑ 14759/2011 (ΦΕΚ 2657/Β) - τροποποίηση αρ. 21 ΥΑ 9833/2009 (ΦΕΚ1055/Β) (διαδικασία για ΕΣΛ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201055

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή μέσω ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγείται Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά διαβιβάζεται υπηρεσιακά στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΥΠΑΤΕ, στον οποίο χρεώνεται η αίτηση, ελέγχει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους. Σε περίπτωση ελλείψεων ή μη ορθών δικαιολογητικών ενημερώνεται γραπτώς, μέσω email, τηλεφώνου ή/και ενημερωτικού εγγράφου ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές, ο αρμόδιος υπάλληλος ετοιμάζει, υπογράφει και προωθεί προς υπογραφή το Ειδικό Σήμα, στην Προϊσταμένη της ΕΥΠΑΤΕ. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται και αποστέλλεται ενημερωτικό έγγραφο και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωσή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) υπογράφει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση και ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας πρωτοκολλείται και αναρτάται στη Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και διαβιβάζεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.