Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcc8f1fb9-1a1c-4f31-9192-43958f027723 626618 Special Licence Sign for the Operation of an Amusement Theme Park

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία

Τους.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας (50 ημέρες), θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερόμενου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004).

    NACE

    • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ψυχαγωγικού Θεματικού Πάρκου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Ύπαρξη της κατάλληλης έκτασης - ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης τουλάχιστον για 20 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση της έγκρισης καταλληλόλητας της έκτασης

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, το ΕΣΛ εκδίδεται στο όνομα του Νομικού Προσώπου και η εν λόγω προϋπόθεση καλύπτεται από αντίγραφο ποινικού μητρώου του κατά περίπτωση νόμιμου εκπρόσωπου που την υποβάλλει.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Μετά από έλεγχο που διενεργείται και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών να διαπιστώνεται η εφαρμογή της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και φυτοτεχνικής μελέτης, καθώς και η λειτουργική ετοιμότητα της επιχείρησης, συγκεκριμένα: - Υήρηση των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών μελετών - Καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος - Πλήρωση των προϋποθέσεων πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις - Διασφάλιση καλής λειτουργίας των μηχανολογικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και του εξοπλισμού ορισμός υπευθύνων ασφαλείας - Τήρηση προδιαγραφών της Κ.Υ.Α 16793/23-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 2086/Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8289

      • 2 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8289

      • 3 Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή ισοδύναμο έγγραφο για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή ισοδύναμο έγγραφο για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση ισοδύναμου εγγράφου (πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση) αυτό δύναται να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη μέλη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής και προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξη σε πτώχευση μπορεί να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Το έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πτωχευτικού δικαίου

       Όχι 4122

      • 4 Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 5 Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μη ιδιόκτητη εγκατάσταση. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μη ιδιόκτητη εγκατάσταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 6 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών (φυσικό πρόσωπο ή ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών (φυσικό πρόσωπο ή ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμό-δια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βε-βαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση ισοδύναμου εγγράφου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου)αυτό δύναται να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη μέλη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής και προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 7 Οικοδομική άδεια για το σύνολο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης , η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία Πολεοδομίας του οικείου ΟΤΑ και αντίγραφα των αντίστοιχων θεωρημένων από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο σχεδίων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Οικοδομική άδεια για το σύνολο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης , η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία Πολεοδομίας του οικείου ΟΤΑ και αντίγραφα των αντίστοιχων θεωρημένων από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο σχεδίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 8 Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος , η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία Υγείας του οικείου ΟΤΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος , η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία Υγείας του οικείου ΟΤΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κέντρου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κέντρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των μηχανολογικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και του εξοπλισμού, υπογεγραμμένα από αρμόδιους μηχανικούς, μέλη του TEE Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των μηχανολογικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και του εξοπλισμού, υπογεγραμμένα από αρμόδιους μηχανικούς, μέλη του TEE

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για τον ορισμό υπευθύνων ασφάλειας των επιμέρους ειδικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για τον ορισμό υπευθύνων ασφάλειας των επιμέρους ειδικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για την τήρηση των προδιαγραφών της Κ.Υ.Α 16793/23-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 2086/Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για την τήρηση των προδιαγραφών της Κ.Υ.Α 16793/23-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 2086/Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Τροποποιήσεις: - N. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α) παρ.3 αρ. 51- Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 12 του Ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ) - Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175/A) αρ.14 – Τροποποίηση αρ.12 Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) (μεταφορά ΕΥΠΑΤΕ από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού) - Ν.4070/2012 (ΦΕΚ82/Α)αρ.148 - Τροποποίηση αρ.12 Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) (τροποποίηση αρμοδιοτήτων / στελέχωσης πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ) - Ν.4030/2011 (ΦΕΚ ) αρ.46 - Τροποποίηση αρ.12 Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) (αρμοδιότητες πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Υπουργική Απόφαση 9949 2010 1293 Β

       Περιγραφή Υπαγωγή θεματικών πάρκων στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201293

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16793 2009 2086 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004) Τροποποιήσεις: - Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α), αρ. 61 (επεκτείνει την ισχύ της 16793/23-9-2009 για την υπαγωγή σε καθεστώς κινήτρων της εκάστοτε αναπτυξιακής νομοθεσίας, καθώς και για την ανέγερση εγκαταστάσεων χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς κινήτρων) - Ν4281/2014 (ΦΕΚ160/Α), αρ.214, παρ.1 - τροποποίηση αρ. 6 ΥΑ 16793/23-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 2086/Β) (κριτήρια και δικαιολογητικά ελέγχου σκοπιμότητας) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) αρ.1, υποπαρ.Στ13, υποπεριπ. 5β – τροποποίηση αρ.1 και αρ. 3 ΥΑ 16793/23-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 2086/Β) (κατάργηση όρων για ίδρυση θεματικών πάρκων σε συνδυασμό με κύρια ξεν/κα καταλύματα και κατάργηση προδιαγραφών) - Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1619/19.01.2011 (ΦΕΚ 28/Β) - τροποποίηση αρ. 7 ΥΑ 16793/23-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 2086/Β) (δικαιολογητικά για ΕΣΛ – ένταξη σε ΚΕΠ ΕΚΕ, προθεσμία διεκπεραίωσης, πρόβλεψη κανόνων για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και τις νομικές συνέπειες)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202086

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή μέσω ΚΕΠ ΕΚΕ την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν η αίτηση υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου, διαβιβάζεται υπηρεσιακά στην ΕΥΠΑΤΕ. Όταν υποβάλλεται στο ΚΕΠ – ΕΚΕ, πριν η αίτηση διαβιβαστεί προηγείται έλεγχος πληρότητας. Επιπλέον χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΥΠΑΤΕ, στον οποίο χρεώνεται η αίτηση, ελέγχει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους. Σε περίπτωση ελλείψεων ή μη ορθών δικαιολογητικών ενημερώνεται γραπτώς, μέσω email, τηλεφώνου ή/και ενημερωτικού εγγράφου ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και φυτοτεχνικής μελέτης, καθώς και η λειτουργική ετοιμότητα της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Προώθηση αίτησης για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές, ο αρμόδιος υπάλληλος ετοιμάζει, υπογράφει και προωθεί προς υπογραφή το Ειδικό Σήμα, στην Προϊσταμένη της ΕΥΠΑΤΕ. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται και αποστέλλεται ενημερωτικό έγγραφο και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωσή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Προϊσταμένη της ΕΥΠΑΤΕ υπογράφει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.