Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης κυλικείων δημόσιων σχολείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3ec4aa86-06a6-4f95-a963-90139d41b1a6 928328

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Σχολικές επιτροπές

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12

Κόστος

(
500
) €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων δημόσιων σχολείων και απευθύνεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

9 έτη

Παρατηρήσεις

Οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης κυλικείων δημόσιων σχολείων.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης κυλικείων δημόσιων σχολείων


      Νομοθεσία

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει:
       1. να μην απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση,
       2. να μην είναι συνταξιούχος,
       3. να μην έχει κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 και
       4. να μην είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου, εκτός αν εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 3δ. της υπ΄αρ. 64321/2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
       (εξαίρεση της παρ. 3.δ.: εφόσον εκμεταλλεύονται σχολικό κυλικείο, η σύμβαση μίσθωσης του οποίου λήγει πριν από την αναμενόμενη κατά την παρ. 4 έναρξη ισχύος της σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού).

       Όχι Όχι

      • 1 Ποσό εγγύησης πεντακοσίων (500) ευρώ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 500 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. 500 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Ναι

      • 1

      • 1 Αίτηση Αίτηση

       Αίτηση


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό για κάθε μαθητή. Προσφορά του αναδόχου (ή ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο προσφοράς του)

       Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό για κάθε μαθητή.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8882

      • 3 Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 4 Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Φορολογική ενημερότητα

       Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 6 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 7 Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 8 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Το Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι είτε δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου είτε εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 3δ της υπ΄ αρ. 64321/2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα μονογονεϊκής οικογένειας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα μονογονεϊκής οικογένειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 11 Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 12 Πιστοποίηση μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ). Πιστοποητικό παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης

       Πιστοποίηση μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7835

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 45243 2023 2607 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 64321/Δ4/16-05-2008 κοινής υπουργικής απόφασης “Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων”

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202607

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 129578 2016 2646 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202646

      • Υπουργική Απόφαση 64321 2008 1003 Β

       Περιγραφή Λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201003

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 243 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Σχολικές Επιτροπές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 10 (παρ. 8) 2327 1995 156 Α

       Περιγραφή Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100156

      • Νόμος 5 1894 1990 110 Α

       Περιγραφή Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100110

      • 1 Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Σχολική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής.

       Σημειώσεις Αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου στη Σχολική Επιτροπή και τον Πρόεδρο του συλλόγου γονέων ή τον εκπρόσωπο των γονέων στη Σχολική Επιτροπή, αν υπάρχει σύλλογος.

       Όχι Όχι


      • 3 Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου κατά το μήνα Μάρτιο του έτους που λήγει η ισχύουσα σύμβαση.

       Σημειώσεις 1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 64321∆4/16.05.2008 K.Y.A., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Η προκήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα.

       Σημειώσεις Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στη αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή.

       Σημειώσεις Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο (σφραγισμένο). Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 € ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια του διαγωνισμού - αποσφράγιση των προσφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

       Σημειώσεις Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και έχουν δικαίωμα, μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, να λάβουν γνώση κατόπιν έγγραφης αίτησής τους των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων σε αυτόν. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 7 Κατακύρωση του αποτελέσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Σχολική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

       Ναι Όχι


      • 8 Άγονος διαγωνισμός - Επανάληψη του διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία (Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου).

       Σημειώσεις Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών.

       Ναι Όχι


      • 9 Διενέργεια Επαναληπτικού Διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται επαναληπτικός διαγωνισμός.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 10 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η σύμβαση μίσθωσης υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και τον μισθωτή.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.