Επαναπογραφή Ναυτικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2a86df1a-a2d1-481e-87a9-d235bd5b6fd6 911647

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΚΕΠ, ΔΝΕΡ Α΄/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 8 + (
3
)

Κόστος

Από 31,17 έως 41,17 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επαναπογραφή στα μητρώα απογραφής και απευθύνεται στους διαγραφέντες ναυτικούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΝΕΡ Α΄/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αίτηση υποψήφιου ναυτικού για επαναπογραφή του, είτε στο Γραφείο Απογραφής, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε στις Λιμενικές Αρχές (Απογράφουσες) που ασκούν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η διαδικασία ξεκινάει με τη λήψη της αίτησης και ολοκληρώνεται με την επαναπογραφή ναυτικού. Σε περίπτωση υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών η επαναπογραφή ναυτικού γίνεται αυθημερόν (εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών), εφόσον υποβοληθεί η αίτηση απευθείας στην αρμόδια μονάδα στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τελευταία ενημέρωση

19/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:


Δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού υπαλλήλου (Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού ή στρατιωτικού υπαλλήλου (π.δ.104/2020). Είμαι συνταξιούχος ή δεν είμαι συνταξιούχος (διαγράφεται αναλόγως) φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) ή έτερου δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (π.δ.104/2020), ή δεν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κοινωνικοποιημένου οργανισμού. (π.δ.260/2001 όπως ισχύει). Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία.

Σημειώσεις

Ορισμός/ Στοιχεία εκπροσώπου (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο νόμιμο έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επαναπογραφή Ναυτικού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό τέταρτο (π.δ. 104/2020) ή να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανώτατου χρονικού ορίου ηλικίας (π.δ. 260/2001).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 104/2020) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001) όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό κράτος ή εξόδου από αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον απαιτούμενο έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών (π.δ. 104/2020) ή να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών. ( π.δ. 260/2001).

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Να είναι υγιής και ικανός για το ναυτικό επάγγελμα εφόσον κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

       Όχι Όχι

      • 7 Στρατολογικές Άρρενες από δεκαοκτώ ετών και άνω να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός των τάξεων του στρατεύματος.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Να πληροί τα γενικά και ειδικά προσόντα απογραφής και να είναι απογεγραμμένος ως ναυτικός.

       Όχι Όχι

      • 1 ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή μέσω e-παραβόλου για την λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.. 31.17 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3035

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 ∆ιπλότυπο είσπραξης 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. 41.17 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3036

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι «δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού, δεν έχει γενικά ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ναυτικού και δεν είναι συνταξιούχος των παραπάνω φορέων. Ομοίως, δεν είμαι ανυπότακτος ή λιποτάκτης και γνωρίζει κολύμβηση».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Τρεις (3) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα). Φωτογραφία προσώπου

       Τρεις (3) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 5 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 6 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ/ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ). Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ/ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα περνούν πρώτα από ΙΙας Μεραρχίας 18, 3ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 8 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 10 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 31.17€ Για την Αττική Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 31.17€ Για την Αττική

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής/Λοιπές υπηρεσίες - Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "3035" Εξέταση από ΥΕΝΑΕΘ Πειραιά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 11 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 41.17€ Για την υπόλοιπη Ελλάδα (Εκτός Αττικής) Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 41.17€ Για την υπόλοιπη Ελλάδα (Εκτός Αττικής)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής/Λοιπές υπηρεσίες - Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "3036" Εξέταση από ΥΕΝΑΕΘ (Απογραφουσών Λιμενικών Αρχών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Υπουργική Απόφαση 1 3514.1/01/2014 2014 562 Β

       Περιγραφή Αριθμ 3514.1/01/2014 (ΦΕΚ Β' 562/06/03/2014) Καθορισμός προϋποθέσεων εκ νέου απογραφής διαγραφέντων ναυτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200562

      • Υπουργική Απόφαση 1 2241.10/53533/2017 2017 2873 Β

       Περιγραφή Αριθμ 2241.10/53533/2017 (ΦΕΚ Β 2873/21.8.2017) Τροποποίηση της αριθ. 3514.1/01/2014/24-02-2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων εκ νέου απογραφής διαγραφέντων ναυτικών» (Β 562/6-3-2014).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202873

      • Νομοθετικό Διάταγμα 63 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Άρθρο 63 Διαγραφή και επανεγγραφή εις τα μητρώα απογραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • Νόμος 19 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 63 (παρ. 1, 4) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681/17 2017 3446 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/34/οικ.25418 (ΦΕΚ 3237/Β΄/2012).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203446

      • 1 Παραλαβή Αιτήσεως-Υπεύθυνη Δήλωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή 1.Ο υποψήφιος ναυτικός παραλαμβάνει την προτυποποιημένη αίτηση (Υ.Δ.) για επαναπογραφή ναυτικού, είτε από το Γραφείο Απογραφής, είτε ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αιτείται τη χορήγηση παραπεμπτικού για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ., προσκομίζει: α) ακτινογραφία θώρακος από δημόσιο νοσοκομείο (ισχύος 6 μηνών), β) παράβολο Δημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο της τάξης των τριάντα ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτών του ευρών (31,17), γ) δύο όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 x 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και δ) απολυτήριο Στρατού ή (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης υπηρεσιακή αναζήτηση).

       Σημειώσεις Ο υποψήφιος ναυτικός υποβάλλει την αίτηση . Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού υπαλλήλου (Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού ή στρατιωτικού υπαλλήλου (π.δ. 104/2020) Είμαι συνταξιούχος ή δεν είμαι συνταξιούχος ( διαγράφεται ανάλογα) φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) ή έτερου ασφαλιστικού φορέα (π.δ.104/2020 ) ή δεν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου ,υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κοινωνικοποιημένου οργανισμού. (π.δ.260/2001 όπως ισχύει) .Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα). Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς). Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς) Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες). Φωτοτυπία ταυτότητας. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου.και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (ζητείται υπηρεσιακώς ).

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 3 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνωμάτευσης αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΥΕΑΝΕΘ/ΑΝΥΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Γραφείο Απογραφής ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σημειώνεται, πως εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου ή Μακεδονίας προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών (Εφόσον απαιτηθεί ο υποψήφιος ναυτικός προσκομίζει το Πτυχίου του βασικού κύκλου σπουδών).

       Όχι Όχι


      • 6 Επαναπογραφή Ναυτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.