Επαναπογραφή Ναυτικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2a86df1a-a2d1-481e-87a9-d235bd5b6fd6 911647

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΚΕΠ, ΔΝΕΡ Α΄/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 +
  (3)

  Κόστος

  31.17

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την επαναπογραφή στα μητρώα απογραφής και απευθύνεται στους διαγραφέντες ναυτικούς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αίτηση υποψήφιου ναυτικού για επαναπογραφή του, είτε στο Γραφείο Απογραφής, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε στις Λιμενικές Αρχές (Απογράφουσες) που ασκούν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η διαδικασία ξεκινάει με τη λήψη της αίτησης και ολοκληρώνεται με την επαναπογραφή ναυτικού. Σε περίπτωση υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών η επαναπογραφή ναυτικού γίνεται αυθημερόν (εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών), εφόσον υποβοληθεί η αίτηση απευθείας στην αρμόδια μονάδα στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: Δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού υπαλλήλου (Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού ή στρατιωτικού υπαλλήλου (π.δ.104/2020). Είμαι συνταξιούχος ή δεν είμαι συνταξιούχος (διαγράφεται αναλόγως) φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) ή έτερου δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (π.δ.104/2020), ή δεν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κοινωνικοποιημένου οργανισμού. (π.δ.260/2001 όπως ισχύει). Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία.

  Σημειώσεις

  Ορισμός/ Στοιχεία εκπροσώπου (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Επαναπογραφή Ναυτικού

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Μητρώα που τηρούνται

       ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό τέταρτο (π.δ. 104/2020) ή να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανώτατου χρονικού ορίου ηλικίας (π.δ. 260/2001).


        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 104/2020) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001) όπως ισχύει.


        Όχι Όχι

       • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.


        Όχι Όχι

       • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό κράτος ή εξόδου από αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον απαιτούμενο έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών (π.δ. 104/2020) ή να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών. ( π.δ. 260/2001).


        Όχι Όχι

       • 5 Εκπαιδευτικές Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.


        Όχι Όχι

       • 6 Υγειονομικές Να είναι υγιής και ικανός για το ναυτικό επάγγελμα εφόσον κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).


        Όχι Όχι

       • 7 Στρατολογικές Άρρενες από δεκαοκτώ ετών και άνω να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός των τάξεων του στρατεύματος.


        Όχι Όχι

       • 8 Εργασιακές Να πληροί τα γενικά και ειδικά προσόντα απογραφής και να είναι απογεγραμμένος ως ναυτικός.


        Όχι Όχι

       • 1 ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή μέσω e-παραβόλου για την λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.. 31.17 €

        Κωδικός e-παραβόλου 3035

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 ∆ιπλότυπο είσπραξης 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. 41.17 €

        Κωδικός e-παραβόλου 3036

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 1 Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Αποδεικτικό σπουδών

        Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 2 Τρεις (3) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα). Φωτογραφίες

        Τρεις (3) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 3 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς). Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4750

       • 4 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς) Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 5 Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ/ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ). Πιστοποιητικό υγείας

        Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ/ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα περνούν πρώτα από ΙΙας Μεραρχίας 18, 3ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 6 Φωτοτυπία ταυτότητας. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοτυπία ταυτότητας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 7 Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς)

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1244

       • Υπουργική Απόφαση 1 3514.1/01/2014 2014 562 Β

        Περιγραφή Αριθμ 3514.1/01/2014 (ΦΕΚ Β' 562/06/03/2014) Καθορισμός προϋποθέσεων εκ νέου απογραφής διαγραφέντων ναυτικών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200562

       • Υπουργική Απόφαση 1 2241.10/53533/2017 2017 2873 Β

        Περιγραφή Αριθμ 2241.10/53533/2017 (ΦΕΚ Β 2873/21.8.2017) Τροποποίηση της αριθ. 3514.1/01/2014/24-02-2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων εκ νέου απογραφής διαγραφέντων ναυτικών» (Β 562/6-3-2014).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202873

       • Νομοθετικό Διάταγμα 63 187 1973 261 Α

        Περιγραφή Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Άρθρο 63 Διαγραφή και επανεγγραφή εις τα μητρώα απογραφής.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

       • Νόμος 19 4504 2017 184 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 63 (παρ. 1, 4) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

       • 1 Παραλαβή Αιτήσεως-Υπεύθυνη Δήλωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή 1.Ο υποψήφιος ναυτικός παραλαμβάνει την προτυποποιημένη αίτηση (Υ.Δ.) για επαναπογραφή ναυτικού, είτε από το Γραφείο Απογραφής, είτε ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αιτείται τη χορήγηση παραπεμπτικού για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ., προσκομίζει: α) ακτινογραφία θώρακος από δημόσιο νοσοκομείο (ισχύος 6 μηνών), β) παράβολο Δημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο της τάξης των τριάντα ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτών του ευρών (31,17), γ) δύο όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 x 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και δ) απολυτήριο Στρατού ή (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης υπηρεσιακή αναζήτηση).

        Σημειώσεις Ο υποψήφιος ναυτικός υποβάλλει την αίτηση . Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού υπαλλήλου (Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού ή στρατιωτικού υπαλλήλου (π.δ. 104/2020) Είμαι συνταξιούχος ή δεν είμαι συνταξιούχος ( διαγράφεται ανάλογα) φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) ή έτερου ασφαλιστικού φορέα (π.δ.104/2020 ) ή δεν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου ,υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κοινωνικοποιημένου οργανισμού. (π.δ.260/2001 όπως ισχύει) .Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα). Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς). Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς) Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες). Φωτοτυπία ταυτότητας. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου.και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (ζητείται υπηρεσιακώς ).

        Όχι Όχι


       • 2 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 3 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 4 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνωμάτευσης αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΥΕΑΝΕΘ/ΑΝΥΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Το Γραφείο Απογραφής ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις Σημειώνεται, πως εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου ή Μακεδονίας προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών (Εφόσον απαιτηθεί ο υποψήφιος ναυτικός προσκομίζει το Πτυχίου του βασικού κύκλου σπουδών).

        Όχι Όχι


       • 6 Επαναπογραφή Ναυτικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.