Επανεξέταση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση35326ba5-4f61-44e5-8d13-fc690e9e8ec0 662717

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

153,6 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Αφορά την διαδικασία για την αίτηση επανεξέτασης των αποφάσεων (πράξεων) αναγνώρισης ή μη των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου) αλλοδαπής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον ν. 4957/2022. Η αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί από τον\την ενδιαφερόμενο\η εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης. Αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται άπαξ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση επανεξέτασης

Σημειώσεις

Συμπληρώνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη το σχετικό αρχείο (σημ: Επανεξέτασης) και υποβάλλεται στην πλατφόρμα e-doatap https://e-doatap.doatap.gr/?lang=el

Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται αναφορά για την πράξη αναγνώρισης την οποία αφορά και ζητείται επανεξέταση, όπως επίσης και των νέων στοιχείων που επικαλείται ο πολίτης για να υποστηρίξει το αίτημά του.

Προσοχή:

Αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται άπαξ. Δεν δύναται να υποβληθεί αίτηση για απόφαση (πράξη) αναγνώρισης που εκδόθηκε κατόπιν επανεξέτασης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί πρόσβασης από το Π.Σ. e-doatap

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης ή η μη έκδοσή της, δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Eπανεξέταση αποφάσεων αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

      Επίσημος τίτλος

      Επανεξέταση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      E-doatap

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Πράξη αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών αλλοδαπής που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4957/2022.

       Όχι Όχι

      • 1 Το τέλος που καταβάλλεται για την εξέταση του αιτήματος επανεξέτασης του είναι αξίας 150,00 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 153,60 €). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση επανεξέτασης. 153.60 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.doatap.gr/paravola/

       Όχι

      • 1 Aπόφαση (πράξη) αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για την οποία ζητείται η επανεξέταση. Απόφαση

       Aπόφαση (πράξη) αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για την οποία ζητείται η επανεξέταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Αφορά στην υποβολή οποιουδήποτε νέου στοιχείου που συνηγορεί στην επανεξέταση της πράξης αναγνώρισης ή μη του τίτλου σπουδών. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Αφορά στην υποβολή οποιουδήποτε νέου στοιχείου που συνηγορεί στην επανεξέταση της πράξης αναγνώρισης ή μη του τίτλου σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 313 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης\ Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής \ Αίτηση επανεξέτασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 3328 2005 80 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • Νόμος 3327 2002 152 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Ρυθμιζονται θέματα εξετάσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

      • Νόμος 36 5029 2023 55 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 301, παρ. 4 άρθρου 304, άρθρου 313 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 480 του ν. 4957/2022.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100055

      • 1 Παραλαβή αίτησης και προέλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος του φακέλου και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή εσφαλμένα δικαιολογητικά επιστρέφεται η αίτηση στον αιτούντα για περαιτέρω ενέργειές του και επανυποβολή της. Εάν η αίτηση είναι πλήρης, ο φάκελος διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ανάθεσή του σε Ειδική Επιτροπή.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται για την κατάσταση της αίτησής του και για τυχόν επιπρόσθετες από την πλευρά του ενέργειες, μέσω της πλατφόρμας eDoatap.

       Όχι Όχι


      • 2 Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Επανεξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος ορίζει τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης στην οποία αναθέτει την εξέταση της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης από Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέμα και εισηγείται εντός τριάντα (30) ημερών σχετικά στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. αποφαίνεται επί της αίτησης επανεξέτασης λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Επανεξέτασης.

       Σημειώσεις Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την απόφαση του Δ.Σ. επί της αιτήσεως του.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.