Κατ' εξαίρεση διορισμός προσώπων εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb8baa022-1074-4259-ad65-2598d9254c6d 822174

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πληγέντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα το 2007. Οι διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/ 1994 (Α΄ 218), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και επί συγγενών μέχρι β΄ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το έτος 2007. Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι δικαιούχοι διορισμού υποβάλουν τη σχετική αίτηση διορισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την επεξεργασία της σχετικής αίτησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διορισμού εφόσον αποδειχθεί ότι θεμελιώνεται το δικαίωμα για την πρόσληψη/διορισμό του δικαιούχου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αίτησης διορισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον δικαιούχο.

Σημειώσεις

Οι δικαιούχοι διορισμού υποβάλουν αίτηση διορισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου επιθυμούν να διοριστούν και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται, υπεύθυνα, ο τόπος του συμβάντος εφόσον τούτο δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας ή πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφέρονται τα τυπικά προσόντα του αιτούντα. Η κατά τα ανωτέρω αίτηση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, από την ημερομηνία διορισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει δικαστικά ή ιεραρχικά
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άρθρο 4 (Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση) του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999)Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατ εξαίρεση διορισμός προσώπων εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Άλλο Απώλεια ζωής εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το έτος 2007 ή σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές 1. Για διορισμό συγγενούς θανόντα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται σε ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή στο/στη σύζυγο. 2. Για όσους έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα και νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο τους ή σε ένα τέκνο τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από την ημερομηνία εισαγωγής για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.»

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Κωλύματα διορισμού των άρθρων 4-10 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα).

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού, που τυχόν προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού, που τυχόν προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα ή με το άτομο που υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα ή με το άτομο που υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Αφορά τα πρόσωπα για τα οποία το δικαίωμα διορισμού προκύπτει από άτομο που έχασε τη ζωή του εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 4 Βεβαίωση νοσηλείας ή ποσοστού αναπηρίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση νοσηλείας ή ποσοστού αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τα πρόσωπα που έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαιωμένο με πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές: - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος) καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • 5 Βεβαίωση αιτίας θανάτου και του τόπου που συνέβη το γεγονός. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αιτίας θανάτου και του τόπου που συνέβη το γεγονός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται με: α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή β) πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Τίτλοι σπουδών του αιτούντα το διορισμό. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι σπουδών του αιτούντα το διορισμό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 7 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των γενικών προσόντων και των ειδικών προσόντων διορισμού. Άλλο

       Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των γενικών προσόντων και των ειδικών προσόντων διορισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ή προκειμένου για Ν.Π.Ι.Δ., τις διατάξεις των οικείων κανονισμών λειτουργίας, καθώς και των ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 όπως ισχύει ή τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς του οικείου φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ο φορέας διορισμού θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το σχέδιο της σχετικής Κοινής Απόφασης διορισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 9 Ιατρικές γνωματεύσεις για την καταλληλότητα του διοριζομένου για τη θέση. Γνωμάτευση

       Ιατρικές γνωματεύσεις για την καταλληλότητα του διοριζομένου για τη θέση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ιατρικές γνωματεύσεις α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας. Οι εν λόγω γνωματεύσεις αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το σχέδιο της σχετικής Κοινής Απόφασης διορισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Λοιπά απαιτούμενα έγγραφα που θα προσκομιστούν πριν τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης διορισμού. Άλλο

       Λοιπά απαιτούμενα έγγραφα που θα προσκομιστούν πριν τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης διορισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διορισμός, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στο φορέα διορισμού τα εξής: -Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού -Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορείας -Ληξιαρχική πράξη γέννησης -Πιστοποιητικό Στρατολογικής Υπηρεσίας -Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας -Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής ή μη δεύτερης θέσης στο δημόσιο -Υπεύθυνη δήλωση περί της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 2 4765 2021 6 Α

       Περιγραφή Προσδιορίζονται οι φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα στους οποίους έχουν εφαρμογή οι εν λόγω διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100006

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανατίθεται διά του παρόντος νόμου στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατομική διοικητική πράξη για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος Ένατο 4057 2012 54 Α

       Περιγραφή Στην παρ.21 προβλέπεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι η έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100054

      • Νόμος 5 3624 2007 289 Α

       Περιγραφή Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές" στις διατάξεις τις οποίας ορίζεται, μεταξύ άλλων, δικαίωμα διορισμού στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100289

      • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 5 29-08-2007 2007 205 Α

       Περιγραφή Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100205

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/11/οικ. 1553 2008 35 Β

       Περιγραφή "Διορισμός συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007." Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας θανάτου, ο βαθμός συγγένειας των δικαιούχων διορισμού, η κατανομή των διοριζομένων κατά Υπουργείο και Υπηρεσία, η προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το διορισμό συγγενών προσώπων, τα οποία απεβίωσαν εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το έτος 2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200035

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1.1/12/οικ.26795 2008 2097 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση της αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/11/οικ.1553/17-1-2008 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 35/τ.Β΄/17/1/2008).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202097

      • Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ. 2.9/3/οικ. 5439 2008

       Περιγραφή Εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία διορισμού συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007.


      • Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1.1/14/οικ.28996 2008

       Περιγραφή Εγκύκλιος για τη συμπλήρωση της αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/11/οικ.1553/17-1-2008 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 35/τ.Β΄/17/1/2008).


      • Νόμος 45 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Με τις εν λόγω διατάξεις, προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3624/2007 και το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του 2007. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ. 2.9/10/οικ.3389 2009

       Περιγραφή Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008) επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι για την περίπτωση σοβαρών εγκαυμάτων και νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.


      • 1 Επεξεργασία αίτησης για διορισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση διορισμού θα ελέγξει από τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αν στον αιτούντα πληρούνται οι πέντε (5) προϋποθέσεις διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόρριψη αιτήματος διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απορρίπτεται το αίτημα του διορισμού γιατί ο αιτών δεν πληρεί τις πέντε (5) προϋποθέσεις διορισμού.

       Ναι Ναι


      • 3 Αποδοχή αιτήματος διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι ο αιτών το διορισμό πληρεί και τις πέντε (5) προϋποθέσεις για το διορισμό.

       Ναι Όχι


      • 4 Αναζήτηση θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει σχετικό έγγραφο προς τους φορείς του Δημοσίου και μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται κάθε Μάιο και Νοέμβριο εφόσον υποβληθούν αιτήσεις διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση πίνακα κενών οργανικών θέσεων και κοινοποίησή του στους αιτούντες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταρτίζεται ο σχετικός πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις που απέστειλαν οι φορείς,ο οποίος γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπεύθυνη δήλωση επιλογής θέσεων από δικαιούχους και αποστολή δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση είναι όλα όσα περιγράφονται στην ενότητα "Τι θα χρειαστείτε" εκτός από το ποινικό μητρώο, τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα προσκομιστούν στο φορέα διορισμού κατά την έκδοση του σχεδίου της Κοινής Απόφασης διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόρριψη διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο αιτών/ούσα το διορισμό δεν έχει προσκομίσει τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης των λοιπών δικαιούχων ή δεν πληρεί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διορισμού.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο αιτών/ούσα το διορισμό έχει προσκομίσει τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης των λοιπών δικαιούχων και πληρεί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διορισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τη σχετική απόφαση κατανομής η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και αναρτάται στη Διαύγεια.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του φορέα διορισμού για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής-Αποστολή φακέλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει το φορέα διορισμού για το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση κατανομής καθώς και για τον αριθμό δημοσίευσης στη Διαύγεια αποστέλλοντας το σχετικό φάκελο του δικαιούχου (αίτηση και δικαιολογητικά) προκειμένου να εκδοθεί το σχέδιο της Κοινής Απόφασης διορισμού και να αναζητηθούν τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση του διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση του σχεδίου της Κοινής Απόφασης διορισμού από τον αρμόδιο για το διορισμό φορέα -Αποστολή της για συνυπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής και εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασίες για το διορισμό του δικαιούχου ( βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, ιατρικές γνωματεύσεις για την καταλληλότητα για τη θέση, καταχώρηση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κ.τ.λ.), το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο προωθεί το σχέδιο της Κοινής Απόφασης διορισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνοδευόμενο από τον πλήρη φάκελο (θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση διορισμού του δικαιούχου) προκειμένου να τύχει επεξεργασίας και να συνυπογραφεί.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή του σχεδίου της Κοινής Απόφασης του διορισμού από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον έλεγχο του σχετικού φακέλου που συνοδεύει το σχέδιο της Κοινής Απόφασης, εφόσον διαπιστωθεί να απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επικοινωνεί με το αρμόδιο για το διορισμό όργανο προκειμένου να το αποστείλει. Η υπογραφή του σχεδίου Κοινής Απόφασης ολοκληρώνεται εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά και ο φάκελος είναι πλήρης.

       Όχι Όχι


      • 12 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Κοινής Απόφασης διορισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο αποστέλλει για δημοσίευση στο ΦΕΚ την Κοινή Απόφαση διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 13 Καταχώριση νεοδιορισθέντος στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ορκωμοσία του νεοδιορισθέντος ο φορέας διορισμού ολοκληρώνει την καταχώρησή του στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου .

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.