Κατ' εξαίρεση διορισμός συγγενών θανόντων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbf5c3c12-dfe3-4325-bae2-531bc771e6b8 331044

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το κατ΄εξαίρεση διορισμό συγγενών θανόντων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6),αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι δικαιούχοι διορισμού υποβάλουν τη σχετική αίτηση διορισμού στο φορέα που επιθυμούν το διορισμό. Ο φορέας και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιοι για την επεξεργασία της σχετικής αίτησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διορισμού εφόσον αποδειχθεί ότι θεμελιώνεται το δικαίωμα για την πρόσληψη/διορισμό του δικαιούχου. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 111 του ν.5003/2022 γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις συγγενών των θανόντων πριν από τη μονιμοποίησή τους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου ν.5003/2022.

Τελευταία ενημέρωση

09/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αίτησης διορισμού από τον δικαιούχο.

Σημειώσεις

Οι δικαιούχοι διορισμού υποβάλουν αίτηση διορισμού στο φορέα που επιθυμούν το διορισμό. Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά: α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα τέκνα του θανόντος, γ) οι γονείς του θανόντος, δ) τα αδέρφια του θανόντος. Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης. Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος. Σε περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν από τη μονιμοποίησή του, το δικαίωμα διορισμού ασκείται από έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος διορισθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας με αυτόν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια. Η αίτηση για διορισμό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορισθέντος. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει δικαστικά ή ιεραρχικά
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Άρθρο 4 (Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση) του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 45/9.3.1999).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Κατ εξαίρεση διορισμός συγγενών θανόντων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα (άρθρο 14 παρ. 20 του Ν.2266/1994, όπως ισχύει)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές O συγγενής του αιτούντα το διορισμό θα πρέπει να έχει αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Δύναται ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Σε περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν από τη μονιμοποίησή του, το δικαίωμα διορισμού ασκείται από έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος διορισθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν.2266/1994, όπως ισχύει, μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

       Ναι Ναι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν την μονιμοποίησή του, η αίτηση για διορισμό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορισθέντος από τον έτερο δικαιούχο

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Κωλύματα διορισμού των άρθρων 4-10 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα).

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από οικονομικές απαιτήσεις. Υπεύθυνη Δήλωση

       Αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από οικονομικές απαιτήσεις.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συγγενούς του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 5 Τίτλοι σπουδών του δικαιούχου Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι σπουδών του δικαιούχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των γενικών προσόντων και των ειδικών προσόντων διορισμού. Άλλο δικαιολογητικό

       Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των γενικών προσόντων και των ειδικών προσόντων διορισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ή προκειμένου για Ν.Π.Ι.Δ., τις διατάξεις των οικείων κανονισμών λειτουργίας, καθώς και των ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 όπως ισχύει ή τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς του οικείου φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 7 Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης . Άλλο δικαιολογητικό

       Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης .

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενεργεί υπάλληλος της υπηρεσίας του θανόντος για την απόδειξη περί του εάν ο θάνατος του υπαλλήλου επήλθε κατά και εξαιτίας της εκτελέσεως του υπηρεσιακού του καθήκοντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 8 Η έκθεση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης μπορεί να υποκαθίσταται είτε από δικαστικές αποφάσεις είτε από αποδεικτικό υλικό δικαστικών αρχών. Έκθεση

       Η έκθεση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης μπορεί να υποκαθίσταται είτε από δικαστικές αποφάσεις είτε από αποδεικτικό υλικό δικαστικών αρχών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έκθεση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης μπορεί να υποκαθίσταται είτε από δικαστικές αποφάσεις είτε από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώνεται κατά τη διαδικασία της προανάκρισης ή της ανάκρισης ενώπιον των δικαστικών αρχών, με τις οποίες διαπιστώνεται και αιτιολογείται πλήρως η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ θανάτου και εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων καθώς και ότι ο θάνατος επήλθε κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της δίκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 6631

      • 9 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ο φορέας διορισμού θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το σχέδιο της σχετικής Κοινής Απόφασης διορισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 10 Ιατρικές γνωματεύσεις για την καταλληλότητα του διοριζομένου για τη θέση. Γνωμάτευση

       Ιατρικές γνωματεύσεις για την καταλληλότητα του διοριζομένου για τη θέση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ιατρικές γνωματεύσεις α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας. Οι εν λόγω γνωματεύσεις αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το σχέδιο της σχετικής Κοινής Απόφασης διορισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 11 Λοιπά απαιτούμενα έγγραφα που θα προσκομιστούν πριν τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης διορισμού. Άλλο δικαιολογητικό

       Λοιπά απαιτούμενα έγγραφα που θα προσκομιστούν πριν τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης διορισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διορισμός, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στο φορέα διορισμού τα εξής: -Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού -Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορείας -Ληξιαρχική πράξη γέννησης -Πιστοποιητικό Στρατολογικής Υπηρεσίας -Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας -Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής ή μη δεύτερης θέσης στο δημόσιο -Υπεύθυνη δήλωση περί της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 24 4829 2021 166 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α` 218) προστίθενται νέα έκτο και έβδομο εδάφιο και παρέχεται δικαίωμα διορισμού συγγενούς του αρχικά διορισθέντος που απεβίωσε πριν τη μονιμοποίησή του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100166

      • Νόμος 2 4765 2021 6 Α

       Περιγραφή Προσδιορίζονται οι φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα στους οποίους έχουν εφαρμογή οι εν λόγω διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100006

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανατίθεται διά του παρόντος νόμου στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατομική διοικητική πράξη για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος ΕΝΑΤΟ 4057 2012 54 Α

       Περιγραφή Στην παρ.21 προβλέπεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι η έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100054

      • Νόμος 31 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Νόμος 18 3448 2006 57 Α

       Περιγραφή Αντικαθίσταται η παρ. 20 του ν. 2266/1994, όπως ίσχυε και στο εξής προβλέπεται η προθεσμία των πέντε (5 ) ετών από το θάνατο για την υποβολή αίτησης διορισμού από τους δικαιούχους να ισχύει και από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100057

      • Νόμος 5 2839 2000 196 Α

       Περιγραφή Αντικαθίσταται η παρ. 20 του ν.2266/1994. Οι αλλαγές αφορούν στην προθεσμία για υποβολή της αίτησης (η πενταετία υπολογίζεται από την ημερομηνία θανάτου του εργαζόμενου) και στην υποχρέωση να δηλώνει ο διοριζόμενος την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτησή του από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100196

      • Νόμος 2 2349 1995 224 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση στον έκτο στίχο της παρ. 20 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α`). Η φράση "έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτό" αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η διάταξη με τη φράση "ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγος του θανόντος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100224

      • Νόμος 14 2266 1994 218 Α

       Περιγραφή Εκδίδονται οι διατάξεις της παρ.20 του αρ. 14 του νόμου 2266/1994 σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα διορισμού σε συγγενή θανόντος υπαλλήλου του δημοσίου τομέα ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση του καθηκόντός του και εξαιτίας του γεγονότος αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100218

      • Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/73/οικ. 4390/11-03-2021 2021

       Περιγραφή ΘΕΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διορισμού δικαιούχων σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις: α. του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ Α΄218), ως ισχύει και β. του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990), ως ισχύει. Δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διορισμού των αιτούντων το διορισμό προκειμένου να εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η σχετική απόφαση κατανομής και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης διορισμού.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A5%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%97%CE%9C%CE%9C?inline=true

       ΑΔΑ 6ΗΥΒ46ΜΤΛ6-ΗΜΜ

      • Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 45 /οικ. 11955/22-04-2016 2016

       Περιγραφή ΘΕΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Διορισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2266/1994 «Έλεγχος Δημόσιας Διοίκησης-Μετατάξεις-Κατάταξη προσωπικού Ι.Δ.» (ΦΕΚ Α΄218), ως ισχύει. Δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη περί του εάν ο θάνατος του υπαλλήλου επήλθε κατά και εξαιτίας της εκτελέσεως του υπηρεσιακού του καθήκοντος (προβλέπεται η προσκόμιση είτε πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης είτε δικαστικών αποφάσεων είτε αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώνεται κατά τη διαδικασία της προανάκρισης ή της ανάκρισης ενώπιον των δικαστικών αρχών, με τις οποίες διαπιστώνεται και αιτιολογείται πλήρως η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ θανάτου και εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων καθώς και ότι ο θάνατος επήλθε κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της δίκης).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A7%CE%94465%CE%A6%CE%98%CE%95-18%CE%A9?inline=true

       ΑΔΑ ΩΛΧΔ465ΦΘΕ-18Ω

      • Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ. 2.9/10/οικ.3389/09-02-2009 2009

       Περιγραφή ΘΕΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008) επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Στην παρ.1 της ενότητας ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ της εν λόγω εγκυκλίου, δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 20 του αρ. 14 του ν. 2266/1994, όπως ισχύει (ποιοι είναι δικαιούχοι, διαδικασία διορισμού).


      • Νόμος 111 5003 2022 230 Α

       Περιγραφή 1. Το έκτο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218) τροποποιείται ως προς τον απαιτούμενο βαθμό συγγένειας και η παρ. 20 του άρθρου 14 διαμορφώνεται ως εξής: «20. Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6),αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) μέλος της οικογέ- νειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος. Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά: α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα τέκνα του θανόντος, γ) οι γονείς του θανόντος, δ) τα αδέρφια του θανόντος. Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης. Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος. Σε περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν από τη μονιμοποίησή του, το δικαίωμα διορισμού ασκείται από έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος διορισθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας με αυτόν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια. Η αίτηση για διορισμό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορισθέντος. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρ- μόδιου Υπουργείου.». 2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και αιτήσεις συγγενών των θανόντων πριν από τη μονιμοποίησή τους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100230

      • 1 Παραλαβή και επεξεργασία αίτησης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση διορισμού θα ελέγξει από τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αν στον αιτούντα πληρούνται οι προϋποθέσεις διορισμού, αν έχουν παραιτηθεί υπέρ του αιτούντος οι λοιποί δικαιούχοι που τυχόν προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού και αν ο αιτών πληρεί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διορισμού.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο αιτών δεν έχει προσκομίσει πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ή δικαστικές αποφάσεις είτε αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώνεται κατά τη διαδικασία της προανάκρισης ή της ανάκρισης ενώπιον των δικαστικών αρχών, με τις οποίες διαπιστώνεται και αιτιολογείται πλήρως η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ θανάτου και εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων καθώς και ότι ο θάνατος επήλθε κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της δίκης, τότε ο αρμόδιος για το διορισμό φορέας θα πρέπει να ζητήσει πόρισμα ΕΔΕ από την Υπηρεσία του θανόντος.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόρριψη αιτήματος διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος για το διορισμό φορέας απορρίπτει το αίτημα του διορισμού γιατί ο αιτών δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ή δεν έχει προσκομίσει τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού ή δεν πληρεί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διορισμού ή δεν έχει κενή θέση αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του αιτούντα το διορισμό.

       Ναι Ναι


      • 3 Αποδοχή αιτήματος διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος για το διορισμό φορέας διαπιστώνει ότι ο αιτών το διορισμό πληρεί και τις πέντε (5) προϋποθέσεις για το διορισμό, ότι έχει προσκομίσει τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, ότι πληρεί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διορισμού και ότι υπάρχει κενή θέση αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος για το διορισμό φορέας αποστέλλει αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, όπως ισχύει και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης /διορισμού του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό φάκελο με την αίτηση του δικαιούχου το διορισμό και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη θεμελίωση του δικαιώματος για την πρόσληψη/διορισμό του δικαιούχου (βλέπε την υπ΄αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/73/οικ. 4390/11-03-2021 σχετική με τη διαδικασία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΔΑ: 6ΗΥΒ46ΜΤΛ6-ΗΜΜ).

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος του αιτήματος διορισμού και των δικαιολογητικών από το Υπουργείο Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την άσκηση της συναρμοδιότητάς της και στο πλαίσιο της νομιμότητας της διοικητικής δράσης προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόρριψη αιτήματος διορισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από το Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ή από δικαστικές αποφάσεις είτε από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώνεται κατά τη διαδικασία της προανάκρισης ή της ανάκρισης ενώπιον των δικαστικών αρχών, δεν διαπιστώνεται και αιτιολογείται πλήρως η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ θανάτου και εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων καθώς και ότι ο θάνατος επήλθε κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος.

       Ναι Ναι


      • 7 Αποδοχή του αιτήματος διορισμού- Έκδοση απόφασης κατανομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος το διορισμό πληρεί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διορισμού, ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει τη σχετική απόφαση κατανομής η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και αναρτάται στη Διαύγεια.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του φορέα διορισμού για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει το φορέα διορισμού για το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση κατανομής καθώς και για τον αριθμό δημοσίευσης στη Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση του σχεδίου της Κοινής Απόφασης διορισμού από τον αρμόδιο για το διορισμό φορέα -Αποστολή της για συνυπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής και εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασίες για το διορισμό του δικαιούχου ( βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, ιατρικές γνωματεύσεις για την καταλληλότητα για τη θέση, καταχώρηση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κ.τ.λ.), το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο προωθεί το σχέδιο της Κοινής Απόφασης διορισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνοδευόμενο από τον πλήρη φάκελο (θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση διορισμού του δικαιούχου) προκειμένου να τύχει επεξεργασίας και να συνυπογραφεί.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή του σχεδίου της Κοινής Απόφασης του διορισμού από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει τον πλήρη φάκελο που συνοδεύει το σχέδιο της Κοινής Απόφασης διορισμού και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα συνυπογράφει το σχέδιο της Κοινής Απόφασης. Το υπογεγραμμένο σχέδιο επιστρέφεται στο αρμόδιο για το διορισμό όργανο.

       Σημειώσεις Κατά τον έλεγχο του σχετικού φακέλου που συνοδεύει το σχέδιο της Κοινής Απόφασης, εφόσον διαπιστωθεί να απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επικοινωνεί με το αρμόδιο για το διορισμό όργανο προκειμένου να το αποστείλει. Η υπογραφή του σχεδίου Κοινής Απόφασης ολοκληρώνεται εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά και ο φάκελος είναι πλήρης.

       Όχι Όχι


      • 11 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Κοινής Απόφασης διορισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο αποστέλλει για δημοσίευση στο ΦΕΚ την Κοινή Απόφαση διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 12 Καταχώριση νεοδιορισθέντος στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ορκωμοσία του νεοδιορισθέντος ο φορέας διορισμού ολοκληρώνει την καταχώρησή του στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου .

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.