Πιστοποιητικό Δοκιμής Οχήματος ADR

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3c010d9e-6dbc-4a67-aa7c-1f49e01f4120 319646

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πανεπιστήμια, Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 12

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR.

Πρόκειται για δικαιολογητικό το οποίο απαιτείται προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος από ΚΤΕΟ στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην υ.α. 132756/2023 (Β΄2887) και στη συνέχεια ένα όχημα που προορίζεται για μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων να λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις Δ/νσεις Μεταφορών των Περιφερειών.

Οι περιπτώσεις είναι ενδεικτικά οι εξής:

όταν δεν υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ή έχει λήξει ή τα στοιχεία του πιστοποιητικού δεν αντιστοιχούν στο όχημα. Το πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR εκδίδεται από φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR εγκεκριμένους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι φορείς είναι Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ). Τα στοιχεία τους αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR.

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται από τον προγραμματισμό εργασιών των φορέων και τη διάρκεια του ελέγχου που απαιτείται για το είδος του οχήματος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στους φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται από τους φορείς επιθεώρησης.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο εγγράφο αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο εγγράφο αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Αντίγραφο σχεδίου σε κλίμακα 1:50 και λεπτομερής τεχνική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος σύμφωνα με το μέρος 9 της Συμφωνίας ADR Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εφόσον πρόκειται για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του οχήματος Σχέδιο οχήματος

       Αντίγραφο σχεδίου σε κλίμακα 1:50 και λεπτομερής τεχνική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος σύμφωνα με το μέρος 9 της Συμφωνίας ADR Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εφόσον πρόκειται για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7873

      • 4 Αντίγραφο πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό των Ηνωμένων Εθνών (UN) Αρ. 105. Πιστοποίηση

       Αντίγραφο πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό των Ηνωμένων Εθνών (UN) Αρ. 105.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό των Ηνωμένων Εθνών (UN) Αρ. 105 γίνεται δεκτό ως βεβαίωση της συμμόρφωσης του οχήματος στις απαιτήσεις του κεφαλαίου 9.2 της Συμφωνίας ADR εφόσον οι απαιτήσεις του Κανονισμού αντιστοιχούν σ’ εκείνες του Κεφαλαίου 9.2 της Συμφωνίας ADR και υπό τον όρο ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο όχημα που μεταβάλλουν την εγκυρότητά του σύμφωνα με σχετική βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή. Εφόσον δεν καλύπτεται το κεφάλαιο 9.2 ή έχουν γίνει τροποποιήσεις, υποβάλλονται οι επιπλέον εγκρίσεις και πιστοποιητικά για το όχημα βάση με τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των απαιτήσεων του κεφ. 9.2 της Συμφωνίας ADR.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3603

      • 5 Έγγραφα τεκμηρίωσης με τα οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις του μέρους 9 της Συμφωνίας ADR ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος Τεχνικά χαρακτηριστικά

       Έγγραφα τεκμηρίωσης με τα οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις του μέρους 9 της Συμφωνίας ADR ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Έκδοση Εθνικής μεμονωμένης έγκρισης των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

       Σημειώσεις: Ειδικά για τις προσδέσεις της δεξαμενής στο όχημα που αναφέρονται στο τμήμα 9.7.3. της Συμφωνίας ADR υποβάλλεται μελέτη από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των προσδέσεων, σχέδιο του οχήματος με τη δεξαμενή τεσσάρων όψεων στο οποίο αναγράφονται οι διαστάσεις του και αποτυπώνονται οι προσδέσεις του και υπολογισμό της πρόσδεσης κατά περίπτωση οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6022

      • 6 Αντίγραφο μεμονωμένης έγκρισης πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος Έγκριση

       Αντίγραφο μεμονωμένης έγκρισης πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

       Σημειώσεις: Η μεμονωμένη έγκριση εκδίδεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 7 Αντίγραφο εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς Έγκριση

       Αντίγραφο εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Έκδοση Δελτίου Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου ΕΕ του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018 (Οχήματος)

       Σημειώσεις: Η έγκριση τύπου μικρής σειράς εκδίδεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8880

      • 8 Αντίγραφο δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχήματος Δελτίο

       Αντίγραφο δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Έκδοση Δελτίου Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου ΕΕ του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018 (Οχήματος)

       Σημειώσεις: Το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ εκδίδεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 9 Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης οχήματος Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος εκδίδεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018 για οχήματα με εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 10 Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού επιθεώρησης δεξαμενής ή συστοιχίας δοχείων ή χωνευτηρίων. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού επιθεώρησης δεξαμενής ή συστοιχίας δοχείων ή χωνευτηρίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό απαιτείται για μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. κυα 12436/706/2011 (Β’ 2039) σε βυτιοφόρο όχημα ή όχημα συστοιχίας δοχείων ή όχημα μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής άνω των 1.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς χωνευτηρίων για UN 3257. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από κοινοποιημένο φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 11 Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού αρχικής επιθεώρησης δεξαμενής. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού αρχικής επιθεώρησης δεξαμενής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό απαιτείται για καινούργια σταθερή ή αποσπώμενη δεξαμενή η οποία δεν εμπίπτει στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. Εκδίδεται από φορέα επιθεώρησης δεξαμενών ADR.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 8619

      • 12 Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού περιοδικής επιθεώρησης δεξαμενής Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού περιοδικής επιθεώρησης δεξαμενής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό απαιτείται για δεξαμενή που δεν είναι μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση μεταχειρισμένου βυτιοφόρου οχήματος. Εκδίδεται από φορείς επιθεώρησης δεξαμενών ADR.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 8619

      • 13 Πρακτικό επαλήθευσης δεξαμενής Πρακτικό

       Πρακτικό επαλήθευσης δεξαμενής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρακτικό απαιτείται για δεξαμενή που δεν εμπίπτει στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, εφόσον υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό επιθεώρησης δεξαμενής το οποίο έχει εκδοθεί από φορέα του εξωτερικού. Εκδίδεται από φορείς επιθεώρησης δεξαμενών ADR.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 8360

      • Απόφαση 3 132756 2023 2887 Β

       Περιγραφή Στην απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Μέρος της διαδικασίας που προηγείται της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης του οχήματος με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και η έκδοση του πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR από φορέα επιθεώρησης οχημάτων ADR σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9A%CE%9B6465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%C E%A8%CE%9E%CE%9C

       ΑΔΑ 9ΚΛ6465ΧΘΞ-ΨΞΜ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 145078 2021 3202 Β

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E%CE%A30465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%99%CE%A46

       ΑΔΑ ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 200035 2023 4101 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) με θέμα «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2407 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο»

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%99%CE%93465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%95%CE%95

       ΑΔΑ ΑΔΑ: 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ

      • 1 Παραλαβή αίτησης από το φορέα επιθεώρησης οχήματος ADR

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Προσκόμιση οχήματος στο χώρο ελέγχου του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος εγγράφων-δικαιολογητικών και οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται τα έγγραφα-δικαιολογητικά και γίνεται επιθεώρηση του οχήματος από το φορέα επιθεώρησης οχήματος ADR για τη βεβαίωση της συμμόρφωσης του οχήματος στις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR εκδίδεται από τον φορέα επιθεώρησης οχημάτων ADR σύμφωνα με το Υπόδειγμα του παραρτήματος Η της κυα 132756/20223 (Β 2887).

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.