Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2d913343-502c-400a-bc1a-205b1e0d9447 397772

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  5
  -
  7

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι η απόφαση δυνάμει της οποίας εκδόθηκε ένα συγκεκριμένο κληρονομητήριο δεν έχει τροποποιηθεί ή ανακληθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που να αφαιρεί το κληρονομητήριο. Εάν έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις τροποποιητικές κλπ αναφέρονται όλες στο πιστοποιητικό.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου από τα Ειρηνοδικεία, αν αφορά σε θανάτους από 01.03.2013 και Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου από τα Πρωτοδικεία αν αφορά θανάτους έως 28.02.2013.

  Διάρκεια Ισχύος

  6 Μήνες

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση υποβάλει ο ενδιαφερόμενος (διάδικος, παραστάντας δικηγόρος ή τρίτος, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον) στο γκισέ του αρμόδιου δικαστικού καταστήματος.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου

       Επίσημος τίτλος

       Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Δικαστικές Ο αιτών πρέπει να είναι διάδικος ή δικηγόρος.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Ο αιτών να έχει έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση της εν λόγω προϋπόθεσης διερευνάται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.


        Όχι Όχι

       • 1 Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής. Απαιτείται στην κατάθεση αίτησης και παραλαβή του πιστοποιητικού στο γκισέ. Το παράβολο αυξάνεται κατά 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο του πιστοποιητικού. 5 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1375

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ. 3 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2032

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 1

       • 3 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρώ 2 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2033

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Απόφαση δικαστηρίου περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου Απόφαση

        Απόφαση δικαστηρίου περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εαν ο αιτών είναι τρίτο πρόσωπο πλην των αιτούντων το κληρονομητήριο ή του πληρεξουσίου δικηγόρου που αναφέρεται στην απόφαση, απαιτείται εξουσιοδότηση από τα ανωτέρω πρόσωπα ή έγκριση της αίτησης λόγω εννόμου συμφέροντος από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • Νόμος 823, 1964, 1966 Α.Κ., 824 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. 4055 2012 51 Α

        Περιγραφή Αφορά απόφαση που παραγγέλνει τροποποίηση ή αφαίρεση κληρονομητηρίου ή διατάσσει την ανάκλησή του.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100051

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημά του στο αρμόδιο δικαστικό κατάστημα ή το ΚΕΠ το οποίο άμεσα διαβιβάζει το αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό κατάστημα.

        Σημειώσεις Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται με φυσική παρουσία.

        Όχι Όχι


       • 2 Ανάθεση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ανάθεση της αίτησης από τον Προϊστάμενο στον υπάλληλο.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση και την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται το πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου.

        Ναι Ναι


       • 5 Μη έκδοση πιστοποιητικού - Ενημέρωση ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Απορρίπτεται η αίτηση και δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού ενημερώνεται ο αιτών για περισσότερες διευκρινίσεις ή προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.