Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ba0c200-d393-49c0-8c88-5d4e91e9b925 491573 Establishment of a Société Anonyme (SA) through the One Stop Service

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Σύσταση εταιρείας, χωρίς την επίσκεψη σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, μέσω της πρόσβασης ενός από τους ιδρυτές της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένου 3ου προσώπου στην εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Δεν απαιτείται μεταφόρτωση κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας e-YMΣ.

Σημειώσεις

Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με πρότυπο καταστατικό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

      Επίσημος τίτλος

      Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας δια μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

      Νομοθεσία

       J1

       ,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ικανότητα δικαιοπραξίας ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα

       Όχι Όχι

      • 5 Εταιρικού δικαίου Χρήση πρότυπου καταστατικού κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 8 του ν. 4919/2022

       Όχι Όχι

      • 6 Εταιρικού δικαίου Να μην απαιτείται από ειδικές διατάξεις η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου

       Όχι Όχι

      • 7 Εταιρικού δικαίου Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται οι εταιρείες: α) η σύσταση των οποίων προέρχεται από κάθε είδους μετασχηματισμό, δηλαδή σύσταση νέας εταιρείας κατόπιν μετατροπής, διάσπασης ή συγχώνευσης υπαρχουσών εταιρειών, β) για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται άδεια από αρμόδια διοικητική αρχή και ιδίως οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστκές επιχειρήσεις, υπό την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), τα πιστωτικά και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, και γ) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

       Όχι Όχι

      • 1 Ηλεκτρονική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας 18 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Απόδοση του 1‰ (ένα τοις χιλίοις) επί του εταιρικού κεφαλαίου της Α.Ε. υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.epant.gr/ea/antapodotiko.html

       Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 63577 2018 2380 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών Τροποποιήσεις: Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ(Β) 2681/6-7-2018

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202380

       ΑΔΑ 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ

      • Νόμος 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • Νόμος 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Άδεια διαμονής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Νόμος 109 4497 2017 171 Α

       Περιγραφή Περιγράφεται ο τρόπος που υπογράφονται ηλεκτρονικά είτε με α) την ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, η οποία έχει νομική ισχύ και είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού, όπως ισχύει, είτε με β) την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 12 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, η οποία έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 25 της παραγράφου 2 του εν λόγω Κανονισμού, όπως ισχύει, τα πρότυπα καταστατικά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100171

      • Νόμος 4548 2018 104 Α

       Περιγραφή Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100104

      • 1 Είσοδος στην πλατφόρμα e-YMΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eyms.businessportal.gr/auth

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (ένας εκ των ιδρυτών ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο) επισκέπτεται την ιστοσελίδα της e-YMΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth) και αφού αυθεντικοποιηθεί, εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης πρότυπου καταστατικού


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στοιχεία στην ψηφιακή πλατφόρμα και συμπληρώνει όλα απαιτούμενα πεδία.

       Όχι Όχι


      • 3 Προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

       Σημειώσεις Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ., η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης μπορεί να επανεκκινηθεί με διαφορετική επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν σε ΥΜΣ των Επιμελητηρίων ή σε Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.

       Όχι Όχι


      • 4 Ειδοποίηση λοιπών ενδιαφερομένων (ιδρυτών)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την αίτηση σύστασης εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 5 Ηλεκτρονική υπογραφή


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο (κωδικοί TAXISnet) και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή απαιτούμενου κόστους


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Καταβάλλεται ηλεκτρονικά το κόστος σύστασης της εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώριση Σύστασης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική σύσταση της ανώνυμης εταιρείας.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.