Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5968f9dc-d76c-4a99-9d61-d549a55e4105 596897 Establishment of a Private Capital Company through the One Stop Service

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Σύσταση εταιρείας, χωρίς την επίσκεψη σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, μέσω της πρόσβασης ενός από τους ιδρυτές της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένου 3ου προσώπου στην εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

18 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας e-YMΣ.

Σημειώσεις

Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας δια μέσω της e-ΥΜΣ

      Επίσημος τίτλος

      Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας δια μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

      Νομοθεσία

       J1, N1

       ,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κωδικούς TaxisNet

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ικανότητα δικαιοπραξίας ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένων

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα

       Όχι Όχι

      • 5 Εταιρικού δικαίου Χρήση πρότυπου καταστατικού και πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 13 του Ν. 4919/2022 και των ΥΑ 143197/2021 και ΥΑ 143324/2021

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Να μην απαιτείται από ειδικές διατάξεις η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου

       Όχι Όχι

      • 1 Ηλεκτρονική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας 18 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • Νόμος 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • Υπουργική Απόφαση 143197 2021 6413 Β

       Περιγραφή Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 491)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206413

       ΑΔΑ 9ΞΣΨ46ΜΤΛΡ-ΡΙΝ

      • Υπουργική Απόφαση 143324 2021 6460 Β

       Περιγραφή Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ - Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 109491/16-10-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4619)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206460

       ΑΔΑ 9ΘΔΟ46ΜΤΛΡ-ΝΙ5

      • Νόμος 4072 2012 86 Α

       Περιγραφή Ως τροποποιήθηκε και ισχύει – Περί ΙΚΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100086

      • Νόμος 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Άδεια διαμονής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13 63577 2018 2380 Β

       Περιγραφή Σύσταση μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202380

       ΑΔΑ 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ

      • 1 Είσοδος στην πλατφόρμα e-YMΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eyms.businessportal.gr/auth

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (ένας εκ των ιδρυτών ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο) επισκέπτεται την ιστοσελίδα της e-YMΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth) και αφού αυθεντικοποιηθεί, εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση πεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα πεδία (πχ. πρότυπο κατασταστικό με πρόσθετο περιεχόμενο).

       Όχι Όχι


      • 3 Προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 63577/2018)

       Όχι Όχι


      • 4 Ειδοποίηση λοιπών ενδιαφερομένων (ιδρυτών)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την αίτηση σύστασης εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή καταστατικού από τους λοιπούς ενδιαφερομένους (ιδρυτές)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι (λοιποί ιδρυτές) αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο (κωδικοί TAXISnet) και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή απαιτούμενου κόστους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Καταβάλλεται ηλεκτρονικά το κόστος σύστασης της εταιρείας.

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση καταχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση μέσω e-ΥΜΣ. Ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική σύσταση της ανώνυμης εταιρείας

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.