Τήρηση μητρώου επιβλεπόντων μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων Βιομηχανικών Ορυκτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e5e34c0-197d-44cd-8d7d-ebeb92fdf175 553419

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
6
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τήρηση μητρώου επιβλεπόντων μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων βιομηχανικών ορυκτών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται, κάθε στιγμή λειτουργίας έκαστου εκ των ανωτέρω μεταλλευτικού ή λατομικού έργου, η διαπίστωση ότι το σύνολο των εγκεκριμένων θέσεων της ιεραρχίας καλύπτεται από φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η ανάθεση και ανάληψη καθηκόντων για τα στελέχη της ιεραρχίας, σε ένα μεταλλευτικό έργο, γίνεται με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες αναγράφονται τα είδη των εργασιών που ανατίθενται.

Από τις παραπάνω δηλώσεις, όσες αφορούν καθήκοντα επιβλεπόντων με την έννοια του άρθρου 16 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), πρέπει, με ευθύνη του εκάστοτε διοικολύμενου, να διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Οι ανωτέρω αναθέσεις καθηκόντων οφείλουν υποχρεωτικά να αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης του έργου.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ Το εν λόγω μητρώο δεν είναι δημοσιευμένο/ αναρτημένο και διαθέσιμο στο κοινό.

Εξυπηρετεί τη αδιάκοπη διαπίστωση και επιβεβαίωση πλήρωσης του συνόλου των προβλεπόμενων, από το εγκεκριμένο Οργανόγραμμα, θέσεων εργασίας σε κάθε στιγμή λειτουργίας του έργου και από το κατάλληλο προσωπικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων επιβλεπόντων

Σημειώσεις

Η αίτηση/ γνωστοποίηση υλοποιείται με ευθύνη του διοικούμενου και συνοδεύει τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις. Στις υπεύθυνες δηλώσεις αποτυπώνεται η ανάθεση καθηκόντων από τον διοικούμενο στον κατάλληλο επιστήμονα και η ανάληψη των καθηκόντων αυτών από τον επιστήμονα.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις περιγράφονται με ακρίβεια τα είδη των εργασιών που ανατίθενται, ενώ ταυτόχρονα, οι θέσεις καθηκόντων πρέπει να αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο οργανόγραμμα του έργου.

Δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ενημέρωση/ γνωστοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ, αλλά νοείται ότι η γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα χωρίς καθυστέρηση από την ανάθεση/ ανάληψη των καθηκόντων επιβλεπόντων του έργου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
    • 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τήρηση μητρώου επιβλεπόντων μηχανικών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων Βιομηχανικών Ορυκτών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για τα μεταλλεία ή τα λιγνιτωρυχεία, για τα οποία υποβάλλονται στοιχεία, το οποίο αποδεικνύεται από: 1. σύμβαση παραχώρησης για συγκεκριμένο μεταλλείο ή σύμβαση μίσθωσης για συγκεκριμένο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο ή Τμήμα αυτού, από την Ελληνική Δημοκρατία, για τα μεταλλεία, 2. σύμβαση μίσθωσης για συγκεκριμένο λιγνιτωρυχείο ή Τμήμα αυτού, από την Ελληνική Δημοκρατία, για τα λιγνιτωρυχεία.


       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Αναφορικά με τα ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών για το οποία υποβάλλονται στοιχεία, ο διοικούμενος οφείλει να έχει το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των βιομηχανικών λατομικών ορυκτών. Το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν τα ορυκτά αυτά ή σε όποιον ο ιδιοκτήτης το παραχώρησε.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

       Ναι Ναι

      • 3 Περιβαλλοντικές Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ: Ο διοικούμενος οφείλει να έχει ΑΕΠΟ για τη δραστηριότητά του, στο συγκεκριμένο μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων.


       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Εγκριτική Απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης: Κατόπιν λήψης της απαραίτητης ΑΕΠΟ (βλέπε προϋπόθεση 3) και εφόσον πληρούνται οι ιδιοκτησιακές προϋποθέσεις 1 ή 2, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει εγκριτική απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης για το συγκεκριμένο μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων.


       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Εγκεκριμένο Κανονισμό Ασφαλείας: Κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Ασφαλείας του συγκεκριμένου μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων.


       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Εγκεκριμένο Οργανόγραμμα: Κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει απόφαση έγκρισης του Οργανογράμματος του συγκεκριμένου μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων.


       Όχι Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο διοικούμενος είναι νομικό πρόσωπο και απαιτείται να αποδειχθεί ότι εκπροσωπείται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο δύναται να είναι σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία, καταστατικό εταιρείας, πράξη διοικητικού συμβουλίου, κα. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκύπτει η ικανότητα το νομικό πρόσωπο να εκπροσωπείται ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης με συγκεκριμένο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δύναται να εξαχθεί από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας (λχ η σύμβαση δυνάμει της οποίας δραστηριοποιείται ο διοικούμενος), τότε η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή έχει υποβληθεί ήδη στην υπηρεσία και δεν έχει μεταβληθεί, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή της κάθε φορά που ο διοικούμενος (νομικό πρόσωπο) συναλλάσσεται/ επικοινωνεί με τη Δημόσια Διοίκηση. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται "δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9338

      • 2 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή από την οποία προκύπτουν τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 3 Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για μεταλλεία ή λιγνιτωρυχεία, για τα οποία υποβάλλονται τα στοιχεία ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων. Τα στοιχεία αυτά - δηλαδή οι συμβάσεις - τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Σύμβαση

       Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για μεταλλεία ή λιγνιτωρυχεία, για τα οποία υποβάλλονται τα στοιχεία ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων. Τα στοιχεία αυτά - δηλαδή οι συμβάσεις - τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω συμβάσεων πραγματοποιείται κατά τη λήψη του αιτήματος/ γνωστοποίησης του διοικούμενου, με βάσει το αρχείο της υπηρεσίας, με σκοπό τη διαπίστωση ότι πράγματι ο διοικούμενος πληροί τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην υπηρεσία, η οποία έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο (G2B), και να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 4 Κατάλληλο συμβολαιογραφικό έγγραφο, δυνάμει του οποίου ο διοικούμενος έχει το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των βιομηχανικών λατομικών ορυκτών, στο ορυχείο βιομηχανικών ορυκτών για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία ανάθεσης/ανάληψης καθηκόντων. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Κατάλληλο συμβολαιογραφικό έγγραφο, δυνάμει του οποίου ο διοικούμενος έχει το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των βιομηχανικών λατομικών ορυκτών, στο ορυχείο βιομηχανικών ορυκτών για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία ανάθεσης/ανάληψης καθηκόντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των βιομηχανικών λατομικών ορυκτών ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν τα ορυκτά αυτά ή σε όποιον ο ιδιοκτήτης το παραχώρησε. Είναι σαφώς διακριτό από το μεταλλευτικό δικαίωμα που αποδεικνύεται με το δικαιολογητικό 3.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 3139

      • 5 Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή Εκμετάλλευσης Λατομείου Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή Εκμετάλλευσης Λατομείου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή ή Εκμετάλλευσης Λατομείου καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή από την οποία προέρχονται τα υποβληθέντα στοιχεία. Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω απόφασης είναι η προγενέστερη έκδοση ΑΕΠΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 6 Απόφαση έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου ή Λιγνιτωρυχείου ή Ορυχείου Βιομηχανικού Ορυκτού Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου ή Λιγνιτωρυχείου ή Ορυχείου Βιομηχανικού Ορυκτού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται, μετά από σχετικό αίτημα του διοικούμενου, για μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί εγκριτική απόφαση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείου ή έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή εκμετάλλευσης λατομείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Απόφαση έγκρισης Οργανογράμματος Μεταλλείου ή Λιγνιτωρυχείου ή Ορυχείου Βιομηχανικού Ορυκτού Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης Οργανογράμματος Μεταλλείου ή Λιγνιτωρυχείου ή Ορυχείου Βιομηχανικού Ορυκτού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται, μετά από σχετικό αίτημα του διοικούμενου, για μεταλλείο ή λιγνιτωρυχείο ή ορυχείο βιομηχανικού ορυκτού, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί εγκριτική απόφαση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείου ή έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού ή εκμετάλλευσης λατομείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 8 Η αίτηση γνωστοποίηση, από τον διοικούμενο, συνοδεύει τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων, οι οποίες είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής και στις οποίες αναγράφονται τα είδη των εργασιών που ανατίθενται. Η ανάθεση καθηκόντων λαμβάνει χώρα από τον διοικούμενο προς τον επιστήμονα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η ανάληψη καθηκόντων λαμβάνει χώρα από τον επιστήμονα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι ανωτέρω αναθέσεις καθηκόντων οφείλουν υποχρεωτικά να αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης του έργου. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η αίτηση γνωστοποίηση, από τον διοικούμενο, συνοδεύει τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης/ ανάληψης καθηκόντων, οι οποίες είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής και στις οποίες αναγράφονται τα είδη των εργασιών που ανατίθενται. Η ανάθεση καθηκόντων λαμβάνει χώρα από τον διοικούμενο προς τον επιστήμονα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η ανάληψη καθηκόντων λαμβάνει χώρα από τον επιστήμονα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι ανωτέρω αναθέσεις καθηκόντων οφείλουν υποχρεωτικά να αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης του έργου.       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) Περιγραφή αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νομοθετικό Διάταγμα 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Περί Μεταλλευτικού Κώδικος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • Νόμος 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 2018 5018 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Υπουργική Απόφαση ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 2018 480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200480

      • Υπουργική Απόφαση 14 - 19 Δ7/Α/οικ.12050/2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • 1 Παραλαβή στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διοικούμενος οφείλει να γνωστοποιεί την ανάθεση και ανάληψη καθηκόντων επιβλεπόντων, χωρίς καθυστέρηση, κάθε φορά που αυτή συντελείται. Η ανάθεση/ ανάληψη καθηκόντων πρέπει να είναι σε συμφωνία με την εγκεκριμένη οργανωτική διάρθρωση του μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών. Η γνωστοποίηση υλοποιείται με ευθύνη του διοικούμενου. Τα στοιχεία υποβάλλονται ταυτόχρονα, εκτός από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ (δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών) και στην κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Εφόσον, τα απαιτούμενα στοιχεία υποβληθούν, πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνονται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Προκαταρκτικός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αναφορικά με το μητρώο επιβλεπόντων, δεν προβλέπεται συγκεκριμένη χρονική περίοδος για την υποβολή των στοιχείων. Ο διοικούμενος ενημερώνει για την ανάθεση/ ανάληψη καθηκόντων, χωρίς καθυστέρηση, κάθε φορά που αυτή υλοποιείται την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Η πρώτη γνωστοποίηση οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών, κατόπιν έγκρισης του οργανογράμματος μεταλλείου ή λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών, και σίγουρα, πριν την έναρξη της εξορυκτικής δραστηριότητας, με σκοπό την επιβεβαίωσης πλήρωσης των προβλεπόμενων θέσεων από πρόσωπα που έχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστώνεται ότι η ανάθεση/ ανάληψη είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο οργανόγραμμα του έργου και με την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι διαδικασία της γνωστοποίησης πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, λχ α) ότι υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, β) ότι ο διοικούμενος έχει το σύνολο των προαπαιτούμενων δικαιωμάτων δραστηριοποίησης ή αδειών, γ) ότι υποβάλλονται από το φυσικό πρόσωπο που - δυνάμει των νομιμοποιητικών εγγράφων - δύναται να εκπροσωπεί τον διοικούμενο, στην περίπτωση που ο διοικούμενος είναι νομικό πρόσωπο, κλπ.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας, αλλά κυρίως από το βαθμό συμμόρφωσης των διοικούμενων.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν είναι ορθά, αλλά με δυνατότητα διόρθωσης/θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά επιδέχονται διόρθωσης - λχ η ανάθεση καθηκόντων έχει γίνει σε επιστήμονα που δεν κατέχει την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία ειδικότητα ή λχ στις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις δεν έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής - η υπηρεσία αποστέλλει έγγραφο και αναμένεται η συμμόρφωση του διοικούμενου και η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Με τη συμμόρφωση του διοικούμενου, επαναλαμβάνεται το βήμα 1 με παραλαβή των στοιχείων από την υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας, αλλά κυρίως από το βαθμό συμμόρφωσης των διοικούμενων.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαπίστωση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν είναι ορθά, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης/θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης/ θεραπείας - λχ ο διοικούμενος δεν έχει το απαιτούμενο δικαίωμα δραστηριοποίησης ή τις απαιτούμενες άδειες - η υπηρεσία αποστέλλει έγγραφο, με το οποίο ενημερώνει σχετικά τον διοικούμενο και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο, χωρίς ενημέρωση του σχετικού μητρώου επιβλεπόντων.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας, αλλά κυρίως από το βαθμό συμμόρφωσης των διοικούμενων.

       Ναι Ναι


      • 5 Διαπίστωση υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι τα υποβληθέντα στοιχεία πληρούν το σύνολο των νόμιμων προϋποθέσεων, περιορισμών και απαιτήσεων, ενημερώνεται το μητρώο επιβλεπόντων και η υπόθεση αρχειοθετείται.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας, αλλά κυρίως από το βαθμό συμμόρφωσης των διοικούμενων.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.