Άδεια Ίδρυσης Κατασκήνωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e5d5c5c-acba-419e-b970-8935d5dd30e9 753826 Camp establishment licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 13 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης και απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης


Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση άδειας ίδρυσης παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης

Σημειώσεις

Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση άδειας ίδρυσης Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης, θα αναφέρονται:
 • α) Η επωνυμία ή τίτλος της κατασκήνωσης και τα στοιχεία του προσώπου που ζητεί την άδεια.
 • β) Η ακριβής θέση που θα εγκατασταθεί η κατασκήνωση, το υψόμετρο, η έκταση, το ποσοστό και το είδος της φυτείας (πεύκα, δένδρα, θάμνοι κ.λπ.) ο τρόπος ύδρευσης του χώρου, η μορφολογία της επιφάνειας του χώρου (κλίση εδάφους, λόφοι κ.λπ.).
 • γ) Η προβλεπόμενη δυναμικότητα σε άτομα που θα
εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο και οι κατηγορίες κατασκηνωτών που θα φιλοξενεί

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Ίδρυσης Κατασκήνωσης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Ύπαρξη εδαφικού χώρου κατάλληλου για την εγκατάσταση κατασκήνωσης. Κατάλληλος εδαφικός χώρος είναι εκείνος: α. Που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 τουλάχιστον μέτρων από το όριο εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένο οικισμό. Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων από τα όρια οικισμού, εφόσον η χρήση της κατασκήνωσης, είναι συμβατή με το χωροταξικό - Πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής (Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.), ή ελλείψει αυτού με τις γενικότερες κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας. β. Που έχει επιφάνεια τουλάχιστον δέκα (10) στρεμμάτων. Ο αριθμός των κατασκηνωτών να μην υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) ανά στρέμμα. Στις κατασκηνώσεις μπορούν να φιλοξενούνται κατασκηνωτές και πέρα από τη δυναμικότητα της μέχρι ποσοστό 20% επ αυτής. γ. Που είναι κατάλληλος από άποψη κλιματολογικών συνθηκών και φυσικών στοιχείων για τη διαμονή ατόμων κατά το καλοκαίρι υπό υγιεινές συνθήκες για ανάπαυση και αναψυχή. δ. Που βρίσκεται μακριά από βιομηχανικές ζώνες και ανθυγιεινές εστίες επιχειρήσεις μόνιμου σταυλισμού (πίνακας 1 και 2 Ν. 4056/2012) και είναι απαλλαγμένος από θόρυβο και κάθε άλλου είδους ενόχληση. ε. Που έχει έδαφος ξερό και αν είναι δυνατόν πορώδες για την απορρόφηση των όμβριων υδάτων και δεν βρίσκεται κοντά σε ρυάκια ή νερά που λιμνάζουν. στ. Που έχει τη δυνατότητα παροχής υγιεινού και σε επαρκή ποσότητα νερού ή με δυνατότητα σύνδεσης σε δημοτικό ή κοινοτικό υδροδοτικό δίκτυο ή από κατάλληλα αδειοδοτημένη και ελεγχόμενη γεώτρηση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση και αποχέτευση. ζ. Που είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος από όλους τους αρμόδιους φορείς μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, με προεξάρχουσες την εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και την εκπόνηση και έγκριση των μελετών ασφαλούς διαβίωσης και παραμονής εργαζομένων, φιλοξενουμένων και επισκεπτών, στους χώρους της κατασκήνωσης. Αυθαίρετοι κατασκηνωτικοί χώροι, κατασκευές και εγκαταστάσεις (π.χ. ιστοί φωτισμού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), δεν δύναται να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν, αν πριν από την υποβολή της αιτήσεώς τους, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν προβεί με ευθύνη και φροντίδα τους στην οριστική τακτοποίηση τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Ύπαρξη πυροσβεστικών μέσων και υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Τήρηση προϋποθέσεων αναφορικά με τις υποχρεωτικές / προαιρετικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης» της ΚΥΑ Αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450 (ΦΕΚ 2712/Β/2016), σημείο Α. Υποχρεωτικές Εγκαταστάσεις και σημείο Β. Προαιρετικές Εγκαταστάσεις.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Όλα τα μέλη της διοίκησης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας της κατασκήνωσης να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα.

       Όχι Όχι

      • 9 Τεχνικές Έγκριση εγκατάστασης που εκδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όπου απαιτείται εφόσον η κατασκήνωση πρόκειται να λειτουργήσει σε δάση ή σε δασική έκταση

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό Διάγραμμα του εδαφικού χώρου της κατασκήνωσης που θα υπογράφεται από Διπλωματούχο Μηχανικό στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διάταξη των εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων της (κοιτώνες, σκηνές, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, χώροι αθλοπαιδιών και κάθε άλλης εγκατάστασης). Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό Διάγραμμα του εδαφικού χώρου της κατασκήνωσης που θα υπογράφεται από Διπλωματούχο Μηχανικό στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διάταξη των εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων της (κοιτώνες, σκηνές, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, χώροι αθλοπαιδιών και κάθε άλλης εγκατάστασης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Έκθεση διπλωματούχου μηχανικού που να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων κτισμάτων που υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν και του τρόπου αναπτύξεως της κατασκήνωσης (σκηνές, κοιτώνες, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, λουτήρες, νιπτήρες, γήπεδα αθλοπαιδιών, αποθήκες, ιατρεία, αναρρωτήρια και κάθε άλλη εγκατάσταση) και περιγραφή προσπελασιμότητας της κατασκήνωσης. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Έκθεση διπλωματούχου μηχανικού που να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων κτισμάτων που υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν και του τρόπου αναπτύξεως της κατασκήνωσης (σκηνές, κοιτώνες, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, λουτήρες, νιπτήρες, γήπεδα αθλοπαιδιών, αποθήκες, ιατρεία, αναρρωτήρια και κάθε άλλη εγκατάσταση) και περιγραφή προσπελασιμότητας της κατασκήνωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Οικοδομική άδεια ή εξαίρεση από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 720/1977 και του ν. 1337/1983, ή βεβαίωση ότι προϋπήρχε του έτους 1955 ή οριστικής τακτοποίησης κατόπιν οριστικής υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. Άδεια δόμησης

       Οικοδομική άδεια ή εξαίρεση από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 720/1977 και του ν. 1337/1983, ή βεβαίωση ότι προϋπήρχε του έτους 1955 ή οριστικής τακτοποίησης κατόπιν οριστικής υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 4 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών λειτουργίας της κατασκήνωσης. Όταν πρόκειται περί Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεων και προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών λειτουργίας της κατασκήνωσης. Όταν πρόκειται περί Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεων και προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Συμφωνητικό Μίσθωσης. Σε περίπτωση μίσθωσης, προσκομίζεται το συμφωνητικό μίσθωσης αρμόδια αναρτημένο στο Taxisnet. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Συμφωνητικό Μίσθωσης. Σε περίπτωση μίσθωσης, προσκομίζεται το συμφωνητικό μίσθωσης αρμόδια αναρτημένο στο Taxisnet.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/misthoteria-akineton

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη διαδικασία ανάρτησης και διαχείρισης μισθωτηρίων ακινήτων, δείτε τον παραπάνω σύνδεσμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 2905

      • 7 Ασφαλιστική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 8 Φορολογική ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 9 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα και δεν διώκεται. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα και δεν διώκεται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 10 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ή για το φυσικό πρόσωπο εταίρο εταιρίας ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα καθώς και για τα μέλη της διοίκησης του που να αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Επικαιροποιημένο αντίγραφο κατασταστικού Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικαιροποιημένο αντίγραφο κατασταστικού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο φυσικό πρόσωπο για το καθένα από τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία θα ασκείται η διεύθυνση ή η εποπτεία τις κατασκήνωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 13 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να καθορίζεται εάν η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να καθορίζεται εάν η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο φυσικό πρόσωπο για το καθένα από τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία θα ασκείται η διεύθυνση ή η εποπτεία τις κατασκήνωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 14 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία δηλώνεται ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη για τα εξής αδικήματα : α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία δηλώνεται ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη για τα εξής αδικήματα : α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.37641/1450 2016 2712 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις. Από την ισχύ της ως άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α., καταργείται κάθε άλλη απόφαση ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη Κ.Υ.Α.. Κατηργημένες Αποφάσεις Υ.Α. οικ.1277/1989 (ΦΕΚ 199/Β/1989), Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 966/Β/2006), Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 1022/Β/2007), Κ.Υ.Α. Π1β/Γ. Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/Β/2006) και Κ.Υ.Α. Π1β/Γ.Π.οικ.123827/2011 (ΦΕΚ 226/Β/2011), Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), Υ.Α. 1277/1989 (ΦΕΚ 199/Β/1989), ΔΙΑΔΠ /Α1/3143/14-2-2002 (ΦΕΚ 193/Β/2002)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202712

       ΑΔΑ ΩΙΖ6465Θ1Ω-0ΙΓ

      • Νόμος 36, 52 παρ. 10 4280 2014 159 Α

       Περιγραφή Δασικές περιοχές και παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας / Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: - Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) παρ. 5 αρ. 145 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας) - Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) παρ. 2 αρ. 46 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100159

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 25/VII/2012 2012 2618 Β

       Περιγραφή Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού: Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202618

      • Νόμος 2345 1995 213 Α

       Περιγραφή Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Τροποποιήθηκε από τον ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018) παρ. 3, αρ. 59 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Εξουσιοδότηση Κ.Υ.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100213

      • Νόμος 100 5041 2023 87 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 1 του 2345/1995 (Α213)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100087

      • Νόμος 3-8 4837 2021 178 Α

       Περιγραφή Πρόληψη Και Αντιμετώπιση Περιστατικών Κακοποίησης Και Παραμέλησης Ανήλικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100178

      • Νόμος 65 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν.4837/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στο ΚΕΠ - ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης - Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείου Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή ο Υπάλληλος του ΚΕΠ – ΕΚΕ, ελέγχει την πληρότητα των Δικαιολογητικών – Εντύπων. Το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ, χρεώνει/διαβιβάζει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα ως προς την ορθότητα, ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα πρέπει να διορθωθεί και να επανυποβληθεί και διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλόλητας της αριθμ. Δ27/οικ. 16952/707/30-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1327).

       Όχι Όχι


      • 6 Επιτόπιος έλεγχος και σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλότητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με το πέρας του επιτόπιου ελέγχου, η Επιτροπή Καταλληλότητας συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εισήγησης έκδοσης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και τη διαβιβάζει με τον φάκελο στον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή εισήγησης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή εισήγησης από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή εισήγησης από τoν Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και την επιστρέφει στο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει την άδεια ίδρυσης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.