Άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc44c575a-66d1-4cac-a84b-0d2823bd7c86 445756 Licence to establish and/or operate a pure or mixed service station for the supply of liquefied natural gas (LNG) to vehicles

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

24 έως 27

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή/και λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα ή την τροποποίηση δεδομένων της άδειας λειτουργίας και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

Με την ίδια διαδικασία χορηγούνται άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για την εγκατάσταση πρατηρίων LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσεως. Η εγκατάσταση πρατηρίων LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσεως πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε θέματα ασφάλειας, ενώ οι σχετικές άδειες χορηγούνται κατόπιν υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (υπ. αρ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 2022) υ.α., άρθρα 9 (παρ. 8), 12, 13 και 14). Ως αμιγές πρατήριο LNG ή/και L-CNG ή ως μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG και υγρών καυσίμων ή/και CNG, ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται το πρατήριο LNG, το οποίο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσής του, το χρησιμοποιεί για να ανεφοδιάζει συγκεκριμένης χρήσης και αριθμού τροχοφόρα οχήματα, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (υπ. αρ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 2022) υ.α., άρθρο 9).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργία αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG

Σημειώσεις

 1. Αίτηση άδειας ίδρυσης: Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (αδειοδοτούσα Αρχή), αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου.
 2. Αίτηση άδειας λειτουργίας: Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής LNG ή/και L-CNG, υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (αδειοδοτούσα Αρχή), αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, πριν την λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής.
 3. Η αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλεται συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, η αίτηση, μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
 4. Για την άδεια λειτουργίας: Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά (με email), συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Άδεια ίδρυσης: Στην περίπτωση που η αδειοδοτούσα Υπηρεσία δεν έχει εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες μετά την αίτηση άδεια ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    Άδεια λειτουργίας: Στην περίπτωση που η αδειοδοτούσα Υπηρεσία δεν έχει εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες μετά την αίτηση άδειας λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι μπορεί νομίμως να λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44). Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας: Στην περίπτωση που η αδειοδοτούσα Υπηρεσία δεν έχει εγκρίνει ή απορρίψει το αίτημα, δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την αίτηση τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    Κατά των αποφάσεων που σχετίζονται με την άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργίας, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή ή/και να υποβάλλει αίτηση θεραπείας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4558/2018 (Α’ 133).

    NACE

    • 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση / Έκδοση Άδειας Ίδρυσης ή/και Λειτουργίας Πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα. Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου LNG σε οχήματα.

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική). Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω:

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων παροχής (LNG) είναι όσα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών δικαιούνται άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας «Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Υπεύθυνος λειτουργίας σε κάθε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας (όπως και τα πρατήρια LNG), ορίζεται ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 24, του νόμου 4439/2016 και το άρθρο 7 της υπ. αρ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 2022) υ.α..

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Προϋπόθεση για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αιτούνται άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων LNG, είναι: i) Η μη καταδίκη για νοθεία καυσίμων και λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 183). ii) Η κατοχή νόμιμου δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής LNG σε οχήματα, απαιτείται να έχει εκδοθεί ή άδεια ίδρυσής του.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Για την άδεια ίδρυση πρατηρίου απαιτείται να πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις της υπ. αρ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 022) υ.α. που αφορούν: 1. στη χωροταξική θέση και κυκλοφοριακή σύνδεση των πρατηρίων LNG και L-CNG (άρθρο 4), 2. στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, κανονισμούς και αποφάσεις που έχουν εφαρμογή στα πρατήρια και εγκαταστάσεις LNG (άρθρο 3), 3. στις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου LNG ή/και άλλων σημείων ή/και κτιρίων ή/και του περιγράμματος του πρατηρίου LNG (άρθρο 5), 4. τις κτιριακές εγκαταστάσεις που επιτρέπονται εντός αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG (άρθρο 6), 5. τα μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας πρατηρίων LNG ή/και L-CNG (άρθρο 8).

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του πρατηρίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 172058/2016 (Β΄ 354) κοινής υπουργικής απόφασης, για την άδεια ίδρυσης απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 5 της εν λόγω κ.υ.α., καθώς επίσης και του φακέλου Κοινοποίησης, την πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) και λοιπών δικαιολογητικών. Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην υπ’ αρ. 172058/2016 (Β΄ 354) κ.υ.α., στο παράρτημα Ι, μέρος 2, σημείο 18, αναφέρεται ότι, το όριο για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας για αμιγές πρατήριο LNG είναι οι 50 τόνοι και των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας οι 200 τόνοι. Σε περίπτωση μικτού πρατηρίου με LNG, με αποθήκευση επιπλέον επικίνδυνων ουσιών ή/και καυσίμων, οι απαιτήσεις αλλάζουν και καθορίζονται επίσης από την ίδια κ.υ.α. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται μετά τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης ενώ τα διαστήματα της παρ. 2, του άρθρου 12, της υπ. αρ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 022) υ.α. προσαυξάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθρου 6, της υπ αρ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 354).

       Όχι Όχι

      • 8 Οικονομικές Πληρωμή των ανταποδοτικών τελών, τα οποία ορίζει ο νόμος 3054/2002 για τα πρατήρια με άδεια λιανικής εμπορίας (άρθρο 7, παρ. 3), και τα οποία εξειδικεύονται στο άρθρο 2, παρ. α.5 και β, της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 (ΦΕΚ 3151 Β΄ 2020). Εφαρμόζεται στα μικτά πρατήρια με LNG ή/και L-CNG και υγρά καύσιμα. Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται α) σε αμιγές πρατήριο LNG ή/και L-CNG και β) στα πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως.

       Όχι Όχι

      • 9 Υπηκοότητας Στο άρθρο 23 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α), αναφέρει ότι, τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών, προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών (με LNG κ.λπ.) ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι, είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά, τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα, και το σε ισχύ, δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8461

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Άδεια Ίδρυσης: Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Άδεια Ίδρυσης: Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικτών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Αμιγώς Υγραερίου Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Διανομής Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

       Σημειώσεις: Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του υπό ίδρυση πρατηρίου LNG, με συντεταγμένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του υπό ίδρυση πρατηρίου, οι διαστάσεις των πλευρών του, η θέση του με τα πλάτη των οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δεξαμενών ή κυλίνδρων και των αντλιών και διανομέων, του σημείου πλήρωσης δεξαμενής ή κυλίνδρου, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του υπό ίδρυση πρατηρίου, καθώς και όλες οι αποστάσεις ασφαλείας (άρθρο 5, της υπ’ αρ. 188543/2022 (Β΄ 3368) κ.υ.α.). Στην περίπτωση που το πρατήριο γειτνιάζει με περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον και την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι/μνημεία, περιοχές Natura κ.λπ.) απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Άδεια Ίδρυσης: Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια Ίδρυσης: Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, δηλώνεται ότι: α) Στην περίπτωση Φυσικού προσώπου: i) Κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 183). ii) Έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG. β) Στην περίπτωση Νομικού προσώπου: i) Κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 183). ii) To νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG. Η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Άδεια Ίδρυσης: Υπεύθυνη δήλωση, του μελετητή της εγκατάστασης, μηχανικού, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια Ίδρυσης: Υπεύθυνη δήλωση, του μελετητή της εγκατάστασης, μηχανικού, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης, μηχανικού, δηλώνεται ότι: i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο LNG, βρίσκεται σε περιοχή που δεν απαγορεύεται, η χρήση αυτή, από τις ισχύουσες διατάξεις περί χρήσεων γης. ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης για την περίπτωση αμιγούς πρατηρίου LNG ή/ και L-CNG και στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, ότι πληρούνται επιπλέον και οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 1224/1981 ή του β.δ. 465/1970, ή/και του π.δ. 595/1984 ή/και της υπ’ αρ. 93067/1083/2018 (Β’ 5661) κ.υα., κατά περίπτωση καυσίμου. iii) Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο LNG ή/και L-CNG λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 16924, καθώς και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών. iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση και λειτουργία της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, η υπ’ αρ. αριθμός αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή έγκρισης εισόδου - εξόδου ή έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, κατά περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Άδεια Ίδρυσης: Σχέδιο αποτύπωσης εγκαταστάσεων πρατηρίου. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Άδεια Ίδρυσης: Σχέδιο αποτύπωσης εγκαταστάσεων πρατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Σχέδιο πρέπει να είναι σε κλίμακα 1:200, και να δείχνει τη θέση του κτιρίου και των λοιπών βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής LNG ή/και L-CNG, του βοηθητικού εξοπλισμού, των τυχόν φορητών μέσων αποθήκευσης CNG ή/και κυλίνδρων CNG, των δεξαμενών LNG, της τυχόν «ενιαίας μονάδας», του χώρου στάθμευσης βυτιοφόρου LNG, της διάταξης μέτρησης της εταιρείας διανομής στην περίπτωση που προβλέπεται, της διαμόρφωσης της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με την ή τις οδούς, καθώς και της σήμανσης των παραπάνω.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Άδεια Ίδρυσης: Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων. Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Άδεια Ίδρυσης: Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων πρέπει να είναι σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο από φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις, εκτός των κτιρίων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, εγκαταστάσεις. Στο σχέδιο απεικονίζονται με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, τυχόν σωληνώσεων λοιπών καυσίμων (για περίπτωση μικτού πρατηρίου), σωληνώσεων LNG, σωληνώσεων πλήρωσης μέσων αποθήκευσης, δεξαμενές υγρών καυσίμων, υγραερίου, CNG, LNG (για περίπτωση μικτού πρατηρίου), δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός και γείωση), καθώς και σχέδιο κατανομής αντιεκρηκτικών ζωνών του πρατηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • 6 Άδεια Ίδρυσης: Σχέδιο λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Άδεια Ίδρυσης: Σχέδιο λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Σχέδιο αποτυπώνει λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού: αα) Κάτοψη - τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους, καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισμάτων. ββ) Σχέδια δεξαμενών LNG ή/και μέσων αποθήκευσης CNG, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης ή/και της υπ’ αρ. 93067/1083/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5661) (για περίπτωση L-CNG ή μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις CNG), ή/και σχέδια δεξαμενών υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 11224/1981 (Α’ 303) και β.δ. 465/1970 (Α’ 150) (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων), ή/και δεξαμενών υγραερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 1595/1984 (Α’ 218) (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγραερίου). γγ) Σχέδια λεπτομερειών και προδιαγραφές για τις λοιπές εγκαταστάσεις LNG ή/και L-CNG για την περίπτωση αμιγούς πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, ή/και υγρών καυσίμων, υγραερίου και CNG (αεροσυμπιεστής, ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματα μηχανήματα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης κ.λπ.), για την περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή στο β.δ. 465/1970 (Α’ 150), ή/και στο π.δ. 595/1984 ή/και στην υπ’ αρ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5661).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Άδεια Ίδρυσης: Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό. Άδεια ίδρυσης

       Άδεια Ίδρυσης: Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επιμέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που εγκαθίστανται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμοί βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν και τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας. Πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8988

      • 8 Άδεια Ίδρυσης: Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Άδεια Ίδρυσης: Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Έντυπο αυτό ζητείται για την άδεια ίδρυσης, για την υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 9 Άδεια Ίδρυσης: Έκδοση παραβόλου τριάντα (30) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αντλιών ή διανομέων καθώς και παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Άδεια Ίδρυσης: Έκδοση παραβόλου τριάντα (30) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αντλιών ή διανομέων καθώς και παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Αφορά την άδεια ίδρυσης όλων των πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων και τα ιδιωτικής χρήσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 10 Άδεια Ίδρυσης: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5, της υπ’ αρ. 172058/2016 κ.υ.α. (Β’ 354). Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια Ίδρυσης: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5, της υπ’ αρ. 172058/2016 κ.υ.α. (Β’ 354).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5, της υπ’ αρ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 354), υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο Κοινοποίησης, την Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) και τα λοιπά δικαιολογητικά, στην περίπτωση και μόνο που η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται μετά τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης, ενώ τα διαστήματα, της παραγράφου 2, του άρθρου 12, της υπ’ αρ. 188543/2022 (Β΄ 3368) υπουργικής απόφασης, προσαυξάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 6, της υπ’ αρ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 354).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Άδεια λειτουργίας: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου Έγκριση

       Άδεια λειτουργίας: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υπηρεσία, συνοδευόμενη και από τη βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος ή απότμηση - υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου, για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό και προς/από το υπόψη αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG, εκτελέσθηκε καλώς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 12 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό πυροπροστασίας Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό πυροπροστασίας που χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 13 Άδεια λειτουργίας: Οικοδομική άδεια Άδεια δόμησης

       Άδεια λειτουργίας: Οικοδομική άδεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οικοδομική άδεια του πρατηρίιου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 14 Άδεια λειτουργίας: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, η οποία θα αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 15 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικά συμμόρφωσης Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικά συμμόρφωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης των δεξαμενών, των σωληνογραμμών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να έχουν εκδοθεί από κατάλληλα Διαπιστευμένο Φορέα, σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 16 Άδεια λειτουργίας: Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης, Βεβαίωση

       Άδεια λειτουργίας: Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης απαιτείται στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG είναι εντός του δικτύου της εταιρίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης και στο χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 17 Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δηλώνονται τα εξής: i ) Στην περίπτωση αμιγούς πρατηρίου LNG : Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG : τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης, καθώς και κατά περίπτωση κατηγορίας καυσίμου, της υπ’ αρ. 93067/1083/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5661), του π.δ. 1595/1984 και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές του π.δ. 11224/1981 ή του β.δ. 465/1970. ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του Διαπιστευμένου Φορέα, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στο φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά Πρότυπα, Κανονισμούς και Οδηγίες. iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από τα ισχύοντα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 18 Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνες δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών υγρών καυσίμων. Δεν υποβάλλεται στην περίπτωση πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνες δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών υγρών καυσίμων. Δεν υποβάλλεται στην περίπτωση πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών (για τη περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίμων) και του μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 40534/4859/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2041), στις οποίες δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών - εκροών για την περίπτωση των δεξαμενών και αντλιών-διανομέων υγρών καυσίμων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 19 Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 20 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ. Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 21 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3/14858/1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 477) και την υπό στοιχεία 14165/Φ.17.4/373/1993 υπουργική απόφαση (Β΄ 673) για τη περίπτωση πρατηρίου υγροποιημένου ή/και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (L-CNG), που περιέχει και εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG) και Πιστοποιητικό Πνευματικής Δοκιμής ή/και Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής, σύμφωνα με την παρ. 18.1 του προτύπου ISO 16924 ή/και την υπ αρ. οικ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β 5661) για την περίπτωση πρατηρίου LNG.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 22 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 23 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection) Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection), αναφορικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα του άρθρου 3, της υπ’ αρ. 188543/2022 (Β΄ 3368) υπουργικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 24 Άδεια λειτουργίας: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Βεβαίωση

       Άδεια λειτουργίας: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 107, του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 25 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης (τροποποίηση άδειας λειτουργίας) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τροποποίηση άδειας λειτουργίας: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης (τροποποίηση άδειας λειτουργίας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις, πρέπει, πριν την υλοποίησή των τροποποιήσεων τους, να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 4332

      • 26 Προσθήκη Σημείων Φόρτισης Η/Ο: Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Προσθήκη Σημείων Φόρτισης Η/Ο: Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση εγκατάστασης συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας, απαιτείται η υποβολή και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της εγκατάστασης αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9102

      • 27 Άδεια Λειτουργίας: Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για μικτά πρατήρια. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Άδεια Λειτουργίας: Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για μικτά πρατήρια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 της υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 κ.υ.α. (ΦΕΚ 3151 Β΄ 2020), αφορά μόνο τα μικτά πρατήρια με άδεια λιανικής εμπορίας (παρ. 3, άρθρο 7 του ν. 3054/2002) με LNG. Δεν αφορά τα αμιγή πρατήρια με LNG και τα πρατήρια ιδιωτικής χρήσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 114 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 7(γ) του άρθρου 114, του ν. 4070, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής, μεταξύ άλλων καυσίμων, και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας». Η παράγραφος 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 10 του ν. 4439/2016 ( ΦΕΚ 222 Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 2, 6 και 9 4439 2016 222 Α

       Περιγραφή Ο ν. 4439/2016 προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94/ΕΕ, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το Φυσικό Αέριο (άρθρα 2, 3 και 6). Στο άρθρο 9 του νόμου καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα καύσιμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100222

      • Νόμος 3, 4, 7 και 14 3054 2002 230 Α

       Περιγραφή Ο ν. 3054 αφορά, μεταξύ άλλων, την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών. Στην παρ. 5, του άρθρου 14 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης, η οποία ορίζει την επιβολή ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση, μεταξύ άλλων αδειών και των αδειών λιανικής εμπορίας καυσίμων (πρατήρια κ.λπ. παρ. 1, άρθρο 4), καθώς και ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 10), ως "λιανική εμπορία" νοείται η διάθεση καυσίμων με σκοπό το κέρδος προϊόντων αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. 3), στις κατηγορίες λιανικής εμπορίας υπάγονται οι άδειες: α. Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. β. Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών. γ. Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προορίζεται για καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12 και 13 188543/22 2022 3368 Β

       Περιγραφή Η απόφαση, μεταξύ άλλων, καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως. Έχει γίνει διόρθωση σφάλματος με άλλη απόφαση (ΦΕΚ 3723 Β 2022).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203368

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5, 6 και 7 172058 2016 354 Β

       Περιγραφή Η απόφαση θεσπίζει νέους κανόνες, μέτρα και όρους καθώς και πιο ευέλικτες διαδικασίες που αποσκοπούν στην πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, οι οποίες σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και στον περιορισμό των συνεπειών τους στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η προστασία του περιβάλλοντος. Στο άρθρο 5 αναφέρεται η έκδοση της απαιτούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, στο άρθρο 6 αναφέρονται λεπτομέρειες για τον φάκελο Κοινοποίησης, και στο άρθρο 7 καθορίζονται λεπτομέρειες για τη σύνταξη της Έκθεσης στην οποία αναφέρεται η οικεία Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ). Επίσης στο παράρτημα Ι, το μέρος 2, σημείο 18, αναφέρονται τα όρια χωρητικότητας για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης (50 τόνοι) ή ανώτερης βαθμίδας (200 τόνοι).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/20 2020 3151 Β

       Περιγραφή Η απόφαση καθορίζει: α) τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Πρατηρίου Πώλησης Υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3054/2002, β) τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών, γ) τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη. Τα ανταποδοτικά τέλη της απόφασης δεν εφαρμόζονται στις άδειες των ιδιωτικών πρατηρίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203151

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2022 3723 Β

       Περιγραφή Αφορά έκδοση ΦΕΚ για τη Διόρθωση Σφαλμάτων στηv υπ’ αρ. 188543/7.6.2022 απόφαση (Β’ 3368).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203723

      • 1 Έναρξη της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Άδεια Ίδρυσης πρατηρίου LNG

       Σημειώσεις Η έκδοση της άδειας ίδρυσης είναι βασική προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας κάθε πρατηρίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση αίτησης Άδειας Ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης Άδειας Ίδρυσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών θα πρέπει να εγκρίνει ή απορρίψει την αίτηση ή να ενημερώσει εγγράφως τον αιτούντα για επανυποβολή δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση Επανυποβαλλόμενων Δικαιολογητικών για Άδεια Ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί μη πληρότητα των δικαιολογητικών, η υπηρεσία ενημερώνει τον αιτούντα, με σχετική έγγραφη ειδοποίηση, για την απαίτηση επανυποβολής ορισμένων δικαιολογητικών, προκειμένου για την έκδοση της άδειας ίδρυσης. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Ναι Όχι


      • 5 Πληρότητα Δικαιολογητικών Άδειας Ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών προκύψει ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης, η αδειοδοτούσα αρχή, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών, εγκρίνει και χορηγεί την άδεια ίδρυσης.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη Αίτησης για Άδεια Ίδρυσης


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

       Ναι Ναι


      • 7 Έγκριση Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών προκύψει ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης, η αδειοδοτούσα αρχή, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών, εγκρίνει και χορηγεί την άδεια ίδρυσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση αίτησης Άδειας Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου LNG, απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Για την αίτηση Άδειας Λειτουργίας του πρατηρίου πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση Άδειας Ίδρυσης.

       Όχι Όχι


      • 9 Εξέταση αίτησης Άδειας Λειτουργίας και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας. Εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών θα πρέπει να εγκρίνει ή απορρίψει την αίτηση ή να ενημερώσει εγγράφως τον αιτούντα για επανυποβολή δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 10 Έγκριση Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών προκύψει ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, η αδειοδοτούσα αρχή, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου.

       Ναι Ναι


      • 11 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση Επανυποβαλλόμενων Δικαιολογητικών Άδειας Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που απαιτείται επανυποβολή ορισμένων δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον αιτούνται. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας.

       Ναι Όχι


      • 12 Έγκριση Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μετά την Επανυποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που έως και το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής

       Ναι Ναι


      • 13 Απόρριψη Αίτησης για Άδεια Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν επιτρέπει τη λειτουργία της δραστηριότητας και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.