Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ae826e7-48a5-4444-b84b-93f4c5276e3a 397564 Licence for the Establishment and Operation of Child Protection and Care Units

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

15 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων παιδικής προστασίας και φροντίδας και απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ.

Σημειώσεις

Στην Αίτηση αναγράφονται: τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου, η επωνυμία, η έδρα, η δυναμικότητα όπως αυτή προκύπτει κατ εφαρμογή των άρθρων 2 και 6 της με αριθμ. 40494/11-05-2022 (Β 2302), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 49339/18-05-2023 (Β 3289), Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθώς και ο διακριτικός τίτλος της ΜοΠΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Έγκριση σκοπιμότητας: Ο ενδιαφερόμενος Φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μελέτη Σκοπιμότητας, για την ίδρυση της ΜοΠΠ, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία της, ιδίως μέσω τεκμηρίωσης ότι η ανάγκη λειτουργίας της στην προτεινόμενη γεωγραφική ενότητα δεν δύναται να καλυφθεί από υφιστάμενες δομές. Η Μελέτη Σκοπιμότητας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: την περιγραφή της θέσης και του χώρου εγκατάστασής της, τον σκοπούμενο αριθμό παιδιών σε συνάρτηση με την ανάγκη δημιουργίας νέας ΜοΠΠ, έκθεση βιωσιμότητας, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται σημαντικό από το Φορέα. Κατόπιν ελέγχου της Μελέτης Σκοπιμότητας και γνώμης από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας εκδίδει και χορηγεί στο Φορέα Έγκριση Σκοπιμότητας για την ίδρυση της ΜοΠΠ, την οποία κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Όχι

      • 4 Πολεοδομικές Η Μονάδα απαιτείται να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου: α) Η Μονάδα εγκαθίσταται μέσα σε αστικές περιοχές. β) Η προσπέλαση στο οικόπεδο θα πρέπει να εξασφαλίζεται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. γ) Τα κτίσματα που υπάρχουν στο οικόπεδο θα πρέπει να υφίστανται νομίμως, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Η Μονάδα απαιτείται να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές κτιρίου: Το κτίριο στέγασης της ΜoΠΠ υπάγεται στις διατάξεις: Ι. του ισχύοντος οικοδομικού κανονισμού ή, για τα προϋφιστάμενα αυτού κτίρια με χρήση «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», του οικοδομικού κανονισμού βάσει του οποίου εκδόθηκε η οικοδομική του άδεια και είναι σε κάθε περίπτωση νομίμως υφιστάμενο. ΙΙ. του Κτιριοδομικού Κανονισμού για την κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» ΙΙΙ. του ισχύοντος Κανονισμού Πυροπροστασίας για την υποκατηγορία Ε1 της κατηγορίας «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», ή για τα προϋφιστάμενα αυτού κτίρια με χρήση «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», του ισχύοντος κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας Κανονισμού Πυροπροστασίας ή της κατά περίπτωση ισχύουσας Πυροσβεστικής Διάταξης. Κατ εξαίρεση για Μονάδες με δυναμικότητα έως 10 παιδιά, οποιασδήποτε ηλικίας, το κτίριο στέγασης της ΜοΠΠ μπορεί να υπάγεται και στην κατηγορία χρήσης "Κατοικία" με εφαρμογή του οικοδομικού, κτιριοδομικού κανονισμού και του Κανονισμού Πυροπροστασίας για τη χρήση αυτή. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΜοΠΠ: - Σε κτίρια, τμήματα των οποίων χρησιμοποιούνται για άλλη χρήση, εκτός αν αυτή είναι συναφής ή/και συμπληρωματική της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας και με την προϋπόθεση να κρίνεται συμβατή, μη βλαπτική και σύμφωνη με την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών από την αδειοδοτούσα αρχή και - σε κτιριακό συγκρότημα που λειτουργεί άλλη ΜοΠΠ.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που να αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) και σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφάντησης, δυσφήμησης, παραχάραξης.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με την παρ.5 α, β του άρθρου 7 του Ν. 4455/2017 (Α΄ 22).

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση Σκοπιμότητας. Απόφαση

       Έγκριση Σκοπιμότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Η έγκριση σκοπιμότητας δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. 40494/2022 (Β 2302), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 49339/18-05-2023 (Β 3289), Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός λειτουργίας

       Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 3 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό (παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017), αναφορικά με: - τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων για την εν λόγω χρήση και τη συμμόρφωσή τους με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό κανονισμό, - τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, - τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα, όπως καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7 ανάλογα με τη δυναμικότητα και ανά ηλικιακή κατηγορία. - Ειδική μνεία στην επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. Η βεβαίωση συνοδεύεται από: α) Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί συμμόρφωσης με την πολεοδομική νομοθεσία (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου). β) Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων των χώρων όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ, ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης). Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό (παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017), αναφορικά με: - τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων για την εν λόγω χρήση και τη συμμόρφωσή τους με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό κανονισμό, - τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, - τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα, όπως καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7 ανάλογα με τη δυναμικότητα και ανά ηλικιακή κατηγορία. - Ειδική μνεία στην επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

       Η βεβαίωση συνοδεύεται από: α) Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί συμμόρφωσης με την πολεοδομική νομοθεσία (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου). β) Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων των χώρων όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ, ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου (ΕΓΣΑ 87) στο οποίο αποτυπώνεται η κάτοψη των κτιρίων (κύριων και βοηθητικών) όπου θα στεγασθεί η ΜοΠΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου θα στεγαστεί η ΜΟΠΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου θα στεγαστεί η ΜΟΠΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 5 Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα και υλοποιείται με ευθύνη του υπευθύνου κάθε Μονάδας. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα και υλοποιείται με ευθύνη του υπευθύνου κάθε Μονάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που να αναφέρει ότι κατά τον χρόνο υποβολής της: α. δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178), η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, β. δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων, γ. δεν έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, δ. μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα προσλάβει το προσωπικό που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση για τη λειτουργία της Μονάδας, ε. ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο ….. (ονοματεπώνυμο) …. με ΑΜ ΤΕΕ …… (αρ. μητρώου)…. ο οποίος σύμφωνα με τον ν. 1568/1985 πληροί τις προϋποθέσεις τεχνικού ασφαλείας, στ. πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5, 6 και 7 σχετικά με τις προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου και κτιρίων και της διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που να αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) και σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφάντησης, δυσφήμησης, παραχάραξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που να αναφέρει ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178), η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή προσθήκης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομίζεται στην αδειοδοτούσα αρχή η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση από το νέο μέλος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του Ν.Π.Ι.Δ. ή της ιδρυτικής του πράξης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του Ν.Π.Ι.Δ. ή της ιδρυτικής του πράξης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 10 Τίτλος κτήσης ή Παραχωρητήριο ή Χρησιδάνειο ή Μίσθωση Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος κτήσης ή Παραχωρητήριο ή Χρησιδάνειο ή Μίσθωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Αντίγραφο συμβολαιογραφικού τίτλου κτήσης ή παραχωρητηρίου ή σύμβασης χρησιδανείου ή συμφωνητικού μίσθωσης σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο και το αποδεικτικό κατάθεσης θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ με αναγραφόμενο τον αριθμό δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 11 Βεβαίωση ηλεκτρονικής ταυτότητας Κτιρίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση ηλεκτρονικής ταυτότητας Κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Βεβαίωση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου του άρθρου 52 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) Πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β 5519), για μονάδες με δυναμικότητα άνω των 10 παιδιών. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) Πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β 5519), για μονάδες με δυναμικότητα άνω των 10 παιδιών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 13 Βεβαίωση χρήσεων γης από την οικεία ΥΔΟΜ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χρήσεων γης από την οικεία ΥΔΟΜ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 14 Ασφαλιστική Ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική Ενημερότητα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Ασφαλιστική Ενημερότητα του φορέα ΝΠΙΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 15 Φορολογική Ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική Ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Φορολογική Ενημερότητα του φορέα ΝΠΙΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 16 Πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με την παρ. 5 α, β του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α 22)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Επίσημο έγγραφο Απόφαση 25/VII 2012 2618 Β

       Περιγραφή Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού. Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202618

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1β/ΓΠ.οικ.123827 2011 2662 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202662

      • Νόμος 2345 1995 213 Α

       Περιγραφή Περί λειτουργίας Ιδρυμάτων Παιδικής Πρόνοιας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100213

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1β/ Γ.Π.οικ.4866 2012 152 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200152

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ27/οικ.16952/707 2013 1327 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201327

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 40494 2022 2302 Β

       Περιγραφή "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202302

      • Νόμος 4837 2021 178 Α

       Περιγραφή "Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100178

      • Νόμος 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή "Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 49339 2023 3289 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40494/03-05-2022 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα" (Β 2302).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203289

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O/Η Ενδιαφερόμενος/η προσέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και υποβάλλει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση Πρωτοκόλλου Αίτησης - Διαβίβαση Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η υπάλληλος του Τμήματος Πρωτοκόλλου, χορηγεί τον Αρ. Πρωτ. προς τον/την Ενδιαφερόμενο/η και διαβιβάζει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και το φάκελο Δικαιολογητικών - Εντύπων στο αρμόδιο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος παραλαμβάνει τον Φάκελο και ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα που υποβλήθηκαν ως προς τη πληρότητά τους. Εάν διαπιστωθεί ότι λείπει κάποια από τα δικαιολογητικά, ενημερώνει τον/την Ενδιαφερόμενο/η για την προσκόμισή τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την ορθότητά τους

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση δικαιολογητικών στην Επιτροπή Καταλληλότητας Κτιρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος διαβιβάζει τα σχέδια/μελέτες του κτιρίου στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλόλητας

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος Σχεδίων / Μελετών - Σύνταξη Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας εξετάζει αν η Μονάδα πληροί τια προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και συντάσσει εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 9 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας διενεργεί αυτοψία στην εγκατάσταση της μονάδας

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη έκθεσης για τη χορήγηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας συντάσσει έκθεση για τη χορήγηση άδειας και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας και τη διαβιβάζει στον/στην Προϊστάμενο/η του Τμήματος

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή εισήγησης από Τμηματάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον/στην προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή εισήγησης από Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον/στην προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 14 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον/στην Γενικό/ή Γραμματέα της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 15 Υπογραφή εισήγησης από τον/την Γενικό/ή Γραμματέα της Περιφερειακής Ενότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας της Περιφερειακής Ενότητας υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον/στην Αντιπεριφερειάρχη

       Όχι Όχι


      • 16 Υπογραφή εισήγησης από τον/την Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αντιπεριφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει για υπογραφή στον/στην Περιφερειάρχη

       Όχι Όχι


      • 17 Υπογραφή Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η Περιφερειάρχης υπογράφει την άδεια και τη διαβιβάζει στο Τμήμα για να ενημερώσει τον/την ενδιαφερόμενο/η για παραλαβή

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.