Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae2d42b8-ae6c-4c7f-abb2-f33c622f12a3 242864

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
3
)

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
Κυμαινόμενο
)

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας μεταλλευτικών ή ενεργειακών ορυκτών και απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μεταλλευτικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλευτικών / ενεργειακών ορυκτών ή άδειες μεταλλευτικών ερευνών

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Ο προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας είναι 60 ημέρες, ενώ εαν απαιτηθεί να υποβληθούν, από το διοικούμενο, διορθώσεις/συμπληρώσεις του αρχικού αιτήματος, ο χρόνος απόκρισης είναι επιπλέον 30 ημέρες.

2. Η Τεχνική Μελέτη μπορεί να υποβληθεί παράλληλα και σε ψηφιακή μορφή στο υπηρεσιακό email: dmetal.gram@prv.ypeka.gr 3. Με τη λήξη της διαδικασίας και εφόσον εγκρίνεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη, πρέπει να σφραγισθούν τρία αντίγραφά της (τεύχη). Το ένα τεύχος τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών), το δεύτερο αποστέλλεται στον διοικούμενο και το τρίτο αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια ελεγκτική υπηρεσιακή μονάδα, δηλαδή το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος του ΥΠΕΝ. Ως εκ τούτου, είναι εφικτή η υποβολή του αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr, αλλά μόνο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και με σκοπό τη διευκόλυνση του διοικούμενου και την επιτάχυνση διενέργειας του προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος. Εφόσον, λοιπόν, με τη λήξη της διαδικασίας, εγκρίνεται η τεχνική μελέτη έρευνας, τα τεύχη της δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο.

4. Επιπλέον, στην περίπτωση απόρριψης του υποβληθέντος αιτήματος, ο διοικούμενος δύναται είτε να υποβάλλει αίτηση θεραπείας, είτε να προσφύγει δικαστικά.

Τελευταία ενημέρωση

22/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης έγκρισης τεχνικής μελέτης έρευνας μεταλλευτικών ή ενεργειακών ορυκτών

Σημειώσεις

Η αίτηση συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα πλήρες τεύχος της τεχνικής μελέτης έρευνας. σε φυσική και ψηφιακή μορφή. Η ψηφιακή μορφή δύναται να υποβληθεί παράλληλα και στο υπηρεσιακό email: dmetal.gram@prv.ypeka.gr Με τη λήξη της διαδικασίας και εφόσον εγκρίνεται η υποβληθείσα τεχνική μελέτη, πρέπει να σφραγισθούν τρία αντίγραφά της (τεύχη). Ως εκ τούτου, η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr, δύναται να γίνει μόνο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και με σκοπό τη διευκόλυνση του διοικούμενου, για να επιταχυνθεί η διενέργεια του προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος. Εφόσον εγκρίνεται η τεχνική μελέτη έρευνας, τα τεύχη της δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας ή Δικαστική Προσφυγή
    
    Στην περίπτωση που το υποβληθέν αίτημα του διοικούμενου απορριφθεί, ο διοικούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

    Αναφορικά με την αίτηση θεραπείας, ισχύει το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45), σύμφωνα με το οποίο:

    "Άρθρο 24

    Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή

    1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προίσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).

    2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την αποφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    3. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία.

    4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για την έκδοσή της."


    Εναλλακτικά, δύναται να προσφύγει δικαστικά.

    NACE

    • 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
    • 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τεχνική μελέτη έρευνας μεταλλευτικών / ενεργειακών ορυκτών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή κατάλληλου μεταλλευτικού δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, εντός του συγκεκριμένου μεταλλευτικού χώρου, που ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Ο διοικούμενος οφείλει να έχει ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Χώρων) για τη δραστηριότητά του, στο συγκεκριμένο μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης τεχνικής μελέτης έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει της χορηγηθείσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), στην οποία προσδιορίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, μετά το πέρας των εργασιών.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοστό, Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Παράβολο, δυνάμει της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 (Β΄5018/2018) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο "Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας." Το παράβολο για την έγκριση τεχνικών μελετών καθορίζεται ως ποσό υπολογιζόμενο σε ποσοστό 2‰ επί του προϋπολογισμού της προβλεπόμενης επένδυσης (εκτός της δαπάνης αυτοκινούμενου εξοπλισμού), με ελάχιστο 300 ευρώ και μέγιστο 6.000 ευρώ. Το ποσό του παραβόλου κατανέμεται κατά 50% στον ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741) και κατά 50% ΑΛΕ 1450108001 (πρώην ΚΑΕ 3753). 300 € - 6000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2174

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 3 2‰ επί της αμοιβής των μελετητών μηχανικών, με ελάχιστο τα τρία ευρώ ανά αντίτυπο Τεχνικής Μελέτης., δυνάμει του άρθρου 25, του ν. 2873/24.12. 2000. Το ποσό του παραβόλου κατανέμεται αποκλειστικά στον ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741). 3 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 3765

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοστό, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 4 Παράβολο, δυνάμει της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 (Β΄5018/2018) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο "Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας." για την τροποποίηση - επικαιροποίηση τεχνικών μελετών καθορίζεται παράβολο ποσού 300 ευρώ, με κατανομή κατά 50% στον ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741) και κατά 50% ΑΛΕ 1450108001 (πρώην ΚΑΕ 3753). Στην περίπτωση που η τροποποίηση - επικαιροποίηση περιλαμβάνει και αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της επένδυσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για το παράβολο με κωδικό 2174 επί του ποσού που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. 300 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 2173

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Ναι

      • 2

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο διοικούμενος είναι νομικό πρόσωπο και απαιτείται να αποδειχθεί ότι εκπροσωπείται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο δύναται να είναι σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία, καταστατικό εταιρείας, πράξη διοικητικού συμβουλίου, κα. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκύπτει η ικανότητα το νομικό πρόσωπο να εκπροσωπείται ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης με συγκεκριμένο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δύναται να εξαχθεί από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας (λχ η σύμβαση δυνάμει της οποίας δραστηριοποιείται ο διοικούμενος), τότε η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή έχει υποβληθεί ήδη στην υπηρεσία και δεν έχει μεταβληθεί, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή της κάθε φορά που ο διοικούμενος (νομικό πρόσωπο) συναλλάσσεται/ επικοινωνεί με τη Δημόσια Διοίκηση. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται "δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9338

      • 2 Σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μισθωτή-εκμεταλλευτή), ή Προεδρικό Διάταγμα παραχώρησης μεταλλείου, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Σύμβαση

       Σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μισθωτή-εκμεταλλευτή), ή Προεδρικό Διάταγμα παραχώρησης μεταλλείου, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού.

       Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω συμβάσεων πραγματοποιείται κατά τη λήψη του αιτήματος, με βάσει το αρχείο της υπηρεσίας, με σκοπό τη διαπίστωση ότι πράγματι ο διοικούμενος πληροί τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην υπηρεσία, η οποία έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο (G2B), και να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 3 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή της τεχνικής μελέτης έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού και προηγείται του αιτήματος έγκρισης ΤΜ έρευνας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Τεύχος Τεχνικής Μελέτης έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού, σε τρία (3) αντίγραφα. Μελέτη

       Τεύχος Τεχνικής Μελέτης έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού, σε τρία (3) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις της μορφής και του περιεχομένου της Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης μεταλλείου προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. Εγκρίσεις - Άδειες, του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα μεταλλεία. 2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εφόσον η ΤΜ έρευνας εγκρίνεται, σφραγίζονται τρία τεύχη της ΤΜ έρευνας. Το ένα τεύχος τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών), το δεύτερο αποστέλλεται στον διοικούμενο και το τρίτο αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια ελεγκτική υπηρεσιακή μονάδα, δηλαδή το Σώμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου ή Βορείου Ελλάδας. Ως εκ τούτου, στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και με σκοπό την επίσπευσή της, τη διευκόλυνση του διοικούμενου και την επιτάχυνση διενέργειας προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος, η αίτηση και ένα συνημμένο τεύχος της μελέτης δύναται να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr. Εφόσον, με τη λήξη της διαδικασίας, εγκρίνεται η υποβληθείσα ΤΜ έρευνας, τα τεύχη της δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα την έγκριση της τεχνικής μελέτης για την ανάθεση εκπόνησης της τεχνικής μελέτης στους μελετητές. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα την έγκριση της τεχνικής μελέτης για την ανάθεση εκπόνησης της τεχνικής μελέτης στους μελετητές.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του μεταλλείου (φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον εκμεταλλευτή μεταλλείου αν ο εκμεταλλευτής είναι νομικό πρόσωπο) και αναφέρει ρητά ότι ανατίθεται η σύνταξη τεχνικής μελέτης έρευνας σε συγκεκριμένο επιστήμονα, που έχει το δικαίωμα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - να την συντάξει. Συνοδεύεται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του επιστήμονα, που αναλαμβάνει τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης έρευνας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάληψης εκπόνησης της τεχνικής μελέτης από τους μελετητές Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάληψης εκπόνησης της τεχνικής μελέτης από τους μελετητές

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του μεταλλείου και είναι του φυσικού προσώπου/ επιστήμονα που έχει το δικαίωμα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - να συντάξει την υποβληθείσα τεχνική μελέτη έρευνας, (λχ μεταλλειολόγος μηχανικός). Στην υπεύθυνη δήλωση, ο επιστήμονας πρέπει να αναφέρει ρητά την ανάληψη της υποχρέωσης σύνταξης της τεχνικής μελέτης έρευνας. Συνοδεύεται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή μεταλλείου (φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον εκμεταλλευτή μεταλλείου αν ο εκμεταλλευτής είναι νομικό πρόσωπο), στην οποία αναφέρεται ρητά ότι ανατίθεται η σύνταξη της τεχνικής μελέτης έρευνας στον συγκεκριμένο επιστήμονα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Παραστατικά αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Παραστατικά αμοιβών μελετητών και δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα παραστατικά αμοιβών των μελετητών και δικαιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων υποβάλλονται από τον διοικούμενο και αφορούν στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων για τους μελετητές που ανέλαβαν τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης έρευνας. Πιο συγκεκριμένα. για τον/τους μελετητές πτυχιούχους μηχανικούς: i. Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής. ii. Απόδειξη κατάθεσης από την οικεία Δ.Ο.Υ ή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί της αμοιβής. iii. Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ – Οικονομική Ενημερότητα. iv. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής των εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τεχνικής μελέτης. Επιπλέον, για τον/τους μελετητές πτυχιούχους γεωλόγους: i. Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής. ii. Απόδειξη κατάθεσης από την οικεία Δ.Ο.Υ ή ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί της αμοιβής. iii. Απόδειξη κατάθεσης των δικαιωμάτων του ΓΕΩΤΕΕ επί της αμοιβής σε εξουσιοδοτημένη τράπεζα. iv. Βεβαίωση μέλους ΓΕΩΤΕΕ – Οικονομική Ενημερότητα περί εξόφλησης των συνδρομών του Γεωλόγου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τεχνικής μελέτης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) Περιγραφή αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νομοθετικό Διάταγμα 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Περί Μεταλλευτικού Κώδικος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 2018 2018 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Υπουργική Απόφαση ΙΙ-5η/Φ6.0/6961 1985 387 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη Τεχνικών Μελετών νέων Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από τα άρθρα 9 παρ. 4 του ν.1428/84 και τα άρθρα 4 και 97 της κατ επιταγήν του άρθρου 26 του ίδιου Νόμου Απόφαση Υπουρ. Ενέργειας και Φυσικών πόρων ΙΙ-5η/Φ17402/84, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 931/Β/31.12.1984

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850200387

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ.1.9/17452/734 1994 633 Β

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1428/84 και τα άρθρα 4 και 97 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200633

      • Υπουργική Απόφαση 9 ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 2018 480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200480

      • Νόμος 64Α, 68,69,70,74 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 64, 66-71 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 25 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 35 4872 2021 247 Α

       Περιγραφή Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100247

      • Υπουργική Απόφαση ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214 2018 2909 Β

       Περιγραφή Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202909

      • 1 Παραλαβή αιτήματος έγκρισης τεχνικής μελέτης έρευνας μεταλλευτικών ή ενεργειακών ορυκτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διοικούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία πρωτοκολλείται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνεται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών. Το υποβληθέν αίτημα συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα τεύχος της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού. Είναι πιθανό η αίτηση να συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων για την έκδοση απόφασης δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των τριών τευχών της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας. Η διαδικασία εκκινεί όμως και με την υποβολή της αίτησης και τουλάχιστον ενός τεύχους της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας, για διευκόλυνση του διοικούμενου και επίσπευση της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η Τεχνική Μελέτη Έρευνας εγκρίνεται στο τέλος της διαδικασίας, τα τρία απαραίτητα τεύχη της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας υποβάλλονται, αποκλειστικά σε φυσικά αντίγραφα, από το διοικούμενο πριν την έκδοση της τελικής εγκριτικής απόφασης, μετά από έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί αρχικά και στο υπηρεσιακό email dmetal.gram@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται προκαταρκτικός έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα και την πληρότητα του αιτήματος, ως ακολούθως: α) Έλεγχος αν ο ενδιαφερόμενος έχει το απαιτούμενο μεταλλευτικό δικαίωμα για το γεωγραφικό χώρο της μελέτης, σύμφωνα με το Ν.Δ/ΜΑ 210/1973 (Α΄77), με τίτλο «Μεταλλευτικός Κώδικας». Για το σκοπό αυτό, ελέγχεται αν στο Αρχείο της υπηρεσίας υπάρχει η απαραίτητη Σύμβαση Παραχώρησης Μεταλλείου ή Σύμβαση Μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (ή τμήματος ΔΜΧ). β) Αν έχει εκδοθεί αρμοδίως Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τις ερευνητικές εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτης Έρευνας για το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. γ) Αν η μελέτη έχει συνταχθεί και υπογράφεται από τους κατά νόμο αρμόδιους μηχανικούς και έχουν προς τούτο υποβληθεί σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης.(ΚΜΛΕ, αρ. 101, παρ. 3 και αρ. 103, παρ. 3)

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ελλείψεων ή μη πλήρωσης νόμιμων προϋποθέσεων, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, που δεν επιδέχονται θεραπεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστώνεται ότι είτε ο διοικούμενος δεν κατέχει το απαραίτητο μεταλλευτικό δικαίωμα, είτε δεν υπάρχει η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση (δεν έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ) για τις εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού, είτε η Τεχνική Μελέτη δεν έχει συνταχθεί από αρμόδιο κατά το νόμο επιστήμονα.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος λόγω ελλείψεων που δεν επιδέχονται διορθώσεων/ συμπληρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστωθούν ελλείψεις που δεν επιδέχονται θεραπεία, τότε η μελέτη επιστρέφεται και απορρίπτεται το αίτημα.

       Ναι Ναι


      • 5 Διαπίστωση πλήρωσης νόμιμων προϋποθέσεων, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του απαιτούμενου μεταλλευτικού δικαιώματος και η προγενέστερη έκδοση της απαραίτητης ΑΕΠΟ, για τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών που περιγράφονται στην υποβληθείσα Τεχνική Μελέτη, και η Μελέτη υπογράφεται από αρμόδιο κατά το νόμο επιστήμονα, τότε πραγματοποιείται ο πλήρης έλεγχος του αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Διενέργεια πλήρους αξιολογικού ελέγχου του φακέλου της υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται πλήρης αξιολογικός έλεγχος της Τεχνικής Μελέτης, με τα ακόλουθα επιμέρους βήματα: α) Ελέγχεται η συμμόρφωση πληρότητας του περιεχομένου του τεύχους με το άρθρο 101 του ΚΜΛΕ ή/και το άρθρο 103 του ΚΜΛΕ, όπως ισχύουν. β) Ελέγχεται η συμμόρφωση ορθότητας με τα λοιπά ειδικότερα άρθρα του ΚΜΛΕ που αφορούν επιμέρους εργασίες και σχεδιασμούς που τυχόν περιγράφονται στο υπόψη τεύχος, καθώς και η τήρηση των κανόνων τέχνης και επιστήμης. γ) Διενεργείται, εφόσον απαιτείται, αυτοψία της υπηρεσίας για επιτόπιο έλεγχο στοιχείων της Τεχνικής Μελέτης.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαπίστωση ελλείψεων που δεν επιδέχονται διορθώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον πλήρη αξιολογικό έλεγχο του αιτήματος, διαπιστώνονται ελλείψεις που δεν επιδέχονται διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη του αιτήματος και ενημέρωση του διοικούμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο προς το διοικούμενο, στο οποίο επισημαίνονται οι ελλείψεις της υπόθεσης και οι λόγοι που αυτές οι ελλείψεις δεν δύναται να διορθωθούν. Η υπόθεση αρχειοθετείται και η Μελέτη επιστρέφεται.

       Ναι Ναι


      • 9 Διαπίστωση ελλείψεων που επιδέχονται διορθώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον πλήρη αξιολογικό έλεγχο του αιτήματος, διαπιστώνονται ελλείψεις που επιδέχονται διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του διοικούμενου για την ανάγκη υποβολής συμπληρώσεων/ διορθώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον διοικούμενο για την ανάγκη συμπληρώσεων και διορθώσεων.

       Ναι Όχι


      • 11 Παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα συμπληρωματικά στοιχεία και οι διορθώσεις του φακέλου από το διοικούμενο, τα οποία πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνονται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών. Επαναλαμβάνεται το βήμα 6.

       Ναι Ναι


      • 12 Διαπίστωση πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων της υπόθεσης, κατά τον αξιολογικό έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τον πλήρη αξιολογικό έλεγχο της υπόθεσης, δεν διαπιστώνονται ελλείψεις. Εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα και ορθότητα της υποβληθείσας μελέτης, αποστέλλεται ενημερωτικό έγγραφο στον διοικούμενο για υποβολή των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων. (ΥΑ ΙΙ-5η/Φ.6.0/6961/1985 (ΦΕΚ Β΄/387/1985) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ7/Α/Φ.1.9/17452/734/1994 (ΦΕΚ Β΄/633/1994) και ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/71099/67/2018 (ΦΕΚ Β΄/5018/2018)). Στην περίπτωση που η μελέτη έχει υποβληθεί σε λιγότερα των τριών αντίγραφα ή στην περίπτωση που η υποβολή έχει γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αυτό το ενημερωτικό έγγραφο, υπενθυμίζεται η ανάγκη υποβολής τριών συνολικά φυσικών αντιγράφων του τεύχους της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας.

       Ναι Όχι


      • 13 Παραλαβή των απαραίτητων αποδεικτικών κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων και των σχετικών ενεργειών ανάθεσης - ανάληψης εκπόνησης τεχνικής μελέτης μεταξύ διοικούμενου και μελετητών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται ο φάκελος παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων και, εφόσον απαιτείται, τα υπολειπόμενα τεύχη της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας σε φυσικά αντίγραφα (συνολικά τρία). Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνονται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.

       Ναι Όχι


      • 14 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων. Επιπλέον, διαπιστώνεται αν έχουν υποβληθεί τρία φυσικά αντίγραφα του τεύχους της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας.

       Ναι Όχι


      • 15 Διαπιστωση πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η πληρότητα και η ορθότητα των υποβληθέντων παραστατικών και δρομολογείται η έκδοση της απαραίτητης εγκριτικής απόφασης έγκρισης Τεχνικής Μελέτης έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού.

       Ναι Όχι


      • 16 Έκδοση εγκριτικής απόφασης Τεχνικής Μελέτης Έρευνας μεταλλευτικών ή ενεργειακών ορυκτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο απόφασης έγκρισης της εν λόγω τεχνικής μελέτης και ακολούθως υπογράφεται ιεραρχικά και αρμοδίως. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια», ενώ ταυτόχρονα ψηφιακό αντίγραφό της αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διοικούμενου και διανέμεται εσωτερικά ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διεκπεραίωσης του ΥΠΕΝ. Έκαστο εκ των τριών τευχών της υποβληθείσας σε αξιολόγηση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας μεταλλευτικών ή ενεργειακών ορυκτών σφραγίζεται. Το μεν πρώτο, παραμένει στο αρχείο του αρμόδιου φορέα, τα δε έτερα δύο συνοδεύουν από ένα ακριβές φυσικό αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης προς τον διοικούμενο και την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, αντίστοιχα.

       Ναι Ναι


      • 17 Διαπίστωση ελλείψεων ή σφαλμάτων στα υποβληθέντα παραστατικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση ανάγκης διόρθωσης ή συμπλήρωσης των υποβληθέντων παραστατικών ή υποβολής επιπλέον φυσικού αντιγράφου του τεύχους της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά τριών φυσικών αντιγράφων.

       Ναι Όχι


      • 18 Ενημέρωση για την ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται στον διοικούμενο σχετική ενημέρωση για την ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης των υποβληθέντων παραστατικών ή υποβολής επιπλέον φυσικού αντιγράφου του τεύχους της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά τριών φυσικών αντιγράφων.

       Ναι Όχι


      • 19 Παραλαβή των σχετικών διορθώσεων ή συμπληρώσεων των απαιτούμενων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται οι σχετικές συμπληρώσεις ή διορθώσεις των παραστατικών κατάθεσης αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και Ταμείων ή/και τα υπολειπόμενα τεύχη της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας σε φυσικά αντίγραφα (συνολικά τρία). Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και χρεώνονται για ενέργεια στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.

       Ναι Όχι


      • 20 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των συμπληρωματικών στοιχείων των υποβληθέντων παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των συμπληρωματικών στοιχείων των υποβληθέντων παραστατικών και επιβεβαιώνεται η υποβολή τριών συνολικά φυσικών αντιγράφων του τεύχους της Τεχνικής Μελέτης Έρευνας.

       Ναι Όχι


      • 21 Έκδοση εγκριτικής απόφασης Τεχνικής Μελέτης Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η ορθότητα και πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου. Συντάσσεται σχέδιο απόφασης έγκρισης της εν λόγω τεχνικής μελέτης και ακολούθως υπογράφεται ιεραρχικά και αρμοδίως. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια», ενώ ταυτόχρονα ψηφιακό αντίγραφό της αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διοικούμενου και διανέμεται εσωτερικά ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διεκπεραίωσης του ΥΠΕΝ. Έκαστο εκ των τριών τευχών της υποβληθείσας σε αξιολόγηση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας μεταλλευτικών ή ενεργειακών ορυκτών σφραγίζεται. Το μεν πρώτο, παραμένει στο αρχείο του αρμόδιου φορέα, τα δε έτερα δύο συνοδεύουν από ένα ακριβές φυσικό αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης προς τον διοικούμενο και την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, αντίστοιχα.

       Ναι Ναι


      • 22 Απόρριψη αιτήματος λόγω αδυναμίας του διοικούμενου να υποβάλλει τις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις των παραστατικών ή συμπληρώσεις των φυσικών αντιγράφων των τευχών της Μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η αδυναμία του διοικούμενου να υποβάλλει τις απαραίτητες διορθώσεις ή/ και συμπληρώσεις. Η υποβληθείσα μελέτη επιστρέφεται και απορρίπτεται το αίτημα.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.