Έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7bd91467-3979-4eb5-b986-18c869624067 791467

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, Τελωνεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 16 + (
3
)

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

23 έως 36 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) (ενεργειακών, αλκοολούχων, καπνικών) και απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να παράγουν, μεταποιούν, κατέχουν, αποθηκεύουν, παραλαμβάνουν και αποστέλλουν, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, τα εν λόγω προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ., εφόσον βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Με την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή τηρείται το Μητρώο Εγκεκριμένου Αποθηκευτή στο Σύστημα Ανταλλαγής Δεδομένων για Eιδικούς Φόρους Κατανάλωσης (System for the Exchange of Excise Data - SEED).

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά , ενώ τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές ορίζονται οι τελωνειακές περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης καθώς και τα τελωνεία Πατρών, Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του αιτούντος.

Κατά κανόνα, η διάρκεια ισχύος της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή είναι αόριστη. Υπάρχει περίπτωση να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ στο email finexcis@aade.gr ή με την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικοί σύνδεσμοι".

Τελευταία ενημέρωση

23/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική αίτηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2744)

Σε περίπτωση συναποθήκευσης σε εγκαταστάσεις άλλου προσώπου, στην υποβληθείσα αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου εξ ονόματος του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην καρτέλα "Τι θα χρειαστείτε". Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές ορίζονται οι τελωνειακές περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης καθώς και τα τελωνεία Πατρών, Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του αιτούντος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ στο email finexcis@aade.gr ή με την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικοί σύνδεσμοι" της καρτέλας "Βασικές πληροφορίες".

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή, Αίτηση θεραπείας

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24

    του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε

    τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων ΕΦΚ. Εγγραφή στο μητρώο εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων ΕΦΚ.

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Να παράγει, μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει, αποστέλλει, εξάγει στo πλαίσιo της άσκησης του επιτηδεύματός του προϊόντα που υπάγονται σε ΕΦΚ, τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη.

       Όχι Όχι

      • 2 Ένταξης σε Μητρώο Να κατέχει φορολογική αποθήκη η οποία έχει συσταθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.2960/2001. Εν προκειμένω, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02.08.2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 2745).

       Όχι Όχι

      • 3 Ένταξης σε Μητρώο Να χρησιμοποιεί φορολογική αποθήκη η οποία έχει συσταθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 2960/2001. Εν προκειμένω, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02.08.2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 2745).

       Ναι Ναι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει υποπέσει το φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο στις προβλεπόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 64 του ν.2960/2001 παραβάσεις.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Προκειμένου περί αλκοολούχων προϊόντων, να μην έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων αυτών.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Να τηρεί λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".

       Όχι Όχι

      • 7 Οικονομικές Να παρέχει τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες εγγυήσεις στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017/31.07.2017 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2744).

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να κατέχει κωδικούς taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 Για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κατόχου ατομικής-ειδικής αποθήκης παρέχεται εγγύηση που καλύπτει την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής. Η κατά περίπτωση παρεχόμενη εγγύηση μπορεί να είναι, επίσης, χρηματική ή εμπράγματη ή αξιόχρεη τρίτου προσώπου και είναι τουλάχιστον ετήσιας ή αορίστου διάρκειας. Το ποσό της εγγύησης κατά κανόνα ορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ΕΦΚ και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων ΕΦΚ που αφορά η εγγύηση, καθώς και με το αν το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής (άρθρα 8-12 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2744), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθ. 30/003/000/568/2019 (ΦΕΚ Β΄ 566) και την υπό στοιχεία Α.1001/2022 (ΦΕΚ Β΄ 11) και ισχύει). Μειώσεις εγγύησης ισχύουν σε ειδικές περιπτώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ως άνω Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο), Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202744

       Όχι

      • 2 Για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κατόχου γενικής αποθήκης παρέχεται εγγύηση από τον αιτούντα, η οποία καλύπτει την κατοχή των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2744), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθ. 30/003/000/568/2019 (ΦΕΚ Β΄ 566) και την υπό στοιχεία Α.1001/2022 (ΦΕΚ Β΄ 11) και ισχύει. Η κατά περίπτωση παρεχόμενη εγγύηση μπορεί να είναι, επίσης, χρηματική ή εμπράγματη ή αξιόχρεη τρίτου προσώπου και είναι τουλάχιστον ετήσιας ή αορίστου διάρκειας. Το ποσό της εγγύησης είναι ίσο με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ΕΦΚ για τα προϊόντα που τέθηκαν σε ανάλωση από τον ίδιο και τους χρήστες της γενικής αποθήκης τηρουμένων των ελάχιστων ορίων όπως προβλέπονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 της ως άνω Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών. Για τον πρώτο χρόνο άσκησης της δραστηριότητας το ποσό της εγγύησης καθορίζεται σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα ελάχιστα όρια. Σε περίπτωση που ο κάτοχος και οι χρήστες της γενικής αποθήκης δεν θέτουν σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε ΕΦΚ, το ποσό της εγγύησης είναι ίσο με το 4% επί του αναλογούντος ΕΦΚ στα προϊόντα που εξήχθησαν σε τρίτες χώρες ή διακινήθηκαν υπό καθεστώς αναστολής προς τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο), Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202744

       Ναι

      • 1

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων τους. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για την έναρξη επιτηδεύματος. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για την έναρξη επιτηδεύματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5193

      • 3 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISNET. Έντυπο

       Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISNET.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISNET θα περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3062

      • 4 Πρακτικό διοικητικού συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού. Πρακτικό

       Πρακτικό διοικητικού συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου περί Α.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου, Ιδιότητας

       Όχι 8360

      • 5 Τελευταίο δημοσιευμένο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Τελευταίο δημοσιευμένο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου, Ιδιότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 1130

      • 6 Καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο πρωτοδικείο. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο πρωτοδικείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου περί Ο.Ε. και Ε.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου, Ιδιότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 1130

      • 7 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της παραγράφου 2β του άρθρου 64 του ν.2960/2001 και αναζητείται αυτεπαγγέλτως υποχρεωτικά από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 8 Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.aade.gr/saadeapps3/ApodeiktikoEnimerotitas/#!/aitisi

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Η φορολογική ενημερότητα αναζητείται αυτεπαγγέλτως υποχρεωτικά από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 9 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης/εγκατάστασης καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών της, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Άδεια λειτουργίας

       Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης/εγκατάστασης καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών της, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συναποθήκευσης σε εγκαταστάσεις άλλου προσώπου παρέλκει η υποχρέωση προσκόμισης της εν λόγω άδειας, ωστόσο στην υποβληθείσα αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου εξ ονόματος του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 10 Άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης/εγκατάστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πιστοποιητικό

       Άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης/εγκατάστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συναποθήκευσης σε εγκαταστάσεις άλλου προσώπου παρέλκει η υποχρέωση προσκόμισης της εν λόγω πιστοποίησης, ωστόσο στην υποβληθείσα αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου εξ ονόματος του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 8619

      • 11 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης) που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 12 Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος η οποία εκδίδεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2969/2001 ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος η οποία εκδίδεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2969/2001 ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή μεταποίηση αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Ιδιότητας

       Όχι 9960

      • 13 Αντίγραφο της άδειας εμπορίας ή άδειας διύλισης ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών τους, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3054/2002. Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας εμπορίας ή άδειας διύλισης ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών τους, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3054/2002.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για ενεργειακά προϊόντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Ιδιότητας

       Όχι 4627

      • 14 Αντίγραφο της άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης. Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για καπνικά προϊόντα. Η αναφερόμενη άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού εκδίδεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100Α του ν.2960/2001

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Ιδιότητας

       Όχι 4627

      • 15 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που διαθέτουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή-χρήστη της γενικής αποθήκης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που διαθέτουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή-χρήστη της γενικής αποθήκης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον αιτούντα για την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή-κατόχου γενικής αποθήκης. Στην υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται το ΑΦΜ, η επωνυμία και η ταχυδρομική διεύθυνση του/των φυσικού/ών ή νομικού/ών προσώπου/ων που διαθέτουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή-χρήστη της γενικής αποθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης, Ιδιότητας

       Όχι 7320

      • 16 Ιδιωτικό συμφωνητικό χρήσης γενικής φορολογικής αποθήκης μεταξύ του κατόχου και του εκάστοτε χρήστη/ών αυτής. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό χρήσης γενικής φορολογικής αποθήκης μεταξύ του κατόχου και του εκάστοτε χρήστη/ών αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αίτησης για την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κατόχου άδειας γενικής αποθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

       Ναι 8972

      • 17 Αντίγραφο άδειας εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τύπου "AEOS" ή αναφορά του αριθμού της άδειας AEO επί της υποβληθείσας αίτησης. Άδεια

       Αντίγραφο άδειας εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τύπου "AEOS" ή αναφορά του αριθμού της άδειας AEO επί της υποβληθείσας αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 4627

      • 18 Αντίγραφο άδειας εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τύπου "AEOC" ή αναφορά του αριθμού της άδειας AEO επί της υποβληθείσας αίτησης. Άδεια

       Αντίγραφο άδειας εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τύπου "AEOC" ή αναφορά του αριθμού της άδειας AEO επί της υποβληθείσας αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 17

       Ναι 4627

      • 19 Αντίγραφο άδειας εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τύπου "AEOF" ή αναφορά του αριθμού της άδειας AEO επί της υποβληθείσας αίτησης. Άδεια

       Αντίγραφο άδειας εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τύπου "AEOF" ή αναφορά του αριθμού της άδειας AEO επί της υποβληθείσας αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κατοχής ταυτόχρονα της άδειας εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τύπου "AEOS" και της άδειας εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τύπου "AEOC".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 17

       Ναι 4627

      • 20 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί μη καταδίκης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί μη καταδίκης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (διά του νομίμου εκπροσώπου του) δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που να συνδέεται με παράβαση της τελωνειακής ή/και φορολογικής νομοθεσίας και με την οικονομική του δραστηριότητα. Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 21 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας σχετικά με το ύψος του φόρου που αναλογεί στα προϊόντα που πρόκειται να παραχθούν, μεταποιηθούν ή παραληφθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς της. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας σχετικά με το ύψος του φόρου που αναλογεί στα προϊόντα που πρόκειται να παραχθούν, μεταποιηθούν ή παραληφθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει προηγούμενη δραστηριότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 7320

      • 22 Υπεύθυνη δήλωση με τον καταβληθέντα κατά το προηγούμενο έτος Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση με τον καταβληθέντα κατά το προηγούμενο έτος Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που η εταιρεία λειτουργεί ήδη εκτός καθεστώτος αναστολής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 21

       Ναι 7320

      • Εγκύκλιος Ε.2007 2022

       Περιγραφή Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29-12-2021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Β 2744) “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης”

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%930%CE%9946%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%93%CE%A7%CE%A1?inline=true

       ΑΔΑ ΨΓ0Ι46ΜΠ3Ζ-ΓΧΡ

      • Απόφαση Α.1001 2022 11 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β 2744)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200011

       ΑΔΑ 9Δ0646ΜΠ3Ζ-ΦΗΡ

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 3, 15, 17 262 2020

       Περιγραφή Στο άρθρο 3 ορίζεται η έννοια του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Στο άρθρο 15 ορίζονται οι προϋποθέσεις της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Στο άρθρο 17 ρυθμίζονται ζητήματα εγγυήσεων διακίνησης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32020L0262

      • Εγκύκλιος Ε.2112 2019

       Περιγραφή Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. υπ’ αριθ. 30/003/000/568/31-01-2019 σχετικά με τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης καθώς και την τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A7446%CE%9C%CE%A03%CE%96-8%CE%9D%CE%A0?inline=true

       ΑΔΑ ΩΦΧ446ΜΠ3Ζ-8ΝΠ

      • Απόφαση 30/003/000/568 2019 566 Β

       Περιγραφή α) Όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησής της και β) Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31-07-2017 (ΦΕΚ 2744 Β΄) Α.Υ.Ο., Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200566

       ΑΔΑ 6ΟΦΦ46ΜΠ3Ζ-ΡΜΡ

      • Εγκύκλιος ΔΕΦΚΦ Α 1055631 ΕΞ2018 2018

       Περιγραφή Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1116601 ΕΞ2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 εξ2017/02.08.2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%964%CE%A846%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A599?inline=true

       ΑΔΑ ΩΖ4Ψ46ΜΠ3Ζ-Υ99

      • Απόφαση ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017 2017 2744 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202744

       ΑΔΑ ΨΗΔ146ΜΠ3Ζ-ΙΦΤ

      • Νόμος 64 2960 2001 265 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100265

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της ηλεκτρονικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά μετά την υποβολή της από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet.

       Σημειώσεις Η αίτηση πρωτοκολλείται και ανατίθεται σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια τελωνειακή αρχή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε αυτοπροσώπως (με φυσική παρουσία) είτε ηλεκτρονικά (μέσω email) και με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, με εξαίρεση όσα αυτεπάγγελτα υποχρεούται να αναζητήσει η αρμόδια τελωνειακή αρχή.

       Σημειώσεις Για την υποβολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά (μέσω email) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή συμβουλευτείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ενότητα "Σχετικού σύνδεσμοι" της καρτέλας "Βασικές πληροφορίες".

       Όχι Όχι


      • 3 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια τελωνειακή αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα τα δικαιολογητικά που εμπίπτουν στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης, εκτός αν έχουν ήδη προσκομισθεί αυτοβούλως από τον ενδιαφερόμενο

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή είναι το αντίγραφο ποινικού μητρώου, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστώσει αν στο πρόσωπο του αιτούντος πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό ο αρμόδιος υπάλληλος δεν ελέγχει την κατάθεση εγγύησης, η οποία θα προσκομιστεί μετά την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη της αίτησης για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή και η αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησής του ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet.

       Ναι Ναι


      • 6 Αποστολή δικαιολογητικών στο τελωνείο ελέγχου για την έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή αποστέλλει στο αρμόδιο τελωνείο για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης τα δικαιολογητικά που κρίνονται απαραίτητα για τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόρριψη της αίτησης για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή τελωνειακή αρχή ενημερώνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης τελωνειακή αρχή για την απόρριψη της αίτησης έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης και η αίτηση έκδοσης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησής του ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet.

       Ναι Ναι


      • 8 Έλεγχος της προσκομιζόμενης εγγύησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή τελωνειακή αρχή ενημερώνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης τελωνειακή αρχή σχετικά με την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και ελέγχει την εγγύηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 9 Απόρριψη της αίτησης για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια τελωνειακή αρχή διαπιστώνει ότι η εγγύηση δεν επαρκεί, οπότε η αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησής του ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet.

       Ναι Ναι


      • 10 Έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet.

       Σημειώσεις Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται ψηφιακά για την έκδοση της άδειας ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet. Παράλληλα, η εν λόγω άδεια τυπώνεται σε δύο αντίτυπα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3744), από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στον αιτούντα και το δεύτερο παραμένει στην εκδούσα αρχή.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.