Α' Επιτροπή εξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση475ba267-bc2f-4214-9fe9-66c5b692871c 475267

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ,

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα των επιχειρήσεων να ασκήσουν ένσταση κατά της κατάσχεσης τροφίμων η οποία έχει επιβληθεί ως διοικητικό μέτρο συμμόρφωσης σε εφαρμογή του Κυρωτικού Συστήματος στον τομέα τον τροφίμων (παρ. 4-8, άρθ. 7, Ν. 4235/2014, ΦΕΚ Α 32/11-02-2014). Προσδιορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος, την σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής επανεξέτασης καθώς και εναλλακτικές σχετικά με την τύχη των κατασχεθέντων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ,

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τον ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγγραφη Ένσταση Επανεξέτασης

Σημειώσεις

Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ΑΦΜ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή (Ένσταση)
    
    Η επιχείρηση μπορεί, υπό προϋποθέσεις να ασκήσει ένσταση για δεύτερη επανεξέταση. Δες σχετικά την διαδικασία «Β Επιτροπή επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων (ΜΙΤΟΣ: 564641)»

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάσχεση Τροφίμων, Κατάσχεση ΕΦΕΤ, Πρώτη Επιτροπή Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων, Τριμελής Επιτροπή Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων.

      Επίσημος τίτλος

      Επανεξέταση Εκθεσης Κατασχεθέντων Τροφίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ποσοτικές Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης αν: α) η ποσότητα των τροφίμων είναι ίση ή μικρότερη των είκοσι πέντε (25) χιλιόγραμμων ή σε περιπτώσεις τροφίμων υψηλής εμπορικής αξίας που η τιμή τους είναι ίση ή μικρότερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, β) η ποσότητα των υλικών σε επαφή με τρόφιμα είναι ίση ή μικρότερη των εκατό (100) χιλιόγραμμων,

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας - Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Υπουργική Απόφαση 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α ́ 32) στον τομέα των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

      • 1 Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση (ΜΙΤΟΣ 823345)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου στην επιχείρηση ή την διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων μπορεί να δοθεί έναυσμα για την κατάσχεση τροφίμων ή ΥΑΕΤ (Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα) ως διοικητικό μέτρο επιβολής της συμμόρφωσης. Κατάσχονται, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών, τα παρακάτω: α) τρόφιμα, τα οποία κρίνονται ως μη ασφαλή, β) τρόφιμα, τα οποία δεν φέρουν σήμανση καταλληλότητας ή αναγνώρισης βάσει ειδικών απαιτήσεων, γ) τρόφιμα, τα οποία στερούνται υγειονομικών πιστοποιητικών όταν αυτό απαιτείται, δ) τρόφιμα με υπέρβαση της ημερομηνίας που προβλέπεται στην ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ..............» σε χώρους παραγωγής και μαζικής εστίασης, , καθώς και τρόφιμα με υπέρβαση της ημερομηνίας που προβλέπεται στην ένδειξη «ανάλωση έως ................», ε) υλικά και αντικείμενα που είναι ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών και νοημόνων υλικών και αντικειμένων που δεν πληρούν τους όρους για τη χρήση που προορίζονται, με επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων, στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν αιτιολογημένα ότι υπάρχει αναγκαιότητα για κατάσχεση.

       Σημειώσεις Τα κατασχεθέντα τρόφιμα αποθηκεύονται, με δαπάνη της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Εκθεσης Κατάσχεσης Τροφίμων


       Περιγραφή Η έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση. Με την έκθεση κατάσχεσης ορίζεται μεσεγγυούχος ως υπεύθυνος φύλαξης των κατασχεθέντων τροφίμων ή ζωοτροφών, που μπορεί να είναι η ίδια η επιχείρηση ή τρίτος. Στην έκθεση κατάσχεσης γίνεται αναφορά στο δικαίωμα της επιχείρησης να ασκήσει ένσταση και την προθεσμία για την άσκηση της. Αν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, ο εκπρόσωπος της υπογράφει στην έκθεση κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής και παραιτείται του δικαιώματος αυτού και αποφασίζεται η τύχη των κατασχεθέντων.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή Έγγραφης Ένστασης Επανεξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Κατατίθεται από την επιχείρηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης (Ν.4235/2014, άρθρο 7, παρ. 5).

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση του παραδεκτού της ένστασης για επανεξέταση


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις άσκησης ένστασης, δηλαδή αν: α) η ποσότητα των τροφίμων είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιόγραμμων ή σε περιπτώσεις τροφίμων υψηλής εμπορικής αξίας αν η τιμή τους είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, β) η ποσότητα των υλικών σε επαφή με τρόφιμα είναι μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιόγραμμων, και η υποβολή της έγγραφης ένστασης επανεξέτασης έγινε εμπρόθεσμα (εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης).

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη Ένστασης Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων       Ναι Ναι


      • 6 Εκδοση Απόφασης Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται από: α) δύο (2) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση, β) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναμία να υποδείξει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται, από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο έτερος ελεγκτής - μέλος της επιτροπής.

       Σημειώσεις Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης από την επιχείρηση.

       Ναι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση Τριμελούς Επιτροπής Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων: α) λαμβάνει υπόψη την έκθεση κατάσχεσης, τα τυχόν ειδικά αποτελέσματα επίσημων εργαστηριακών αναλύσεων και εκτιμά τα στοιχεία που προσκομίζει και επικαλείται ο ενιστάμενος, β) εξετάζει λεπτομερώς τα κατασχεθέντα με αυτοψία, ώστε να επαναπροσδιορίσει, αν είναι αναγκαίο, την έκταση και σοβαρότητα των ενδείξεων που οδήγησαν στην έκθεση κατάσχεσης γ) λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο που απαιτείται για να μπορεί να διατυπώσει την κρίση της, δ) αποφαίνεται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων,

       Σημειώσεις Η Τριμελής Επιτροπή Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη συγκρότησή της. Για την διενέργεια αυτοψίας ανοίγει εκ νέου η διαδικασία «Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση (ΜΙΤΟΣ 823345)»

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Έκθεσης Επανεξέτασης Τριμελούς Eπιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η έκθεση επανεξέτασης συντάσσεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση του υπευθύνου (μετά από προφορικό ή γραπτό αίτημα) για τη διαχείριση των οριστικώς κατασχεμένων προϊόντων.

       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή Ένστασης για Δεύτερη Επανεξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιχείρηση μπορεί, υπό προϋποθέσεις να ασκήσει ένσταση για δεύτερη επανεξέταση. Δες σχετικά την διαδικασία «Β Επιτροπή επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων (ΜΙΤΟΣ: 564641)».

       Ναι Ναι


      • 10 Διαχείριση Κατασχεθέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποφασίζεται, αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήματα των επιχειρήσεων τροφίμων, η τύχη των κατασχεθέντων, ως εξής: α) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης ή κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων ή ζωοτροφών και η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις. β) Εγκρίνεται η χρήση των τροφίμων ή ζωοτροφών για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά. γ) Επιβάλλεται η καταστροφή των τροφίμων ή ζωοτροφών. δ) Εγκρίνεται η επαναποστολή των τροφίμων ή ζωοτροφών στο κράτος-μέλος προέλευσης, εφόσον γίνονται αποδεκτά από αυτό.

       Ναι Όχι


      • 11 Κατάθεση Έγγραφης Αίτησης για Διακίνηση Κατασχεθέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση Άδειας Διακίνησης Τροφίμων / ΥΑΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα οριστικώς κατασχεθέντα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια, κατά τη μεταφορά τους προς τον τόπο προορισμού, συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο, που εκδίδεται από τον ΕΦΕΤ. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της κατά τόπο αρμόδιας αρχής. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης στον ΕΦΕΤ της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.

       Σημειώσεις Αν η επιχείρηση επιλέξει η διαδικασία αυτή να γίνει σε άλλο κράτος-μέλος, τα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια τρόφιμα ή ζωοτροφές συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο του ΕΦΕΤ. Στην περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρώνεται σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή επαληθεύει τη διαδικασία σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του κράτους- μέλους.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.