Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών τακτοποίησης λογαριασμών κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας σε πλοία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf0cc640d-e314-44bd-95cb-90d780c6fc3e 822349

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 10

Κόστος

300 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση εταιρειών ως εκκαθαρίστριες, ώστε να αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης λογίζεται από την υποβολή πλήρους φακέλου αίτησης με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αναγνώριση εταιρείας ως εκκαθαρίστριας για τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών των σταθμών ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δια ζώσης ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 10163, Αθήνα ή με email στις εξής διευθύνσεις: dir_edey@mindigital.gr, protocol@mindigital.gr. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο της εταιρείας και να περιλαμβάνονται σε αυτή τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, του νομίμου εκπροσώπου της και εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή του νομίμου αντιπροσώπου της στην Ελλάδα.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    «Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.»

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση Εκκαθαριστριών Εταιρειών

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιρειών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Η εκκαθαρίστρια εταιρεία υποχρεούται να έχει έδρα στην Ελλάδα ή εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, να έχει νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Η εκκαθαρίστρια εταιρεία υποχρεούται να είναι Aνώνυμος ή Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η εκκαθαρίστρια εταιρεία υποχρεούται να περιλαμβάνει στο καταστατικό της ως σκοπό τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας εμπορικών πλοίων.

       Όχι Όχι

      • 4 Πτωχευτικού δικαίου Η εταιρεία να μην έχει κηρυχθεί σε χρεοκοπία, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχει κατατεθεί σχετική αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο νόμιμος αντιπρόσωπος της εκκαθαρίστριας εταιρείας, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, να μην έχουν καταδικαστεί για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και να μην έχουν κηρυχθεί σε χρεοκοπία ή πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 6 Φορολογικές Η εταιρεία και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της (εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή) να είναι φορολογικά ενήμεροι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

       Όχι Όχι

      • 7 Ασφαλιστικές Η εταιρεία και ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της (εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή) να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Να μην έχει συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός είκοσι πέντε (25) των αναγνωρισμένων εκκαθαριστριών εταιρειών.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Να υπάρχει θετική γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Ειδικά για την αναγνώριση αλλοδαπών εταιρειών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη χορήγηση Κωδικού Αναγνώρισης Εκκαθαρίστριας (AAIC) από την αρμόδια αρχή της αλλοδαπής, στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση αναγνώρισης 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8474

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Κάλυψη της ετήσιας υποχρέωσης αναγνώρισης (π.δ 137/2014 άρθρο 6 παρ. 5) 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8475

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιευθέντος και σε ισχύ καταστατικού από τις αρμόδιες αρχές. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιευθέντος και σε ισχύ καταστατικού από τις αρμόδιες αρχές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 2 Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από τις αρμόδιες αρχές Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από τις αρμόδιες αρχές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο να ορίζεται ονομαστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος της εταιρείας προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο να ορίζεται ονομαστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος της εταιρείας προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για την εταιρεία και για τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο της. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για την εταιρεία και για τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας - νομικά πρόσωπα- του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί, μεταξύ άλλων, σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση-και- Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας - φυσικά πρόσωπα- του αρμόδιου Πρωτοδικείου σύμφωνα με το οποίο δεν έχει κατατεθεί δικόγραφο αίτησης και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο της εταιρείας, περί πτώχευσης, υπαγωγής σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης κ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 5 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νόμιμου αντιπροσώπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νόμιμου αντιπροσώπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 6 Πιστοποιητικό περί μη διώξεως και μη καταδίκης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νόμιμου αντιπροσώπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία και έκδοση ακάλυπτων επιταγών καθώς και ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή χρεοκοπία. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη διώξεως και μη καταδίκης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νόμιμου αντιπροσώπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία και έκδοση ακάλυπτων επιταγών καθώς και ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή χρεοκοπία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 7 Πιστοποιητικό περί μη θέσης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, σε δικαστική συμπαράσταση Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Πιστοποιητικό περί μη θέσης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νόμιμου αντιπρόσωπου της, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, σε δικαστική συμπαράσταση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5942

      • 8 Ισχύουσα φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου της ή του νόμιμου αντιπροσώπου της. Φορολογική ενημερότητα

       Ισχύουσα φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου της ή του νόμιμου αντιπροσώπου της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 9 Ισχύουσα ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου ή του νόμιμου αντιπροσώπου της. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ισχύουσα ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου ή του νόμιμου αντιπροσώπου της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 10 Εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, ισχύουσα βεβαίωση αναγνώρισης από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού αναγνώρισης (Accounting Authority Identification Code) AAIC. Βεβαίωση

       Εφόσον είναι αλλοδαπή εταιρεία αναγνωρισμένη από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, ισχύουσα βεβαίωση αναγνώρισης από την αλλοδαπή αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού αναγνώρισης (Accounting Authority Identification Code) AAIC.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 3,4,5 137 2014 227 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 3 αφορά στις προϋποθέσεις αναγνώρισης εταιρείας ως εκκαθαρίστριας. Το άρθρο 4 αφορά στα δικαιολογητικά αναγνώρισης εταιρίας ως εκκαθαρίστριας. Το άρθρο 5 αφορά στην πράξη αναγνώρισης εταιρείας ως εκκαθαρίστριας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100227

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Παραλαβή της αίτησης (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο της εταιρίας) και των δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δια ζώσης ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 10163, Αθήνα ή με email στις εξής διευθύνσεις: dir_edey@mindigital.gr, protocol@mindigital.gr.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση στην Αρμόδια Διεύθυνση μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία του φακέλου-Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Έλεγχος πληρότητας φακέλου και ισχύος των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή i) Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 137/2014, σύμφωνα με την οποία "Η αναγνώριση, ανάκληση δικαιώματος, ακύρωση και τροποποίηση στοιχείων εκκαθαριστριών γίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως". ii) Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 "Με την επιφύλαξη του άρθρου 37, ανατίθεται διά του παρόντος νόμου στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων που επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατομική διοικητική πράξη για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται.". iii) Η εν λόγω απόφαση είναι ατομική διοικητική πράξη, καθώς αφορά σε συγκεκριμένες εταιρείες, ως εκ τούτου η σχετική αρμοδιότητα ασκείται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και η διοικητική πράξη εμπίπτει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών που προΐσταται. iv) Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 "2. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της τυχόν προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις προθεσμίας για την έκδοση της πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος ή, σε περίπτωση μη πρόβλεψης ειδικής προθεσμίας, με την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (Α 45) η αρμοδιότητα της παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκείται και από τον αρμόδιο Υπουργό. 3. Η αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί από τον Υπουργό και πριν από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος που αιτιολογούνται ειδικώς.".

       Σημειώσεις Με την ίδια απόφαση αναγνώρισης χορηγείται στην εκκαθαρίστρια εταιρεία ένας αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης (Accounting Authority Identification Code) AAIC.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 6 Δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η απόφαση αναγνώρισης της εταιρίας ως εκκαθαρίστριας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στη Διαύγεια

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση του ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΦΕΚ κοινοποιείται στον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο της εταιρείας.

       Σημειώσεις Παράλληλα, η αναγνωρισμένη εκκαθαρίστρια εταιρεία εντάσσεται στον επίσημο κατάλογο των εκκαθαριστριών εταιρειών που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κοινοποιείται στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union-ITU) και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.