Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση32384c3b-a0dc-4cff-9bee-a62abbc63ef2 186109 Notification of the establishment and operation of a lifeguard training school

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

14 έως 16

Κόστος

306 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, που εδρεύει πλησιέστερα στον τόπο που θα λειτουργήσει η σχολή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, τα οποία καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Σημειώσεις

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Πρέπει να έχει προμηθευτεί και εγκαταστήσει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του π.δ. 71/2020.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Να διαθέτει χώρο, ο οποίος ναι είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης- και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας (όπως το π.δ. 71/2020).

       Όχι Όχι

      • 4 Ασφαλιστικές Να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για κάλυψη της αστικής ευθύνης του φορέα της δραστηριότητας, του διευθυντή της σχολής και οιουδήποτε προστιθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Το φυσικό πρόσωπο-φορέα της δραστηριότητας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου φορέα της δραστηριότητας, καθώς και ο διευθυντής της σχολής, να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, όπως και για παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Ο διευθυντής της σχολής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδίκευση στην κολύμβηση ή σε άλλα αθλήματα υγρού στίβου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή από αντίστοιχη σχολή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους Ε.Ε., στην οποία πρέπει να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 7 Ιατρικές Ο διευθυντής της σχολής και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, πρέπει να είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να εκδίδει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 10 Εταιρικού δικαίου Εφόσον ο φορέας δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει στο καταστατικό να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι

      • 1 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης». Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113001. 176 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://edla.hcg.gr/apptypes/payment help/

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής γνωστοποίησης μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση. Σε περίπτωση υποβολής γνωστοποίησης μέσω του e-ΔΛΑ, αποστέλλεται από το σύστημα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον φορέα της δραστηριότητας με τον αριθμό πρωτοκόλλου της γνωστοποίησής του, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη βεβαίωση αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης- και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας (όπως το π.δ. 71/2020)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η σχολή. Άδεια δόμησης

       Αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η σχολή.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 4 Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων-τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Κάτοψη

       Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων-τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα Τεύχος B’ 4175/09.09.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56073 των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 5 Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Μελέτη

       Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 6 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για κάλυψη της αστικής ευθύνης του φορέα της δραστηριότητας, του διευθυντή της σχολής και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ τουλάχιστον. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για κάλυψη της αστικής ευθύνης του φορέα της δραστηριότητας, του διευθυντή της σχολής και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ τουλάχιστον.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 7 Υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Πρόγραμμα

       Υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πρόγραμμα αναγράφονται: η διδασκόμενη ύλη, οι ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, η χρονική διάρκεια εκπαίδευσης κ.λπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 8 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για το φυσικό πρόσωπο-φορέα της δραστηριότητας ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας, καθώς και για τον διευθυντή της σχολής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, όπως και για παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, όπως και για παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Για το φυσικό πρόσωπο-φορέα της δραστηριότητας ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας, καθώς και για τον διευθυντή της σχολής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 10 Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδίκευση στην κολύμβηση ή σε άλλα αθλήματα υγρού στίβου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή από αντίστοιχη σχολή της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδίκευση στην κολύμβηση ή σε άλλα αθλήματα υγρού στίβου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή από αντίστοιχη σχολή της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά το διευθυντή της σχολής. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους Ε.Ε., στην οποία πρέπει να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ε.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 11 Πίνακας με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνοδευόμενο από τα πτυχία ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνοδευόμενο από τα πτυχία ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 12 Πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, είτε από δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει ότι είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ειδικά για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή της σχολής, που εισέρχονται στο νερό και έρχονται σε σωματική επαφή με τους εκπαιδευόμενους, επιπροσθέτως πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) δερματολόγου και καρδιολόγου, σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο. Πιστοποιητικό υγείας

       Πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, είτε από δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει ότι είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ειδικά για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή της σχολής, που εισέρχονται στο νερό και έρχονται σε σωματική επαφή με τους εκπαιδευόμενους, επιπροσθέτως πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) δερματολόγου και καρδιολόγου, σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα πιστοποιητικά αφορούν τον διευθυντή της σχολής και για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 13 Αποδεικτικό είσπραξης εκατό (100) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό είσπραξης εκατό (100) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1329.1/14/05-9-2007 απόφασης ΥΕΝ (Β’ 1854).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 14 Παράβολο χαρτοσήμου για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ύψους τριάντα (30) ευρώ Ηλεκτρονικό παράβολο

       Παράβολο χαρτοσήμου για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ύψους τριάντα (30) ευρώ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α’ 285).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 15 Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, με όλες τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, με όλες τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ανωτέρω στοιχεία αναζητούνται από την αρμόδια αρχή του μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 16 Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία απ’ όπου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία απ’ όπου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ανωτέρω στοιχεία αναζητούνται από την αρμόδια αρχή του μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2131.17/64425 2021 4175 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204175

      • Νόμος 5 4796 2021 63 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης - Προσθήκη Κεφαλαίου ΚA’ στον ν. 4442/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100063

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2020 166 Α

       Περιγραφή Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100166

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή γνωστοποίησης


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το έντυπο γνωστοποίησης συμπληρωμένο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ, χωρίς την υποβολή κανενός δικαιολογητικού.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής γνωστοποίησης μέσω του e-ΔΛΑ, αποστέλλεται από το σύστημα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον φορέα της δραστηριότητας με τον αριθμό πρωτοκόλλου της γνωστοποίησής του, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση σε συναρμόδιες Υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Λιμενική Αρχή του κοινοποιεί τη γνωστοποίηση αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

       Σημειώσεις Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.