Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Κύρια Τουριστικά Καταλύματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση08546e2d-38cf-4d7f-832e-4d85307754ee 414324 Notification of Operation of Main Tourist Accommodation Facilities

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 7 + (
1
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ενέργειες που πρέπει να προβεί ο φορέας εκμετάλλευσης κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος (ξενοδοχείο, οργανωμένη τουριστική κατασκήνωσή, ξενώνες φιλοξενίας νέων), πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Η διαδικασία γνωστοποίησης έχει αντικαταστήσει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Ο προβλεπόμενος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των καταλυμάτων διενεργείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΠΑΤΕ) της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

1. Τα παράβολα υπολογίζονται ανάλογα τη δυναμικότητα και το μέγιστο κόστος δεν αναγράφεται διότι εξαρτάται από τον αριθμό δωματίων του καταλύματος. 2. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα οφείλουν να διαθέτουν εγκεκριμένο διακριτικό τίτλο.

3. Τα ξενοδοχεία και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις οφείλουν σε διάστημα εντός 50 ημερών από τη γνωστοποίηση λειτουργίας τους να εκδώσουν πιστοποιητικό κατάταξης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση στην οποία δίνονται πληροφορίες σχετικά με:

- τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας - τη θέση της εγκατάστασης (διεύθυνση και γεωγραφικές συντεταγμένες) - την ασκούμενη δραστηριότητα (Κωδικός NACE, δυναμικότητα, αστέρια κλπ.) - κολυμβητικές δεξαμενές

- πρόσθετες εγκαταστάσεις (ΚΥΕ, παιδότοποι κλπ.).

Σημειώσεις

Στην πλατφόρμα καταχωρούνται κατά περίπτωση: αριθμός άδειας δόμησης ή βεβαίωσης περάτωσης της διαδικασίας διατήρησης, αριθμός πρωτοκόλλου πιστοποιητικού πυρασφάλειας και Α.Ε.Π.Ο. ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αριθμός βεβαίωσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και αριθμός απόφασης περί έγκρισης διακριτικού τίτλου, καθώς και ο κωδικός πληρωμής παράβολου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε κύρια τουριστικά καταλύματα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Ύπαρξη άδειας οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή: Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) τηρείται στην εγκατάσταση αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται στην εγκατάσταση η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

       Όχι Όχι

      • 5 Περιβαλλοντικές Στην περίπτωση που το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., θα πρέπει να τηρείται στην εγκατάσταση αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.

       Όχι Όχι

      • 6 Κτιριακές Πλήρωση των προϋποθέσεων ενεργητικής πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

       Όχι Όχι

      • 7 Περιβαλλοντικές Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β’ του εν λόγω Παραρτήματος με τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 59845/2012 (Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 5* ανά δωμάτιο. 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5976

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 4* ανά δωμάτιο. 8 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5977

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 3* ανά δωμάτιο. 6 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5978

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 4 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 2* ανά δωμάτιο. 4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5979

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 5 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 1* ανά δωμάτιο. 4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5980

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 6 Κάμπινγκ (όλες οι κατηγορίες) ανά θέση 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5094

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 7 Καμπινγκ (όλες οι κατηγορίες) ανά οικίσκο 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5095

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 8 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για τη γνωστοποίηση τουριστικού καταλύματος εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης) ανά δωμάτιο. 10 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 9 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για τη γνωστοποίηση ξενώνα νέων ανά κλίνη. 3 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2437

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Αποδεικτικό

       Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Άδεια δόμησης από την υπηρεσία δόμησης του οικείο ΟΤΑ ή από άλλη αρμόδια αρχή ή Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του ν. 4178/2013 και τα κατά περίπτωση σχέδια και μελέτες που τα συνοδεύουν. Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης από την υπηρεσία δόμησης του οικείο ΟΤΑ ή από άλλη αρμόδια αρχή ή Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του ν. 4178/2013 και τα κατά περίπτωση σχέδια και μελέτες που τα συνοδεύουν.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα περί μη αμετάκλητης καταδίκης του αιτούντα για κακούργημα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα περί μη αμετάκλητης καταδίκης του αιτούντα για κακούργημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αποδεικτικό σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Αποδεικτικό σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 9681

      • 5 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα, δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 8050

      • 6 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 9681

      • 7 Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) και αριθμός απόφασης περί έγκρισης διακριτικού τίτλου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) και αριθμός απόφασης περί έγκρισης διακριτικού τίτλου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8
       • Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, μέλους ΤΕΕ ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας
       • Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ότι πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παρ. 1 του αρ. 2 του Ν.3766/2009
       • Άδεια δόμησης ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/2010 ή του Ν/4178/2013 ή βεβαίωση υπαγωγής στο αρ.24 του ν.4014/2011
       • Σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό
       • Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού, μέλους ΤΕΕ
       • ΥΔ του αιτούντα ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις
       Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       • Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, μέλους ΤΕΕ ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας
       • Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ότι πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παρ. 1 του αρ. 2 του Ν.3766/2009
       • Άδεια δόμησης ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/2010 ή του Ν/4178/2013 ή βεβαίωση υπαγωγής στο αρ.24 του ν.4014/2011
       • Σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό
       • Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού, μέλους ΤΕΕ
       • ΥΔ του αιτούντα ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Εφόσον εντός του τουριστικού καταλύματος λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές, ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4, του αρ. 4 της ΚΥΑ 7888/2017.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 5768

      • Νόμος 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Α: διαδικασίες λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων Τροποποιήσεις: - Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α), Άρθρο 18- Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) Άρθρο 19 - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία - Κυρώσεις) - Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α)- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α), Άρθρο 48- Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν.4276/2014 (διαδικασία κατάταξης καταλυμάτων) Άρθρο 49 - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία - Κυρώσεις) - Ν.4531/2018 (ΦΕΚ Α/62), Άρθρο 39 - Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (Τουριστικές επιχειρήσεις) - Ν.4582/2018 (ΦΕΚ Α/ 208), Μέρος Τέταρτο (Άρθρα 30-33) - Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (Τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν.4276/2014 (διαδικασία κατάταξης καταλυμάτων) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α/230), Άρθρο 40 - Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων Άρθρα 31 και 42-47 - Τροποποίηση άρθρου 3 του Ν.4276/2014 ( διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ σε ξενοδοχεία/τουριστικές κατασκηνώσεις) - Τροποποίηση άρθρου 4 του Ν.4276/2014 (διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ σε ενοικιαζόμενα δωμάτια) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α), Άρθρο 31- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α/ 94), Άρθρο 2, Υποπαράγραφος Α3-Κατάργηση από 1/11/2015 της παραγράφου 1 και 7 του άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α/251), Άρθρο 41-Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α 269), Άρθρο 23- Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν.4276/2014 (κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων) - Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α/237), Άρθρο 35-Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν.4276/2014 (κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8592 2017 1750 Β

       Περιγραφή Μετατροπή σε γνωστοποίηση, δικαιολογητικά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201750

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7888 2017 1654 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές και δικαιολογητικά για κολυμβητικές δεξαμενές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201654

      • Υπουργική Απόφαση 216 2015 10 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές και κριτήρια κατάταξης σε αστέρια Τροποποιήσεις: - ΥΑ 1142/26-1-2021 (ΦΕΚ 365/Β) - Τροποποίηση αρ.2 (παρ.2), αρ. 3 (παρ.3), αρ 4 (προσθήκη παρ.7), αρ.6 (παρ. 6) και Παραρτήματος (αρ.7) της ΥΑ216/2015 (ΦΕΚ 10/Β) - (Προδιαγραφές) - ΥΑ 17352/2018 (ΦΕΚ Β/4822) - Τροποποίηση αρ. 2, 4 και Παράρτημα της ΥΑ216/2015 (ΦΕΚ 10/Β) – (Προδιαγραφές) - ΥΑ 21654/2017 (ΦΕΚ 4242/Β) - Τροποποίηση αρ. 2, 3, 4, 6 και Παράρτημα της ΥΑ216/2015 (ΦΕΚ 10/Β) – (Προδιαγραφές) - ΥΑ 19102/2016 (ΦΕΚ 3387/Β) - Τροποποίηση αρ. 4, 6 και Παράρτημα της ΥΑ216/2015 (ΦΕΚ Β/10) – (Προδιαγραφές)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200010

      • Υπουργική Απόφαση 14129 2015 1476 Β

       Περιγραφή Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων Τροποποιήσεις: - ΥΑ 11810/24-7-2020(ΦΕΚ 3451/Β)-Τροποποίηση αρ.2 και αρ.7 της ΥΑ 14129/2015 (καταλληλότητα γηπέδου, προβλέψεις για θέσεις των σκηνών, των συρόμενων και των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων) - ΥΑ 22785/2018 (ΦΕΚ 6050/Β) - Τροποποίηση αρ. 6 της ΥΑ14129/2015 (ΦΕΚ 1476/Β) – (Παράταση έως 31/12/2019 για τη χορήγηση πιστοποιητικού κατάταξης) - ΥΑ 21662/2017 (ΦΕΚ 4242/Β) - Τροποποίηση αρ. 6 της ΥΑ14129/2015 (ΦΕΚ Β / 1476) - (Παράταση για τη χορήγηση πιστοποιητικού κατάταξης )

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201476

      • Υπουργική Απόφαση 26036 2014 3510 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές προϋποθέσεις για ίδρυση και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων Τροποποίηση: - ΥΑ 2710/2020 (ΦΕΚ Β/586)- Τροποποίηση αρ.2 και αρ.3 της ΥΑ 26036/2014 (χωροταξικά και πολεοδομικά κριτήρια, τεχνικές προδιαγραφές)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203510

      • Υπουργική Απόφαση 4418 2019 972 Β

       Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200972

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση γνωστοποίησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business (https://www.notifybusiness.gov.gr/assets/index.html), προς α) την αρμόδια ΠΥΤ για ξενοδοχεία 1-3*, camping και ξενώνες φιλοξενίας νέων ή β) την ΕΥΠΑΤΕ για ξενοδοχεία 4-5* δυναμικότητας άνω των 100 κλινών και camping άνω των 100 ατόμων. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμός μέσω του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΠΥΤ (Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων) ή η ΕΥΠΑΤΕ κοινοποιεί τη γνωστοποίηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, υπηρεσία Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, στο ΞΕΕ και σε όποια άλλη κατά την κρίση της τυχόν αρμόδια αρχή π. και δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.