Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση92459067-133a-4d77-b761-33d983065576 926817 Notification of operation of Car and Motorcycle Driving Schools and their branches

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 10

Κόστος

Από 100 έως 200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έναρξη λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καθώς και τα υποκαταστημάτων αυτών µε ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11. Η Γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτήν στοιχεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κατά την υποβολή της Γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται με το Έντυπο Γνωστοποίησης κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα σχετικά δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ με αριθ. Δ30/Α3/276110/2021. Ο κωδικός που θα πάρει η δραστηριότητα μετά την γνωστοποίηση από τις Περιφερειακές ενότητες θα εισαχθεί στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφείς Αποτελεσμάτων (Μ.Η.Σ.Κ.Α.)

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών.

Σημειώσεις

Για υποβολή ερωτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο notifyhelpdesk@mindev.gov.gr ή τηλεφωνικά στα 2103893894, 2103893113 & 2103893809.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Λειτουργία Σχολής οδηγών και υποκαταστήματος

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Δικαίωμα γνωστοποίησης της δραστηριότητας υποκαταστήματος σχολής οδηγών έχει μόνο σχολή οδηγών, η οποία προηγουμένως έχει δηλώσει τη γνωστοποίηση λειτουργίας της.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet για την ψηφιακή υποβολή της Γνωστοποίησης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούνται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Δικαίωμα λειτουργίας σχολής οδηγών, υποκαταστήματος αυτής και έχουν: α. τα φυσικά πρόσωπα, με ισχύουσα βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, β. τα νομικά πρόσωπα, όπου ένα (1) από τα μέλη τους ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό τους έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και κατέχει επίσης, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 6 Ιδιοκτησιακές Για τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται πριν την υποβολή της γνωστοποίησης να έχει εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει, τα οποία ανήκουν στη σχολή οδηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της προς λειτουργία σχολής οδηγών. Επίσης για τα οχήματα αυτά θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ο ειδικός και ο περιοδικός έλεγχος, να έχει εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) και η βεβαίωση ειδικού ελέγχου για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του π.δ.51/2012 (Α΄101) ή να έχει γίνει επιθεώρηση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση καταλληλότητας, κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι

      • 7 Κτιριακές Ο χώρος της σχολής οδηγών πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό και επαρκή αερισμό.

       Όχι Όχι

      • 8 Ιδιοκτησιακές Η σχολή οδηγών οφείλει να έχει στην ιδιοκτησία ή κατοχή της, ένα (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικό όχημα, το οποίο πρέπει να έχει χαρακτηριστεί και ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό όχημα και να πληροί τις προδιαγραφές, όπως καθορίζονται στο π.δ.51/2012 (Α΄101).

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Η δραστηριότητα της σχολής οδηγών παρέχει το δικαίωμα παροχής πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης μόνο για τις αντίστοιχες κατηγορίες ανάλογα με τα εκπαιδευτικά οχήματα, τα οποία η σχολή οδηγών έχει δηλώσει στη γνωστοποίηση.

       Όχι Όχι

      • 10 Τεχνικές Εξωτερικά της Σχολής οδηγών ή του υποκαταστήματος αυτής και σε ευδιάκριτη, από τους πολίτες, θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφονται: α) η ένδειξη «ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ», χρώματος μαύρου ή μπλε, και β) το διεθνές διακριτικό σήμα «L», χρώματος ερυθρού.

       Όχι Όχι

      • 11 Ιδιοκτησιακές Τα υποκαταστήματα των σχολών οδηγών δεν έχουν στην κατοχή τους εκπαιδευτικά οχήματα, αλλά χρησιμοποιούν για τη δραστηριότητά τους τα εκπαιδευτικά οχήματα της σχολής οδηγών, η οποία ανήκει στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ομοίως χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος σχολής οδηγών οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών της σχολής οδηγών.

       Ναι Ναι

      • 12 Κτιριακές Σχολή οδηγών ή υποκατάστημα αυτής δεν δύναται να δραστηριοποιείται σε κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 13 Κτιριακές Συστέγαση Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την περίπτωση της συστέγασης θα πρέπει επίσης: α) Να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις και β) Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, σε περίπτωση που συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσής τους. γ) Ο χώρος υποδοχής και οι κοινόχρηστοι χώροι των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων δύναται να είναι κοινοί αλλά σε κάθε περίπτωση διαφορετικοί από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση των βοηθητικών χώρων δεν πρέπει να διαταράσσει τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας. Επίσης μπορούν να συστεγαστούν επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες διεκπεραίωσης διοικητικής φύσεως εργασιών με ΚΑΔ 9609.19.11, ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και μεσίτη ασφαλίσεων με ΚΑΔ66.22.10.01 και66.22.10.05,εφοσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Ναι Ναι

      • 1 Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για την χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και "Κατηγορία Παραβόλου": Κατηγορίες 200€ και επιλογή της κατάλληλης Περιφέρειας στον Τύπο Παραβόλου 296 Περιφέρεια Αττικής 200 297 Περιφέρεια Θεσσαλίας 200 298 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 200 299 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 200 300 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 200 301 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 200 302 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 200 303 ΠΕ Δράμας 200 304 ΠΕ Έβρου 200 305 ΠΕ Καβάλας 200 306 ΠΕ Ξάνθης 200 307 ΠΕ Ροδόπης 200 308 ΠΕ Θεσσαλονίκης 200 309 ΠΕ Ημαθίας 200 310 ΠΕ Κιλκίς 200 311 ΠΕ Πιερίας 200 312 ΠΕ Πέλλας 200 313 ΠΕ Σερρών 200 314 ΠΕ Χαλκιδικής 200 315 ΠΕ Ηρακλείου 200 316 ΠΕ Λασιθίου 200 317 ΠΕ Ρεθύμνου 200 318 ΠΕ Χανίων 200 319 ΠΕ Αργολίδας 200 320 ΠΕ Αρκαδίας 200 321 ΠΕ Κορινθίας 200 322 ΠΕ Λακωνίας 200 323 ΠΕ Μεσσηνίας 200 324 ΠΕ Άρτας 200 325 ΠΕ Θεσπρωτίας 200 326 ΠΕ Ιωαννίνων 200 327 ΠΕ Πρέβεζας 200 328 ΠΕ Κέρκυρας 200 329 ΠΕ Λευκάδας 200 330 ΠΕ Ζακύνθου 200 331 ΠΕ Κεφαλληνίας 200 200 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Γνωστοποίηση λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για την χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και "Κατηγορία Παραβόλου": Κατηγορίες 100€ και επιλογή της κατάλληλης Περιφέρειας στον Τύπο Παραβόλου 259 Περιφέρεια Αττικής 100 260 Περιφέρεια Θεσσαλίας 100 261 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 100 263 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 100 264 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 100 265 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 100 266 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 100 267 ΠΕ Δράμας 100 268 ΠΕ Έβρου 100 269 ΠΕ Καβάλας 100 270 ΠΕ Ξάνθης 100 271 ΠΕ Ροδόπης 100 272 ΠΕ Θεσσαλονίκης 100 273 ΠΕ Ημαθίας 100 274 ΠΕ Κιλκίς 100 275 ΠΕ Πιερίας 100 276 ΠΕ Πέλλας 100 277 ΠΕ Σερρών 100 278 ΠΕ Χαλκιδικής 100 279 ΠΕ Ηρακλείου 100 280 ΠΕ Λασιθίου 100 281 ΠΕ Ρεθύμνου 100 282 ΠΕ Χανίων 100 283 ΠΕ Αργολίδας 100 284 ΠΕ Αρκαδίας 100 285 ΠΕ Κορινθίας 100 286 ΠΕ Λακωνίας 100 287 ΠΕ Μεσσηνίας 100 288 ΠΕ Άρτας 100 289 ΠΕ Θεσπρωτίας 100 290 ΠΕ Ιωαννίνων 100 291 ΠΕ Πρέβεζας 100 292 ΠΕ Κέρκυρας 100 293 ΠΕ Λευκάδας 100 294 ΠΕ Ζακύνθου 100 295 ΠΕ Κεφαλληνίας 100 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 1 Γνωστοποίησης λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ή υποκαταστημάτων αυτών. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Γνωστοποίησης λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ή υποκαταστημάτων αυτών.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών για τον φορέα της δραστηριότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, ή για μέλος του νομικού προσώπου ή του προσωπικού του, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο. Βεβαίωση

       Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών για τον φορέα της δραστηριότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, ή για μέλος του νομικού προσώπου ή του προσωπικού του, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγγελία Έναρξης και Ανανέωσης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την σχολή οδηγών. Βεβαίωση

       Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την σχολή οδηγών.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγγελία Έναρξης και Ανανέωσης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής οδηγών. Άδεια κυκλοφορίας

       Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής οδηγών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204742

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 5 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204742

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα της παρ. δ) του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθ. Δ30/Α3/276110/2021.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο αν η δραστηριότητα στεγάζεται σε πολυώροφη οικοδομή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 7320

      • 7 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 8 Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 9 Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Όταν πρόκειται για λειτουργία υποκαταστήματος Σχολής οδηγών χρειάζεται και φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης δραστηριότητας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που ανήκει το υποκατάστημα. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Όταν πρόκειται για λειτουργία υποκαταστήματος Σχολής οδηγών χρειάζεται και φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης δραστηριότητας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που ανήκει το υποκατάστημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204742

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Όχι 5743

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 4, 215, 216, 217, 218 ,219 ,220, 221 ,222, 223 4811 2021 108 Α

       Περιγραφή Απλούστευση του πλαισίου άσκησης λειτουργίας Σχολών Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ή υποκαταστημάτων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100108

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ30/Α3/276110 2021 4742 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204742

       ΑΔΑ ΨΠ1Ι465ΧΘΞ-ΞΑΒ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 Δ30/Α3/143433 2023 3100 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4, παρ. 3, κεφ.Β και παρ.γ, του κεφ.Γ, του άρθρου 4 . της κ.υ.α. Δ30/A3/276110/2021 (Β΄ 4742)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203100

       ΑΔΑ 6Ε99465ΧΘΞ-ΜΘ1

      • 1 Είσοδος φορέα δραστηριότητας στο notifybusiness.gov.gr - Υποβολή Γνωστοποίησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συμπλήρωση των πεδίων πληροφορίας από τον Φορέα Δραστηριότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της Γνωστοποίησης από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο μέσω της πλατφόρμα https://notifybusiness.gov.gr/στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί Σχολή Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ή υποκαταστήματων αυτής.

       Σημειώσεις Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόδοση κωδικού της γνωστοποίησης από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον κωδικό/αύξοντα αριθμό, ο οποίος καταχωρείται στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το σκοπό ελέγχου και εποπτείας.

       Σημειώσεις Ο κωδικός της σχολής οδηγών είναι μοναδικός δεν μπορεί να συμμετάσχει η Σχολή Οδηγών χωρίς τον συγκεκριμένο κωδικό σε Δοκιμασίες Προσόντων και συμπεριφοράς, (πρακτικές εξετάσεις πολίτων για απόκτηση άδειας οδήγησης).

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση της Γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχοι Δραστηριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια Διεύθυνση και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΑ΄ του ν.4442/2016. Ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια Επιτόπου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι επιτόπου έλεγχοι πραγματοποιούνται από διμελή επιτροπή ελέγχου, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης. Μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διμελής επιτροπή ελέγχου της παρούσας απόφασης μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που ασκούνται για την τήρηση των όρων λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του επιτόπου ελέγχου, ο φορέας της δραστηριότητας θέτει στη διάθεση της επιτροπής ελέγχου τα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου και παρέχει γραπτή ή προφορική εξήγηση για τα ζητήματα που ανακύπτουν.

       Ναι Όχι


      • 7 Διενέργεια Εξ αποστάσεως Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι εξ αποστάσεως έλεγχοι πραγματοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση, η οποία ως όργανο εξ αποστάσεως ελέγχου, αποστέλλει στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή αίτημα να υποβάλει τον φάκελο δικαιολογητικών του άρθρου 5, ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας για υποβολή του φακέλου, διενεργείται επιτόπου έλεγχος. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ελέγχει τον φάκελο που υποβλήθηκε και μπορεί να ζητά προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από τον φορέα της δραστηριότητας. Συντάσσεται έκθεση για τον εξ αποστάσεως έλεγχο, στην οποία καταγράφονται οι τυχόν παραβάσεις,

       Ναι Όχι


      • 8 Διαπίστωση παραβάσεων - Πρόστιμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που καταγράφηκαν παραβάσεις, με την ίδια επιστολή τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του για τα ευρήματα του ελέγχου και να άρει την παράβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της επιστολής. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα έγγραφες απόψεις του φορέα της δραστηριότητας ή υποβληθούν αλλά κριθούν αβάσιμες από την αρμόδια διεύθυνση, τότε με απόφασή της επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα . Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου κοινοποιείται στον φορέα της δραστηριότητας, με έγγραφο που τον καλεί να καταβάλει το πρόστιμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια διεύθυνση μπορεί να προβαίνει σε σύσταση και να βάλει προθεσμία για συμμόρφωση. Εφ’ όσον ο φορέας συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.