Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση92459067-133a-4d77-b761-33d983065576 926817 Notification of operation of Car and Motorcycle Driving Schools and their branches

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6 έως 10

  Κόστος

  100.00
  -
  200.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 Ώρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την έναρξη λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καθώς και τα υποκαταστημάτων αυτών µε ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτήν στοιχεία.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


  Παρατηρήσεις

  Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται με το Έντυπο Γνωστοποίησης κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα σχετικά δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ με αριθ. Δ30/Α3/276110/2021. Ο κωδικός που θα πάρει η δραστηριότητα μετά την γνωστοποίηση από τις Περιφερειακές ενότητες θα εισαχθεί στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφείς Αποτελεσμάτων (Μ.Η.Σ.Κ.Α.)

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ειδική διοικητική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της παραγράφου 8, της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, ασκείται η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

     NACE

     • 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Λειτουργία Σχολής οδηγών και υποκαταστήματος

       Επίσημος τίτλος

       Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,


       • 1 Διοικητικές Δικαίωμα γνωστοποίησης της δραστηριότητας υποκαταστήματος σχολής οδηγών έχει μόνο σχολή οδηγών, η οποία προηγουμένως έχει δηλώσει τη γνωστοποίηση λειτουργίας της.

        Όχι Όχι

       • 2 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet για την ψηφιακή υποβολή της Γνωστοποίησης, όταν θα υφίσταται η δυνατότητα αυτή.

        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούνται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.


        Όχι Όχι

       • 5 Επαγγελματικές Δικαίωμα λειτουργίας σχολής οδηγών, υποκαταστήματος αυτής και έχουν: α. τα φυσικά πρόσωπα, με ισχύουσα βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, β. τα νομικά πρόσωπα, όπου ένα (1) από τα μέλη τους ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό τους έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και κατέχει επίσης, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ.

        Όχι Όχι

       • 6 Ιδιοκτησιακές Για τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται πριν την υποβολή της γνωστοποίησης να έχει εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει, τα οποία ανήκουν στη σχολή οδηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της προς λειτουργία σχολής οδηγών. Επίσης για τα οχήματα αυτά θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ο ειδικός και ο περιοδικός έλεγχος, να έχει εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) και η βεβαίωση ειδικού ελέγχου για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του π.δ.51/2012 (Α΄101) ή να έχει γίνει επιθεώρηση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση καταλληλότητας, κατά περίπτωση.

        Όχι Όχι

       • 7 Κτιριακές Ο χώρος της σχολής οδηγών πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό και επαρκή αερισμό.

        Όχι Όχι

       • 8 Ιδιοκτησιακές Η σχολή οδηγών οφείλει να έχει στην ιδιοκτησία ή κατοχή της, ένα (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικό όχημα, το οποίο πρέπει να έχει χαρακτηριστεί και ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό όχημα και να πληροί τις προδιαγραφές, όπως καθορίζονται στο π.δ.51/2012 (Α΄101).

        Όχι Όχι

       • 9 Εργασιακές Η δραστηριότητα της σχολής οδηγών παρέχει το δικαίωμα παροχής πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης μόνο για τις αντίστοιχες κατηγορίες ανάλογα με τα εκπαιδευτικά οχήματα, τα οποία η σχολή οδηγών έχει δηλώσει στη γνωστοποίηση.

        Όχι Όχι

       • 10 Τεχνικές Εξωτερικά της Σχολής οδηγών ή του υποκαταστήματος αυτής και σε ευδιάκριτη, από τους πολίτες, θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφονται: α) η ένδειξη «ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ», χρώματος μαύρου ή μπλε, και β) το διεθνές διακριτικό σήμα «L», χρώματος ερυθρού.

        Όχι Όχι

       • 11 Ιδιοκτησιακές Τα υποκαταστήματα των σχολών οδηγών δεν έχουν στην κατοχή τους εκπαιδευτικά οχήματα, αλλά χρησιμοποιούν για τη δραστηριότητά τους τα εκπαιδευτικά οχήματα της σχολής οδηγών, η οποία ανήκει στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ομοίως χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος σχολής οδηγών οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών της σχολής οδηγών.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Σύνδεσμος https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/ekpaideytes-kai-sxoles

        Ναι Ναι

       • 12 Κτιριακές Σχολή οδηγών ή υποκατάστημα αυτής δεν δύναται να δραστηριοποιείται σε κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 6

        Σύνδεσμος https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/ekpaideytes-kai-sxoles

        Ναι Ναι

       • 13 Κτιριακές Συστέγαση Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την περίπτωση της συστέγασης θα πρέπει επίσης: α) Να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις και β) Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, σε περίπτωση που συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσής τους. γ) Ο χώρος υποδοχής και οι κοινόχρηστοι χώροι των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων δύναται να είναι κοινοί αλλά σε κάθε περίπτωση διαφορετικοί από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση των βοηθητικών χώρων δεν πρέπει να διαταράσσει τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 6

        Ναι Ναι

       • 1 Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 200 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 2 Γνωστοποίηση λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 100 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Ναι

       • 1

       • 1 Αποδεικτικό υποβολής της Γνωστοποίησης λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Βεβαίωση

        Αποδεικτικό υποβολής της Γνωστοποίησης λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον διαθέτει.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 9703

       • 2 Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών για τον φορέα της δραστηριότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, ή για μέλος του νομικού προσώπου ή του προσωπικού του, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο. Βεβαίωση

        Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών για τον φορέα της δραστηριότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, ή για μέλος του νομικού προσώπου ή του προσωπικού του, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγγελία Έναρξης και Ανανέωσης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 3 Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την σχολή οδηγών. Βεβαίωση

        Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την σχολή οδηγών.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγγελία Έναρξης και Ανανέωσης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 4 Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής οδηγών. Άδεια

        Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής οδηγών.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/ekpaideytes-kai-sxoles-odigon

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 5 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό. Βεβαίωση

        Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/ekpaideytes-kai-sxoles-odigon

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα της παρ. δ) του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθ. Δ30/Α3/276110/2021.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 6 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Μόνο αν η δραστηριότητα στεγάζεται σε πολυώροφη οικοδομή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

        Όχι 7320

       • 7 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 8 Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι 9338

       • 9 Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι 9338

       • 10 Φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης δραστηριότητας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που ανήκει το υποκατάστημα. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

        Φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης δραστηριότητας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που ανήκει το υποκατάστημα.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/ekpaideytes-kai-sxoles-odigon

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5743

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ30/Α3/276110 2021 4742 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204742

       • Νόμος 4, 215, 216, 217, 218 ,219 ,220, 221 ,222, 223 4811 2021 108 Α

        Περιγραφή Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100108

       • Νόμος 4442 2016 230 Α

        Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή της Γνωστοποίησης από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί Σχολή Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστήματα αυτής. Η αρμόδια αρχή δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή.

        Σημειώσεις Επίσης, προβλέπεται η Γνωστοποίηση να γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν.4442/2016 (Α΄ 230). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτής, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα.΄Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

        Ναι Όχι


       • 3 Παραλαβή Γνωστοποίησης από το ΚΕΠ-Ε.Κ.Ε.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε έγχαρτη μορφή από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου). Το Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση.

        Σημειώσεις Επίσης, προβλέπεται η Γνωστοποίηση να γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν.4442/2016 (Α΄ 230). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα.΄Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

        Ναι Όχι


       • 4 Αποδεικτικό Υποβολής της Γνωστοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στον ενδιαφερόμενο επιδίδεται αποδεικτικό Υποβολής Γνωστοποίησης στο ΚΕΠ - Ε.Κ.Ε. και η γνωστοποίηση διαβιβάζεται στην καθύλην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτής.

        Ναι Όχι


       • 5 Αποδεικτικό Γνωστοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση της λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτής.

        Ναι Όχι


       • 6 Κοινοποίηση της Γνωστοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

        Όχι Όχι


       • 7 Έλεγχοι Δραστηριότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια Διεύθυνση και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΑ΄ του ν.4442/2016. Ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.

        Όχι Όχι


       • 8 Διενέργεια Επιτόπου Ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Οι επιτόπου έλεγχοι πραγματοποιούνται από διμελή επιτροπή ελέγχου, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης. Μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διμελής επιτροπή ελέγχου της παρούσας απόφασης μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που ασκούνται για την τήρηση των όρων λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του επιτόπου ελέγχου, ο φορέας της δραστηριότητας θέτει στη διάθεση της επιτροπής ελέγχου τα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου και παρέχει γραπτή ή προφορική εξήγηση για τα ζητήματα που ανακύπτουν.

        Ναι Όχι


       • 9 Διενέργεια Εξ αποστάσεως Ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Οι εξ αποστάσεως έλεγχοι πραγματοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση, η οποία ως όργανο εξ αποστάσεως ελέγχου, αποστέλλει στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή αίτημα να υποβάλει τον φάκελο δικαιολογητικών του άρθρου 5, ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας για υποβολή του φακέλου, διενεργείται επιτόπου έλεγχος. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ελέγχει τον φάκελο που υποβλήθηκε και μπορεί να ζητά προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από τον φορέα της δραστηριότητας. Συντάσσεται έκθεση για τον εξ αποστάσεως έλεγχο, στην οποία καταγράφονται οι τυχόν παραβάσεις,

        Ναι Όχι


       • 10 Διαπίστωση παραβάσεων - Πρόστιμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που καταγράφηκαν παραβάσεις, με την ίδια επιστολή τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του για τα ευρήματα του ελέγχου και να άρει την παράβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της επιστολής. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα έγγραφες απόψεις του φορέα της δραστηριότητας ή υποβληθούν αλλά κριθούν αβάσιμες από την αρμόδια διεύθυνση, τότε με απόφασή της επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα . Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου κοινοποιείται στον φορέα της δραστηριότητας, με έγγραφο που τον καλεί να καταβάλει το πρόστιμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια διεύθυνση μπορεί να προβαίνει σε σύσταση και να βάλει προθεσμία για συμμόρφωση. Εφ’ όσον ο φορέας συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

        Όχι Ναι


       • Notifybusiness

       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.